OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, November 30, 1892, Image 13

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-11-30/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

| od nejpr vnějších dob je zastával a
často potom s radostí slýchal jsem
nejednoho z vá6 citovati a opako
vati, co já dříve pověděl. Také z
nás nechce žádný dopustiti, aby se
země koruny České nějak dělily —
tedy nedělitelnost nás pojí a k to
rna zásada rovnoprávnosti. Kromě
toho pojí nás zásada automie, ne
boť ze státního práva eluáí vyvoditi
všecky důsledky pro 6ebeurčení
národa. Oprava volebního řádu je
stejně důležitá v Čechách, jako na
Moravě a ve Slezsku. Co se týče
taktiky, dovolil bych si skromnou
radu, abyste nedělali zásadní opo
sici volné ruky. Již to by vás s
ostatními stranami sblížilo bez
( ' ~ jho zásadního stanoviska.
O J
z jeho soudruhu mohl se po něm
etáti ministi presidentem, měl bych
z toho upřímnou radosť, ale taková
situace neni a žádný z vás 6e to
nedomnívá. Nynější opozice zdá
se mi sázením do loterie.
Jménem svých politických přá
tel a po výtíledku dnešní porady
podává řečník návrh společného
prohlášení, ku kterémuž dr. Engel
návrhu je dvě slovní změny a Hrubý
klade opětně důraz 11a naléhavost
provedení rovného práva a školské
opravy ve Slezsku.
Navržená resoluce se změnami
doktorem Englem žádanými se na
to jednohlasně přijímá v tomto
znění:
Herold nebo někdo Yiný
"Zástupcové stran z Cech, z Mo
ravy a Slezska v této poradě súčast
ňění trvajíce při svých ode dávna
hájených zásadách směřujících k
uvedení v platnost státního práva,
k zabezpečení přiměřeného zastou
pení zemí koruny České v radě
koruny,ku provedení spravedlivých
volebních řádů jakož i ku prove
dení rovného práva národností ve
rŠech zemích koruny České a k
rozvoji samosprávy, prohlašují
ochotu zasadit i faktické provedení
jich a považují pro zdárnou činnost
v těchto směrech z i prospěšné, —
aby v těchto oborech ode všech
súČastněnych stran hleděno bylo
společného dorozumění".
Dr. Fanderlík vzdal díky všem
účastníkům schůze a p. Zeitham
mer předsedovi.
Scíiůze o 3. hodině odpoledne
uzavřena.
Pozemkový kapitalista a
dělníci.
óasopis 'Denver Labor Enquirer'
podává vysvětlení, jak působí ka
pitalista a jak společenská pracov
ní soustava a sice následovně:
Organisátor: Nuže, copak vy
dovedete?
Kovář: Mohu vyráběti pruži
ny, nápravy, a mulin též koně
okovat.
Organisátor: Dobře, mohu vás
potřebovat.
Zedník: Mohu stavět mosty,
domy, stá je atd.
Organisétor: Vaše práce je uži
tečnou a potřebnou a nelze ji po
strádat i.
Obuvník: Mohu vám zhotoví ti
boty a střevíce.
Organisátor: Též vás m ůžem
potřebovat.
Nyní předstupují zástrpci jiných
řemeslnických jednot již na klade
né otázky odpovídají a jsou při
jmutí. Konečné vejde kapitalista a
pozemkový lord.
Organisátor: A co jste vy?
Lord: Já jsem pozemkovým
majitelem.
Organisator: Jak si obstaráváte
svou výživn í
Lord: Oh,dostanu od vás všech i
poplatek. Dělník platí mně za prá
vo, že smí zem přerývati, ora'i;
horník vykupuje m ode mne výsa
du, vstupovat i do vnitra země a
vynášeti vzhůru kovy a minerálie;
zedník musí sobě vykoup-ti
! ode raně povolení ku stavbě dumu
atd.
Organisátor: Co ale vy sám
děláte?
Lord: Já mohu pro vás dělat
zákony, a když jsem je udělal, mo
hu je provádět. Chytne-li někdo
zajíce do. oka, dám mu šest měsíců
vězení, když ho zastřelí, dostane j
tři měsíce.
Mohu a dovedu člověka dohnati
až na pokraj zoufalství a šílen-tví
a třeba až na nejvzdálenější konec
zeměkoule. Mohu zabrániti stav
bě užitečných domů, za to podpo
rovati stavbu baptistiekjcli kolejí,
presbyteriánských kaplí atd.
