OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, November 16, 1892, Image 9

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-11-16/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

i by lunu na Seiné, makoupila pozemek ca
■ Everett ave. Pozemek měří v průčelí
, - 600 stop.
— Spolek obohodníkfi v Oporto >e
bral penise, aby měl po ruce fond, z
něho* by kryl výlohy za dopravu vína
a jiných výstavních předmětů do Chi
caga.
— Demokratické kruhy těší se, že
výsledek národní volby bude míti přízni
vý účinek též na světovou výstavu a si
ce ve dvojím ohledu. Předně zlepšily
prý se následkem demokratického vítěz
ství vyhlídky, že výstava v neděli bude
otevřena. Demokratický president, vět
šin* v domu zástupců a skorém polovi
na demokratických senátorů — to vše
poskytuje oprávněnou naději, že zákon
McKinleyův brzy bude odvolán a cizina
zbavena všeho předsudku proti Spoj.
Státům a světové výstavě.
Právě McKinleyův zákon zdržoval
mnohé země evropské, že nejevily ocho
tu výstavy se súčastniti. Vlády tamnější
tvrdily, že obeslání výstavy nemělo by
žádného účele, poněvadž by tím nedalo
se utvořiti a obnoviti žádné obchodní
spojení. Když tedy nyní zastánci ochran
ného cla utrpěll«tak rozhodnou porážku,
možno doufati, že Anglie, Francie,
Německo a jiné státy se dvojnásobným
zájmem a pílí starati se budou o obeslá
ní pro výstavu v Chicagu.
Též v otázce nedělního otevření dou
fají demokrati, že vítězství jejich bude
míti v brzku příznivé následky; hlavně
z té příčiny, že guvernér illinoiský a
zákonodárství tohoto státu zasadí se
vším svým vlivem o to, aby skutečně
hanebný dodatek o nedělním zavření
byl zrušen.
Přejeme si v zájmu vSech svobodo
myslných občanů této země, aby proro
ctví tato se vyplnila. Avšak jak hlaso
vání v kongresu ukázalo, jsou zastanci
nedělíčkářského zákona právě tak mezi
demokraty, jako mezi republikány a
v té věci mohou si obě strany ruce po
dati. Proto ntp&jde to asi s tímto po
žadavkem svobodomyslného a dělnické
ho živlu s velkou rychlostí ku předu.
Výkonný výbor výstavního ředitel
stva měl dne 9. listopadu krátkou
schftzl, na níž bylo odročeno výboru
pro cesty a prostředky,aby udělil konce
si firmě Nicoll & Martin v Chicagu ku
prodeji "pe&nuts" v Jackson parku.
Dále byla odporučena konoese Geo.
Burymu ve Filadelfii ku prodeji spisu o
umělecké výstavě (cena $2.)
M. Clinton byl jmenován superinten
dentem v oddělení pro zboží obuvnické
a kožené.
— Ve strávním domě pro ženy v Ja
cksou parku, jenž určen jest pro ženy a
dcery oělníkb, nebudou ubytovány celé
rodiny. Jednotlivá žena pltititi bude
40 cenvfi dennč. Prodej akcií na tuto
budovu trvá až do 1. ledna 1893.
— Arcibiskup Feehan předsedal dne
9. listopadu shromáždění katolického
duchovenstva v "8t. Joseph Home",
kde přednášela pí. Hartová z Londýna
o prftmyslu v Lonegalu v Irsku. Paní
Hartová Jest pftvodkyní plánu, aby na
výstavě zřízena byla irská vesnice.
Hogg t Texasu zvolen.
Dallas, Tex., 10. listopadu.—Guver
nér Hogg zvolen byl znovu malou vět
šinou, tedy nikoli Clark, jak se včera
podle v&ech okolností zdálo. Clark
vSak za ním z&stal jen o nepatrný po
čet hlasft poz .du. Zápas mezi oběma
těmito demokraty budil veliký zájem.
Nugent, kandidát strany lidu dostal Už
neočekávaný počet hlasft.
Uuziié zprávy.
