OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, December 21, 1892, Image 15

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-12-21/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for 15

tohoto piána pracovali na ztroskotání
republiky, kterou 1(5111 svým krajanftm
jako' zřízení, jež zavinilo všeobeonou
korrupci. Očernění republiky se jim
nepochybně podařilo, neboť nyní mftže
vláda při vyšetřování podvodů panam
ských počin a ti si s přísností sebe větší,
nepřátelé republiky budou ustavičně
tvrditl, že udhalené podvody ner >vnají
se nijak skutečnému stavu věcí."
— Francouzská loď L'Esperance
ztroskotala se na pobřeží u Quernsey a
veškeré mužstvo utonulo.
Paříž, 16. prosince, — Eugene
Crampon byl dnes ráno pro dvojnásob
nou vraždu popraven guillotinou a lftza
která kolem popravlště se shromáždila,
měla velké vyražení z toho, že zločinec
tak zmožen byl strachem před smrtí, že
nemohl se na popraviště dovléci, nýbrž
musil tam býti doneSen. Bylo všeobec
ně známo, že poprava má se odbývatl
dnes ráno na náměstí La Roquette a
dlouho již před svítáním shromáždily
se tam zástupy lidu, který krátil si če
kání rozpustilými žerty a zpíváním spro
stých písní — zkrátka odehrály se zde
veškeré výjevy, které při hrozném ta
kovém divadle v Paříži obyčejně se
vidí.
Udtrem 7. hodiny rozlétly se dvéře a
průvod s odsouzencem se objevil.
Crampon byl podporován vězničními
dozorci a doprovázen knězem, který mu
předčítal povzbuzující slova z písma.
Odsouzenec poskytoval pohled na nej
výš žalostný a muka, která mu přestátí
bylo na cestě ku popravišti, byla neko
nečně větší, než jaká mu připravila
smrtící rána sama. Když průvod ura
zil několik kroků, zvedl Crampon své
zraky, které zděšeně utkvěly na červe
ném popravním lešení. Se strašným
výkřikem vrhl se nazpět a klesl k zemi.
Všechny pokusy, aby povstal, byly
marnjr; jako šílený válel se po zemi a
prosil, aby mu život byl darován. Pro
každého člověka, který v prsou má cit,
byl to pohled strašný, jehož dojem ne
vymizí nikdy, avšak shromážděné lůze
mezi níž bylo mnoho nejsprostších žen
Stín, působilo to rozkoš.
Pacholci katovi postavili Crampona
na nohy, avšak ten rozčilením byl tak
vysílen, že museli jej na lešení na svýh
rukou vynésti. Ještě tam však činil
poslední zoufalé pokusy, avšak poprav
čí Deibler brzy ukončil trápení jeho ko
nec, když spustil sekyru guillotlny,
která v okamžiku hlavu jeho od těla
oddělila.
Poprava tato byla nejstraSnější, jaká
v posledních letech zde. byla vykonána.
Tím odpornější bylo však počínání lůzy,
která po celou dobu ze smíchu a žertů
nevycházela. Jest velkou skvrnou
soudnictví francouzského, že na konci
devatenáctého století dovoluje veřejnou
popravu.
Crampon byl zkuSeným zločincem.
V noci na 3. března vnikl se dvěma sou
druhy do jisté vinárny pařížské. Kdy?
byli v nezlepším plenění, vzbudila se
majitelka a způsobila hřmot. Lupiči
dali se na útěk, byli vSak pronásledová
ni zástupem mužů. Když Crampon vi
děl, že neunikne, obrátil se a zastřelil
dva ze sv^ch pronásledovníkfi a třetího
poranil. Konečně přece podařilo se jej
chytiti, kdežto soudruzi jeho unikli.
— Charles Alme Marie De Lcsseps
byl dnes zatčen. Zároveň s ním byli
uvězněni Marius Etienne Fontáne a San
Leroy.
Paříž. 10. pros. — Henri Louis Fe
lix Cottu, proti němuž též vydán byl
zatýkací rozkaz, uprchl do Vídně. San
Leroy jost obviněn, že jako člen posla
necké sněmovny přijímal úplatky. Ob
žaloby proti úředníkům společnosti pa
namské, kteří nyoí byli zatčeni, znějí,
že společně hleděli využitkovati klam*
ného úvěru, jehož ve skutečnosti nestá
valo. Dále, že svěřen/ k určitému ú
čeli kapitál zpronevěřili a 1lné o část?
aneb o celé jméní podvedli.
ANGLIE.
