OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, December 07, 1892, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-12-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Entered &t the Post Office at Chicago, 111., as becond class tnatter.
Ročník I.
Chicago, středa dne 7. prosince, 1892.
Óíslo 19.
V družině dobrodruha krále
HISTORICKÝ KOMÍN. Sepsal BOHUMIL HAVLASA.
Pokračování.
•'Ty, rychtáři—Kondrád—Jakub—Fridingor—Žatecký!" ozývaly
se hlasy. Konečně byli zvoleni: rychtář Albrecht zvaný z Kouřimi,
Konrád JunoŠftv, Jakub Frenclina, Jinřich Žatecký. Fridinger a Vel
flin kožešník měli být připraveni, aby, nepořídí-li vyslanci, okamžitě
se odebrali k Elišce na Mělník.
Pán z Lichtemburka se poroučel.
"Děkujeme ti, velmožny pane," pravil rychtář; "doufáme, ze včas
nouze ne*\ideme i tvé rámě postrádat."
"Aj, kde hlahol mečft, tam Lichtemburk!" zasmál se 011 a odešel.
"Byť jen z rozkoše," dodal sám k sol>ě. A hvízdaje si a pohazuje na
kadeřenými vla6y kráčel k domu pána z Lipé.
XVI.
Den moci.
# V
"Rozejdeme se?" tázal se Kicliard Zirotína při vjezdu do Prahy.
"Nikoli, pojedu 8 tebou."
Dlouhý muž ve kněžsko říze přiblížil se po těchto slovech k Ri
chardovi; byl to týž, co obstarával zásylku dopisů, magistra na arcibi
skupa. "Mistr tě očekává^' řekl krátce; "chceš s ním mluvit?"
"Zajisté."
Odevzdavše koně zbrojnoŠft 111 náslovali oba muži kněze. [' Týna
potkali arcibiskupa. Stiskl ruka lékaři a pohledl nedůvěřivé na Ži
rotína.
"Toť 011, můj vychovatel, dobrodinec,1' pravil Richard: "zná naše
tajemství.'1
Stařec svraštil nevrle čelo skoumaje rytíře badavym zrakem, ten
však nejevil žádné pohnutí, zůstal chladným.
"Dohře," kynul; "ty ale odpustíš pane, že k tobě nechovám tolik
dftvěry co máj přítel. Neznám te osobně, ale pověst tvou znám co ne
poskvrněnu." A pojav Richarda stranou promluvil s nim několik slov.
"Již?" zvolal překvapen magister. "Konečně tedy! Mistře, tys
velký muž! A enaí"
Přiblížil i ho o))ět k panu Hichtovi, netajíce stí déle .■* rozmluvou. |
"Ona jest ukryta u měšťana Rokycanského; slíbil jsem v«čer ji
vydat. Odevzdáni ji k Buchsesovi a uvědomím krále."
"Proč ne dříve V' horlil magister.
"Nepřekvapuj se, hodina nerozhoduje. Do te doby jsem zaměst
nán a na tvflj příchod jsem se nemohl spolékat."
"Teď ale jsem zde: leČmáš pravdu. Kam hodláš pane z Zirotína?"
Tento skutečně zamyšlen odcházel.
"Nechci vás vytrhovat, nejsa vaším společníkem; nechci vniknoa
ti r tajemství jednotlivci!."
"Vždy útlocitný!" usmál se Richard a stiskl mu ruku na rozlou
čenou.
Arcibiskup Albigenců se poklonil, stíhaje odcházejícího očima.
"Tento muž!'' vyřkl, jakoby ukrýval nějakou myšlénku.
"Jest mým přítelem."
Stařec pohlédl na něj vážně. "V tajemství, bratře lze důvěřovat
nejvýše souvinníku. Leč nechrne toho: co máš v úmyslu?"
"Alba jest tedy v domě Rokycanskéhoív ptal se ftichard.
"Tak jsem pravil. Jeden z bratřil střeží východ pro větší bez
pečnost, ačkoli nevím, čeho se obávat."
''Opatrnosti nezbývá! Nejprve se musím postarat o zajaté bratry.'*
"Jak to?"
''Půjdu ku králi, vymohli jich propuštění, místobiskup Oldřich
z Paběnic již podepsal propouštécí listinu: ty se postaráš o jich pro
puŠlění.''
"Musím shromáždit bratry v okolí, zítra ráno musí byt nejbližSí
v Praze, aby dělali veřejně mínění; mezi lidem je třeba zíetupců. naši
_ y • ««
veci.
"Vyjeďo hodinu později."
"Co hodláš dělat?"
'Jáí aj, znáá Jana. Budu jeho dochem, jeho stínem, aby mu ne
bylo mo/no popustit. Den to osudný, rozhodný. O dvanácté přijdeš
a Albou. Slíbil jsem scholastikovi zničení inkvisitorú a prospěšné vy
řízení záležitosti Tynskc. Jíratře S*lome!" zavolal dlouhého kněze.
"Vyřiď scholastikovi, Oldřichu z Paběnic, že dnes příhodný čas!" Kuěz
odešel.
"Již p&jdeá?"
"Ano."
'•Hospodin tě osvit iž, posil niž!"
"A víra v pravdu, ve zdar!"
Arcibiskup Albigencův měl čekat v bytu magistra na listinu, mo
ci kteréž měli by ti propuštěni zajatci bludařstvím obvinění. Uichard
zaáed do bytu spěchal na hrad. Vstoupiv do předsíně nalezl tam scho
lastika záhy *i přispíšivšího, který v nepřítomnosti biskupa Jana, jen*
obviněn jsa z podporování kacířstva meAkal v fcímě, aby se ospra

xml | txt