OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, December 21, 1892, Image 11

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-12-21/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

Z českých osad v Americe.
f Dne 1. prosince spadla 51etá dce
ruška krajana Fr. Aasmana z čís. 135
Pitt ulice v New Yorku s okna 3. po
sohodí na ulici a tak těžoe se zranila, 2e
brzy na to zemřela. Matka totiž se na
chvilku vzdálila ze světnice a za j©ji ne
přítomnosti otevřelo děvčátko okno a
ztratíc rovnováhu, sřítllo se na ulici.
f V New Yorku odbývala se m. týden
schůze obchodníků, při níž bylo usneše
no, jelikož není možno dárky vánoční
svým odběratelům odepříti, tyto dále
dávati, avšak utvořen spolek, jenž má
mítí název "Spolek Českých obchodní
ků pro postavení Národního Domu."
Dále bylo usnešeno, by na místě dosud
podporovaných ohlášek v letácích spol
kových, vydaných spolky, jež nemíjí
žádného dČele podpůrného, dávány byly
dárky co podpora pro Národní Dům a
a vyzývají 8® tím ony spolky české, by
pro ohlášky do svých zábavníků necho
dily, jelikož by je nedostaly. A též
bylo usnešeno, by vstupné obnášelo $1
a dále se zavázali veškeří obchodníci, že
do roka složí $10, což každoročuě má
feýti příspěvkem na Nár. Dům.
f •'M.llwaukee Journal" sděluje ná
sledující: Josef Sokolík, jenž před dvě
ma lety svou rodinu opustil, vrátil se ve
středu do La Urosse a unesl své dvě dít
ky v stáří šesti a jedenácti let. Matka
jejich jest následkem toho poioSílená.
f Krajan tíebold, bydlící v Ohio, má
bidli, jež tisknuta byla před 150 lety.
Táž byla majetkem jeho otce, jenž byl
protestantem. Zesnulá pí. Seboldova
nechtěla bibli vydati za persekuce a pro
následování, 1 schovala ji do těsta a
upekla. D&m byl prohledán a bible
nalezena nebyla. Teprve později ji vy
ňali z bochníka. SI. A.
f Amálie Vopálková v Mllwaukee,
jež byla postavena před trestní soud na
obvinění, že zavraždila své novorozeně,
odsouzena byla na Sest měsícfi do věze
ní, poněvadž jí nebylo dokázáno, že své
dítě zabila, nýbrž pouze, že smrt jeho
zatajila.
f Dr. 9. Breiteufeld, český lékař v
New Yorku, jmenován byl vrchním lé
kařem v nemocnici sv. Marka č. 70 vý
chodní 8. ulice.
f V St. Louis uspořádá Hlahol, pě
vecký odbor Těl. Jed.Sokol, Sylvestrov
•kou zábavu. Na programu jest ope
retka Symphoule aneb Kouzelná Hlína.
P. Z.
f Na Minton ulici, západpě od spoj
ky Clark ave. a Lorain ul. v Clevelan
du, přišli dne 9. pros. ráno dva dělníci
bědným ne&těstím o život. Na allot
mentu F. C. Goodmana bylo 14 dělníkfi
zaměstnáno kopáním kanálu. Když vy
házeli as dvanáct slop hluboký, dodělá
vali na jednom konci dva dělníci,James
Veal a August Ross. Vykopanina byla
ohražena bukovými prkny, které s po
stupem práce zatloukány do země. Ná
hle jedno prkno povolilo a oba dělníci
zasypáni: Ross úplně, Veal až skoro po
krk. SběhnuvSÍ se dělníci jali se za
•hrafiovat Veala. Vykopali již jen
mrtvoly. Veal jak udává policejní zprá
va, byl čecb, stár 29 let, oženil se asi
před rokem, zanechal manželku a dítě
a bydlel blíže Forest City Parku.