§ Vyloupený poštovní vůz. —
Barošský poštovní vůz byl na ce
stě do Surány (Uhry) blíže Čaron
dorskélio lesíku neznámými lupiči
přepaden a úplné vyloupen. Kočí
přivezl vůz do Surány úplně prázd
ný. Ihned sdělena zpráva o loupeži
četnictvu, které jalo se horlivě pá
trati po lonpežuících. Náhodou
poptávali se také kočího, který jel
8 poštovním vozem, neví-li něco o
loupeži a pouěvadž v
/i i i i « ^
se, že poštovní vůz ješté sledním
soudruhem vyloupil a peníze v lese
uschoval. Na cestě do vězení vytr
hl se lupič četníkům a vrhl se do
hlubokého rybníku, z něhož byl již
mrtvý vytažen.
§ Zlá macecha a muž slaboch. — V
8t. Janoši v Uhrách událo se předevčí
rem příšerné rodinné drama, k němuž
zavdala příčinu nelidská macecha Used
lý Jiří Klein oženil se nedávno po druhé,
aby svým třem dítkám po prvé ženě
zaopatřil matku, která by jo opatrovala.
Sklamal se však velice ve svém očeRá
vání. Nedlouho po svatbě počala ma
cecha nevlastní dítky, a sice dv.ouleté
děvčátko, šesti- a desítiletého chlapce
velice týrati. Neminulo takřka ani je
diného dne, aby zlá macecha ubohé
dítky do krve nesbila. Neménč ubohý
manžel řádění své drahé polovice nemohl
učiniti žádnou přítrž, poněvadž sám se
musil před ní míti na pozoru. Nemoha
déle se svými třema dítkami snášeti
manželské zlo a utrpení, vyšel předevčí
rem na půdu svého domku, tam oběsil
jedno dítko po druhém a konečně sám
také životu svému oběšením konec
učinil.
vídal, byl zatčen.
§ Poměry na Kavkaze.—Cestovatel
jeden píše ruskému listu: Jednoho veče
ra shromáždilo se na jedné menší sta
nici několik domorodců, ozbrojených
dýkami a revolvery. Poněvadž pova
žováni byli za pokojné cestující, ani ni
komu nenapadlo, tázati se, co vlastně s
těmi revolvery zamýšlejí Když vlak
zastavil, vystoupil železniční úřadník a
odebral se do staniční budovy, aby pře
vzal cenné zásylky. Jakmile s tlumo
kem, v němž uložena byla větší suma
peněz, vyšel z budovy, přistoupil k ně
mu jeden z domnělých cestujících a z
bezprostřední blízkosti na něho vypálil
dvě rány z revolveru. Ostatní domoro jci
přistoupili k poraněnému, vzali tlumok
a pokojně odešli, aniž některý z
pasažérů ve vlaku nebo z ná
dražních zřízenců měl tolik odvahy, po
stavit! se lupičům na odpor. Cestující
ve vlaku naopak schovali se po většině
pod sedadla a vylezli teprve, když vlak
stanici opouštěl.
§ Kde jsou velocipedlsté? Obyvatel
stvo místečka Vlerzonu ve Francii bylo
onehdy rozčileno nemálo následujícím
kouskem nčjakého šprýmaře. Pan H.,
starosta mčsta dostal telegram, v nčmž
se mu oznamovalo, že 400 velocipedlstfi
ubírajících z Paříže do Luchonu, poje
de zejtra mčstem mezi desátou a jede
náctou hodinou dopolední a žádali jej,
aby se postaral, by mčli voln >u cestu
mastem a mimo to, aby jim objednal v
hotelu des Messageries 500 lahví šam
paňského a 500 studených snídaní ma
sitých. Htarosta vyhověl jejich přání
a dal vybubnovat, ža od desáté do jede
nácté hodiny nesmí jet po silnici žádný
v6z. Bylo deset, minulo jedenáct hodin,
minul celý den a obyvatelé vlerzonfití
neviděli ani koLčka. Čekají nemilé
▼slocipedisty dotud....
