OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, November 16, 1892, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-11-16/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

ZPBAFI AMERICKÉ
Z dělnického světa.
New Orleans, 7. listopadu. — Veliká
obmýšlená stávka dělníků všech odborů
ve městě tomto byla započata jen polo
vičaté a dělníci mnohých pracovních
odborft nedali se pohnouti, aby soudru
hy své na stávku následovali. Mezi obě
ma stranami se neustále vyjednává, ale
nikterak to nevede k cíli. Kapitalisté
se stávky bojí a proto jim poslal guver
ner státní milici, aby stávkářc strašila.
Také gnvernér Foster a místoguvemér
Parlange přibyli do města, aby kapita
listy upokojili. Guvernér dostavil se
také do schůze, v níž přítomno bylo asi
800 dělníkft i přemlouval je, aby se
žádných výtržností nedopouštěli a slí
bil, že jejich požadavek o zvýšení mzdy
a o uznání unie předložeu bude arbi
tračnímu soudu. Zítra budou opět od
bývati zaměstnavatelově velikou schfizi,
v níž se budou raditi, zdali by bylo zá
hodno požadavkům dělníků povoliti neb
ne. Obě strany zvolily si své výbory,
které se opětně dnes radily, aniž by do
cílily nějakého dohodnutí.— Typografi
cká unie, která odepřela súíastniti sc
společné stávky, dala tím špatný pří
klad mnoha jiným uniím, kteréž pak
rovněž rozhodly se, neuposlechnouti
usnesení řemeslnické rady. Unie klerkft
byla první, která sazeče následovala.
Když viděli typografové, že pochybili,
hleděli aspoň chybu svou napraviti tím,
že prohlásili dnes stávku. Tuto jAjich
rozhodnutí přijato bylo s velikou rado
stí od ostatních stávkářů. Stávka sa
zečů namířena jest hlavně proti časopi
»ům 'Daily States' a 'Timt-s Democrat.'
New York, 7. listopadu.—Stávkující
pokladači elektrických drátCi utvořili si
svoji vlastní kooperativní společnost,
kteráž bude přijímati kontrakty právě
tak, jako každá jiná firma. títitvkáři
bojují proti osmnácti velikým firmám
spojeným v jednu mocnou organizaci a
j^st tudíž zápas jejich velmi těžký.
Vzdor tomu mohli by suadno ve svém
boji zvítčziti, bude-li jen je obecenstvo
opravdově podporovati, Lak jak si tolio
zasloužejí.
Pittsburtí, Pa., 8. lislopadu.—V so
botu tvrdilo se,že homusťadští stávkáři
navrátí se dnes hromadně do prác^, po
něvadž trpí bídu a lekají Se příští ziny.
Vsak by 11 to pouze čtyři nebo pět mu
ž5, již včera ráno Sil do železárny prosit
o práci. Je tudíž vidět, že by Ilome
eleaďané mohli všem za vzor dokonalosti
a solida rnostl dělnické sloužiti. .liž
přes čtyři měsíce trvá stávka, zima jest
přede dveřmi,rodiny dčlníkfi trpí všecku
bídu, ale nikdo nepovolí. Ze 4000
gtávkářfi navrátilo se za celé čtyři mě
síce pouze 05 lidi do práce. V továrně
pracuje 2,700 lidí, ale to jsou sarn.í
Cizí dělníci.
New Orleans, La., 8. listopadu. —
Zdej&í sazeči nevy&li na stávku s ostat
ními dělníky, za to wtávka jejich j'St
větší a vydatoějfií než stávka mnohých
jiných odvětví. Alespoň bossové ji po
ciťují a snaží se učinitl se stávkáři vy
rovnání. Mnohé Časopisy nemohly vy
jiti a Jenom dva časopisy, kt"ré zaměst
návají bkéhy, totiž "I);tily States" a
"Tlmes-Democrat", vy&ly. Město jest
típlně klidné a žádné výtržnosti se neu
dály.
New Orleans, La., 5i. listopadu. —
Veliká stávka děiníkG vSech odborfi
práce v tomto městě nezměnila sr* sko
rem nikterak ve své tvářnosti. Dělníci
•tojí pevně na svých požadavcích a ani
vlečko domlouvání guvernerovo nedo
vedlo jo pohuouli k tomu, by couvli.