Londýn, 12 pros. — Od počátku velké
stávky přadlákft v továrnách na bavlnu
uplynul jlř více než měsíc a doposud
není naděje, že neshr dy mezi dělnictvem
a továrníky budou urovnány. Bavlnění
žokové angličtí drží se zuby nehty, aby
nemusili dělaík&m v nejmenším povolí
ti. dělníci pak jsou vědomi sobě spra
vedlivé své věci a proto nechtějí ustDu
piti, třeba jim bylo snášetl velké svízele
a bědy. Ve všech okresích, kde se
stávkuje, panuje úplný klid a stávkářl
dostávají týdenní podporu z pokladny
svého sdružení, bohužel však že podpo
ra ta jest nedostatečná. Stávkou bylo
však zbaveno práce na 40.000 dělníků,
kteří nenáležejí k žádné unii a těm jest
zápasltl s největší nouzí. Většina z nich
nemá již, co by odnesli do zastavárny a
vypůjčili se peníze na chléb. V sobotu
bylo před okr sním soudcem v Oldha
mu zadáno o tři sta zabavovacích roz
kazů proti stávkářům, kteří dlabu jí
obecní daně. Soudce ojepř-1 rozkazy
ty vyhotovit! a odpověděl obecním úřed
níkům (vlastně biřičům), aby přišli, až
bude stávka ukončena.
Londýn, 14. pros. — V uhelných do
lech Bamfurgelových u Wiganu udál se
strašný výbuch, který daleko široko
otřásl celým povrchem zemským. Panu
je obava, že neméně než 50 horníkfi
zahynulo. Zachranovací mužstvo se
stoupilo do dolů, aby prohlédlo spousty
výbuchem způsobené a kde bude možuo,
poskytlo pomoci. O příčině výbu
chu se soudí, že spůsoben byl nahroma
děným plyn m, na nějž zvláštním
způsobem nebyli upozorněni úředníci,
kteří doly prohlíželi. Možno též, že
hrozné toto neštěstí zaviněno bylo ne
dbalostí horní zprávy.
Ohromné množství lidí shromáždilo
se kolem místa neštěstí. Pláč a nářek
žen a dětí nešťastníkův v dolech pocho
vaných jest srdcelomný.
Londýn, 15. pros. — Konference
konservatlvcfi v Sheffiellu ukoučila své
zasedání. Přijato bylo usnesení, aby
učiněna byla opatření, by odpomoženo
bylo bídnému stavu polního hospodářství
v Anglii a aby tato opatření neměla za
následek všeobecné zvýšení daní. Proti
irské samostatnosti bylo přijato rozhod
né prohlášení. Než konference se rozešla,
prohlásil Balfour, že konservativci bu
dou podporovatl každého ministra za
hraničních záležitostí, bez ohledu poli
tického vyznání, když bude rozhodně
hájiti práv anglických. Politická situace
jest nyní tak napjata, že bylo by bláz
novstvím s jistotou poěítati na udržení
evropského míru na delší dobu. Kdyby
válečné síly říše nebyly na nejvyšším
stupni dokonalosti, mohlo by se státi,
že nadešla by v brzku doba, kdy anglic
ký ministr zahraničních záležitostí ne
byl by s to, národní čest s výsledkem
hájiti. Balfourova řeč přijata byla a
velkým potleskem.
Londýn, 15. pros. —Lady Abdyová,
manželka sir* Williama Newllle Abdy
ho, zadala nedávno u rozvodního soudu
o odloučení od svého manžela pro nevě
ru. Dnes byl soud projednáván, a šak
pí. Abdyové se nepodařilo přesvědčit!
soud o vinně manžela. Výpovědi její
byly zmatené a není pochybnosti,že jest
na duchu chorou. Paní, se ktercu se
sir William provinii proti věrnosti man
želské, svědčila, že nikdy s pánem tím
nebyla ▼ užftíoh itycích. Soud žaloba
v> škrtl se seznamu. Osobnost paní
Abdyové jest tím zajímava, že jest
rocená ČeSka, jménem Petříčkova a že
ji sir William pojal za manželku roku
1883 v Praze.
TURECKO.
Cařihrad, 18. pros.-Čtyry překrásné
otrokynS, které místokrál egyptský ne
dávno tureckému sultánu poslal darem
a které sultán vyznamenával velkeu
svou přízní, byly příčinou, že ostatní
ženy sultánovy byly jako posedlé žárli
vostí. Před nékolika dny byly krásné
dívčiny nalezeny na svých ložích otrá
veny. riultán zuří a nařídil neipřísnější
vySetřování. Tři kle&těnci, kteří měli
přístup do příbytků otrokyní, byli
zatčeni,poněvadž na nich lpí podezřen ,
že činu toho se dopustili. Chlapíci ti
byli dáni na skřipec, aby z. nich vynu
ceno byto přiznání." Dosavadní první
žena sultánova jest pr ý pftvodkyní
krvavého činu a najala si k ačmu ony
kleštěnce.
BELGIE.
Gent, 12. pros.— Dnes odbýván byl
socialistický projev před místností ka
tolického klubu, což policii činilo zlou
krev a proto chtěla lid rozehnati. Ale
mužové v zástupu ozbrojeni byli revol
very, kladivy a noži a postavili se po
licii na odpor. Policejní komisař byl
raněn do stehna. Pět policejních
strážníků a třicet socialistft povážlivě
bylo zraněno. Ranění odneštni byli
do místnosti klubu, kde rány jim byly
obvázány. Teprvé přichvátavšímu čet
nictvu podařilo se vzpouru potlačiti.
