OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, November 09, 1892, Image 13

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-11-09/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

proraziti b návrhem, aby sporná
záležitost urovnána byla smírčím
soudem, složeným ze zástupců
obou stran. Smírčí soud, v nemž
též zastoupena byla vláda, vydal
svůj vynos, jímž některým poža
davkům dělnickým, pokud týkaly
se hlavně dělníka Calvignaca,
který při vypuknutí stávky byl
m슝anostou v Carmaux a pro
souhlas svůj 6e stávkaři byl úřadu
svého zbaven a uvězněn, dále pokud
se tykaly přijetí dělníků stávkuj í
-1 '
a* šak v ně ^ cli věcech zadosti
učinění bylo odepřeno. Hlavně
stale se tak s požadavkem stávka
řů, aby soudruhové jejich, pro
výtržnost odsouzení, hyli na svo
bodu propuštěni a bez překážky
do práce přijati a dále, aby vojsko
z Carmaux ihned bylo odvoláno.
Úplně nevinné a oprávněné žádosti
té nebylo vyhověno a proto stávka
ři usnesli se dále na svém trpném
odporu setrvati, hlavně když i po
slanecká sněmovna velkou většinou
v neprospěch jejich se rozhodla.
Zajímavý byl poměr hlasů při
tomto hlasování sněmovním; 198
Soslanců hlasovalo pro požadavek
ělnicky, 324 byli proti němu.
Hlasováním tím bylo dokázáno,
že snahy a práva dělníků mají ve
Francii značný počet zastanců v
-zákonodárném sboru, ač i zde
osvědčuje ještě své kouzlo pověst
né zlaté tele, jemuž všechno rádo
se klaní.
cích do
bylo vyhověno,
Než vláda francouzská sama
uznala, že bylo by nemoudré dráž
diti beztoho již dosti roztrpčený
lid a proto sama se rozhodla vylio
věti všem požadavkům dělnickým.
Včera, dne 2. listopadu, došel tele
gram, aby zatčení horníci byli na
svobu propuštěni a vojsko odvolá
no. Tím odstraněna poslední zá
vada, která stála v cestě dělníkům,
aby do práce opět se navrátili a
boj prozatím se ukončil.
Stávkou v Carmaux ukončen
byl zároveň nový akt v procesu,
který odehrává se v lidské společ
nosti již po věky a jenž v naší do
bě přiostřil 6e tak, že stojí naproti
sobě dva velké nepřátelské tábory,
proletáři a kapitalisté. Sopka
všeobecného boje mezi těmito tá
bory ještě sice dosud v celé své
síle nepočala zuřiti, avšak dává o
své činnosti známky tak důkladné,
že zpátečníci již nyní strachy trnou.
Různé zprávy
§ Pavillon pod vodou.— Král siam
ský dal sl u jednoho čínského archi
tekta zhotoviti povlllon ze skla, pro
nějž potřebný material byl objednán ve
Francii. Stěny, podlaha 1 strop jest
úplně ze skla, ovšem přiměřené tloušt
ky a jednotlivé tabule jsou spojeny ne
promokavým cementem. Král mfrže
vejiti do pavlllonu dveřmi,které se vždy
hermeticky uzavrou. V tu chvíli, kdy
král vstoupí do vnitř, uvedou se v Čin
nost rftzné ventilátory a voda hrne se do
nádržek, pavillon obkl >pujících, až je
celý pod vodou. Král potom spokojeně
v pavlllonu kouří a když se zvláštnůst
ky té nabaží, dá znamení a voda odteče
§ Tatarské lidtké oběti.—Zpravodaj
"Daily Chrooiole" sděluje případ, který
se udál nedávno mezi Tatary v guber
nii saratovské a který by sotva kdo v
Evropě za možný považoval. V okresu
malmnlckém, obydleném Tatary, panu
je stále ještě hnusný obyčej, obětovat
svému rodnému bohu ročně jednoho
člověka. Tento rok odvlekli sedláka
Matunina a pověsili jej za nohy na
strom. Na to prořízli mu krk, otevřeli
mu dutinu prsní a vyrvali odtud ruka
ma srdce. Na konec počali kolem sochy,
kterou krví oběti své poiřeli, obvyklý
svůj taneo.