Výtržnosti neudály se ani nejmenší,
přes to vŠ&k zaměstnavatelově poslali
ji2 guvernerovi nejméně deset žádostí,
aby poslal do města státní milioi. Jest
doměnka. že jim guverner učiní po vfili
a že dnes do večera dorazí vojsko do
města. Co tam bude dělat, to ovšem
nikdo neví, ani guvernér, však obchod
níci budou upokojenější a státní poklad
na o několik tisíc dollarfi lehěí. Měst
ská správa t/rdí, že prý policie není s
to zabrániti výbuchu povstání, však
žádné povstáoí se dosud neudálo a také
nejsou strachy, že by snad stávká i ně
co podnikali. Guverner rozmlouval
včera dlouho s předáky milice a usmy
slil si, že vojsko pošle teprve tenkráte,
až mu bude doručena žádost opatřená
podpisy bossfi new-orleanských. Učini
li zaměstnavatelově nějaké pokusy, ob
saditi místa stávkářů, dosud se neví. —
Stávkou new orleanskcu utrpěly značně
železnice Illinois Central, Mississippi
Valley, Texas Pacific a Northeastern.
Jediná železnice Southern Pacific jest s
to všecku dopravu obstarávali jako dří
ve. Včera chyceno bylo od některých
neznámých lidí několik roznášečft no
vin, časopisy jim odňaty a roztrhány.
Několik stávkářů bylo proto zatčeno,
však žádoá vina nemohla jim býti do
kázána.
New Orleans, La., 11. listopadu. —
Radová milice sesílena byla dnes ještě
několika novými dobrovolnickýml set
ninami, kteréž si bossové zdejší sami
platí. Všecky tyto demonstrace jsou
však úplné bezpodstatné, neboť stávkáři
se dosud nedopustili ni nejmenších ná
silností. Plynárnické si elektrické o
světlovací společnosti započaly včera
práci za pomoci děluíkCi neuniových a
nikdo jim v tom nijak nepřekážel. Ře
ditelové pouličních drah mčli v úmyslu
započíti jízdu již dnes ráno, však umí
nili si odložiti tyto pokusy své až na
zítřek. Bossové zdejší řídí se příkladem
společnosti Carnegioovy v Homesteadu
a obrací se o přispění k soudftm. Za
žádali u obvodního spolkového soudu,
aby jim byly vydány zatykače na čle
ny stávkovního výboru a na všecky
předsedy a předáky jednotlivých unií.
Na jaký zločin je budou bossové žalo
vat, není známo. Také guvernér Fo
ster sezval si členy stávkovního výboru
a vyhrožoval jim následovní: "Vy
jste stávku vyvolali, vy jste zodpovědní
za všecko, co se při ní přihodí (?). Zá
kony našeho státu dovolují nám svalit
na vás zodpovědnost za všecko krvepro
lití, které se udá. Chcete-li se těžké
zodpovědnosti vyhnouti, nezbývá vám
nic jiného, než stávku cdvulati." Dle
toho má stát Loulsiana prapodivné zá
kony, kterými se nikterak pyšnit ne
musí.
Columbus, Ohio, 12. listopadu.—
Pouliční káry ve městě započaly opětně
pravidelnou jízdu, když byli zřízenci,
ji i byli na stávce, odevzdal! rozhodnutí
svého sporu mayoru K*rbovi. Dělníci
navrátili se ihned do práce a všecky
káry ve městě ji?, pravidelně jezdí jak
obyč^jiié. Mayor prohlásil, že zítra za
počnfi ve své úřadovně ve vyšetřování
sporu toho. .Tak známo, nastala stáv
ka k vfjli propuštění konduktéra Ale
xandrn. kterýž byl ředitelem vyhnán
pro nepatrnou příčinu, že přijal padě
laný deseticent.
