OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, December 21, 1892, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-12-21/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Snad Čech?
Otear Tichý s Chicaga zastřelen lupiči
na vlaku • Záp. Virginii.
Charleston, Záp. Va., 14. pros. —
Když vlak dráhy Cbesapcake & Ohio
opustil město Huntiogton krátce po 12.
hodině polední, vystoupili nan dva
maskovaní lupiči a vniknuvše vozem
kuřáckým do vozu, kde většina cestu
jících seděla, žádali na nich peníze.
Každý postavil «e k jedněm dveřím vo
zu a oba namířili na cestující své re
volvery. Tichý, jenž seděl nejblíže u
dveří, uchopil do ruky revolver jednoho
lnpiěe a snažil se mu iej vytrhnouti.
Druhý mezitím přiběhl, vystřelil a u
smrtil Tichého na místě. Jistý Petr
Drake, obchodní cestující, střelen byl
dvakráte do nohy. Lupiči klidně ode
šli, aniž by sa kdo odvážil je pronásle
dovat). Jméno Tichého překrucuje se
rozmanitě a není jisto, byl-li Cech nebo
Němec. Byl z Chicaga a ar-glicky ne
rozuměl ani slova; jel do staré vlasti se
svou milenkou. Mrtvola jeho odveze
na byla do Cincinnati.
Politické zprávy.
Albany, N. Y., 10. pros. — Tvrdí
se na jisto, že příští president Cleve
land nabídl senátoru Hillovl místo
státního tajemníka ve svém kabinetu.
Tam kde politická strana pracuje
svorně, udržel se dosud ten zvyk, že
vítěz udílí hlavnímu oppouentu nejvyšší
úřad, který má na zadání, a Cleveland
se vyjádřil, že nemíní se od toho zvyku
odchylovati. Nabídl tudíž prostředni
ctvím jednoho svého d&včrného přítele
Hillovl oneu úřad, nařež se oba protiv
níci sešli v Baltimore,kdež se domluvili.
Následkem toho mohli by se dostatl do
senátu oba Murpby i Flowjr a Sheehan
stal by se guvernérem. Tak by byli
jedním ráz*?m čtyři přední Tamanité
uspokojeni. Cleveland i llill byli tá
záni, co je na tom pravdy, ale žádný
nechtěl nic pověděti.
Nejmladším mužem v příštím kon
gresu bude Thomas Settle ze Severní
Caroliny, jediný republikán, který byl
v Severní Carolině zvolen. Narodil se
v rdce 1805 i jest tudíž pouze dvacet
sedm let stár. Šest let již zabývá se
politikou a v tak mladém věku přivedl
ta až na kongresníka.
Tři lidé ohořeli.
St. Paul, Mmn., 15. pros.—Ve
strávním domu v Union Park, náležejí
cím paní Jenny Eaginsové, vypukl
ohen a to tak náhle, že obyvatelé nic
nepozorovali. Majitelka, její 7letý
synek a 51etá dceruška probudili se ze
spaní teprvé, když již nebylo možno
uprchnout!, a všichni tři uhořeli. *
Úřední volební sčítání v New Yorku.
Albany, N. Y.f 15. pros. — Jak z
úředního volebního sčítání je vidno,
drželi se socialisté při poslední volbě
dobře a odevzdali pro svého president
ského kandidáta 17,058 hlasfi, více než
strana lidu, jejížto kandidát obdržel
16,430 hlasfi. Demokraté mají plura
litu nad republikány 45,449 hltsCi.
Celkem obdrželi 054,908 hlasfi. Pro
temperencláře odevzdáno bylo 318,193
hlasfi.
Travičství v ffomestendu.
Homestead, Pa., 17. pros.— Robert
J.Beatty, bývalý kuchař homesteadský,
který byl obviiěn, že trávil ncunlové
dělníky v továrnč,byl zatčen a uvězněn.
Jeho právní zástupce neučinil žádných
pokusft, aby ho dostal z vězení pomocí
záruky n& svobodu, nýbrž čeká až na
výsledek pondělního výslechu, načež
bude žádali, aby státní žalobce žalobu
svoji řádně odůvodnil, aneb obžalova
ného propustil. VSeoky dosavádní
pokusy, vypátrati skrýS kuohaře Galla
gbera, který je pftvodoem celé travift
ské pověsti, neměly dosud výsledku.
Je známo, žeGallagher odpřísáhl u su
dího McMastcra, že namíchal neunio
vým dělník&m v Homestead jedu do
jídla a to na ponuknutí Huga Dun
pseye, Roberta Beattyho a několika
jiných vynikajících stávkářft. Nyní se
ztratil, aniž by mohl tvrzení své, které
ovsem není ničím jiným než pouhou
lží, odRvodniti. V továrně zemřel zas
jeden dělník & rozumí se. že společnost
tvrdí, že byl otráven. Ostatně úmrt
nost v továrně není o nic větSí než
kdekoli jinde, neboť zemře-li tu a tam
jednotlivec mezi několika tisíci lidí, již
obývají dusné místnosti a pijí vodu ne
zdravou, není to nic tak divného.