v
§ Železničních parostroju jest v E/
ropě 61,000 a v ostatních dílech světa
43,000. Z těch připadá na Anglicko
15,552, Německo 12,811, Francouzsko
9747, Busko 9591, Rakousko 4910,
Itálii 2286, Belgii 2322, Spoj. Státy
29,398 a na anglickou Indii 3234 paro
strojů.
§ Nejlacinější armádu na světě má
dle všeho asi sultán marocký. — Jistý
ce3tovatel popisuje slavnou tu armádu
takto: Při bráně do města Tangere spa
třil jsem vojenskou stráž. Byli to
otrhaní Arabové s červenými fesy na
hlavách. "Kde pak máte stejnokroj a
zbraně?" ptal se cestovatel.— "ritnejno
krojem — zněla odpověď — jest fcs a
zbraně dal paSa zavřití, n«:boť horko
krevní Arabové beze všeho by do lidu
stříleli, jakmile by pušky do rukou do
stali." Cestovatel onen přesvědčil se
dále, že celá armáda sultána je tak vy
strojena. Šel také do zámku, kde na
cházívá se pasa a kde uložena je státní
pokladna a vojenská výzbroj. Viděl
tam poddůstojníka, ale i ten neměl ani
zbraně, ani vojenského stejnokroje, ani
odznaku své hodnosti. Na učiněný
dotaz zvěděl cestovatel, že slavná pašo
va armáda ze státních peněz "nefasuje"
žádné peníze a že živa jest pouze — ze
žebroty.
§ Podivuhodný žaludek. Píše se ze
Sydneye: V Melbournském předměstí
Kevu nalézá se ústav choromyslných, v
kterém se konalo pytvání jedné ze ze
mřelých chovanek. Lékař ústavu při
pytvání k velikému zděšení přítomných
konstatoval, že nalézaly se v žaludku
zemřelé následující podivuhodné před
měty: tři postříbřené lžíce, které od ně
kolika měsíců již byli v kuchyni ústavu
pohřešovány, dále značný kus železa,
dva kousky skla podoby trojúhelníkové.
Při tom zjištěno, že jiný lékař několik
dnft před úmrtím choromyslné vytáhl jí
z hrdla kus ocele as 8 cm. dlouhé a 2
cm. široké. Při tom noméně bylo pozo
ruhodno, že choromyslná nezemřela ná
sledkem udušení, nýbrž za okolností
úplně normálních.
$ Sílený lékař. I)r. Eduard Šchultz
z Berlína, usazený nyní v Miláně, po
jednou zšílel. Tři nemocné, již ve
chvíli vypuknutí Šílenství byli u něho
na poradě, děsuým způsobem ztýral.
Některé jiné osoby, které chtěly lékaře
spoutat!, byly raněny velkým nožem.
Šílený rozdal mezi poraněné celé svoje
jmění skoro 50,000 lir, načež odveden
byl do ústavu pro choromyslné.
§ Hromadné otrávení. — 7. Brissaga
dochází následující zpráva: Již po dva
týdny stižony byly některé osoby prud
kým dávením a průjmem. Dětská útul
na musila být zavřena, poněvadž vše
chny dítky po požití polévky onemoc
něly. Rozumí se,, že obyvatelstvo bylo
nanejvýš vzrušeno. Městský chemik
zkoumal pitnou vodu, jakož 1 některé
potraviny. Zkoumal také sfil, pochá
zející z obchodu jedné místní firmy a
tu seznal, že v soli přimíšen byl arseno
vý preparát. Následkem přimíšení
takové soli do pokrmů onemocněli vši
chni, kdož pokrmy ty požili. Jeden z
onemocnělých již zemřel. Má se za to,
že ona firma obchodovala také s arse
nem, který nedopatřením byl do soli
vmíšen.
