OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, November 09, 1892, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-11-09/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

ZPRÁVY AMERICKÉ
Z dělnického světa.
Pitisburg, 31. října. — V železárně
v Beaver Falls zahájena bude v těchto
dnech práce. Společnost chtěla nejprv
po dobrém přemluvitl stávkáře, aby se
odtrhli od unie a zradili soudruhy,však
nepodařilo se jí to, ani když Frick hro
zil, že továrnu z Beaver Falls přestěhu
je do jiného města a tak dělníkem na
vždy odejme naději na práci. Včera
pověděli jsme, že se dělníci ve schftzi
své usnili, nenavrátit se do práce dřív,
dokud nepřijdou též dělníci homestead
ští a ostatní členové sdružených unií.
Proto prohlásila nyní společnost, že zas
započne co nejdřív práci na novo a o
známíla to ihned Šerifu Imbrle Marti
novi, jehož povinností bude nyní zao
patřit celý zástup pomocníků, by strach
stávkářům naháněli, kdyby snad tito v
úmyslu měli proti skébftm něco podnik
nout!. V této továrně vyrábí se nejvíc
ocelové pruty, které jsou nyní placeny
dobře a společnost proto nahlíží, že jí
ze stávky pochází velká škoda.
Pittsburg, Pa., 1. listopadu.— Car
negieova společnost činí opět u guver
néra v llarrisburgu pokusy, aby ho
pohnula k vyslání milice do Homestea
d i. Od té doby, co byl vyvolán soud
dobrovolníka .lamse proti plukovníkům
Streatorovl a Ilawkinsovi, dostavilo se
do PiUsburgu take několik vysokých
hodnostářfi od milice, aby prý viděli,
jak br.de soud pokračovali. Při tom
však objíždějí Homestead, okukují vše
a posýlají vrchnímu řediteli Snowdeno
vl do Plttsburgu zprávy, co stávkáři
dělají. Guvernér Patlison odkázal prý
vrchnímu štábu k rozhodnutí, máli
milice do Homesteadu byli poslána neb
ne. Je tedy vidět, že dovedou kaplta
llsté každé s*be menší výtr/.nosťl se
sírany dělníků vy užitkovali ku svému
prospěchu.
New York, 1, listopadu.— Nedávno
přinesli jsme zprávu, že dělníci zaměst
naní na kladení eektriekých drátů na
stavbách po celém skoro městě vyšli na
stávku, poněvadž jím kontraktoři zleh
čovali unii. Nyní nařízena byla ze
sympathle slávka i ostatních odborů
dělnických na zmíněných stavbách, tak
že mimo jediné zedníky nepracuje nyní
ani jediný dělník jiného odboru. Také
na stavbě nové okresní budovy měla
býti práce zastavena, ale bylo usneseno,
že si dělníci zvolí výbor, kterýž bude
vyjednávali s> komisařem veřejných pra
cí Oilroyem, kterýž slibuje, že je uspo
kojí. Unie odbývala svoji schůzi v
místnosti Clarendon a zvolila ^1 tam
výbor, který by dohlížel na stávku.
Dále zvoleny strážné výbory, jež by
obcház-ly stavby, na nichž byla stávka
prohlášena. Odpoledne odbývána byla
při zavřených dveřích schůze dělníků
všech řem s»d na stavbách zaměstna
ných, kdež bylo, jak se zdá, hlavně o
všeobecné stávce jednáno. Phlladel
phlcké unie pokládaěů Hektrlckých
drátů budou stávkáře co nejhorlivěji
pod porovatl.
New Orleans, La., 2. listopadu. —
Zítra má býti zahájena v tomto městě
nejvělSÍ stávka, jaká zde kdy byla pod
niknuta. V pondělí zastavili práci
rozváW-i, nakládači a dělníci ve skla
dištích. Dělní?! tito žádali,- aby jim
podepsána byla stálá sazba mzdy, aby
unie jejich byla uznána a by prac vní
doba jejich byla zkrácena. Bossové
byli by povolili zvýšení mzdy a ZKráce
ní doby, však unii nechtěli uznat!.
