OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, November 09, 1892, Image 14

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-11-09/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

EVROPA.
ČECHY
Praha, 31. října. — Dcera chudého
zdej&iho fotografa Ehrenstelna, který
jest vyznáni židovského, stala se v pátek
proti vůli svých rodičů manželkou če
ského milionáře Jana Maršálka, jemuž
náleží velké plantáže na Jamalce. Sličná
židovka zalíbila se boháči, který dlel na
návštěvě ve své vlasti, že nedbal rozdílu
ve jmění ani v náboženství a pojal ji za
manželku. Rodiče její velice stavěli se
na odpor tomuto sňatku a chtěli, by
raději podala ruku svou chudému své
mu souvěrci, než milionáři — 'nevěrci.'
Šťastní novomanželé odjeli ihned na
Jamaicu. Nevěsta byla za svou nepo
slušnost vyvržena z rodiny a z církve a
dle 'pěkného' zvyku pravověrných židů
prokleta.
Praha. 3. listopadu. — Při slavnost
ní hostině na počesť delegátů českých
zde odbývané měl dr. Grégr nadšenou
řeč, v níž dokazoval nutnost a onrávně
V
nost samostatného státu Českého a ne
dělitelnost' koruny svatováclavské. V
kruzích německých způsobilo rázné toto
vystoupení mnoho zlé krve.
— Potěšitelným jest, že i nejza
rytější a dříve nei povolnější staročeši
dostávají nyní ducha opposičního a ne
jsou již oddanými sluhy vládními za
každou cenu, jako dříve bývali. Jed
ním z nich jest purkmistr pražský, dr.
Scholz. Němci o3 nejostřejší tóniny
až do tak zv mírných nemohou mj
přijití nyní na jméno za to, že opovážil
se žádatl na vládě, aby na kasárnách,
vystavených nákladem obce pražské,
postaven byl český nápis vedle německé
ho. Tento hrozný požadavek nemohla
vláda "nad stranami" nijak přijmout!.
Avšak dr. Scholz prohlásil, že raději
okamžitě vzdá se svého tířadu, než by
dovolil, aby na budově skvěl se nápis
jen německý. Když nebylo po vůli
vlády, prohlásily vojenské úřad}', že
kasárny do správy své nepřevezmou.
RAKOUSKO-UHERSKO.
Vídeň, 31. října. — Finanční mini
stři obou polovin říše učinili nejrozsá
hlejší opatření, aby nové zlaté mince
co nejdříve mohly býtl dány do oběhu.
První zlaté mince dostanou se do rukou
obecenstva ve středu tohoto týdne.
— Ministerstvo vnitra zaslalo všem
místodržitelstvím v Rakousku oběžník,
/ němž se jim udílí pokyny ohledné
přlstěhovalectva.
— Blízké okolí Vídně stalo se dnes
jevištím hrCuného ěinu. Devatenáctiletý
Antonín Wittman zabil těžkým obu
škem dceru svého zaměstnavatele, Rů
ženu Sewaldovou. Několik dělníků,
kteří na blízku v poli pracovali, byli
svědky zloěinu. Wittman uěinil děv
četi nabídku k sňatku, byl však od
mítnut a proto chtěl se strašlivě po
mstíti. Obuškem rozmlátil hlavu ne
šťastnice tak, že nezfistala z ní n*ž
neforemná krvavá massa. Když byl
zatčen, bylo seznáno, že čtením krva
vých a nestoudných románů byly my
šlenky jeho svedeny na scestí. Vrah
nejeví na sobě nejmenší známky lítosti
nad hrozným ěinem.
Vídeň, 1. listopadu. — Na předsedu
uherského ministerstva, hraběte Julia.
Szaparyho, bylo dnes střeleno, když
vlak, v němž se nalézal, blížil se PeStl.
Kulka prolétla oknem, zasáhla ministra
na pravém pameni a zaryla se do seda
dla. Vlak byl ihned zastaven a byli
vysláni ihned lidé všemi směry, aby stí
hali títočníka, avšak nabylo po něm na
lezeno nejmenší stopy.