§ Z Číny V jak pěkném stavu n
nalézají ulice pekingské, dokazuje
zpráva jednoho hongkongského llfctu,
že následkem několikadenních stálých
deiťfi musila být přerušena po dva dny
veškerá komunikace, jak vozmo tak
pěšky. Z téže příčiny musila býti za
vřena císařská kolej, poněvadž ani pro
fesoři, ani žáci nemohli se dostat k bu
dově. Hořejší Jangce-kiang vystoupil
z břehfi a způsobil ohromné škody.
Nejvyšší stav vody vody v Čungkingu
byl minulého roku G5 stop, letos ale
dosáhl výše 96 stop. Ve třech dnech
vzrostl o 53 stop! Celá města mezi
Čungkingem a Ičangem byla odplavena
a ztráta na lidských životech jest velmi
značná. OJ r. 1870 nedosáhl Jangce
kiang takové výše. Podrobnosti o této
katastrofě dosud není, ale dle posledních
zpráv vody rychle opadávají.
§ Mluvící hodiny. — V oboru hodi
nářství stal se znamenitý krok ku předu
vynálezem ženevského hodináře Kazi
míra Livana, který zhotovil — mluvící
kapesní hodinky. Hodinky tyto jsou
opatřeny nepatrným fonografem, který
upevuěn jest na pláštíku hodinek. Do
tohoto fonogiafu vemluví hodinář čtvrti,
jakož i celé hodiny, přístroj hodinový
je pak tak konstruován, že vždy, jak
mile ručička dospěje kterékoli čtvrti i
celé hodiny, fonograf je tlumočí. Zad.
ní pláštík hodinefr je poněkud prohnutý
a přiloží-1 i se k uchu, je velni dobře
fonograf sl3'Šeti.
§ Sisyfova práce. Farmář Heagle v
Chemingu potřeboval pro dobytek svfij
nevyhnutelně vodu. Připadl na my
šlénku, že by mohl na farmě vykopati
hlubokou studnu, z které by se potřeb
né množit/i vody vyvážeti mohlo. Při
stoupil ku práci a na svá stará kolena
sám. bez cizí pomoci dal se do kopání
prohlubně. Sotva že několik sáh fi
hlubokou jámu vykopal, odešel do
farmy, aby si odpočinul. Když pak
opět vstal, chtěl v kopání pokraěovati,
než tu k velikému zděšení shledal, že
se země studně sesula a že několika
denní práce jeho byla típlně beziífielná.
Ze zoufalství položil klobouk a motyku
na okraj sesuté studny a sám šel k ne
dalekému stohu, kde přemožen nama
báním a rozčilením usnul. V tu dobu
přišel sousední farmář, který se do
věděl, že soused joho zřizuje studnu,
podívati se, jak daleko práce se studnou
pokroěily. Ale po studni zatím ani pa
mátky. Z té okolnosti však, že země
byla sesutá a že na pokraji nalézá se
motyka s kloboukem, nemyslil dobro
myslný farmář jinak, než že soused je
ho byl při práci za živa pohřben. Při -
volni ihned ku pomoci několik lidí, kte
ří s lopotami a motykami dali se do
práce a neustali dříve, dokud sesutou
zem neodstranili. Nicméně po pohře
šovaném farmáři nebylo ani zdání.. . .
Hlukem tím probudil se těžce zkouše
ný Heagle a vida, že lidé sesutou zem
ochotně vykopávají, nechal je spokoje
ně pracovatl. Teprvé když odešli, při
stoupil ku prohloubené studni a dčko- •
val bohu, že jsou na světě ještě dobro
myslní a obětaví lidé
§ Vytrvalý pacient. K jednomu lé
kaři v dčdinč Eikelu u Bochumu přiSel
těchto dnfi horník, aby sc s ním o své
nemoci poradil. Nešťastnou náhodou
nebyl lékař doma a služku odkázala pa
cienta na druhý den, poněvadž lékař
měl se teprvé pozdě večer vrátitl. To
však pacientu nevadilo. Posadil se v
přijímací síni a pravil, 2c počká, až
lékař přijde, tílužce pacient nepřeká
žel, necli&l* ho tedy seděli a sama kla
po svém. Po chvíli vlak na nemocné
ho dplně zapomněla a uzavřevBi dvéře
čekárny na klíč, vzdálila se dplně. Jaké
však bylo její udivení, když druhého
dne ráno fila do místnosti čistit a na
lezla tam pacienta spokojeně si podři
mujícího. V tu doba byl již lékař
doma & poskytl proto vytrvalému paci
entu ihned lékařské pomoci.
