OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, December 21, 1892, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-12-21/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

ZPBAY1 AMERICKÉ.
Z dělnického gyéta.
Smutné poměry v dělnických kruzích
v Netr Orleansu.
New Orleans, La., 12. pros. — Boj
spojeného dělniotva zdejšího proti ka
pitálu jest již ukončen a to' bohužel
úplnou porážkou dělníkft. A vinu této
porážky nemohou dělníci přičítati ni
komu jinému než své nesvornosti a
vzájemnému sočení, kteréž pevnou dří
ve organizaci dělnickou skoro úplně
rozbilo. JaKo všude jinde tak i zde
sočily na sebe nejvíce dvě proucí se
organizace Rytířů práce a federace.
Vfiecké dělnické organizace tvořily do
posud společně jeden celek pod řízením
městské řemeslnické rady, však když
tato před měsícem vyvolala velkou
stávku, opustili Rytíři práce nejprve
svá místa, načež o tatní unie k federaci
náležející byly osamoceny a musily se
brzo vzdáti. Nejvíce utrpěli stávkou
vozkové na pouličoích drahách. Tito
stávkovali asi před rokem a donutivše
zaměstnavatele, že jim musil' povoliti
požadavky, uzavřeli s nimi kontrakt na
celý rok. Kontrakt tento dosud nevy
pršel, ale unie, kteráž byla dbalá své
dělnické povinnosti, prohlásila teď rov
něž stávku na rozkaz řemeslnické rady.
Když byli dělníci poraženi, pochodili
vozkové špatně a nebyli ani všichni
přijati do práce. Také některé unie
tvrdí teď, že s nimi bylo jednáno špa
tně a že byly v nejtěžším bojI opuštěny.
Následkem toho se městská řemeslnická
rada skoro rozbila a schůze její nejsou
navštěvovány leč velmi slabě.
•Stávka plumbařů v Rockjord.
Rockford, 111., 12. pros. — Po delší
již čas vedl se spor mezi zdejšími plum
bařskými dělníky a zaměstnavately o
to, mají-ll sl dělníci ze svého platit
jízdné po káře nebo má-li toto placeno
býti zamě9tnavately. Konečně v sobo
tu podali dčlníci zaměstnavatelům po
žadavek, aby jízdné při práci sami
uhražovali, ale to jim nebylo dovoleno
a nao to bylo ještě několik dělníků
propuštěno. Ztoho povstala stávka,
která se vede velmi tuze. Doposud
nelze říci, která strana má větší naději
na vítězství.
Výroční sjezd Americké Pracovní
Federace.
Philadelphia, Pa., 12. pros.—Samuel
Gompers zahájit krátce po 12. hodině v
místnosti Indepeudence zasedání výroč
ního sjezdu veliké dělnické organizace
"American Federation of Labor."
Bylo přítomno 75 delegátů, kteří za
stupovali celkem 400,000 dělníků všech
možných řemesel z celých Spoj, Států i
z Kanady. Za prvního řečníka před
staven byl II.L. Mlnes, před.-eda typo
grafické unie ě. 2. z Philadelphie, jenž
poukázal na smutné poměry dělníků v
Pennsylvanii, kteří jsou nejvíce státní
správou a zákony utiskováni. Člen
nejvyášíbo státního soudu pennsylvan
ského vyjádřil se, že dělnlckr unie jsou
tyranstvím, kdežto naoptk činy zlopo
véstného kapitttlisty Carn^lea mohou
býtl páchány směl? a beztrestně. Taká
je spravedlnost v státu Pennsylvanii a
jinde. A právě hlavním jednáním to
hoto sjezdu Federaci rn;t býtI otá/.ka.
jak by bylo možno odpomoci nejnale
havějŠím potřebám dělnickým. Po
(Jhanceovi promluvil předseda Federace
Oampers, kterýž přislíbil, že tomuto
hlasu z ohrožené Pennsylvanle věnována
bude patřičná pozornost. Federace
mufi použiti všeho svého vlivu, aby po
hnul kongres a zákonodárstva k lomu,
aaby byla zájmflm dělnictva věnována
náležitá pozornost. — V odpoledním za
sedání přednesl Gompers svoji zahajo
vací řeč,jejíž výtah přinášíme na jiném
místě a vrchní tajemník Evans podal
výroční svou zpráva. Podle této zprávy
přlvtěleno bylo během jednoho roku 277
nových unií k federaci. Příjem obná
šel $25,990, vydání $18,324.