Mnoho osob bylo zatčeno.
Jak stýkají se Yéziiové v
ruských pevnostech
mezi sebou.
HlavDÍm úkolem přísné žalářní
kázně v trubeekém Dastionu jest
předejiti všem stykům mezi uvěz
něnými.
Protože chovají se v této části
pevnosti toliko političtí provinilci,
kteří dosud nebyli souzeni, jest pro
vládu velice důležito, aby nemohli
mezi sebou vzájemně se smlouvati
a pracovati společně na plánu ob
rany, aby nemohli jeden druhému
po předběžném výslechu sdělovati
obviňovací body i své doměnky a
aby uvěznění mobli se dověděti od
nově uvězněných, co se mimo ža
lářní svět děje.
Vláda snaží se osamotiti každého
politického provinilce tak, abj po
važoval se za jedinou lidskou by
tosť v celé této pevnosti a nepokou
šel se klepáním do stěny, nebo
nějakým jiným způsobem upoutati
na sebe pozornost. Takové odlou
čení nebylo by možno provésti,
kdyby bylo vězňům dovoleno hla
sité mluviti se strážemi nebo se
samými sebou, poněvadž vězňové
slyšíce vedle sebe hl «y, brzo by se
dověděli o blízkosti svých druhů.
Kdyby nebyl pronásledován každý,
sebe menší hluk, brzy vynalezli by
způsob, jak by klepáním do stěn
svých cel mohli mezi sebou roz
mlouvati. Kdyby neměli na nohou
měkké, plsněné střevíce, každý
krok po tvrdé podlaze mohl by
sloužiti za číslo Či písmenu k sesta
vení Šifrované abecedy.
Za příčinou tou vláda zřiznje
dozor nad vězni a uchovává v bas
tionu hluboké ticho.
Ale i zde výsledky tak přísné
soustavy dozoru a zakazování v
prak si ne vždy potvrdily theorii, a
provinilci oni vynalezli tři neb
ctyry cesty styků mezi sebou vzdor
všem úřadním opatřením. Jako
prvního spůeobu k dorozumění
užívá se klepání.
Žalářní správa pokusila se r.
1876 zničiti tento tajný telegraf,
pokryvši stěny síťovými mřížemi
potaženými měkkou, tlustou plstí.
Výmysl tento utvořil nový nedo
statek, neodstraniv ten, proti kte
rému byl namířen: prostoru mezi
mřížemi a stěnou použili vězňové
co tajnou 6krýš k usc hování sta
rých hřebíků, špendlíků a jiných
podobných předmětů, které až do
sud bylo velmi těžko schovati před
četníky.
Vězňové ale brzy vypátrali, že
železné stolky, do zdi kasematy u
hlavy každé postele, sdělují zvuky
zrovna tak dobře, jako stěna a že
každý člověk, zasvěcen/ v toto ta
jemství, může jen přiložiti ucho k
takovému stolu — a již jasně slyší
i nejlehčí zaklepání na přilehajícím
stole v komoře, ležící výše nebo ní
že.
Odkrytí to učinilo styk mezi ce
lami obou poschodí ještě bezpeč
nějším a pohodlnějším; vězeň mo
hl toliko poeaditi 6e na postel a
přitlačiti hlavu ke stolu a klepati
tiše koncem prstu po železné aes
ce.
Naopak když chce vyslechnouti
odpověď, stačí nepatrně ztněnit
posici — položiti usho k desce.
Lehké rány na železo vydávají sla
bý zvuk, ale slyšitelný na druhém
kon^i cely, a každá rána vyvolá
lehkou vibraci v stole, která sdělu
je se přilehajícímu stol v hořej
ší nebo dolejší komoře ve spůsobu
tichého chvění. Tento způsob jest
bezpečnější než obyčejný, nebo i
kdyby žalářní správě napadlo uchy
stati pasť na klepající, vy vedouc
náhle několik vězňů z cel a posa
divši na místo jejich četníky, tito
ničeho by nevypátrali. Y klepání
by se pokračovalo, ale úředníci by
neměli ani nejmenšího podezření,
poněvadž jim nenapadne položiti
ucho ke stolu, bez čehož není niče
ho slyŠeti.
§ Největší pivovar na zeměkou
li byl právě zbudován firmou Pabst
& Co. v Milwaukee, Wis., která k
ohromné nové budově přikoupila i
sousední velký pivovar firmy Faik,
Jung& Berchettův za 5 mil. doll.
Náklad na zřízení nového podniku
obnáší 10 mil. doll. Pivovar bude
zásobovati svým ležákem a černým
pivem 1246 obcí a měst, i zřizuje
v Americe a na ostrovech přes 2000
filiálek. Chmel dodávat i mu bude
400 obchodníků z Kanady, Mexika
a Záp. Indie, ječmen 900 obchod,
z Cnicaga, Clevelandn a New
Yorku.
"Týdenní Hlasatel"
by tcházeti ani ▼ jedni rodině.

xml | txt