OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, December 21, 1892, Image 13

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-12-21/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

Omezení přistěhovalectví
a děl nictvo.
Amer. knownothingové namlou
vají dělnictvu,že evropské přistěho
valectvo škodí zdejšímu pracující
ma lidu a že by výhodou bylo pro
něj, kdyby proud vystěhovalečky
do Spoj. Států. byl zamezen.
Jest ovšem jisto, že vyplynuly
by z tiho americkému delnictvu
některé výhody, avšak myslící
dělník jest též přesvědčen, že vý
hody ty převáženy by byly škodami,
které by omezení to mělo zápětí.
Všeobecná nevole zdvihla se v děl
nických listech, když vrchní vůdce
rytířft práce, Powderly, postavil se
do řad nepřátelil přistěhovalectva
a siiča^tnil ee štvanice, jejímž ná
sledkem jest nynější návrh, podaný
spolkovému senátu.
Nepřáte'é přistěhovalectva uží
vají všemožných lstí, aby dělnictvo
americké dostali na svou stranu,
avšak to sotva se jim podaří, neboť
my budeme míti vždy na paměti,
že p&vodcem návrhu zákona proti
přistěhovaleckého jest senátor
Uhandler, který za své správy ná
mořního úřadu nestydáte nohami
šlapal spolkový zákon oosmihodin
iié době pracovní. Dále si zapama
tujeme, že president Harrison ve
svém poselství odpornčoval jen
"omezení" přistěhovalectva, kdežto
stoupenec jeho 6trany Cliandler
jest pro to, aby evropským přistě
valcum na rok úplně zapovězeno
bylo ve Spoj. Státech se usídliti.
Návrh svůj licoměrný ten nepří
tel dělnictva odůvodňuje hrozícím
nebezpečenstvím cholery a na dru
hé straně se praví, že bude sem
připuštěn každý, kdo přijde na
vštívit světovou výstavu v Chicagu.
Což snad cholera přenáší se jen
vystěhoválci, ostatním cestujícím
se vyhýbá? Návrh ten není nic
jiného než vyplnění vůle ameri
ckých vydřiduchůa z části též jimi
svedených dělníků, kteří v přistě
hovalcích spatřují své nepřátele.
Tímto strašákem hledí poitikáři
získati své straně tovární dělnictvo,
avšak že by se jim to zdařilo silně
pochybujeme. Přistěhovalci jsoi
skorém ve všech severních státech
dosti četní, aby proti uzkoprsé této
politice bojovati mohli.
velmi mnoho zájmů teto země
sloučeno jest s přistěhovalectvím a
závisí na trvání tohoto. Též možno
souditi, že strana lidu, jejíž farmer
ští členové starati ee musí o to, aby
pozemky v ceně stoupaly, opře se
vsím úsilím každému zákazu při -
stěhová lect ví.
Vůdcové dělnictva mají nyní
povinnost', al>y zaujali rozhodné
stanovisko a předlohu Cli and i ořova
jako škodlivou označili. linutí
továrního dělnictva má hlavní svůj
poklad v přistěhovalectví! a nynější
sjezd federace práce ve Filadelfii
neměl l>y ňi nechat ujiti příležitost',
aby ukázal, že umí si váži ti zásluh
při stěhoval octva o tuto zemi a o
dělnické hnutí zdejší.
Přístup do Spoj. Států, měl by
sa zákwíftti jeft takovém živlům,
které skutečně hrozí, uškoditi
blahobytu zdejšího dělnictva, když
bv ve velkém množstvím sem vni
kli. Z tohoto stanoviska mohlo by
snad dělnictvo souhlasiti s omeze
ním přistěhovalectví nej nižších
vrstev Italů a Číňanů. Avšak více
ne.
Kdyby uskutečněn byl zákon,
jímž by stěhování do Spoj. Států
bylo zakázáno, nastala by v dělni
ckém hnutí americkém roztržka,
která by po leta dělnictvo dělila na
dva tábory a učinila by je tak málo
mocnym, že zisk, kterého by snad
dosaženo bylo zákazem tím, deset
kráte by byl převážen škodou, kte
rá by způsobena byla roztříštěností
dělnických bojovníků. Potom by
kapitál s novou odvahou a chutí
postoupil boj s nesvorným dělni
ctvem a útoky jeho setkaly by se
s větším výbledkem, když dělnictvo
vnitřními spory by bylo rozdvojeno
a oslabeno.
Vůdcové dělnictva, úředníci vel
kých dělnických těles, mají svatou
povinosť, aby rozhodně ohradili se
proti každému pokusu vnésti roz
broj do řad délnictva.
ZPRiVY AttEKlCKÉ.
Gompers o poměrech v Homestead.
Philadelphia, Pa., 12. prosince. —
Předs-.da Americké Pracovní Federace
mluvil ve své zahajovací řeči o trud
ném postavení dělníků v Homestead a
nespravedlnosti našeho společenského
zřízení, při čemž mezi jiným pravil:
"Kapitalisté homesteadští vzpomČli si
náhle a snížili dělníkům svým mzdy o
veliké procento. Aby se tomu nemohli
dělníci vzpírati, povolali si na pomoc
bandu zlosynů, kteří připluli na lodi
beze všeho praporu, aniž by stáli v ně
jakém svazku k okresu nebo státu.