New Orleans, La., 12. listopadu. —
Veliká stávka jest již ukončeni a na
všech stranách zahájena j« již opětně
Činnost. Dělníci utrpěli značnou porá
žku n za to mohou býti vděčni pouze
guvernérovi a státním ťíředníkfim. Gu
vernér postavil se požadavkům jejich
se vSí rozhodností na odpor a vyhrožo
val jim tak dlouho, ai povolili. Mno
ho stávkujících zřízencft na pouličních
draháoh ztratilo práci. Ředitelové jim
jednodufie oznámili, že buď musejí
zřízenci přijmoutl šestnáctihodinnou
pracovní dobu za plat $40,kdežto dříve
pracovali 12 hodin denně za plat $50,
aneb práce zanechat!. Právě tak na
kládají zaměstnavatelově i s jinými
dělníky. Sazeč James Leonard, před
seda řemeslnické rady, jenž je nejrych
lejším a nejlepším sazečem v celém
městě, dostal také oznámení, že již se
nemusí do práce vracoti. .leho soudruzi
se tomu velice vzpírali, ale Konečně to
přec přijali, tak že se Leonard octnul
na holičkách a je nyní bez práce. Gu
vernér Foster odejel již z města a jest
úplně uspokojen nad dílem, kteié se mu
podařilo.
Z Washingtonu.
8. listopadu.—Výpomocuý tajemník
pokladniční Nettleton podal presidento
vi resignac» a žádá, aby do 1. prosince
byl z úřadu svčho propuštěn. Nettle
ton jest prvním zástupcem tajemníka
Fostera a zastával jej vždy za jeho ne
přítomnosti. Resignace jeho bude při
jata.
Vyslanec Spoj. Státfi v Brasilii Con
ger telegrafoval státnímu tajemníkovi,
že braši Iské zákonodárstvo přijalo v
těchto dnech zákon, jímž se zapovídá
přistěhovalcfim čínským vstup do země.
Brasilská vláda míní v tom ohledu úpl
ně následovatl příkladu Spoj. Stát&, v
nichž se vylučující zákon tak znamenitě
osvědčil.
Bývalý siátní tajemník Blalne na
vštívil dnes presidenta Harrisona prvně
od tě doby, co obdržel od nčho svoje
propuštění. O 4. hodině přijel k Bílému
domu v kočáře a rozmlouval dlouho s
presidentem, o čem, nikdo neví.
Nová železárna
New Orleans, La., 0. listopadu. — Z
Durango, Mexiko, oznamuje se, že tam
právě byly zakoupeny obrovské doly na
železnou rudu blíže Durango a sice
Američanem Colllnsem P. Huntingto
nem, předsedou železniční společnosti
Southern Pacific. Budou to nej větší
doly i železárny na celé americké pevni
nč a budou zásobovatl železným zbožím
celé Mexiko i jižní Ameriku. Ruda
obsahuje 75 procent čistého železa, .liž
Alexander Ilumboldt viděl a prozkou
mal toto na rudu bohaté pohoří a pro
hlásil je za pravý div světa. Doposud
náležely doly syndikátu francouzských
a anglických kapitalistfi, vsak bylo v
nich dolováno velmi nedbale, tak že
málo vynášely.
Nová petrolejnická společnost,
Philadelphla, Pa , 0. listopadu. —
Nová společnost, Crescent Pipe Lii.e
Compauy, kteráž byla zřízena na kon
kurenci proti petrolejnickému trustu
Standard Oll Co., započala již svoji
práci. Společnost zřídila roury, dlouhé
přes dvč sté mil, vedoucí z McDonald
ova olejového pole přes pohoří až k
mořskému pobřeží. Včera tekl roura
mi těmito již první olej do Marcus
Hook a pokus setkal se s ilplným zda
rem. Roury stály přes million dollarft,
oslatní zařízení $50,000.
NeStčstí železniční
St. Louis, Mo., 8. listopadu, — V
tunelu pod lílngs Ilighway, na východ
od Forrest Parku, srazily se. včera od
poledne dva vlaky, jeden stavební, na
němž bylo mnoho dělníkft zaměstna
ných opravováním tratě a vlak náklad
ní. Dvanáct vozft bylo rozbito a tři
zřízenci těžce poraněni. Jeden z nich,
(op č"Bob Curmody, odvezen byl do ne
mocnice, kdež za několik hodin na to
skonal. Ostatní dra, brsdař E. S.