Nejednalo se jím o nic jiného, než o to,
aby co dnes povolí, zítra zase mobil od
volatí. VSak dělníci dobře prohlédli
•Smysl svých bossft a kladli na požada
vek uznání unie hlavní d&raz. Proro
prohlásili ihned stávku. VSecko místní
děluictvo se stávkářft zastalo a v řeme
slnické radě ( místním vrchním odboru
americké pracovní federace bylo pro ně
s nadšedím agitováno. Řemeslnická
r*da požádala všecky své podřízené
dělník}', aby ihned práci opustili, což
nastane zítra. Bossové se bojí a požá
dali mayora o policejní přispění. Též
bude zřízena zvláštní policie, kterouž
budou platitl obchodníci. Stávkáři
chovají se vzorně a výtržnosti neudály
se ani nejmenší, tak že není žádné po
licie potřebí.
New York, 3. listopadu. — Stávka
dělníků, již byli dřív zaměstnáni na po
kládání elektrických drátů na stavbách,
vzala na se jinou tvářnost a zdá se, že
bude k uspokojení obou stran vyrovná
na; dělnici dohodli sc s koutraktory, ale
bližší podrobnosti vzájemného dorozu
mědí nejsou známy. Zvolené výbory
a stávkovní delegáti obcházejí staveni
ště a pátrají, kde jsou zaměstnáni neu
uloví dělníci; na někoiika místech byla
během due nařízena stávka. Od pole
dne odbývána byla schůze zaměstnava
tel & i dělníků a obě strany zdály se být
nakloněny ku smíru.
Springfield, 111., 3. listopadu. — Zá
kon o hrubé váze přijatý před dvěma
lety v prospěch horníků, prohlášen byl
dnes nejvyšším státním soudem za ned
stavní a neplatný. Tím byl toliko po
tvrzen rozsudek soudu nižšího, vydaný
před půl rokem v okresu Christian. —
Za* tedy ta naše ústava stojí, když ne
může podle ní přijat bV^ti zákon, který
poskytuje dělníku ochrany?
Veliká stávka dělníků v New Orle
ans, která mělabýti dnes zahájenu,byla
odvolána, poněvadž mezitím došlo na
dorozumění mezi zaměstnavateli i dil
níky.
New Orleans, G. listopadu.—Stávka,
kt-rá mřín být i o poledni započata, ne
bj la včera vyvolána a zdá se, jakoby
celá věc měla přijití k urovnání arbi
traěnímu výboru. Již během dnešního
| dne odbýváno bylo několik porad mezi
zaměstnavatel}' a dělníky, jejichž vý
sledek není znám. Odpoledne sešla se
městská rada a zvolila několik výborů,
aby se s dělníky hleděli dohodnouti
ohledně odvrácení stávky. Oo toto pí
šeme, není možno říci, muoho-li stávká
řfi práci opustilo.
Homestead, Pa., 6. listopadu. —
i Praví se, že zítra míní se navrátit do
I j- r:icn veliký zástup stávkářfi zdejších.
Podpory, kteréž stávkáři od americké
ho dělnictva dostávají, jsou tak skrov
né,že nepr-stačí uhradit! ani nejnutnější
potřeby jejich rodin; mnoho bylo sli
bováno od výtěžku tak zvaného 'home
steadskcho dne', avšak tento vynesl
poměrně velmi málo Nyní je zima
před dveřmi i se všemi slrastmi,kteréž
chudin?: přináší. Co tedy stávkářftm
zbývá jiného než tato cesta?
Z Washingtonu.
6. listopadu.— Výpomocný tajemník
pokladniční Spaulding radil se se stát
ním tajemníkem ohledné připuštěn* vý
stavních dělníkfi do zem6. Bylo usne*
Seno, že dělníci tito, kteří sem budou
posíláni, aby na výstavišti pracovali pro
budovy rftzných států evropských, ne
mohou býtl |>ovažovánl za dřiníkv na
kontrakt najuté a proto že musí býti
beze víí překážky do země vpuštěni.
Vládní odbor orby nařídil některým
svým pathologfím, aby konali pokusy v
ohledu léčení vztekliny. Nedávno ze
mM blíže Washingtonu černoch Chas.