Tito lidé, kteří podle zákona všech
národů musí býtl uznáni za piráty a
loupežníky, zjednáni byli společností,
aby přepadli klidné město i poctivé
občany a dělníky, aby tyto z práce vy
tlačili a nahradili je lidem ještě chud
ším a ubožším, který by ještě laciněji
pracoval. Občané homesteadští, kteří
viděli svou svobodu, své rodiny a dome
vy ohroženy, chopili se zbraní a zahnali
lupiče po tuhém boji, v němž mnozí z
nich životy své na oltář dělnické my
šlenky položili. Za to teď zatčeno a
uvězněno jest přes 200 dělníků, kteří
obžalováni jsou ze spiknutí, vraždy,
velezrády a jiných nejsprostších zloči
nů. Jejich protivníci, kapitalisté, po
staveni byli pod tutéž obžalobu, ale
jsou na svobodí a těší se ze svého pře
bytku, kdežto obětě jejich vyděračnosti
upí ve vězeních a roliny jejich doma
zmírají hladem. Toto jednání a za
prodajnost soudu penusylvanského ne
dá se nikdy ničím ospravedlniti. —
Homeste«dská záležitost jest bez odpo
ru první a nejdfiležltějsí věcí, kterouž
dnes musíme projednati. Též v BulTalo,
TVnnessee a Idahu učiněno bylo ne
dávno dělníkům neodčinitelné příkoří.
Vyhlazovací vá'ka vypovězena byla
organizované práci, v8ik tato nebude
nikdy vyhlazena. Dělnické hnutí má
základ přirozený, domáháť se odstranění
křivdy, lítisků a příkoří, jež musí iid
chudý sná&eti. Požadavky organizované
práre jsou spravelivé a tulíž nalcz.iou
vždy ohlasu a zaslání. tř»»ba by st» proti
nim vlecheq kapitál spojil. Dtílníci
jsou ti dnes vědomi. že se jim děje
křivda a oni ti sami ku svým práv tm
dopomohou."
Milost ěeskémn dělníka.
New York, 13. pros.— Na přímluvu
doutníkářských unií č 90. a 144. a se
nátora Roesche udělil guvernér Flower
milost českému doutníkářskému dělní
ku Václavu Bozděchovi, jenž byl dne
14. února 1891 odsouzen na čtyry ro
ky do vězení pro útok vraždy druhého
stupně. V prosinci roku 1890 vypukla
stávka u jedné doutníkářské firmy, u
níž byl také Bozděch zaměstnán, ale
když se okolnosti zdály býti stávce ne
příznivými, chtěli se někteří ze stávká
ř& navrátiti do práce. Tu se odbývala
schůze stávkářů, Jež měla prfiběh velmi
bouřlivý a došlo i na rvačku,v níž bylo
několik lidí poraněno a také Bc-zděch
stlučeu. Pro účastenství v této rvačce
byl Bozděch ods -uzen na čtyry roky do
vězení, ač byla nevioa jeho dokázána.
O propuštění Bozděchovo pracovaly
doutníkářské unie velmi usilovně a ko
nečně se práce jejich setkala se zda
rem.
Politické zprávy
Washington, 13. pros. — Když jest
nepřítel přemožen, nastanou obyčejně
boje mezi vítězi samými. Tc platí
také o straně demokratické, která něko
lik budoucích let bude míti úplně v
rukou vládu země. Demokraté rvou
se již dávno mezi sebou, ale teprvé teď
propuká to více na veřejnost. V sobo
tu veěf>r shromážděni byli všichni čelní
politikáři země, zvláště ptátelé Cleve
landovi, kteří oslavovali jeho vítězství.
Demokraté dělí se v otázce celní na
dvě strany, na horiivé zastance svobod
ného obchodu, k nimž se kloní Oleve
land, a na stranu mírnější, jejímiž
v6dci jsou senátoři Hlll a Gorman a
mluvčí domu poslanců Crisp. Sobotní
slavnost pořádána byla klubem strany
prvnější a členové drubé strany pozvá
ni jenom ze zdvořilosti. Dostavil se z
nich pouze Crisp, kterýž byl v pozvání
požádán, aby také řečnil, a kterýž si
připravil řeč a odevzdal ji novinářským
zpravodajům. Však při hotině po
sazen byl do kouta a nikdo si ho ani
nevšiml. O řeč Crisp požádán nebyl
a byl po celý banket úplně ignorován.
Mluvčí kongresu považován bývá vždy
za nejpřednějšího vládního úředníka
hned po presidentovi a místopresiden
tovi a Crisp měl býci vyvolán k řeči
hned po Clevelandovi. Tímto jedná
ním byl velíce uražen a 3 ním všichni
jeho přátelé, kteří se zvláště zlobí na
Clevelanda, jemuž vinu toho pohanění
přičítají. Není pochyby, že hned po
svoláni nového kongresu vzplane znovu
boj mezi občma demokratickými frak
cemi jako lont v prosinci. Kdyby měl
býti Crisp znovu zvolen za mluvčího,
bude Clevelandovi zasazena těžká rána,
poněvadž mluvčí jmenuje výbory a ty
*edou celé jednáni sněmovní.