f Ve Wllber, Neb., odbýváno veřejné
cvičení Těl. Jednoty Sokol a Těl. Jed
■oty českých paní a dívek pod řízením
p. títraky, spol. cvlčitele Národní Jedno
ty Sokolské. Ovičení setkalo se • dpi -
mým zdarem.
f U českého katolického kostela, 0
mil sápaaně od 8eotland, B. D., byla
založena poila pod jménem Nodvany a
prvním poltmlstrem Jmenován krajan
Joa. Halva. P. Z.
f Z Cuba, Kan., píle •• Slovana
Americkému*' p. Jiří Hynek, ie zna
ěnou větSinou za odhadčího ▼ town»hl
pu Jefferson zvolen byl na lístku neodv.
krajan F. Plevka; Cell stáli věrně při
aěm.
f Z New Yorku se oznamuje, že spo
lek "Sokol" nasytil se toho věčného če
kání a uzavřel v poslední schftzl zakou
pí tl několik lotft za řekou Harlem, ČI v
tak zvaném Marazínu, kde loty nejsou
ještě přílifi drahé a tam upravttl ovlčír
nu. prozatím letní. Zároveft v uvážení
naprosté bezúčelnostl staré Nár. Budo
vy uložil svým delegátům do sboru zá
stupcfi, aby naléhali na prodej staré ná
rodní budovy.
f "Dennice Novověku" pí5e: Národ
ní Sin jde sice poněkud volně, ale jistě
svému uskutečnění vstříc. Vystavení
nové a nákladné Sokolovny České pře
svědčilo patronát, že odkládáni stavby
Národní Síně až k té době, kdy by sta
vební fond kapitálem asi 30.000 doll.
vládnul, znamenalo by tolikéž jak) od
ročení podniku toho na svatého Nikdá;
zdar podniku sokolského povz udil pa
tronát, takže již příštím jarem ku
stavbě přistoupí. Když se čilý a podni
kavý Sokol Čech odhodlatl mohl k pod
niku vyžadujícímu asi $4000 nákladu s
kapitálem asi $600, proč by se nemohl
patronát dátl do stavby, když má dra
hocenný pozemek na Broadway vyplace
ný a mimo to kolem $10.000 v kase a
v závazných úpisech? Trochu více pod
nikavosti a horlivosti a ve dvou třech
létech bude se na Broadway pnoutl dů
stojná Národní S B, citelně postrádané
středisko českého života. To budiž za
tím nejhlavnější snahou všech pravých
a nezištcýen národovců a svobodomy
slníků. Bez důstojné Národní Síně ne
máme žádného střediska, bez důstojné
ho střediska nelze pomýšlet! na dokoná
lou sjednocennost a čilý, zdravý a po
kročilý život uvědomělých našinců v
Clevelandě. To jest každému národovci
jasné jako slunce. Sokol bude zajisté
utfš-ně rozvíjetl se a zdárně působit! v
Sokolovně své, všechen národ náš ale
musí míti Národní SÍĎ, aby se důstojně
representoval a ve všech směrech du
chovního, mravního a společenského ži
vota sílil.
f V Oberlině, Ohio, Jest na evang.
bohosloveckém ťistavu zuřízeno tak z v.
"slovanské oddělení," jehoŽto ředitelem
jest John Leadinghaam a učitelem Lud.
F. Mlftkovský. Odděleni toto má za tí
čel vyohovávatl kazatele pro práci ve
vnitřní missll mezi amer. Čechy a Po
láky. Právě nyní se tam nalézá 0 cho
vanců. Jsou to J. A Kohout, Th. Ku
bricht, A. Motyčka, J. Průcha, V. Prft
cba, Fr. Pivofika, K. Trčka, V.Szeudel,
(Polák), a V. Totušek. Rov.
