OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, December 21, 1892, Image 9

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-12-21/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

Iowa." 2100
New Mexllto 1262
Virginie . . ..1469
Massachusetts 1460
Missouri 3240
Nebraska 2040
Michigan 2000
Wi8conson 2000
Minnesota 2014
Malne 1365
Montana 2177
Callfornla 3201
Sev. Dakota 2010
New Hampshire 1288
Kansas 2680
Již. Dakota 1552
"Wyoming 1164
Pennsyívauie 2100
Ohio 2000
Kentucky 2000
New York 2945
Záp. Virginie 1707
Sev. Karolina 1767
Washington 2327
Utah.- 2179
Idaho % 2010
New Jeraey 2000
Florida 1102
Arkansas Ig48
Delaware 12^8
Maryland 1288
Alabama 1285
Loulsiana 1517
Cizozemsko:
Anglie.... 14,176 Kapsko... .2,109
Německo. .11,875 Kanada.... 7,780
Austrálie. . 8,587 Mexiko.... 0,020
Kusko '7,900 Brasilie.... 7,200
Rakousko .. 3.461 Colombia . .1,810
Francie .... 6.835 Ecuador .. 1,710
Itálie .......3,256 Argentina . 2,976
Španělv ....3,268 Chili 741
DáDsko .... 1,584 Uruguay .. 741
Japan 3,038 Paraguay .. 1,665
Švédsko.... 1,760 Honduras. . 969
Franc kolonie 4,600 Bolivia.... 1,342
Salvador.... 1,342 Ceylon .. . . 1,684
Peru ....... 1,342 Oranž sv.st. 597
Hayti 978 Brit.Guiana 1,776
Cuba 1,474
Kromě toho přikázán byl některým
národům též pro9tor mimo budovu: ku
př. Quatemala obdržela místo pro 1500
kávovníků; Francie pro hospodářské
stanice; Austrálie pro 400 balíků vlny;
Kanada a Rusko pro hospodářské
■troje.
— Anglický odborný list "Worlďs
Fair Electrlcal Engioeering" vypsal
ceny $100, $50 a $25 na nejlepSÍ po
jednání, jak by mělo elektrické odděle
ní býti zařízeno, aby poskytlo co nej
víee poiěení a užitku'
— Národní kontrolní výb. světovéjvý
stavy, v němž zasedají Palmer, McKin.
ley, Massey, 8t. Clair, Martindale
a Groner, zahájil dne 12. t. m. prosin
cové své zasedání. Komitét, jenž za
bývá se organisací soudcovského sboru
výstavního, předložil svou zprávu, kte
rá podepsána jest veškerými členy ko
mitétu. Ve zprávě se praví: 4 Oproti
obvyklému zřízení sboru soudcovského
na výstavách navrhuje se ustanovení
jednotlivých soudců. kteří medaile a
diplomy vychovatelům rozdíletl mají.
Činnosť soudců počíná 1. červnem roku
1893. Soudcové tito maji nejenom
přlřknoutl medaile a diplomy, nýbrž též
udati důvody, které je k tomu pohnuly.
VSechny přednosti vyznamenaných
předmětů musí býtl uvedeny. Soudcové
zvoleni budou z Američanů a Evropanů
dle poměru vystavených předmětů kaž
dé země a obdrží američtí soudcové za
dobu své činnosti #000 a evropští
$1000. Aby záležitosť tato mohla býti
provedena, budiž kongres požádán o
$700.000.
Pravidla, která komitét vypracoval,
jsou následující: Soudcovský sbor, kte
rý sestává dle možnosti ze samých od
borníků, jest rozdělen ve 13 výborft, z
nichž vždy jeden přidělen jest každému
vtlkému oddělení výstavnímu — polní
hospodářství, zahradnictví, chov dobyt
ka, rybářství, hornictví, strojnlctví, do
pravní prostředky, průmysl, elektřina,
krásná umění, svobodná umční, náro
dopis a lesnictví. Úkolem soudců jest
dle usnesení kongresu premije na zákla
dě zvláštních přcdno3tí uděliti a uděle
ní jich /hodným způsobem odůvodnitl.
Výkonný výbor národní komise přikáže
soudcům jich obory, Každý ze 13 ko
mitétů zorganisuje se zvolením následu
jících úřededníků: předsedy, místopřed
sedy, tajtmnika a sebery všechny zprávy
soudců.