Cyklon.
New Orleans, La., 13. pres.—Město
Summit v Mississippi postiženo bylo
velikým cyklonem, který je značně po
škodil a v blízkém sousedství hrozné
spousty spftsobil. Obydlí pastora S.
R. Younga bylo rozbořeno a několik
lidí v něm v troskách pohřbeno. Pokud
je známo, zabit byl jeden černoch, čer
noška a malé jejich dítě, dále Šestileté
dítě manželft tí.Loweových. Poraněných
je celá řada a mnozí z nich neStěstí za
platí životem. Cyklon bral se ku př^u
cestou 300 yardft Širokou a byl tak
ailný, Je v}trh*l z kořenO obrovská
Hromy.
Příspěvek bouI trpícím
Philadelphia, Pa., 14. pros.— Fede
race práce usnesla se v odpoledním
svém zasedání přijmout! odporučení
předsedy Gomptrse, který žádá, aby
byl stávkujícím dělníkům v Homestead
poskytnut příspěvek $1000. Mimo to
bude rozepsán příspěvek 3500 na utvo
ření zvláStníbo výpomocoého fondu pro
stávkriře. Předseda sdruženj^ch žele
zářských unií Weihe podal sjezdu
zprávu o celé stávce, o příčinách a ná
sledcích jejích. 225 dělníků stojí
dnes pod různými obžalobami a upí ve
vězeních. Pět jest jich obža^váno z
vraždy, třicet z velezrády o ostntní pro
účastenství v povstáních. Někteří zg,
starých dělníkfi byli již přijati do prá
ce, ale společnost si mezi nimi vybírala
a odmítla řadu nejstarších dělníků,kteří
mají nejčetnější rodiny a nejvíce vý
dělku potřebují. Dnes jest ještě na
zahálce 2200 lidí. Celkem vybráno
bylo soukromými příspěvky členy unie
žekzářské $41,000 ve prospěch stávká
řů, však vydání bylo ohromné. Obha
joba uvězněných stávnářů stála unii
$10,000. — Dále povoleno bylo $500
uvězněným stávkáíům v Coeur d1 Alene
y Idahu a $500 stávkujícím ublokopfim
v Tennessee. Tento dobrý příklad
pracovní federace měl by dojiti co nej
většího následování.
Plané tlachy.
Pittsburcr, Pa., 14. pros.— Jak jsme
již při první zprávě o hromadném
otravování neuniových dělníkfi vHome
steadu poukázali, byla celá zpráva
pouhou lží vymyšlenou pouze proto,
aby byli stávkáři bomesteadští předsta
veni americké veřejnosti jakožto zlosyni
a vrahové. Nikdo z dělníků v železár
ně neví nic o nějakém trávení. Ta
jemník společnosti Lovejoy praví, že
prý byli dělníci z železárny, hned jak
onemocněli, posýláni domů, aniž by se
vedl nějaký seznam onemocnělých.
Mezi onemocdělými byl podle udání
společnosti také jistý Charles Stanford,
který prý v továrně zemřel. Nyní ale
se dokázalo, že Stanford žije a sice v
Toronto, One., kamž odejel, nechtěje se
nechatl od společnosti okrádat. Ku
chař Gallagher, který pověst o otrávení
první roztrousil, schoval se někam a
nikdo o něm neví. Členové poradního
stávKíířského výboru vyjádřili se ku
zpravodaji, že travičskápověst byla jen
proto vymyšlena, aby bylo stávkářftm
co nejvíce ublíženo a aby byl soud po
hnut k tomu, aby uznal obžalované
stavkáře vinnými ze spiknutí.
Vydatná pomoc.
Kansas City, Mo., 14. pros.— Včera
na homesteadský den uzavřela řemeslni
cká rada zdejší, aby každý dělník k uí
náležející věnoval svfij výdělek za týž
den ve prospěch homesteadských stáv
kářft. K adě přináleží asi 5000 n^bo
(5000, kteří vydělají průměrně denně
po 2 dol., tak že sbírka na stávkáře v
jediném Kansas City může vynésti kol
10.000 dol.
25 lidí raněno.
Salt Lake, Utah, 14. pros.—Nedale
ko Green River, Wyo., ro/.drtil se vlak
dráhy Union Pacific, kterýž narazil na
zlomenou kolej. ŠefH vozů vyjelo z
kolejí a roztříštilo se. 25 cestujících,
větším dílem j řistShovalcfi. bylo pora
něno, dva smrtelně. Neštěstí událo s*
již v pondělí, ale bylo od úředníků upo
l^ěnosti prělivě tajeno. Telegramy,
kterě cestující svým přátelům poslali,
byly od liř^níkA spolp^nos*'
**dri*ny.

xml | txt