§ Podkovy z hliníku. O zajímavých
pokusech s podkovami z hliníku sdělují
se tyto podrobnosti; Prvý pokus zavěsí
pro koně vojenské podkovy z hliníku,
stal se při finském dragounském pluku.
Každý k&n dostal na kopyta 2 podkovy
železné a 2 z hliníku a s takto okovaný
mi koňmi podniknuta vyjížďka po ka
menité cestě. Při tomto pokusu zjištěno
že podkovy z hliníku právě tak dobře
se osvědčily, jako podkovy železné.
Hliníkové podkovy jsou sicc dražší, za
to však znaěně lepší. Další výhoda jest,
že opotřebované hliníkové podkovj' mož
no roztavili a kovu znovu upotřebili,—
Také prováděny pokusy zříditi čluny z
hliníku. Jistá curyŠská firma zhoto
vila několik ělunů z tohoto kovu, z
nichž jeden l lmetrový určen je pro
Paříž.
Zprávy z Óecli
* Staré stříbrné mince jako staré
dvouzlatníky a tak zvané křížové tola
ry, zlatníky,dvacetníky, německé tolary
a podobné stříbrné mince pozbudou dle
rozhodnutí ministeria financí ode dne
8. srpna t. r. kocem letošního prosince
nynější své hodnoty a budou se po pro
jití dotčené lh&ty přijímati jenom v
hodnotí stříbra, tedy za cenu na zlatní
ku asi o 30 krejcaru menší. Jest za
jisté mnoho těch, kdož staré takové
stříbrné peníze chovají jako rodinnou
památku a ti snad bez ohledu na jich
menší hodnotu i nadále si je ponechají:
poněkud více dotkne se mintsterské na
řízení těch, kdož starých stříbrných
peněz mají větší množství a pak těch,
kdož dali peníze takové do zastaváren.
Těmto posledním bude zastavené staré
stříbrné mince vyplatit! nebo vyměniti
aspoň 14 dní před uplynutím výše uve
dené lh&ty, jinak by zastavárna, ne
chtíc přijití ku škodě, musila takové
peníze sama před 31. prosincem vymě
nit!.
* K procesu o Příbramském neštěstí.
Po prohlášení rozsudku zemského tr.
soudu v Praze, kter}' odsoudil horníky
Kříže, Havelku a Noska pro bezděčné
zavinění požeru v dole Mariánském do
těžkého žaláře od 10 měsícfi do tří let,
podal Ant. Havelka stížnost /mateční
k nejvyššímu soudu ve Vídni, žádaje
za obnovení závěrečného přelíčení, kdež
to druzí dva odsouzenci trest nastoupili.
V sobotu dne 8. října však zamítl nej
vyšSÍ soud stížnost a potvrdil první roz
sudek v plném znění.
* Mezinárodní zloději. Před několi
ka dny přistoupil k večeru u Národního
divadla ke služce Teresii Volesákově
mladý hezký muž a žádal ji, aby ho
doprovodila do sadu na Vinohradech.
Ačkoliv ho služka nikdy před tím nevi
děla a cizinec mluvil podivnou němči
nou, uposlechla a doprovodila ho do sa
du, kde jí cizinec vytrhl zlaté dámské
hodinky v ceně 34 zl. a s lupem ve tmě
zmizel. V neděli dne 2. října byl na
Vinohradech zatčen 281etý strojnický
technik Heřm. Alex. Gohring z Rigy,
jejž okradená Vole&ákov.i ihned poznala
a určitě tvrdila, že jí hodinky ukradl.