Cedar Rnpids, la., 12. pros.—Zdejší
stávkující telegraflsté na železnici Chi
cago, Rock Isiand & Pacific rozeslali
na všecky strany ku svým soudruhftm
oznámení, že vítězství kloní te rozhodně
na jejich stranu a že společnost povolu
je. Celkem možno říci, že se stávka
velmi málo změnila od doby svého vzni
ku, ačkoli možno ku předu prorokovat,
že dělníci zvítězí.
Rome, Ga., 14. pros.— Na železnici
Chattanooga, Rome & Golumbus vyšli
včera na stávku všichni telégrafní zří
zenci, kteří náleželi k řáda tclegrafnich
zřízenců železničních. Stávka nařízena
byla včera velmistrem Tobeyem. Děl
níci musili pracovatl přes dvanáct ho
din denně i žádali superintendenta
Wadleye, aby s nimi uzavřel kontrakt,
že jim bude placeno za všecku práci
p es dvanáct hodin. Když jim to bylo
odmítnuto, zahájena byla ihned stávka.
Všecky skoro vlaky stojí s výjimkou
vlaků osobních, které ještě jezdí, ač
velmi nepravidelně. Jednatelům želez
ničním a přednostům staničním bylo
nařízeno, aby nepřijímali k dopravě
žádný náklad živý nebo takový, který
se rychle kazí.
St. Louis, Mo., 14. pros.— Národní
unie sochařů a kamenníků pracujících
s mramorem cdbývá zde svoji výr ční
schůzi. Hlavním jednáním bylo dnes
rokování o tom, jak by bylo možno
odstranit! trestnlckou prácí kf.menni
ckou, která dělnictvu t<ik velice škodí.
Váeck}' skoro místní unie zaslaly o
tom své úsudky do konvence, kdež byly
všecky předčítány. Zvláště potěšeni
byli účastníci sjezdu zprávou, že v Chi
cagu odstraněn byl již spor mezi ka
mennickými uniemi a že jest naděje
na brzké smíření a společné spolupůso
bení všech kamenníků chicagských.
Z Ilomesteadu.
Zástupci Carnegieovy společnosti
prohlásili, že během těchto dofr dají
zatknouti celou řadu homesteadských
dělníků, poněvadž prý se dokázalo ně
kterým, že měli účastenství při otra
vování neunlových železářft v továrně.
Většina zdejšího občanstva je přesvěd
čena, že podobná obvinění spočívají na
velmi slabých základech a že z celé té
věci nic nebude. Snaha společnosti je
ta, pftsobiti na soud, před nímž budou
br?.y projednávány Žaloby proti stávká
řftm pro velezrádu a vzbouření, a učinit
dělníky v očích porotců zločinci a vra
žedníky.
.íaekson, Mich., 16. pros. — Místní
unie železničních strojníkfi č.2 odbývat
zde bude v neděli velkou schůzi, k níž
pozváni jsou zástupci od jiných sbratře
ných unií strojnických ve státu a sám
velmistr řádu strojnického bude řečnit.
O čem se bude ve schůzi hlavně jednat,
nebylo dáno ještě do veřejnosti, ale zdá
se, že je svolána zvláště pro agltační
líČely, aby se řady organizovaných
strojvedů ve státu co nejvíce rozšířily.
Culumbus, Ohio, 16. pros,— Třináct
konduktérů železnice Panhandle, kteří
jezdí mezi Coiumbus a Pi tubu a gem,
oznámilu včera, že odstupují od unie.