PeSť, 1. listopadu. — Včera ozná
meny byly dvacet dva případy onemoc
nění a 10 dmrtí na oboleru.
Dosavadní předseda poslanecké aně
movny rakouské, Polák Fr. Smolka,
nechtěl přijmoutl novou volbu za před
sedu říšské rady, poněvadž pro vysoké
stáří jest mu úřad ten již obtížným.
Avšak hrab. Taaffovi a v&dc&m polské
ho klubu podařilo se přece, přimetl
Smolku, aby volbu přijal. Smolka jest
již 82 roky stár a po dlouhá léta za
stával úřad předsedy a jest u všech
poslanců bez rozdílu stran voliče oblí
ben.. Levice těšila se na to, že Smolka
úřadu se vzdá a předsedou stane se vůd
ce levičáků ryt. Chlumecký, který od
r. 1888 jest místopředsedou. Při zná
mé "oestrannosti" tohoto pána mohou
sl poslanci slovanští jen gratulovat! k
tomu,že Smolka ve svém úřadu vytrvá.
— Vyšetřováním bylo zjištěno, že
předmět, který okno u železuiěního vo
zu, v němž předseda uherského mlni
stva hr.Szapnry sp<iěl, rozbil a hraběte
poranil, nebyla revolverová koule,nýbrž
kámen, jejž některý uliěník tam hodil.
Tím rozplynul se velký "attentál" na
život prvního ministra uherského v
niveě.
Vídeň, 4. listopadu.— V říšské radě
rakouské co nejdříve projedDáván bude
návrh, aby Dunaj spojen byl s Odrou
průplavem a tak uskutečněno spojení
mezi německým a Černým mořem.
Jistý Francouzský syndikát koná již
patřičná měření. Uskutečněním prů
plavu dunajsko-oderského zmařen bude
projent průplavu dunajsko-labského,
který by byl velkým dobrodiním pro
Cechy.
— Zdejší město bude nyní prohláše
no za úplně cholery prosté. Tež zákaz
odbývání veřejných shromáždění bude
odvolán.
Pešť, 4. listopadu.—Uherské mini
sterstvo se usneslo, že trvati bude na
předloze, jíž by uzákoněn byl občanský
sňatek. Ministerský předseda a zároveň
ministr vnitra, hrabě Szapary, odjede
v neděli do Vídně, aby návrh tohoto
zákona císaři předložil a souhlasu jeho
dosáhl. Odepře-li císař svého souhlasu,
ohlásí mu Szapary ihned, že více členů
ministerstva vzdá se úřadu.
Cholerová nákaza doposud neulevuje.
Dnešního dne ohlášeno bylo 16 ouemoc- j
nění a 11 ilmrtí. V Szegedině onemoc
něly dvě osoby cholerou a jedna nákaze
podlehla.
VídeB, 4. listopadu.—Dnes uveřejněn
byl cestovní plán arcivévody Františka
Ferdinanda ďe Este, jenž zamýšlí pod
niknout! cestu kolem svčta. Dle plánu
tohoto přibude arcivévoda asi v srpnu
příštího roku do Ameriky a v listopadu
vrátí se do Vidné. Dle jiné zprávy
zdrží se arcivévoda asi 3 mčsíce v A
merice a ztráví čásť tohoto času na
honbách v hornatých krajích Spojených
Států.
Vídeň, 0. listopadu. — Předseda
uherského ministerstva, hrabě Szapary,
přibyl sem dnes a mél dlouhou rozmluvu
s císařem Frant. Josefem o předloze
občanského manželství, jak uherský
kabinet zamýšlí ji podali. Kdyby cí
sař se zdráhal, dáti předloze svůj sou
hlas, mčl Szapary ihned resitfnacl
uherského ministerstva oznámit!
Skutečné císař prohlásil, že s předlo
hou nesouhlasí, avšak připojil, že by
udélil své sankce zákonu, kterým by
zavedena byla náboženská svoboda,
uznání židovského náboženství a právo
platnost' smíšených manželství. Hrabč
Szapary prohlásil, že není mu možno
státi v čele uherské vlády bez podpory
strany Tiszovy, která žádá zavedení
občanského manželství. Pravi se, že
dřivé než stane se konečné rozhodnutí,
povolá císař Tiszu a ostatní vftdce stran
do Vídně, aby vysleohl jejich náhledy o
té záležitosti. Szapary zdrží se několik
dní ve Vídni.