A mohu též líně přihlížeti a vět
ší díl z tolio do své kapsy eliráb- !
nouti co farmář, obchodník, nebi
řemeslník v potu své tváře si vyro- I
bil.
Organisátor: Nu, a co umíte |
ještě ť
Lord: Dovedu bělovlasé starce
pomocí bídy a nouze do hrobů při- I
váděti; dovedu ženám srdce k roz- j
puknutí přivésti; dovedu talento
vaným a podnikavým mužům
překážeti k provedení jich projek
tů.
Organisátor : A to jest vse, co
dovedete?
Lord: Ale, spravedlivé nebe!
Není vám tohle ještě dosti
Joh. liuh. Pecka,
spolumajitel "Chicagských ListůV.
Celní ochrana.
Poněvadž se americkému farmá
ři neustále od ochranářů, prorokuje,
že mu "ochranné clo" poskytuje
lepší trh pro jelio výrobky, tož si
někdo dal tu práci,dopídí ti ee pří
činy tohoto tvrzení. Nyní byla pod
dozorem dobrého strýčka Jery
j Ttuska — který jako každý člen
Harrisonova kabinetu jezdil p<> ze
mi a řečnil ve prospěch Mc Kin
leye - uveřejněna hospodářská
statistika.
V této statistice nalezáme, že
prostora půdy věnované pěstování
jádrového ovoce ze 121 millioná
akrft roku 1880 zvětáilá se nal40J
millionů akrů v r. 1888. V tom
též období vystoupil úhrnný výnos
j obilí * 2 719 na 3.209 mil. bušlů.
Příjmy farraářft snížily se zel.361
na 1.320 mill. doll.
Mohlo býti sice za poslední de
sítiletí některé zlepšení v americ
kém polním hospodářství učiněno,
a'e nestaly 6e žádné převraty,jež by
byli měli za následek značné stoup- I
nutí výnosnosti půdy nebo snad
niocué úspory při žních a mláce- I
ní.
Když tedy farmář ku konci de
sítiletí více obilí přivezl a méně
peněz zaft doptal, nežli na počátku,
tak to jednoduše znamená, že jeho
pracovní mzda klesla. V minulém j
roce připadla zamenitá úroda obil
ní ve Spoj. Státech, k<Jyž v Evro- |
jpě byla neúroda, tak že američtí j
iarmáři mohli velké zásoby obilí |
za dobré ceny prodati, ale letos j
jsou ceny opět tak nízké iakovdo- i
bách od r. 1880.
Práce farmářova jest rok od ro
ku hůře placena, kdežto se mu
stále předpovdíá, že za dávky jež
odvádí chráněným monopolistem,
jest odškodněn získáním ''domácí
ho trhn."
Není to však tak snadným, jaiío
v tomto případě, životní poměry
jisté třídy statisticky vypatrati a j
proto mohou lupičtí chráněnci se I
odvážiti mluviti o blahodárných i
následcích své politiky.
Jest to ale velice nerozumným !
tvrzením, že někdo jest tím boliat
ším, čím více jeho pracovní výnos
jest zkracován.
jhk muze reay bytí celá třída 1
vyrabitelů bohaiší, když ji předně j
vláda více peněz ujímá nežli potře- i
l)iije k uhrazení svých potřeb, a za
druhé průmyslníci učiní přirážku j
na svém zboží?
Yrláda nemůže nikomu nic daro- |
vati, protože sama nic nemá. Co I
jednomu dá, musí druhému vzíti.
1'akli uchrání" Filipa, tím mu do- j
pomůže k postavení za své výrob- j
ky, více strži ti, nežli jest světovou
trhovou cenou, tak utiskuje Jaku- j
ba, protože jej nutí, za své potře- i
by více platiti, nežli mají tyto ce- |
ny. v
Ze vzdor chybné hospodářské j
politice Spoj. Státy dospěli k zá
zračnému rozkvětu, tomu není z
mnoh):ch příčin co se diviti. Tento
rozkvět stal se take vzdor čtyřleté
občanské válce, z čehož nebude
žádny rozumný člověk uzavírafi,
že *mad občanská válka byla příči
nou onoho rozkvětu.
Nebo je ku příkladu státKansa*
zavázán Kobylkám k díkům,že vzdor
jich zpustosování jest jedním z
nejzdatenějáích států spolkových?
Ochranářům nepodařilo se svobod
né bohatství země, sílu a obětavost
obyvatelstva, technicky pokrok no
vé doby a přitažlivost Spojených
Států na evropské přistéhovalectvo
ohrom iti.
A proto, že to nešlo, skuhrají,
že jim jedině iná codékovati. Ško
da jen, že jich fráae jsou k smí
chu.