Prod tak činí, nepověděli, ale jest
všeobecně známo, že jim ředitelstvo že
leznice dalo na vybranou, buď ustoupit
od unie anebo zanechat! práce. Kon
dukbeři volili prvnijŠÍ. Dokáie-11 se
opravdu,že se tok stalo na popud želez
niční správy, povstane z toho zajisté zá
pletka.
Lima, O., 10. pros. — Rozepře mezi
výhybkářl na železnici Lake Erie &
Western a ředitelstvem společnosti by
la konečně urovnána a dělníkům bylo
povoleno zvýšení mzdy. Tím spůsobem
je možnost stávky tfpluě odstraněna.
Sjetá pracovní federace.
Philadelphia, Pa., 17. pros. —
V dnešním zasedání odmítnut byl znač
nou většinou hlasů návrh, aby v květnu
během světové výstavy odbýván byl
kongres pracovní. Bylo rovněž u
snešeno, upozorniti prestdenta Harriso
na na to,že jednání pacifické společnosti
paroplavební, kteráž zaměstnává na
svých lodích neuniové plavce z Chicaga,
příčí se zásadám děloických organizací
a vláda by je neměla trpěti. Výbor,
který byl ustanoven na projednání
záležitostí miličních podal svou zprávu,
v níž odporučuje zákonodárstvům všech
států přijetí zákona, podle něhož by byl
guvernér obmezen ve své moci, posýlatl
vojsko na stávkáře, tím, že by směl tak
učiní ti jenom tenkráte, když by byl o
to požádán jednou třetinou všech obča
nů v okresu, jehož by se to týkalo. Dále
vloženo všem členům federace na mysl,
aby se přičinili všude, aby ve všech
odborech spolkové vlády i jednotlivých
státních správ zaměstnáváni byli úřed
níci ze řad dělnlctva vybraní aneb zá
jmy d&lníků hájící.
Růtné.
Columbus, Ohio, 17. pros. - Společ
nost železnice Panhandle popírá, že b}*
byla naří ila konduktérům na odbočce
mezi Columbus a Pittsburgem, aby od
unie odstoupli. Odstouplí konduktéři
pak prohlašují, že odstoupli jen k vůli
několika jednotlivcům v místní unii,
kdežto s řádem konduktérů prý nemají
žádných sporů.
Indianapolls, Ind., 17. pros.—Výbor
telegrafních zřízenca dráby Big Four,
který již po několik dhí zde se zástup
cem dráhy Peckem vyjednával o zvý
šení mzdy, ukončil svoje zasedání a ode
jel z města. Peck slíbil, že bude
dělníkům přidáno podle toho, jak bude
společnosti možno, a zřízenci se tím
spokojili.
Keokuk, la., 17. pros. ,— Všichni
telegrafisté na odbočce Des Moines
Valley od dráhy Rock Island navrátili
se včera do práce. Na další vedení
stávky nebude míti to velké působnosti.
Z Washingtonu.
Washington, 13. pros. — 8enát jed
nal je&tě krátce o záležitostech pěti ci
vilizovaných indiánských kmenů, na
řež vzata byla na přetřes předloha
proti bursovnímu hráčství. Ve pro
spěch předlohy této vystoupil senátor
George, kterýž poukazoval na to, jak
hanebně jsou farméři a pěstitelé bavlny
na jihu od bursiánských spekulantft
vydíráni. Všechna cena bavlny stano
ví se na pěti velikých trzích světových
v New Yorku, Liverpoolu, New Orle
ansu, Havru a Brémách, kdež podle
libosti několika kapitalistft se ceny buď
snižují aneb do výše vyhánějí. Pěsto
vání bavlny se dnes nevyplácí a ti, již
se jím zabývají, chudnou den ode dn».
Zde v Americe drží obchod s bavlnou v
rukou svých blavně bursa new-yorská,
ačkoli do přístavu v New Yorku nepři
veze se ani polovic tolik bavlny jako do
QaWtstonu, Savannahu, Charlestonu
nebo jiného men&ího města. Jakým
právem mají vládnoutl new-yorští ban
kéři, majitelé lodí a pod. farmerovl a
pěstiteli ba viny? Burzovní hráčství je
okrádání chudého lida a mělo by býti
za každou cenu odstraněno a zamezeno.