( mané se nedají.
Hartford, Conn., 16. pros. — Sam
Ping Lee, čínský právník v New Yorku
a předseda spolku pro rovná občanská
práva, vyjádřil se včera k jednomu
zpravodaji,žeČíiiané v této zemi nepod
volí se zákonu přijatému kongresem z
jara t. r., který nařizuje, že se všichni
obyvalelé této země mongolského pfivo
du jsoucí musejí dáti bčhem jednoho
roku registrovati a fotografovat! u vlád
ních celních úřadů ve svém okrsku,
tak aby mohl býti vždy každý dosavad
ní americký Cíiían poznán a ztožněn.
Zákon tento je ovšem proti ústavě, jež
zaručuje každému občanu stejné právo,
a proto se míní Cínané souditi.
Přistěhovalci.
Parníkem "Russia" přibyli včera z
Cuxhavenu do New Yorku následující
krajané:
Hozdova Rusalie, Krofka František,
Auskova Kateřina, Bušek Josefa, Pešek
Anton, Křížek Josef, Vacek Václav,
Josa Franta, Josova Anna, J sa Petr,
Josova Karolina, Bartoš Antonín,Nosek
Matčj, Nosek Božena, Nosek Josefa,
Nosek Jan, Levithova Paula, Kadlec
Václav, Sírová Rosa, Sírová Rosa,
Mokrý Jus?f, Kabát Václav, Kosař Bar
bora, Pustíř Marie, Pustíř Martha,
Wagner Alfrei, Stochová Barbora, Sj
chan Josef, Bártová Johana, Bárta Jan,
Bárta František, Bártová Marie, Kálek
Marie.
Parníkem "Marsala" přibyli z Cux
havenu do New Yorku:
Novotný Štěpán. Link Jan, Franěk
August, Marovec Josef, Kohn Emil,
Svobodová Alžběta, Svoboda Rudolf,
Stárek Vilém, Stejskal Marie, Kumpo
lák František, Donát Emil.
Parníkem "Bohemia" přibyli z Cux
havenu do New Yorku krtjané:
Makola Viktor, Schulz Jindřich, Fi
šer Michal, Fišer Kateřina, Fišer Jan,
Fišer Josef.
Zlato jde do Rakouska.
New York, 17. pros. V obchodní
zprávě vydané každého týdne firmou
II. O. Dun & Co., praví se mezi jiným:
"V tomto týdnu vyvezeno bylo ze
Spoj. Státfi do E v ropy více než za
$3,000,000 zlata. Rakouská vláda
pfi zavádění nový-jh peněz potřebuje
mnoho zlata, jež si musí..nevyhnutelně
zaopatřili z Ameriky. Platí je ovšem
velmi draho, poněvadž nyní jest cena
zlata vy9oké. Proto však není nikte
rak obava, že ty mnoho zlata ze Spoj.
Států do Evropy se vyvezlo. Cenné
papíry a bondy americké jsou dosud v
Evropě hledány a dokud této ceny ne
pozbudou, není žádné obavy, že bylo
by nutno, zlato u velkém množství do
Evropy vyváželi.
I
Oprava ve iktbtvi v Clevelaadi.
Cleveland, Ohio, 18. pros. — Zdejší
Školní rada usnesla se ulehčiti žákům
obecných škol na duchamorném každo
ročním namáháni před zkouškami, jež
mnohdy na vývin ducha mládeže
zhoubně pft-obí a zdá se, že bude její
příkladu také jinde následováno. Na
příští školní rok mají být i zkoušky
před prázdninami odbývané odstraněny.
Učitel má stopovati prospěch žákft
během školního roku a pak sestavlti
seznam žákft, kteří mohuu postoupiti
do vyšší třídy. Kde noří spokojen s
rozhodnutím učitele, mfiže se dáti vy
zkoušeti od ředitele. V osmé, nejvyšší
třídě, vybére učitel jen polovici žá*c&,
kteří jsou oprávněni výše postoupiti;
druhá polovice, sestávající ze žákft
slabších, zkoušena bude ředitelem.
Žádný žák nemůže zftstati v jedné tří
dě přes dva roky, leč se zvláštním do
volením ředitelovým. Žáci z osmé tří
dy vyšlí obdrží vysvědčení z celé školy
obecné.
TraYičství v Honiesteuri.
Pittsburg, Pa , 18. pros. — Včera
ráno započat byl výslech s kuchařem
Beattyra, který je obviněn, že míchal
j-d do jídla neuniovým dČlníkĎm v
Homestead. Gallagher, který jej z
toho obvinil, nedostavil se k vyslýchání
a dosud není po něm tsopy. Místo
něho však si zaopatřil Frick jinéhD
svědka, jistého Davidsona, který byl
také dříve kuchařem v Ilomesteadské
továně. Tento vypravoval, že prý
jelio, Beattyho a Gallaghera přemluvil
předseda místní unie rytířů prstce v
Pittsburgu Dempsey, aby namíchali
neuniovým dělníkfi v Homesteadu do
jí'11a jedu. Beatty prý soudil, že by
byl krotonský olej nejpříhodnější, Da
vidson, svědek nechtěl vSafc na to při
pustit!, pokládaje jej za velmi nebez
pečný. J)empsey tedy slíbil, že zaopatří
prý jim jistý prášek, pomocí kteréhož
již v Chicagu několik stávek vyhrál.
