OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, November 16, 1892, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-11-16/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Výsledky voleb.
VWkitvi demokratů je tttSi ne& kdo
očekával.
v
Ze bude volit New York a bezpochy
by i Iodlana demokraticky, bylo skoro
jisto, vSak že by státy Illinois a Wis
consln do řad demokratických volbou
presidentskou se postavily, to málokdo
očekával. Jak jsme se již včera zmí
nili, budou míti demokraté skoro celou
spolkovou vládu v rukou, poněvadž i v
senátu budou mítl ne-li většinu, tedy
aspofí tolikéž členfi co republikáné. V
poslanecké sněmovně budou míti repu
blikáné 114, demokraté 227, strana
lidu rozhodných poslanců 15.
Illinois jest dnešního dne dpi ně demo
kratickým státem. Nově zvolené zá
konodárstvo bude stáli následovně: V
senátu 24 republikáni, 27 demokratů,
73 republikáni, 80 demokratft. Státní
lístek jest následující:
Guvernér John P. Altgeld,
místoguvernér Joseph Il.Gill,
tajemník Wm. H. Hinrichsen,
auditor David Gore,
státní návladní Maurlce T. Moloney,
pokladník Rufus N. Ramsay,
** v / . i Isaac S, Raymond,
d&vSrníei j Nap,n R MorHson
New York dal Clevclandovi 54,000
hlaaft většiny. Tak ohromné vítězství
dá se světil ti jenom tím, že Tamma
nité típlně se zapřáhli do vozu demo
kratického a se s Clevelandem smířili.
Ve městě New Yoiku zvolen mayorern
Tarnmanlta Gilroy. Zákonodárstvo jest
značnou většinou demokratické.
Wtsconsin jest také státem, jenž letos
poprvé od občanské války odevzdal
hlasy elektorální straně demokratické.
Zákouodárstvo rovněž bude slušnou
většinou demokratické, z čehož nevy
hnutelně následuje, že spolkový senátor,
starý republikán Philetus flavvyer učiní
místo některému demokratovi. Státní
úřady jsou v rukou demokratů a sice
zvoleni jsou:
Guvernér George W. Peck,
místoguvernér Karel Jonáš,
tajemník T. J. Cunningham,
pokladník John Ilunn,
státní návladní .í. D. 0'Connor,
školní dohlížltel O. E. Wells,
železo, komisař Thomas Thompson,
pojišťující komisař W.M. Roat.
M<i88ac7ivselt» folii pro Harrisona,
však mladý demokratický guvernér
Rtisáell zvítězil nad republikánským
kandidátem Iluilem. Celkem však
dostali letos ve státu tomtD republikáni
o 30 procent hlasft více než v r. 1888,
kdy měli nebývalé většiny.
Texa* zvolil Clarka za guvernéra
většinou asi 3300 hlasft nad Iloggem
Oba jsou demokraté, ale Clark jest ne
odvislý. Kandidát strany lidu Nugent
do9tal značný počet hlasft, daleko větší
než náčelníci obou stran očekávali.
Alabama volila pouze presidenta a
kongresníky. Jest značnou většinou
demokratická a spojené dvě druhé stra
ny nedovedly většinu její zviklat, V
Montgomery strhla se u volebního osu
dí rvačka a soudce P. C Kandolph 'za
střelil jistého W. T. Metcalfa, Soudce
sedí ve vězení.
V Nebrasce nevedlo k cíli spojení
demokratft se stranou lidu. Republi
káni zvolili svého guvernéra Crounsea,
presidentské elektory většinou 15,000
hlasft i zákonodárstvo, které bude usta
novovali nového spolkov/hi senatora.
Tři lístky byly v poli, vsak demokraté
byli vyzváni státaím výborem, aby bia
sov&li pro elektoiy Weavero vy, čemuž
se někteří opřeli.
Colorado volilo ťiplng "stříbriiácky,"
za presidenta Weavera a za kongresníky
Lafe Pencea a Johna C. Bell a; podobně
dopadla i volba zákonodárstva.
