OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, October 26, 1892, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-10-26/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Slavnost Kolumbova.
New York, 20. října.—Dnes ráno se
shromáždilo v obecných Školách přes
185,000 žáků, aby oslavovali památku
objevení Ameriky. Večer sešli se k té
muž účelu ve svých místnostech žáci
31 večerních Skol. Všecky školní bu
dovy ve městě byly k tomu účelu nád
hernS ozdobeny a uvnitř visely ameri
cké, Španělské i italské prapory. Tuké
v Brooklyně oslaven byl Kolumbův den
a průvod po ulicích jdoucí pozdravován
ttsíci diváků. 20,000 žáků katolických
škol kráčelo tu ulicemi.
Clnclnnati, Ohio, 20. října.—Včera
oslavena bvla Kolumbova slavnost ob
čanským průvodem a dnes katolíky,
zvláště průvodem dětí z katolických
škol. Řada těchto byla tak dlouhá, 2e
půldruhé hodiny přecházela. Také
dívky se súčastnily. Každé dítč neslo
malý prapor a řada se velmi pěkně vy
jímala. Na tisíce diváků stálo po
ulicích a hleděli ca průvod.
Také v Memphis, Tenn., oslavily
školní děti památku objevení Ameriky.
Velmi pěkně vyjímala se dlouhá řada
žáků z černošských Škol. Zítra bude v
slavnosti pokračováno.
Ve Valparaiso, Ind., přehlížel mayor
i jiní státní úředníci průvod školních
dítek, jichž kráčelo asi 1000 s prapory
v rukou v průvodu veselé hudby. Choř
900 lidí zpíval vlastenecké písně a poli
tikáři i duchovní mluvili k lidu. Město
bylo nádherně ozdobeno.
Kolumbova slavnost.
8t. Louis, Mo., 21. října.—V tomto
městě oslaven byl Kolumbův den spů—
sobem velkolepým. Když byla přečtena
proklamace presidentova,vytaženy byly
najednou prapory na všech obecných
budovách a pozdraveny zapěním písní
vlasteneckých. Žáci obecných škol se
sešli do hudební akademie, kdež hrála
kapela zvěčnělého Gilmorea. Okolo
poledne seřadily se italské spolky a po
ohodovaly po ulici Market. Také loď
'tíanta Maria' s Kolumbem i námořníky
vezena byla v řadě. Když přijela k
radnici, byl 'Kolumbus' mayorem i
jinými městským, úředníky uvítán u
přijat. Na rohu ulice Chanteau se
průvod ukončil, načež se spolky italské
V3Tdaly do parku Tower Grove, kdež
byla socha Kolumbova květinami 1
vědci ozdobena. Potom se mluvilo,
muzika hrála a ceremonie odbývány.
V průvodu bylo celkem 20,000 mužů a
trvalo to plné dvě hodiny, než přešel.
lát. Paul, Minn., 21. října.—Ve
veřejných školách zdejších oslaven byl
okázale Kolumbův den za účastenství
veteránů od Grand Army of the Ilepu
blic. Sossiah King, první rekrut, jenž
se za občanské války nabídl do služeb
Unie, vztýčil vlastnoručně prapor na
budově vyšší školy. Děti z obecných
ftkol nesúčastntly se pouličního průvodu,
jenž byl sestaven pouze z dětí z farních
škol a italských spolků, celkem asi z
5000 osob.
Denver, Colo., 21. října.— Také zde
na dalekém západě slavena byla památ
ka objevitele Ameriky s toutéž vřelostí
a citem jakc všude jinde. Obchody
byly všude uzavřeny, ulice nádherně
ozdobeny a ve Školách odbývány byly
slavnosti. Odpoledne sešlo se asi 700
dětí z katolických škol do místnosti
Oolosea a zapily zde 'Columbia the
Gem oř the Oceán'. Potom mluvilo
nSkollk kněžft o zásluhách Kolumbo
vých a vSe skončilo se pak zapěním Te
dea.
San Francisco, Cal., 21. října. — V
tomto méstě, v Sacramento, Los Ange
los, Lan Diego a ve v&eoh jiných vět
ších městech podél pabřeží pacifického
byl Kolumbův den velikým svátkem ob
čanským a byl všude skvěle oslavován.