Hodge, Jenž byl pokousán vzteklým
psem, když po čtyři dny snáftel hrozné
bolesti. Dr. Tbeobald 8mith, zaměst
naný vládním odborem orby, obdržel
dovolení od rodiny zemřelého, aby směl
mrtvoly použiti k pokusům svým a vy
ňal mrtvole některé Části mozku a mí
chy, jež pak rozředil a použil k Injekci
některým zvířatftm, s nimiž chce činiti
některé pokusy po spůsobu Pasteurově.
Vládní zvěrolékaři doposud na zvířa
tech mnoho pokusfi v tomto oboru ne
činili a proto má býti nyní v tom ohle
du uěiněn počátek.
3. listopad u.-—Nej vyšší návladní spol
kový Miller míní se z úřadu svého podě
kovat!, aby se znovu věnoval právnické
své praksi v Indianapolis. Stal by se
členem firmy Winter & Elan, kterážto
převzala obchod staré společnosti Harri
sonovy i Millerovy. Učiní prý tak po
volbč brzy a za tou příčinou dal již
opravit! a vyzdoblti svoje obydlí v In
dianapoli. Millera netěší dosavadní
úřad a také mu tolik nevynáší co práv
ni ká prakse. Cekal snad na to, že ho
president ustanoví nejvyšším soudcem
po smrti líradleyově, však úřad tento
dostal bhiras z Pennsylvanle.
Kooperační podnik stávkáský.
Pittsburj, Pa., 4. listopadu. — H.
Šando odjel právě do Philadelphie z
Hom^steadu, kdež agitoval mezi stáv
káři, aby se spolčili na založení samo
statného kooperačního podniku. Sehnal
asi 1000 pod p i sil stávkářů, již jsou ho
tovi do podniku toho vstoupiti. Pů
vodní bylo zamýSleno postavit továrnu
v Homesteadu nebo v nejbližším sou
sedství, ale pak bylo od plánu toho u
puštěno a nová železárna má být zříze
na v Covington, Va., kdež jistý syndikát
zakoupil asi 90,000 akrů půdy a chce
jí velikou část novému podniku přypu
stiti.—Nemůžem nikdy doufat v zdar
podniku toho, zvláStč proto, že v něm
budou míti kapitallsté peníze. Dělníci
budou využitkováni, podnikatelé nadě
lají s nimi co nejvíc humbugu, aby si
získali podpory obecenstva a hodně zá
kazníků a pak je jako nepotřebné odho
dí. Dělník s kapitalistou nemohou být
nikdy v jedné společnosti.
Den díkfivztlání.
Washington, 1). C.t 4. listopadu. —
President Harrison vydul dnes provolá
ní k národu, jímž ustanovuje den 24.
listopadu za slavnostní den díkůvzdání.
Ztratila manžela.
New York, 4. listopadu. — Paní S
Stupanská přibyla před krátkou dobou
ze staré vlasti do Ameriky snad jenom
proto, aby shledala, že manžel její, s
nímž dřív dlouho šťastně žila, stál se jí
nevěrným a namlouval si jinou, s níž
žije v Chicagu. Vdala se za M. Stu
panského v roku 1880 a za nějaký řas
vystěhovali se manželé do Londýna; v
roku 1888 odjel muž do Ameriky a při
slíbil ženě, že ji co nejdřív za sebou po
volá. Ale neučinil tak. Nějaký čas
jí dopisoval, ale potom náhle jako by
do vody padnul. Paní Stupanská při
jela tudíž do Ameriky a nabyvfci pře
svědčení o nevěrnosti manželově, požá
dala u new yorského vysiího soudu o
rozved.
Utekl ze Školy.
Balfleld, Wis., 4. listopadu. — Asi
před měsícem kněz katolické Školy v
Peoria, III., odvedl s sebou pět hochft
indiánských odsud. Iíoši ti jsou stuří
15 až 10 let a jména jich jsou'. .Tack
La Pointe, Albert Oerdon, John Uhing
way, .Tohn a Peter Seller. Předvěírem
v noci navrátil se Petfp Seller celý ze
mdlený a vysílený. Utekl ze Školy a
cestu do svého domova asi 000 mil u
razil většinou pěšky. Jeho bratr a La
Pointe jsou rovně! na oeatě k domovu,
drazí pak dva, j'ž také se školy prohlft,
zalekli se obtíží cesty a navrátili »e do
školy zpět. Peter Seller vypravuje,Jsk
špatně s nimi zacházeno bylo a jak
špatně byli stravováni.