Michigan odevzdal 10 hlasů Harri
sonovi, 4 Clevelandovl. Ve státní 1
kongresní volbě dostali většinu republi
káni. Za guvernéra zvolen Rich, re
publikán.
Jíini Dakota odtrhla se z republikán
ské řady a volila pro Weavera za presi
denta. Republikáni tvrdí, že získali
státní úředníky; kdo bude míti většinu
v zákonodárstvu, není doposud známo,
však podobá se, že to bude nejspííe
strana lidu.
Po volbě.
Dnes je již možno říci, že jsou ná
rodní volby úplnfc rozhodnuty, až na
'dva státy, Ohio a Nebrasku, ačkoli se
najisto očekává, že prvučjší odevzdalo
elektorální hlisy Clevelandovi, druhá
Weaverovi. Zde podáváme výsledek
dle nejnovějších zpráv a klademe státy
dle iří řad podle toho, pro koho vo
lily:
Cleveland'
Alabama 1 1
Arkansas 8
California í)
Ccnnecticut G
Delaware 3
Florida 4
Georgia 13
Idaho 3
Illinois 24
Indiana 15
Kentucky 13
Louisiana 8
Maryland 8
Michigan 0
Mississippi 0
Mlssourl 1 7
New Jersey 1 0
New York 3(i
Sev. Carolina 11
Ohio 23
.Jižní Karolina 9
Tenncssee 12
Texas 15
Virginia 1'2
Záp. Virginia 0
Wísconsin 12 — 303.
Harrison'
Iowa 13
Mni ne G
Massachusetts 15
Michigan 8
Minnesota 9
Montana 3
Now Ilampshire 4
Sev. Dakota 3
Oregon 3
Pennsylv-ania 32
Rhode Island 4
JIŽDÍ Dakota 4
Vermunt 4
Washington 3
"NYyoming 3 — 115
Weaver'.
Oolc rado 4
Kmisas 10
Nebraska 8
Nevada 3
Oregon 1 — 1G
Clevelandovl neschází mnoho do tří
čtvrtin všech elektorálnícli hlasfi, Har
rison má pouze o čtyři hlasy více než
Čtvrtinu, jest tedy porážka jeho dplná.
Zvlášlč ztráta Ohia. státu McKinleyova,
a Indiány, státu Harrisonova, je vý
znamná. Republikánům zbyla pouze
Ptnnsylvanie, Iowa, Massachusetts a
Minnesota, jakož 1 kus Michiganu.
Ostatuí jejich státy nemají žádné dfi
ležltosti. Lavina, která republikánskou
vládu smetla, jest tudíž ještč mocnčjší
než před dvčma lety.
Známý nedólíčkář a temperenclář,
bývalý senátor IJlair, kterýž se ucházel
o místo do kongresu na republikánském
lístku v Ne w Hampshlre, poražen byl
značnou většinou.
V okresu Johnson ve Wyomingu zvo
lena byla paní Anna Scallyová za
smírčího soudce.
V Coloradu snad neprosel jediný
kandidát na jiném lístku než na popu
llstickém.
Jak jsme již dříve sdčlill, zvoleno
bylo v New Yorku zákonodárstvo znač
nou včtSlnou demokratické a toto bude
ustanovovat! na příStích Šest rokfi no
vého spolkového senátora na místo do
savadního, republikána Hiscocka. Místo
toto jest cíl m ctižádosti a vrcholem
tužby mnohých vynikajících Tanmiani.
Zdá se, že je obdrží guvernér Fiuwer,
čímž by zárovefi uspokojen byl 1 místo
guvernér Sheeban, jenž stal by se pak
hlavou státu. Také nadaný právník
Burke Cockran nepohrdl by místem
tímto, ačkoli jeho přátelé tvrdí, že on
po něm netouží, maje dosti na své roz
sáhlé a výnosné praksl a na svém místě
v poslanecké sněmovně kongresní.