Děti školní paradovaly po ulicích, slav
nostní řeči pronášeny, prapory zdobily
ulice, jak zde tak 1 v městech ostat
ních. Také válečné lodě, americké i
jinonárodní, zvláštně křižáky York
town, Mobican, American, francouzská
válečná loď Dubourdien a britická
Howth ozdobily své stožáry a paluby a
vyznamenaly se při slavnosti.
Bíejstarši pomník Kolumbd?.
Baltimore, 17. října.—Nejstarší Ko
lumbův pomník ve Spoj. Státech stojí
v tomto mčstč, kdež byl zřízen před
sto lety při příležitosti 3001eté památ
ky objevení Ameriky KriŠtofem Kolum
bem. Stojí na pozemku "Asylu Samu
ela Iteadyho" a jest to obelisk 44 stopy
vysoký ze šedého pískovce; základ obe
lisku jtst 6^ stopy dlouhý i široký, na
přední ploše kamene vyryta jsou slova:
"Věnováno památce Krlštofa Kolumba,
dne 11. října 1792." Pomník zřízen
byl Francouzem Chevalierem ďAumou
rem, tehdejším majitelem pozemku.
Nyní po stu letech postavili Italové v
krásném parku Druid Ilill novou nád
hernou sochu Kolumbovu.
Nešťastné oslavování Kolumba.
Los Angelos, Cal., 22. září.— Včera
večer událo se zde při slavnosti Kolum
bové velké neštěstí. Velký počet lidí,
mezi nimi zvláště mnoho dětí, shromá
žděno bylo večer v parku, kdež byly
vypouštěny prskavky. Mnoho lidí stálo
kolem místa, kde mčl být vystřelen
prach z kusu olověné plynové roury.
Výbuch nastal však předčasné a třísky
olovéné rozletély se mezi lid. Hrozný
pokřik a poplach, který hned na to na
stal, trval několik minut a za veliké
tmy nebylo možno liji upokojit aniž
zjistiti velikost neštěstí. Teprvé po
zději, když se lid utišil, shledalo se, že
bylo výbuchem na místě usmrceno 7
lidí, mezi nimiž bylo pět dětí od osmi
do čtrnácti roků. Mimo to jest celá
řada lidí těžce poraněna. Dvěma mu
žům musely být ihned nohy amputová
ny, vzdor tomu však snad oba ranám
svým podlehnou. Jiným jsou přetlu—
čeny ruce a maso z těla strháno. Ne
stř stí toto naplnilo zděšením celé
město.
Jiná neUěvtí.
Marshall, Tex., 32. října. — Sedm
černochů utonulo včera, když se převá
želi přes Elliotts Terry, 12 mil jižně
odtud. Clun se zvátil s osmi lidmi
uprostřed proudu a jenom jednomu se
podařilo se zachránit!. Mrtvoly nebyly
dosud vyloveny.
Iluntington, Ind., 22. října. — Na
železnici Chicago & Erie událo se včera
blíže Sesters neštěstí. Vlak expresní
společnosti Wells & Fargo sjel otevře
nou výhybkou s náspu dolů a strojveda
David Frederick 1 topič John Metz byli
smrtelně poraněni. Několika jiným
zřízencům byly přelámány ruce i noby.
Soudní stíhání trnHtu Itenriingskélio.
Newark, N. J.f 22. října. — Stlítní
návladní Stockton pokračuje před soud
cem McGillem v pronásltdování trustu
Readlngskčho.jehožto zřízení nesouhlasí
se zákony státu. Jak jsme se jednou
již zmínili, požádal títockton soud, aby
pro Headlngskou společnost ustanoven
byl správce konkursní podstaty a této
jeho žádosti bude možná dosti brzy vy
hovčno. Stockton má po ruce mnoho
dfikazfi, jimiž vyvrací zákonnitost a
oprávněnost trustu. Hlavně klade dft
raz oa neoprávněné zvySování cen ublí
a žádá, aby viem železnicím, které
maji charter od státu New Jeisey, bylo
zapovězeno ubli převážetl na tak dlou
ho, pokud bude cena jeho nezákonitě
zvýSena. Mimo to nedovoluje zákon,
aby jedna železnice přejímala druhou
do nájmu takovým způsobem jako se
to zde stalo. Poněvadž vzdor několika
soudním zákazům Readlngský trust
ve svém jednání dále pokračuje a úřa
dům se vysmívá, není jeho jednání ni
čím jiným než spiknutím se proti stát
ním zákonům a mělo by podle toho být
trestáno. Soudce ustanovil hlavní pře
líčení na čtvrtek dne 27. října.