f Útoky na Čechy americké se mno
ží, píší "New Yorské Listy" v jednom
článku, v němž zároveň podávají zprá
vu o schůzi klubu '•Patrla*' New Yor
ku, v němž byla přetřepávána otázka
vystěhovalectví. Všichni tři hlavní
řečníci, Taylor, Smlth a Chandler vy
slovili se o Čuších co nežádoucích při
stěhovalcích a řadili je podle Itálů,
Uhrů atd , udávajíce, že jsou to jen sa
mí nádennícl, žebráci, anarchisti atd. a
nejen to, oni se vyslovili přímo proti
všem Slovanům vůbec, an prý Amerika
chce přistěhovalectvo pouze anglosaské
ho, německého a skandinávského půvo
vodft. Kde pánové tito čerpali správy
o nás, to neudávali, ale bez pochyby *
pramene nám málo přizoivého. Nemi
ne týdne, kde by na nafil nárolnoat ně
kdo se surovS nevrh a nebanobil ji. Čím
dále tím víoe náa osočují a věru jest na
čase, že bylo mezi námi zorganisováno
těleso, které má za úkol bájitl pocti
vost na&eho jména. Na místě nesmysl
ných malicherných polemik mezi námi,
v nichž al mnozí tuk libují, měli by
chom vftichnl bez rozdílu politiky neb
vyznání, a to zvláště české spolky a ča
sopisy, podati tomuto tělesu, Národní
mu Výboru pomocné ruky a podporova
ti ho viemožně v jeho činnosti.
f Pan L. Viták, z Canton, Ohio,
sděluje "Pokroku Západu" následující:
V. F. Červený a Synové z Hradce Krá
lové, slavní hotovitelé hudt-bnícu nástro
jů, pofilou na chicagskou světovou vý
stavu tfkříň 8 hudebními nástroji 10 st.
dlouhou, 3 stopy Širokou a 11 stop vy
sokou. Kolem do kola bude míti 18
paleb Široký schod, takže zaujme plo
chu celkem 13 stop dlouhou a 6 stop
Širokou.
f Státní -iowská universita v Iowa
Otty uspořádala přírodovědeckou \ý
zkumnou výpravu do Střední Ameriky,
za jejíhož vfidce ustanoven rodák, pro
fesor Bohumil Šimek. P. Z
f Sokol Čech v Clevelandu; O., zbu
doval si nákladem 8000 doll. tělocvič
nu, již dne 3. ledna př. r. slavnostně
otevře.
f V Yukon, Oklahoma, založen byl
8oko'ský sbor, jenž přijal jméno T. J.
Sokol Karel Havlíček.
f Sokolská Jednota Blesk v Baltimo
re, Md., zaslala 43 doll. na Ústřední
Ma'.ici Školskou v Čechách.
Z činnosti říšské rady
rakouské.
_ V/bortiekový konečně
vypracoval novou osnovu zákona
tiskového. Y debatách lilavné ují
mal se dělnického tisku dr. Perner
storfer, kterýž poukazoval na mno
ho bezpráví, jak při konfiskacích,
tak i kolportáá. — Posl. Eim nalé
hal ne-li o zrušení, tedy aspoň o
obmezení konfiskací předběžných,
což jest nejhlavuějéí a nejdůleži
tějŠí části tiskové opravy. — .Ne
chcete-li, pravil Eim, opravu při
pustiti, nedávejte pranic. Konfis
kace dává vládé m-jžnosť, každý
neodvislý list naprosté zničit, ona
může konfiskovat a konfísKOvat
napořád. Soud konfiskace dle ob
jektivního řízeni potvrdí, námitky,
a obrany pranic nepomáhají. Déje
se to při zavřených dveřích, při lí
čení tajném a kdo te brání musí
kromě ékody, kterou utrpí konfi
skací, je£tě zaplatiti útraty řízení.