§ Dftstojník obviněn z tikladné vra
ždy.—Z Paříže se telegraouje: Poručík
Qulquerez vedl do vnitřní Afriky vý
pravu, jejíž účelem bylo vyjednávati s
některými domorodými kmeny. Quique
rez byl ze Senegalu vyprovázen poručí
kem S< gonzacem a několika vojíny. As
uprostřed měsíce března přibyla výpra
va do Dakam. Dne 2. června telegra
foval Sř-gonzac do Paříže, že poručík
Quiquerez zemřel a vydal se na zpáteční
cestu do Paříže, kde oznamoval,že Qul
querez zemřel na zimnici. Segonzac
byl za své služby povýšen. Nyní však
proskakují se vší určitostí pověsti, že
SegonzacQuiquereza úkladně zavraždil,
neboť na mrtvole domněle zemřelého
poručíka nalezena byla střelná rána. V
Dakam veřejně je Segonzac obviněn z
dkladné vraždy.
* Z rodinného života. Dne 19. října
bylo obyvatelstvo jistého domu v Žiž
kově na nohou a — na výzvědách. Kde
jaká sousedka stála pře l vlastním prá
hem, kde jaký zvědavec po špičkách
stoupal a kradl se schody k třetímu po
schodí. Co odtud bylo lze slyšeti, stá
lo vskutku zvědavcům za poslech a po
zornosti. Děsný ryk, zoufalé výkřiky,
hlasitý, srdceryvný pláč, časem hromo
vý třesk dopadajících a tříštících se
hrnců, talířů a pekáčů pozachvívaly
ovzduším celého třípatrového činžáku.
V jistém okamžiku rozlétly se dvéře
příbytku pana R. a — nevelký soudek
s naloženými okurkami dopadaje na
chodbu a rozsévaje cenný obsah, zapla
šil poděšené tváře sousedů. Hned na
to vyběhl hlasitě naříkaje pan R. na
chodbu a uiekl se do prvního patra,
kdež vyjeveným sousedům ukazoval po
řezané a silně krvácející ruce. Též tvá
ře jeho poznamenány byly důkladnými
šrámy. Příčinou bohopustého řádění a
žalostného útěku páně R. byla praoby
čejná, všední "opička," paní R..., jež
takle jednou za týden, obyčejně v pon
dělí nebo úterý si dopřeje lihovin a
jsouc nad obyčej statnou a svalnatou
dámou útlejšťmu manželi dle vlastního
výroku "zavaří bandurskou." Již něko
likáté konala se dohra domácího boje
před iustanci policejní a také tentokrá
te pílil pan R. na komisařství, hledaje
záštity před něžnou polovici. Zda-ll mu
to co prospěje, dlužnj ovšem vyčkatl.
Posavadní výsledky tomu nenasvědčují.
Do St. Paul a okolí!
Oznamujeme ct. čtenářstvu, žd pan
Ferd. Donutili. 163 Ann St., St. Paul,
Minn., převzal z ochoty jednatelství pro
,,Týdenní Hlasatel" tamtéž a oprávněn
jest přijímati od každého předplatné.
8 úctou
Vydavntehtro Týdenního Hlasatele.
Ct. příxiiim!
Žádáme vSecho}' své ct. čtenáře a
přátele, by neobtěžovali si zatlatl nám
adresy svých sousedfi a známých, by
jsme ji.n mohli poslat! ,,Týdenní Hla
satel" na ukázku.
Upozorněte své známé u přátele na
"Týdenní Hlasatel"
pouze za $2.00 na celý rok.

xml | txt