Dvořákův první koncert.
New York, 21. října. — Dnes večer
představil se dr. Ant. Dvořák poprvé
obecenstvu new-yorskemu svým velkým
koncertem v Camegie Muiic-ballu, roh
57. ul. a 7. ave.
Dvořák přednesl svoje skladby a sice
'Tedeum' a triple-ouverturu 'Příroda,
život a láska'. Obě tyto skladby jsou
zcela nové. Mimo Dvořáka spoluúčin
kovali Ant. Seidl a jeho metropolitán
ský orchestr 80 mužů silný, pěvecký
sbor 300 hlasů silný, dále paní Kle
mentina de Nere Saplo a pan Emil Fi
scher v sólech. Slavnostní řeč promlu
vil plukovník T. W. Higginson. Kra
jané dostavili se do koncertu v počtu
velmi četném a zdar jeho byl úplný.
Indiánské nepokoje.
Boise City, Idaho, 15. října.— Mezi
Indiány kmene Kotenai vznikly vážné
nepokoje,které nabývají stále hrozivější
tvářnosti. Jedna anglická společnost
v severozápadní kanadské provincii od
vedla řeku Kutenaiskou hrázemi z její
původního řejiště, čímž vznikly veliké
Škody Indiánům. Indiané jsou pře
svědčeni, že řeka náleží jim a chtějí se
svého práva domáhati třeba násilím na
každém bělochovi, který jim přijde do
cesty. Vyslali dvacet pět svých zá
stupců kohmo až k místu, na němž se
hráze staví, a tito žádali, aby bylu prá
ce zaražena. Společnost pozvala si
indiánského vládního jednatele, který
jim vše vymlouval a snažil se je pře
mluvlti, aby s nepořízenou odešli, však
Indiané tomu nechtěli rozuměli a hrozí,
že hráze rozbourají a dělníky postřílejí.
Jsou dobře ozbrojeni a jejich krajané
jim přijdou ku pomoci, tak že snadno
může dojiti na krvavou srážku.
Zima a sníh
Cheyenne, Wyo, 15. října.— Již po
dva dny zuří zde nejkrutější bouře sně
hová, jaká kdy krajiny v sousedství
železnice Union Pacific nav&tívila. Bouře
táhne se i dále až do Ogden a Utah;
nepohoda tato jest pokračováním bouře,
která včera a předvčírem v Coloradu
řádila a tolik Škody spGsobila. Spojení
telegrafická smčry všemi jdoucí jest
přerušeno, koleje železniční sněhem po
kryty a vSecky prftkopy vygoko zaváty.
Místem leží sníh až 18 stop vysoko; asi
sedm vlaků na západ jedoucích uvízlo
ve sněhu a musilo se zastaviti. Blíže
Grann te Cannon spadl včera strojník
Roberts s platformy vozu do zasněžené
rokle 150 stop hluboké a jenom zvláSř,
ní náhodě mftže děkovati, že vyvázl se
životem. Za to však několik jiných
lidí přišlo o život. Blíže Oreeley.Colo ,
nalezeny byly mrtvoly dvou trampft,
kteří byli ve vánici zavátl a zmrzli.
$5000 za Daltony
CotTeyvllle, Kans.,21. října.— Dnes
odpoledne přibylo sem šest úředník &
železnice Mi*souri, Kansas &. Texas, by
rozdali 5000 dol., kteréžto peníze že
leznice vyptala jako odměnu na pola
pení nebo uamrcení loupežné tlapy
bratří Daltonft. Bylo rozhodnuto ▼ y
platlt po 1000 dol. rodinám oněch čtyř
občanG, kteří byli v pfttce a loupežníky
usmrceni. Zbývajících 1000 dolarft
rozděleno bude mezi pět jiných občanft.