HllJ a strojvedoucí, jehož jméno není
známo, raněni ujsosmrtelně.
Chyceni Rusj.
San Francisco, Cal., 11. listopadu.
Parník Gaelic přijedší z Číny přinesl
zprávu o zajetí sk&neru Carmcllte
Kiny. Sk&ner Carmellte vyplul z Vi
ktorie 1. února s posádkou 23 muž&.
Do 24. srpna měl již náklad 700 koží.
Ve dvou dnech však, kdy byla hustá
mlha, zanesen byl skftner k ostrovu
Copperovu, kdež byl zajat ruskou vá
lečnou lodí Vniaz. Vlajka britická s
lodi strženu a mužstvo dopraveno do
Vladivostoku, kdež mu dáváno potravy
pouze polovic na den a rovněž nestaráno
se o jeho oblek, který byl velmi chatr
ný. Ve Vladivostoku bylo 28 námoř
níků z britické lodi, která byla rovněž
chycena u ostrova Oopperova. Jak
známo, zakázala ruská vláda lov tulefift
u břt'h& svých cizím národ&m a obzvlá
ště v čas, kdy se zvířata množí. Poně
vadž však ziskuchtiví Američané a An
gličané zákonfi nedbají a v mořích těch
pytlačí, chytají je ruské lodi a odsuzují
jednoduše dle svých zákonfi k nucené
práci v Sibiři. Podobné stalo se i lod—
ní>ifim lodi 'Car-^.elite', která pytlačila
ve vodách ruských, začež bylo pak její
mu mužstvu pracovali ve Vladivo*
stoku.
Ušel popravě.
Allentown, Pa.,11. listopadu.—Wm.
P. Keck, vrah, který měl býti včera v
poledne věšen, byl nalezen mrtev ve svd
cell. Vše k popravě bylo již přichy
stáno. Odsouzenec dostal den před
popravou cisty oblek, vstupenky těm,
kdož chtěli popravu viděti, byly již
rozdílný,—ale když ráno v den popravy
vešli do cell, spatřili odsouzence mrtvé
ho. Lékaři prohlédnuvše mrtvolu, pro
hlásili, že se odsouzenec neotrávil, jak se
/.« to mělo, nýbrž že zemřel nejs^íSe
následkem rozčilení neb strachu.
Vyhrál ženu.
Cinclnnnti, Ohio, 11. listopadu. —
Nikdo snad neočekával a větší toužeb
ností výsledku voleb jako zdejSÍ občan
Henry Rurlolph, s nímž se vsadila na
Harrisona slečna LawrcncoVá o svoji
ruku. Rudolph ucházel se několikrát
o slečnu Lawrcncovu, ale ona jej vždy
odmítla. Konečné před volbou učinila
sázku, zvítězí-li Cleveland, že pojme
Rurlolph a za manžela. Věřila najisto (?),
že zvítězí Harrison a následkem toho
prohrála svoji svobodu.
Odkud béře Frlck dělníky.
N<í\v York, 11. listopadu.—Vystěbo
valečtí úředníci na EUis Islandu učinili
znamenitý objev, kterýž nejlépe uka
zuje, odkud voženi jsou dělníci na mí
sta stávkářfi do železáren homestead
ských. liylo vypátráno, že zástup asi
.'JO Belgičan Cl zjednán byl kontraktem,
aby přižil pracovali do Pittsbursgu,
částečně do skláren, částečné do hutí.
Pracovní inspektor L. I). Layden z
Pittsburgu upozornil na to, že sklářské
společnosti vyjednávaly s některými
dčlníky v Antverpách a že tito mají co
nejdříve do New Yorku přistáli. lioa
sové mají ovSem nejraději takové děl
níky, již za mnoho práce žádají málo
platu, ale na takové uloženo j^st záko
nem k vftli americkým dčlníkfím *o
chranné clo', jfhožto porulení je právě
tak podloudnictvím jako pašované zbo
ží. Ovšem že hlavní provinlcl,1bos«ovéf
ujdou bez vSeho trestu.

xml | txt