»/. B. Pecka.
"Týdenní IIliiNatal"
pouze za $3.00 nu celý rok.
Na obranu Čechů a Slováků.
Ve věerejvích ěesko-arTíericUých zi rá
vách pověděli jstne, jaký nesmysl na
sál jist}' S-rg^ Suschenk o Slovácích,
Polácích 1 Ceších, jež v č«s pisa
4 The Pittsburg Dispatch" v)lfěil jaKO
úkladné vr»hy a polodivochy, již jako
Cinané v San Franciscu organizují se
v tajné sp«>lky na vyd rání spolubraiří
svých, již se právě zh staré vUsil při
stěhovali, a na vraždění svých nepřátel.
pHn ívir V R .vninn-k, vrchní reda
ktor 'Amerikánsko-Slovenskýcti N vin'
a předseda národních sl-veuských sp< 1
kfi v Americe, zaslal jiněmu listu
pittsburskému 'The Piitsburgh P-sť
d&kladué objasnění a vyvrácení všech
lží a nesmyslň a mezi jiným praví v
něm: "Prohlašuji, že tvrzeni pisatele
onoho je lživé a vzalo svfij podklad j* n
v tom, že přistěhovhlecký živel, zvláště
Slováci a ČV§i,byll nřed veřejností ame
rickou potupeni. Není pravduu, že by
se Slováci v Pennsylvaoii organizovali
ku vraždění svýrh zaměstnáváte Cl a
dílovedoucích Procestoval jsem skoro
celou Pennsylvanii, navštívil každou
slováckou osadu, ale o žádném thjném
spolku 'omladině' jsem n> slyšel. Všude
vštípena je v mysle tohoto lilu úcta k
zákonům a k zaměstnavatelům. Dále
osvědčuje pisatel nevědomost tím, že
Mováky a Maďary považuje za jedno,
kdežto tyto dva národové se od sebe
podstatně liší."
"Žádal bych pisatele, aby své tvrzení
odůvodnil a pověděl něiaké doklady,
kde Slováci spojili se v spolek, by od
stranili dílovedoucího. Nabízím maz
kapsy své ?1UU a ve jménu 'Nár.Slov.
Spolku', také $100, dokáže-li.co t^ rdil.
Ostatně, ví-li pisasel o nějakém tako
vém spolku, j'*bož jsoucnost příčí se
ústavě Spoj. Států i zákonům p^nnsyl
vanským, pak je jeho povinností, upo
zornit! na to úřady a policii, aby jej
potlačily."
Kjtiři práce.
St. Louis, Mo., 31. listopadu. — V
dnešním zasedání sjezdu lívtířů práč*1
b)la předsevzata volba úředníků Pow
derly prohlásil ihned, že se Qpucbázf o
znovuzvoleuí, ač je také neodmítá Na
to opustil místnost, a^y dal přítomným
příležitost volně o něm promluvili
Konečně došlo k odhlasování « tu zvo
len Powderly 102 hlasy proti 6 T«ué
další úředníci zvoleni znovu na piíští
lhůtu a sice: vrchní díl«»vedoucí Hu«rh
Ca^snaigh, vrchní tajemník a poklad
nik John W. Hayes, členové výkonné
rady: Powd rly.předseda, A.W Wriirht.
John Dew.in, John Davis a T. B, Mc
Boj dělnickým organizacím.
— Piltsburg, Fa , 23. listopadu —
Společnost Carnegieova zamýšlí z;>kri»
čiti proti délnictvu, jež nyní io zmaře
né stávce do práce se vrací. Ctihodná
tato společnost chce zničit! všecky děl
nické organisace, aby s dčlnictvem puk
mohla nakládati, jak je jí libo. Proto
nařídila, aby kaž lý dělník, kt*rý chce
do služeb jejích vstoupiti, podepsal
usn"spní, že nechce k žá <oé ortrani^xci
dčlnické přináležet! a přísni dh- p avi
d»l společnosti chovati se bul-. Ka;dý
forman má u seb- formuláře tohoto /uč
ni a ty musí dát! každému dělníku po
depsati, který se u nčho o práci hlásí.
J< dnání toto je ovsom více než podlé,
neboť bossové, kteří dosti bídnou mzdu
za práci poskytují, používají mzdy té i
k tomu, aby si svobodné jednání lidu
koupili. A ten, kdo nemá svobodné
vftle, je otrokem Pánové, nenapínejte
a nenatahujte ještě víc 'Mlvi trpčit**^
sti, aby nepraskl**

xml | txt