Mimo to sebráno bylo 5960 dol. jako
žto podpftrný fond pro vdovy a il
rotky.
Politické zprávy.
New York, 18. října.— V republi
kánské kampanfjest nyní nejdůležitějSÍ
osobou bývalý státní tajemník Blalne.
Kdo nezná jeho vrtkavou a měnivou
povahu, nedovede si vysvětlit!, co jej
pohnulo, že vylezl opět ze svého úkrytu
a postavil se s takovou horlivostí do
boje za Harrisona, který o něho mnoho
nedbá a vSí lásky k němu již pozbyl.
Blaint vyjádřil se včera ku zpravodaji
new-yorského 'Heraldu': 'Vláda presi
denta Harrisona byla vzorná , řádná a
poctivá a to jest jednou z nejzá
važnějších příčin, proč tněl by opětně
býti zvolen. Já doufám, že vítězství
naši stranu nemine."
Bt. Paul, Minn., 18. říjma. — Jak
známo, usnesli se nedávno demokraté
státu Minnesoty vzítl zpět nominaci
svých tří elektorft a podporovat! elfkto
ry strany lidu. Však přišli s tím po
zdě a státní tajemník Brown, jenž byl
požádán, aby na volební lístek napsal
dvakráte jména zmíněných tří populi
stů, žádost tuto odmítl. Demokratický
výbor odvolal se k soudu, ale byl pora
žen a tak musí zůstatl při starém.
Ředitel Potter odstraněn.
Homestead, Pa., 18. října. — John
A. Potter, vrchní ředitel železáren
homesteadských, byl konečně přesazen
s Homesteadu do jiuého oboru práce v
Pittsburgu, kdež nebude více mít s
dělníky co činit. Potter byl u dělníkft
velmi neoblíben a pro svou krutou,
urputnou povahu nenáviděn Někteří
ze stávkářů prohlašovali, že se nikdy
nenavrátí do práce, dokud on bude
nad homesteadskýml dílnami poroučet.
O jeho přesazení mluvilo se již dlouho,
ale nyní když se uskutečnilo, prohlašu
jí vrchní úředníci společnosti, že prý
tíin nechtí stávkářů smířitl, nýbrž jen
povýšiti Pottera pro jeho zásluhy na
výnosnější místo. Ředitelem železá
ren stane se nyní Chas. M. Schrab, do
savadní ředitel oceláren Edgar-Thomp
sonských v Braddocku. Schwab Jest
ze všech farnegleovců nejoblíbenější a
všichni dělníci si ho chválí. Nedá se
tudíž popříti, že Frick hledá smír s
dělníky a že již má stávky po krk.
Osm Udí lynčováno
Boise City, Idaho, 18. října.— Wil
son Marwin z Deer Fiat, Idaho, podal
včtra zdejšímu šerifovi podrobnou zprá
vu o pobití veliké tlupy koňských zlo
dějů, kteří po dlouhý již čas okolí
ohrožovali a osadníkftm veliké škody
na majetku pftsobili. Během minulé
ho leta pokradli lupiči v tčchto okre
sích Idaha mnoho set kusft koní, kteié
honili pak na trhy do Brltlcké Kolum
bie a Severozáp. provincie kanadské.
V těchto dnech vypravilo se za nimi
několik cow-boyfi i osadníkfk, když se
byli doslechli, že lupiči opětně na blí
zku řádí, a když je dopadli, strhla se
krutá bitva. Zloději byli zahnáni do
těsné rokle, odkud nemohli uniknout!,a
pronásledovatelé zapálili kolem nich
suchou trávu. Tři z obležených byli
zastřeleni a ostatní, kteří byli všichni
poraněni, se vzdali. Byli svázáni a bez
milosrdenství oběšeni na nejbllžším
stromě. Těla postřílených pověšen*
vedle nich.

xml | txt