RUSKO.
Vídeň. 1 . listopadu. — Vzdor vše
mu tiřadnímu vyvracení sdělují soukro
mé zprávy z Varšavy, že při nedávném
příjezdu cara ruského do tíkiemlewic
vybuchla na kolejích železničních dy
namitová patrona, při čemž 5 osob bylo
usmrceno a 14 těžce poraněno* Výbuch
zp&soben byl elektrickým proudem.
Car ušel pohromě jen tím, že zvláštní
jeho vlak omylem dostal se na jiné ko
leje, než bylo pftvoduě určeno. Čtyři
cet podezřelých osob bylo zatčeno.
A entát počítá se na vrub tajného nlhi
listického sdružení.
Petrohrad, 6. listopadu. — Cholera
vyžaduje sl zde ustavičně ojedinělé
oběti, avšak obecenstvo si toho již ani
nevšímá.
Vláda má jiné starosti, totiž aby se
hnala půjčku, což se jí nijak nechce po
dařit!.
v
— Časopisy zdejší poukazují na to,
že zamýšlené zvýšení vojska v Německu
přimělo cara k tomu, aby svou armádu
zvětšil. Mimo to hromadí v Petrohradě
všechno zlato, jež stojí mu po ruce.
Mnozí politikáři spatřují v tom zname
ní blízké války.
FRANCIE.
P říž, 1. listopadu. — Podél pobřeží
středozemního moře zuří tak prudké
bouře, že lodím nemožno jest vploutl do
přístavu marseillského a toulonskéko.
Velké množství lodí jest více méně po
škozeno. Na horstvu pyrenejském a v
Languedocu věje strašná vichřice a sice
dvojím směrem,východním a jihozápa
dním. Strašné bouře v rozličných
okresech Španělska mají v zápětí velké
povodně.
Orkán, který včera po jižní Francii
zuřil, rozšířil se po celé zemi mezi záli
vem marseillským až k zálivu blskaj
skému.
Nad Bordeaux snesla se bouře o páté
hodině večerní. Liják, podobný prft
trži mračen, střídal se s prudkým kru
pobitím. Mnoho osob bylo padajícími
komíny a troskami střech poraněno.
Skorém všechny železniční vlaky se
opozdily. Vlak jedoucí mezi Portet a
St. Agne musil zastaviti se v jízdě,
poněvadž na kolejích ležely převálené
telegrafní tyče. Střecha dvou osobních
voztí na dráze bayonské byla vichřicí
dplnč odváta. Ulice města Pcrpigoama
jsou tak vysoko zaplaveny, že včera ve
čer více žen a dítek, přicaázejících z di
vadla, dmoucími se vlnami bylo za
chváceno a jen s tčží rychle přikvapl
všími lidmi před smrtí utonutím bylo
zachráněno.
— Plukovník Dodds, vrchní velitel
francouzský v Dahomejl, bude v brzku
povýSen za generála a jmenován rytí-,
fcm čestné legie. I)ojde-li vládu zprá
va, že Abomey, hlavní mčsto v Daho
meji, padlo do rukou Francouzů, před
zahájením zítřej&í schfizc poslanecké
sněmovny, bude učinčn návrhy aby na
památku tažení proti proti Dahomeji
ražena byla medaile.
Puříž, 2. listopadu. — !>ne» odbývá
no bylo v palási elyscjském sezení ka
binetu, v němž bylo schváleno, aby
deset stávkářfi, kteří odsouzeni byli
účastenství v C.rrnaux, byli omilost
něni.