Poustevník.
Peoria, 111., 4. Ilsopadu.—James D.
Hall, výstřední muž v stáří 60 let, byl
nalezen v domě svém v bídném obydlí
umíraje. Žil o samotě po 30 let a ni
koho nepřipouštěl k sobě. Když policie
vnikla do jeho obydlí, nalezla ho ze
mdleného, usláblého a pokrytého vředy.
I nyní nechtěl opustitl své obydlí a
žádal policii, aby neohala ho zde ze
ni řiti. Policie na rozkaz mayora
Warnera, který byl přítomen, dopravila
ho do nemocnice sv. Františka, což mu
ovšem málo prospěje, neboť lékaři sc
vyjádřili, že dlouho nevydrží.
Mezinárodní organizace dělníkfi
železničních.
ot. uouis, no., a. listopadu.—W.F.
Missimer, předseda bratrstva železnič
ních nakládačů, vyjádřil se ondyno.
když byl tázán na svfij úsudek o nedáv
né rozepři mezi železničními společnost
mi a dělníky, následovně: "Chystáme
svým zaměstnavatelem novinku, která
je zajisté překvapí. Máme v ťímyalu
zřídit! mezinárodní organizaci železnič
ních dčlníkft a tato zahrnovati bude do ~
sebe všecky možné odbory práce poěí
naie od obyčejného hlídače na trati až
nejvýš. Před 1. lednem bude organi
zace úplně hotova a již nyní činí se k
tomu přípravy po celých Spoj. Státech.
Máme již skoro vše připraveno a schází
nám toliko vydatl provolání, že je věc
uskutečněna Organizace tato zaujme
do sebe celé nynější bratrstvo zřízencft
železničních a bude mítl nejméně 14
tisíc Členti.
Parník se potopil
Parník W. II. Gilcher, kterýž se z
BulTalo vydal na cestu do Milwaukee,
potopil se bezpochyby při veliké páteční
bouři na jezeře Michiganském; zdá ®e,
že se ani jediný z mužstva nezachrá
nil.
Blíže ostrova Mannitou na jezeře Mi
chiganském nalezeny byly trosky, které
nezvratné zdají se svědčit!, že parník
zaniknul. G. C. Gilchrist, jeden z ma
jitelft lodě, pravil,že připouští možnost,
Že všecko mužstvo zahynulo, neboť by
byl mu přece někdo z pobřežních měst,
u nichž měla se kď zastavit, poslal
zprávu o pokračování plavby. Loď
měla cenu asi $200,000 a byla pojiStě
na pouze na $8,000. Byla naloženna
3020 tónami uhlí. Poslední zpráva o
ní byla slyšena ve čtvrtek, že plula kol
Mackinaw. Na parníku bylo osmnáct
plavců.
ForuÓík Svatka spáchal saniovraldn.
Portland, Ore., 2, listopadu. — Zná
mý nrtrodoplsec a cestovatel do sever
níeh končin, poručík Svatka, nalezen
byl dnes ráno o třetí hodině v bezvědo
mí; vedle něho ležela láhev s laudanem.
Byl donesln na policejní stanici, kdež
po krátké době skonal. Je domněnka,
že spáchal šatno* raždu. Svatka ěill
Schwatka narcdll se v Gallena, 111., v
roku 1849. Navštěvoval vojenskou
akademii a studoval mimo to práva a
lékařství. Hned v mládí pojala ho
touha, navštívit! severní krajiny. Doe
22. září 1878 vydal se na cestu k se
verní tcěně a roku 1880 se navrátil.Na
této cestě objevil stopy Franklinovy
výpravy i uěinll mnohé jiné veledůležité
vědecké objevy, zeměpisné 1 národopis
né. Svatka konal také výzkumnou
cestu po Ala9ce.

xml | txt