Každý soudce má povinností, písemně
vylíčtti přednosti výstavních předmětů,
o kterých si přeje, aby byly vyznameuá
ny a zprávu svou zaslat! svému komi
tétu. Přijme li komitét zprávu, zašle
ji výkonnému výboru, odepře-li však
komitét zprávě potvrzení, má to ihDed
výkonnému výboru oznámlti. Výkont>ý
výbor má pak právo buď zprávu soud
covu potvrdit! aneb uatanoviti soudce
nového. Výkonný výbor mftže též členy
národního premijového odboru ku pora
dě pnzvati. Výkonný výbor má pomocí
státního úřadu Spoj. títátů aneb pomo
cí gen. ředitele výstavy ustoupit! ve
vyjednávání s cizozemskými vládami,
které jmenovaly komise ku zastoupení
na výstavě, aneb přímo s komisemi a
oznámit! jim, jak premie se rozdávají a
jaké požadavky kladou se na muže,
kteří mají býtl jmrnováni soudci. Až
do 15. února 1893 mají cizozemské
vlády jmenovat! zpfisobilé muže, z
nichž výkonný výbor vyvolí si po
třebný počet soudců. Cizí vlády hlavně
mají bý i poukázány k tomu, že jen
jeden druh medailí bude udílen. Tyto
jsou zhotoveny z bronzu pravým dílem
uměleckým. Každý, kdo odměněn bu
de medailí, dostane zároveň pergameno
vý diplom, v němž vypočítány budou
přednosti vyznamenaného předmětu.
Medalie a diplomy udíl-ny budou jmé
nem S oj. Států. Každý majetnfk
medaiT může si na vlastní útraty dáti
zhotovlti duplikáty ze zlata a stříbra v
některé spolkové mincovně. Je-11 soud
ce vystavovatelem, nesmí jeho výstavní
předmět dostat! prémii. Výstavní vý
bor dá všechny domácí 1 cizozemské
výstavní předměty prohlédnoutl soud
covským sborem.
Seznam odměn nebude pouze uve
řejněn, nýbrž s udílením prémií spoje
na bude též zvláštní slavnost. Mimo
zprávy jednotllvýah soudcĎ má každé
ze 13 skupin scstaviti zprávu o vycbo
vattlsl<é ceně dotyčného oddělení.
Celá tato předloha odkázána byla
výboru, sestávajícímu z pánb: Massey,
tít. Clair, Martlndale.
Finanční otázka ve Spojených
Státech.
V těchto dnech nabídl se vládě leden
majitel dolft v Butte, Mont Jistý Allen,
Žc bude pro ni vyrábětl stříbrné dolla
ry daleko lepší jukosti než jsou nynější
za 90c. kus. Dollary mají obsahovat!
400 zrn čistého stříbra, kdežto nynější
! obsahují pouze 371^,tk že náš nynější
dollar nemá v sobě stříbra ani za G5o.
Mimo to nabizí, že bude každý dollar
řádně znamenati, aby vláda nebyla
nucena vyplácet! dollary padělané.
N*lze ovšem očekávat!, že nabídka tato
bude přijata, ale zajisté jest Allenftv
návrh velmi zajímavý a dává vládě vý
strahu, aby se nevydávala ▼ nebezpečí
bankrotu a nepokračovala nadále v ta
kové finanční politice, jakou provozuje
nyní.
Jak jsme již pravili, má nynější dol
lar skutečnou cenu od 65 do 70 centfi,
vlak vláda musí za& ručit 100 centy.
Bude 11 cena stříbra stále klekat jako
dosud, bude se brzo stříbrný dollar po
fobati papírové bankovce, která má
enu pouze nomlnelní, neskutečnou,
kteréž m5že pozbýt!, jakmile její ruči
tel bankrot prohlásí.
Kdyby dnes někdo vyráběl stříbrné
-O.lary téže jakosti a obsahu j»ko jsou
:oliary vládní, měl by nej výnosnější
obchod, jaký snad je v této zemi mož
ný. Dal by do mince za 65c. stříbra a
prodal by ji za 100c. Mimo to naše
dollary nejsou znamenané a zkušený
peně/.okaz moř 1 by udělat! takovou
minci, že by jl ani největší znalec od
pravé nerozeznal. N-ní pochyby, že
se toto výnosné řemeslo provozuje a
vláda bude musit vyplácet po 100c.
daleko více dollarů než jich vydala.