Gohring se také přiznal, žo jí odcizil
také tobolku s 2 zl 80 kr. I).\lším úřa
dním pátráním zjistilo se, že Gohring
bydlel se svou manželkou rozenou Pie
nissovou v domě č. 001—II., kde byla
ibned vykonána prohlídka, manželka
zatčena a nalezené věci zabaveny. Muž
1 žena jsou v podezření, že spáchali v
Drážďanech rfizné krád<;že, pro něž stí
háni jsou zatykačem. Oba se přiznali,
že byli před p6l druhým rokem v Rize
pro krádež zatčeni, že se jim zdařilo
utéci ze státní věznice, že
jsou proto stiháni a že již dříve byli
oba pro krádež odsouzeni. Góhringová
se přiznala, že vylákala v Hannoveru
paní Frýdě Kalrr.ové hrací hodinky v
ceně 50 marek, různé jiné věci a 200
marek na penězích pod záminkou, že
obdrží velké dědictví, a obchodníku v
Mnichově p. V. Stózlovi ukradla bril—
liautovou jehlici v ceně 150 marek. —
Góhring i jeho žena byli dodáni zem
skému trestnímu soudu do vyšetřovací
vazby.
* Otec vrahem a sebevrahem. O pří
šerném činu píše se z Mělníka: Na pě
šině mezi dvěma lesy v Březinci naleze
na 2*7. září*1892 v hloubi lesa mrtvola
as 131etého hocha, která měla na obou
skráních střelné rány; po delším pátrání
v lese nalezena ve vzdálenosti as 250
kroků na odbočné stezce ve stráni mr
tvola as 40 rokíi starého muže, která
pověšena byla na silném provazu, zcela
novém, uvázaném na buku, pod ní se
nalézal revolver šestihlavnový, límec a
modrý nákržník. Na hlavě mrtvoly se
nalézala rovněž střelná rána. Zpráva
o vraždě té roznesla se po okolí rychlo
stí blesku; četnictvo z Mšena ihned se
dostavilo, aby zabránilo přístup k mr
volám ta posláno bezprodleně oznámení
soudu mělnickému. Soudní komise se
dostavila na místo příšerného činu a
shledáno, že starší muž je Antonín
Verner, bývalý starosta a rolník, všeo
becně vážf-ný muž a rozšafný člověk a
zastřelený hoch, jeho 131etý syn An
tonín. Dle zpráv příbuzných odebral
se na návštěvu ku svému švakru v Bře
zinci a k večeru kde 27. září ubíral se
lesem ku Březlnce. Po cesté zastřelil
otec svého syna dvěma výborně míře
nými ranami do spánku, tak že smrt
okamžitě následovati musila a odesed
stranou, pověsil se na strom, vypálil
ránu do hlavy a záhy potom zemřel,
r mrtvoly otce nalezen zápisník,t němž
před smrtí psal své manželce tklivý do
pis a za příčinu činu svého udává 'sta
rou nemoc'. Mezi jiným stojí tužkou
psáno: "liude :isi šest Rodin, kdy náš
život dokončíme, já a Antonín." Dále
patrně již po spáchané vraždě na synu
třesoucí rukou psáno: "Je čtvrt na 7.
Bůh tě posilni." Pjik ještě tato slova:
"V G hodin 40 minut dokonáno." Dál
nalezeno u něho 15 zl. papírových a
něco drobných, doutník a sáěfk na ta
bák. Po vykonaném soudním ohledání
byly mrtvoly druhý den pytvány a zjl
Štěno, že každá rána u syna byla smr
telná; kule pronikly mozkem a narazily
na druhé straně na kosť lebeění, kdežto
u otce byla střelná rána povrchní, tak
že otec zemře! oběšením. Hrozný ten
skutek spáchán byl patrně v návalu ší
lenství, neboť A. V, žil v poměrech vel
mi spořádaných a těšil se rodinnému
štěstí. Nářek matky a dcery, které na
m sto hrfizy přijely, byl srdcelomný.
Do St. Paul a okolí!
Oznamujeme ct. čtenářstvu, ž^j pan
Ferd. Demntli, 163 Ann St., Paul,
i Minn., převzal z ochoty jednatelství pro
,,Týdenní Hlasatel" tamtéž a oprávněn
jest přijímat! od každého předplatné.
8 úctou
Vydavatřlětro Týdenního Hlasatel.*,

xml | txt