— Konfiskace stala se strašným
systémem, to jest pro listy novou
hvézdovon komorou, tyto nemají
nikde obrany a jsou vydány nej
boráí libovůli, nebo zlomyslnosti
policie, státního zástupce, nebo ok.
htjtmana a komisaře. — Žádný
žurnalista neví, co co smí být kon
fiskováno. Žádný spisovatel nepí
še pro stoupy, Žádný nechce svůj
list poškodili, on kroutí svá slova
a vyhýbá se slovům uvláda", "mi
nistr" a všemu, co zavání vysokým
úřadem, až do souduíbo sluhy a
policajta. A vzdor torna nemfiie
odevzdat svůj článek s jistotou, že
nebude konfiskován To záleží od
soukromého úsudku, od nálady, od
kapřice tiskového orgánu, j nž mr
zat z rána sedí v posteli a čin ek
čte. Každý ok. hejtman, j« li«> žena,
jeho slečny dcery, nebo po-léze i
každý četník je6t pod odíranou
praeventní cnsury. Tato ničí vše
cliuu svobodu tisku, ona je6t nej
těžáímy okovy pro žurnalistiku. —
Státní orgány by z ohledů navěst
ili vážnobt měli svoliti k obmezení
předběžné konfiskace. Ona je činí
nenáviděnými a také často je uvádí
v posměch. Nedejte slechu radám, *
aliy rušení náboženství, nebo štvaní
proti národnostem (?) mělo býti
pdvodem ku konfiskaci. Tíin zni
čeny všechny dobré úmysly, ne
boť státní zástupce nalezne v každé
věci a kdyby se jednalo i o dlažbě
a plynovodech, rušení náboženství.
— Po ntk-likadenní další debatě,
přijata byla osnova, která není je
ště ve skutek uvedena, neboť dříve
musí dojiti schválení vříébké radě,
kde jak známo mnoho a různých
tiskové svobodě nepřátelských ži
vlů zasedá.
— P o s 1. Goessraann pro
mluvil jedenkráte koupek Kčijaká
od něho do*ul í-lyšana nelila.
Pravil mezi jiným: Siib učiněný
ve trůní r« či, že sněmovna zanechá
všech národních apolitických tře
nic, a věnovati se bude záta—
dám hospodářským, nebyl splněu.
Litovati dlužno, že práce sněmo
vní je toliko n-gativní. Židný
8'av a žádná sřrann není spokojena
Poměry jsou dnen tak zlé, že stav
rolnický, npjkonaervMtivuSjái to
srav, zmocňuje se myšlenky revou
Čuí. Noviny jsou plny zpráv o
stávkách dělnických, o dynamito
vých atentách a pouličních revolu
cí, a co učinil sněin pro délnictvo?
Zákon O' bratrských pokladnách
znamená pro něj, porušení práva
jodílubraní. — Organisace dělni
cké strai.y r)chle pokračuje a vše
se sp< lehá při řešení sociální otáz
ky < a policii a zadovky. Přijde
ale čhh, kdy i strážník bezpečnosti
se ptáti bude, proč že má do dél
nictva tlouci, 6nad proto, že t-i ne
chce nechat ztáhnout kůži přes uši?
Bída ros»e, a lenošní zimy nemine
se Vídeň zajisté výtržností — a
nelze to také chuďasům zazlívá
ti I
§ Vypovězení nčmerkycli' ělní
kft z Paříže. — Paříšky ,4.Mar»n"
sdělme, že francouzská vláda vy
pe sedět i chee %elký počet němec
kých <iělníků,kteří ve Francii Štvou
dělníky a nabádají je ku stávkám.
Jest velice odůvodněné podezření,
že němečtí tito dělníci za sxélio po
bytu ve Francii německou vládou
jsou podporováni.
Ct. příznivoům!
Žádáme všechny své Ct. čtenáře a
přátele, by neobtěžovali si zatlati nám
adresy 9\ých sousedfi a má mých, by
jsme jim mohli poslatl „Týdenní Hla
satel" na ukázku.

xml | txt