V domě poslancft vedl se dellí spor o
právomocnosti výboru finančního a vý
boru rozpočtového. Z běžného jednání
nebylo vyřízeno skoro nic.
15. prosince. - Jak se zdá, budou
hned po zahájení zasedání 53. kongresu
pracovati populističtí senátoři s demo
kraty a provedou společně novou orga
nizaci výbortl senátních, což jest pro
v&ecko jednání sněmovní velmi dftležl
tým. Republikáne měli dlouho ve
svých rukou organizaci senátní a mno
hý z nich zastává již ten neb onen vý
bor dlouhá léta. Populističtí senátoři
nejsou ničím jiným než demokraty, již
změnili sv&j kabát jenom proto, aby se
mohli do seoátu dostat. Bohužel má
lokterý politikář, jakmile se dostane
poněkud výše, z&stane věren sllbám,
které dal lidu před volbami.
16. pros. — Bývalý státní tajemník
Blat ne je přece těžce nemocen, ač včera
zpráva o 'jeho chorobě se popírala.
Smrt jeho očekává se každé chvíle.
Blaine trpí na Brightovu nemoc a to v
takovém stupni, že ledviny jeho jsou
již skoro tiplně zničeny. Členové jeho
rodiny nemoc jeho pečlivě tají a vSeoky
zprávy, které se o tom dostaly do ve
řejnosti, jsou velmi sprré. Nedávno
tvrdilo se, že prý Blaine přestoupil na
katolickou víru, k níž jevil již po delší
dobu velkou náklonnost. Včera syn
jeho .Tamcs prohlásil veřejně v časopisu
krátkým dopisem, že zpráva ta nespočí
vá nikterak na pravdě.
Dnes předvoláni byli zástupci rozma
nitých atlantických paroplavebních
společností před senátní výbor ňa vy
stěhovalecké záležitosti, aby vyslovili
své míuění o Chandlerově předloze, jež
zapovídá stěhování se z Evropy do
Ameriky na jeden rok. Gustav H.
Schwab z New Yorku mluvil v zájmu
společnosti, již zastupoval, a vyjádřil
se, že všechen svfij rozkvět během po
sledních patnácti roků děkuje Amerika
přistěhovalcům. Amerikáni sami ne
jsou schopni konatl těžkou práci, která
za dnešních dnft musí býti tonána od
přistěhovalci. Bez této práce se přece
Amerika nemfiže nikdy obejiti, Zasta
vením přistěhovalectva se cholera ni
kdy nezarazí, leč by Kanada a Mexiko
chtěly ve spolek se Spoj. Státy také
přístavy své Evropan&m zavřití. Cho
lera přenese se z Evropy do Kanady,
odtud pak přes hranice do Spoj. Státfi.
Doposud dostala sc cholera do této
země vždy přes Kanadu i bude tudíž
letos vláda Spoj.Státfi nucena s velkým
nákladem zřfditi karantenni stanice na
hranicích kanadských. První prací
přeplavních společností bude zajisté
zřízení nových linií do Kanady a Me
xika.
O tom trávení.
Pittsburg, Pa., 15 pros.— Obvodní
velmistr rytířfi práce Dempsey navití*
ven byl včera zpravodajem, který se ho
tázal, co je pravdv na pověsti traviČské,
roztrušované kuchařem OallaghaTem,
který tvrdil, že mu Lempsey dával jed,
aby ho sypal do jídla neuniovým dělní
kům. Není to ovšem pravda a Dempsey
praví, že celá věc je vylhaná. "Nikdy
jsem s Gallagherem nemluvil," pravil
Dempsey, "aniž mi kdy napadlo tráviti
lidi aneb přlpraviti kohokoliv o život.
Život lidský je mi tuze drahý, než
abych jej mohl znlčltl. Nějaká vlna
nemfiže ml býti dokázána nikdy a proto
ono udání Gallagherovo je ml jen k
smíchu." Podobně praví v&ichol, kdo
Dempteye znají.

xml | txt