Travičfim slíbil $50 odměny, dal jim
však ponze $14 a jedovatý prá?ek však
jim neposlal.—Svědek podroben byl
křížovému výslechu a výpovědi jeho
značné oslabeny. JeštS dva jiní lidé
podrobeni byli pak výslechu. načež
Beatty odkázán pod zárukou $">000
trestnimu soudu.
Peníze světem vládnou.
New York, 18. pros.—Američtí
kapitalisté, sdružení v mocný syndikát,
zmocnili se kontroly nad republikou
tían Domingem. Vykoupili si právo,
vybírati clo a vládní daně a zajistil si
monopol tabákový. Kapitalisté tito
budou skutečnými vládci zámořské re
publičky; poněvadž oni budou vyplácet
vládní úředníky. Zároveň bude jim
dán do moci přístav na ostrově tom a
uhelná stanice. Mezi hlavními podílní
ky syndikátu jsou vrchní poštmistr
Wanamaker a senátor Quay,
Hrozné neštěstí
Alexandria, Minn., 19. prosince. —
Hrozné neštěítí událo se na železnici
ííreat Norihern včera ráno blíže stanice
Nelson. Dva vlaky se tam srazily a
devět lidí bylo usmrcenc a těla jejich
strašně zohavena. Pět lidí jest těžce
poraněno a snad všichni neštěstí toto
zaplatí životem. V pátek udála se blí
že Nelson menší srážka a trosky byly
po dva dny odklízeny. Včera stál ještě
pracovní vlak na trati, když tu přihnal
se od západu rychlovlak a vrazil do
vozfi. Strojvedoucí vlaku toho se vy
mlouvá, že zarazil v čas páru a spustil
brzdy, však vlak prý ujížděl s vrchu a
proto prý bylo marné všecko namáhání
jej zastavili.
Z moderních zázraků.
Otázka, zda-li člověk pod vlivem
suggesce můžespáchati zločin, jest,
jak známo, předmětem živé kontro
verse, která v ohledá sondním jiz
několikráte dostala se na přetřes.
Zajímavý příspěvek k této otázce
podal nedávno August Voisin v
přednášce své ve Salpétriere v Pa
říži.
Představil tu tuberkulosní hy
sterickou paní, kterou od roku 1885
pozoroval a která již vícekráte byla
hypnotisována. Voisin nevidě^ue
mocné od 24. února.
Tentokráte suggeroval ji, aby
při zahájení přednášek jej navští
vila. Dostavila se skutečné a mezi
ní a Voieinem rozpředla se násle
dující rozmluva:
Voisin: Dobré jitro! Jak při
cházíte do Salpétriere ?
Pacientka: Napailo mi, abych
yás navštívila.
V.: Máte příčinu, proč přichá
zíte?
I'.: Nemám.
V.: Utíkl jsem vám, abyste při
šla.
F : Nikoli.
V.: Měla jste snad již dříve v
í úmyslu mne navátíviti?
P.: Nikoliv; teprve dnes ráno
mi napadlo, abych vás navštívila.
Nyní proveden následající expe
I riment:
V zahradě, jež hraničila s poslu
chárnou byly připraveny dvě cha
trče ze dříví, naplněné hoblo vačky
a polité dehtem, jedna červeně a
druhá modře natřená Nemocná
byla liypnotisována aVoisin nařídil
jí, aby opustila sál, veála do za
hrady a zapálila moudrou chatrč.
Při tom dány ji sirky do ruky.
Pak přikázáno jí, by se zpět vrá
tila a na nic se nepamatovala ....
Jakmile se nemocná z liypnósy
probudila, šla do zahrady a zapálila
111 udře natřenou chatrč. Když s
úplnou jistotou po vykonaném
skutku do sáhl se vrátila, tázal se
jí jeden z přítomných (Berillon),
kde byla a co učinilla. Nemocná
nechtěla o ničem vědět i a dávala
záporné odpovědi na v se. Popřela,
že by se byla z místa vzdálila, po
přela čin jakož i že by ji byl k to
mu někdo vybídnul. Teprv když
byla poznovn bypnotisována a
předloženy jí byly otázky ty od
hypnotiséra, jehož za bypno9y po
znala.
Tento experiment dokazuje mož
nost provedení zločinu pod vlivem
hypnotické snggeece. Pacientka
mohl* zapálením učiniti veliké ne
štěstí, kdyby nebyla učiněna na
před bezpečnostní opatření. V
soudním ohledu jest tento pokus
proto velice důležitým, poněvadž
dokazuje, že může zločin epáchati
osoba, aniž by byla skutečně vi
nou, ježto byla bez volným nástro
jem jiného. Na štěstí skrývá v
sobě hypnósa prostředek k odhale
ní vlastního původce zločinu.
Ripans Tabulee oure djffp«psia.
Hipans Tabule« move the bowel».

xml | txt