Složení příštího kongresu lze již ze
zpráv došlých skoro podrobné sestavit,
ač ještě nejsou výsledky ve všech okrs
cích různých států zajištěny. Zdá se
však přece býti zajištěno, že demokraté
budou míti většinu aspoň osmdesáti
členů nnd republikány. Strana lidu
bude mít asi deset rozhodných zástupců
a mimo to veliký počet jiných polovi
čatých, kteří zvoleni byli spojenými
stranami. V senátu zasedalo doposud
47 republikánů, 39 demokratů a 2
alliančníci. V novém senátu však
bude aspou 43 demokratĎ, tolikéž re
publikánů a dva alliančníci. Budou
tedy demokraté právě tak silni jako re
publikáné.
Jak asi bude složen příští Clevelan
dftv kabinet, bylo by ještě předěasno
mluvit; Clevelanrl ovšem je velice za
vázán některým muž&m, kteří mu k ví
tězství dopomohli. Na prvém místě je
to Whitney, bývalý Clevelandfiv tajem
ník námořnictva, jemuž nový president
dá každé místo v kabinetu, které bude
si přáti. Whitney dopomohl Clevelan
dovi již před dvanácti roky ke guver
néiské nominaci a letos prou před i při
konvenci mnoho vykonal a na kampaň
jeho ze své pokladny mnoho peněz vy
dal; nyní inu to ovšem bude všecko
nahrazeno. Druhý muž, který mnoho
pro Clevelanda vykonal, je illinoiský
spolkový seuator Palmer.Kdyby Palmet
se vší rozh- dností nebyl odmítl nomi
naci presidentskou, kterou mu chtěli
jeho ilinoiští stoupenci vybojovat, ne
byl by mohl by ti Cltveland na první
hlasování nominován a potom by bylo
se Tammanit&m podařilo jej porazit.
Předsedovi národního výboru ITarrity
inu jest také Cleveland velice zavázán
díky za obratné vedení kamptně. Mimo
to je jisto, že bude do kabinetu dosazen
některý politikář ze západního pobřeží,
z Californie, poněvadž tato letos volila
také pro Clevelanda. O úřady kablnetní
i jiné bude ovšem nyní mnoho ucháze
č&, z nichž bude musit Cleveland nej
ménl devadesát procent odmrštit! pro
nedostatek míst, jež jsou na zadání.
Český komisař ? ClevelaHdu.
Krajan Vevera v Clevelandu, kteráž
navržetr demokraty za okresního komi
sare, zvolen byl zároveň s celým demo
kratickým lístkem. "Volnost" píše
následovně:
Vevera bčž<-l dosti pčknč, ač mohlo
to být lepší. Je patrno, že uškodilo
mu strašení, že jest katolíkem a že již
máme v tířadč hž příliš katolíkfi. Na
druhé straně Ryan také je katolíkem,
Johnston navnadil sl katolíky různými
prezenty—těm to nevadilo, snad proto
že nejsou Ceši. Tím nečiníme kraja
nfim výtek, naopak k jejich cti dlužno
doznat, že v Českých wardách, až na ne
patrné výjimky, dostal Vevera všecky
české hlasy. V mčstč dostal Vevera o
3,521 hlasfi víc než Klng, v okresu ale
předčil ho Klng 1002 hlasy, takžf Ve
vera zvolen 7G4 hlasy. Málo, ale po
stačí. Máme tedy, co nás stát osazen
jest Cechy, prvního českého komisaře
nejpřtdnčjšího okresu ve státě.
Starosta hoiuesteadský.
IIome9tead, Pa., 8. listopadu.—Sta
rosta mčsta TTomesteadu McLuckle, jenž
odtud odejel před třemi měsíci do
Youngstownu, Ohio, oznámil dui radě
městské, že odstupuje z tohoto
úřadu. líeLuckie súčastnll se borllvl
stávky a nyní by jej společnost Carne
gieova za to uStvala. Za to £e stál při
lidu, k němuž se sám hlásf, byl posta
ven nyní pod několik obžalob pro vra
ždu, spiknutí, výtržnosti, velf/rádu a
všecky možné zločiny, právě tak jako
McDonnell a jiní předáci stávkář&.Frlck
nemíní ve své.n boji ustátí, dokud jich
několik nepřivede na šibenici, ač se osu
to sotva podaří.