Carmaux, 3. listopadu.—Pro nedáv
né výtržosti odsouzení horníci byli dnes
/. vězení v Albi propuStčnl a bylo jim j
od jloh soudrubft připraveno skvělé u
vítání. Před vězením nalézaly se ne
přehledné davy dělnfkft, které pozdra
vily propuštěné bromovým voláním
slávy. Byly zpfvány revoluční písně a
průvod ubíral se do Carmaux. Zde
shromáždily se ženy a děti dělníkfi a
věnčily a květinami zdobily stateěné
obhájce dělnických práv.
Paříž, 6, listopadu. — Návrh sociali
sty Lafargua, jenž chtěl, aby tovární
kům a jiným zaměstnavatelům, kteří
poskytnou práci cizím dělníkům, ulože
na byla zvláštní daň, byl výborem po
slanecké sněmovny zamítnut.
Londýn, 6, listopadu. Pařížský dopi
sovatel "Chronlcle" oznamuje, že v Pa
říži opět spáchána byla hrozná vražda.
Zavražděna byla dívka, jménem Simo
nová, teprve 14 let stará. Na těle její
byly nalezeny tři hluboké bodné rány,
mimo to b)rla zohavena nesčetnými
menšími řezy. Před smrti znásilnil
vrah svou oběť. Mrtvola ualezena by
la na břehu Seiny.
ANGLIE.
• Londýn, 2. listopadu. — Hrozné že
lezniční neštěstí událo sc dnes časně «
rána poblíž města Thirsku v hrabstvf
Yorkshire. Rychlovlak, spojující vý
chodní pobřeží s Londýnem,podejel vče
ra přesně o 10. hod. 30. min. večer z
Edinburgu. Poněvadž vlak měl neo
byčejný náklad, byl rozdělen ve dvě od
dělení. První oddělení vlaku přibylo
v pravidelný čas a bez pohromy do
Londýna.
Na druhém oddělení nalézalo se 100 **
cestujících, mezi nini mnoho osob, za
ujímajících vyšší postavení ve společno
sti. Vlak projel šťastně jižním Skot
ském a nejkr&jnějším severem Anglie.
Hustá mlha rozkládala se po krajině a
strojveda s těží rozeznával výstražná
znamení. Poblíž Thirsku zhoustla
mlha v té míře, že signály vůbec nebylo
možno poznati. Náhle naplněn byl
vzduch strašným třeskotem — rychlo
vlak srazil se, když největší prudkostí
nháněl, s nákladním vlakem, jedoucím
směrem opáčným.
Strojvedoucí spozorovali nebezpečen
ství teprvé tehdy, když již nebylo mož
no, mu zabránit!. Rychlovlak roztří
štěn byl úplné; nejprve vyhozena byla
strašným nárazem lokomotiva rychlo
vlaku stranou a stáhla za sebou všechny
vozy. Celý vlak poskytoval puhled
velké hromady trosek a cestující byli
pochováni v tioskách.
Skoro v témž okamžiku stály trosky '
v plamenech, kouř a plameny, křik a
sténání umírajících a raněných spojova
ly se v hrozné divadlo pro sluch 1 zrak.
Ti, kterým se podařilo, bez pohromy
vyváznout!, spěchali ku pomoci ostat
ním, kterým ještě pomoc poskytnuta
být mohla. Ale vozy byly tak dohro
mady stlačeny, že bylo těžkým, dvéře
jich otevříti, obzvláště když dvéře dle
anglického zp&sobu byly zamčeny. Mu
žové a ženy žalostivě volali o pomoc a
jistý muž, jehož tělo pomalu s- spalo
valo, ve svém trápení úpěnlivě prosil,
aby jej dobyli, aby déle se netrápil.
Jest jisto, že nejméně 10 osob zahy
nulo a 30 jest raněno mezi ninl 12
smrtelně. Topič rychlovlaku byl usmr
cen, avšak strojvedoucí zachránil sl v
čas Život skokem se stroje, jedině nohu
si zlomil. Mezi poraoěným! nachází
se též markýz Huntly a mezi usmrce
nými kapitán Duncon Mc Leod od 42.
horského pluku. Poštovní doprava na
sever neštěstím tím byla značně opo
žděna.
— Též z Liverpoolu oznamuje se že
lezniční neštěstí. Osobní vlak náplně

xml | txt