Nové srážky v Homesleadu.
Homestead, Pa., 13. listopadu.— Od
pověstného dne G. července neudála se
zde taková bitva, při níž by vymě»ěno
bylo tolik výstřelů, jako dnes, Něko
lik lidí bylo poraněno a zvláště tři stáv
káři, McFadden, Jones a Prlchard od
nesli si poranění těžké. Tři neunioví
dělníci, černoši, ubírali se do práce a
jeden stávkář na Fourth ave. stojící
řekl jim něco nepěkného do očí. VSichni
tři černoši se na něho vrhli, srazili ho
k zemi a počali ho surově mlátit. Jeho
křikem přilákáno bylo as dvacet lidí a
v jediné minutě bylo tu přes pět set
mužů, žen a dětí, kteří se shromáždili
s velikou rychlostí, jako to v Home
stead u bývá. Černoši dostali se mezi
tím do rvačky s někol ka stávkáři
a vidouce, že výprasku neujdou, sáhli
do kapes a každý namířiv dva revolvery
proti lidu, postavil se zády ke zdi.
Šest ran padlo a dáv stávkáři byli těžce
poraněni. Černoši se mezitím dali na
ústup kolem zdi k otevřené ulicí, kudy
by mohli uniknouti. Vypállvfie jefité
několikráte do lidu a poranivše opět
několik pronásledovatelů, veběhll do
uličky a utíkali ku svému domovu. Za
nimi sypal se takřka pravý déšť kulí
z revolverů. Černoši ukryli se do
svých domů a lid je oblehl. Opět
bylo mnoho ran vypáleno, ale mezitím
přišel oblehaným ku pomoei zástup
padesáti černochů ze sousední vesnice
Shanty Hill. Však dříve než mohlo
dojili na novou srážku, byli tu šerifovi
pomocníci a rozehnali lid. Mnoho
stávkářů bylo zatčeno, černoši však
jsou dosud na svobodě.
Šťastná země.
New York, 13. listopadu.—Americká
lcď "A. J. Fuller", kteráž asi před sto
duj vypravila-se na cesty po pacifickém
oceánu, přibyla včera do New Yorkn a
kapitán její přinesl nejnovějií zprávy
z komunistické osady na tichomorském
ostrově Pitcairu. Obyvatelé tohoto
ostrova jsou potomky povstalých ná
mořuíkfi z válečné lodi anglické,imenem
Bounty, kteří byli na ostrov tento vy
sazeni v roce 1700. Pojali za manžel
ky tahirské ženy a nyní jest již potom
stvo jejich velmi četné. Jest skoro
bílé barvy jako evropské. Když se
loď "Fuller,' objevila u břehft ostrova,
vystoupil na palubu vrchní úředník
ostrovanfi Wm. Sixman, kterýž vypra
voval kapitánovi a plavefím, že ostrov
ma nyní 139 obyvatelfi, vesměs zdra
vých, spokojených a Šťastných. Po 6
rok& na ostrově nikdo nezemřel ani se
nevystčhoval. Po tři měsíce nezavítala
k ostrovu tomu žádná loď a proto pří
jezd parníku Fuller sptoobil mezi ostro
vany pochopitelné vzrušení. Lid nemá
žádných peněz a majetek jest v5em
společný tak, že má na něm každý rov
ný podíl. Obyvatelstvo jest dosti vzdě
lané a pokročilé a kupuje knihy z
Kvropy. Kapitán Coloord vyměnil
mnoho šatstva, kněh a potravin za ba
nany, kokosové ořechy a jiné ovore.
''Týdenní Hlasatel"
pouze za $2.00 na celý rok.

xml | txt