Nynější cena dol aru stanovena byla
v i^tech, kdy ještě stříbro stálo vjsoko
v ceně, však za dnešních dnů jest dolo
vání jeho mnohem lacinější a proto je
dříve vzácný tento kov také hojnější.
Vzdor ť>mu však prosadil v červenci v
roku 1800 Sherman v kongresu zákon,
jímž j- st vláda nucena kupovat! stále
nové stříbro a raziti :i něho dollary
podle starého poměru.
Dues jest otázka celní jiř skoro od
byla a otázka finai ční vystoupí na první
místo. Nám dělníkům ovsem velmi
má:o na tom záieží, mají-li naše peníze
míti základ zlatý n^bo stříbrný, nle
zajímavý jest opravdu zápas mezi švin
dlery západními a východními, kteří
by rádi j*den druhého napálili. Kdyby
američtí kapitalisté nechtěli ze slabosti
naší finanční soustavy těžiti, mohla by
se celá ta otázka vyříditi jedním rázem
a nebylo by potřebí nynějších bojů.
Máme li dnes na bytek stříbrných
dollarů, které mají větší cenu nominel
ní než skutečnou, stoupá tím velmi v
ceně zlato, kteréž jest větším dílem
v rukou new-yorských a jiných východ
ních bankéřů a finančníků, kteří jsou
dnes pány fcltuacu a těží z naší slabé
soustavy peněžní. Chce-li naše vláda
ručiti za stříbrné dollary, které dá do
oběhu, musí ve svých pokladnách
shromažďovat! veliké zásoby zlata a
toto stává se drahocenným.
Na západě ve státech Montaně, Ne
vadě, Coloradu i Wyomingu doluje se
mnoho stříbra, jež poskytuje některým
millionářbm, majitel&m dolft, pramen
bohatých príjm&. Tito kapitalisté vy
volnil nejprvé otázku svobodné ražby
stříbra, to jtst tako/é soustavy peněžní,
kde by smělo býti vfiycko stříbro raženo
v peníze, jež by ov&em měly pouze cenu
stříbra v nich obsaženého, nic více
Tím by stříbro vystoupilo v ceně a
západní kapitalisté by bohatli. Zdali
by tím lid něco získal, nebo ne, to jest
velikou otázkou, která jest dnes před
mětem tuhých rozprav. Jest jisto, 2e
by takové peníze byly Čím dále tím
lacinější a tato cena jejich by rychle
klesala, poněvadž dolování na stříbro
jest stále vydatnějňí. Na druhé straně
vSak jest jijto, že teď jest málo peněz v
oběhu a že tím chudý lid trpí.
Demokratický senátor Hlll a kon
gresník Wllli;ms navrhli již předlohu,
podle níž má býti >ákon Shermanbv
odvolán a vláda má přesiati v r»žbě
nových do)lar& podle nynějSÍ soustavy.
Tím ov&em nebude nic získáno a strí
brfiáčtí baroni ze západu budou jenom
popuzeni k nové agitaci.
Z nás dělofkft ov&em málokdo má
uloženou tak velkou zásobu peněz, aby
snad obraty v národní politice mohly
jej přivést na mizinu. Pro nás mají
cenu pouze naie zdravé ruce, pomocí
nichž Ž*jeme ode dne ke dni. My ne
získáme nic svobodnou ražbou stříbra,
ani zlatou měnou. Nám mftže pomoci
pouze pevDá dělnická organizace a pra
vá solidarita, jimiž dobuae lid právům
svým nákžitého uznání. Nás žádného
Alianční převrat neoboh&tí ani nezničí.
—ž—
Různé zprávy.
§ Oo stála Německo cholera!
Professor university rostocké dr.
Lubersch uveř»jni 1 těchto dnů vý
ši dek stydl výzkumů o choleře.
Počítá, že cholerový bacillus může
žiti ve vnitřnostech šest dnů a dva
advacet dnů nanejvýš v jiném
ústředí. Dr.Luberaeh soudí s vět
šinou ostatních bakteriologů, že
řeky j*ou hlavními rozšiřuvateli
bakterií. Jest dosud nemožno,
odhadnout ohromné škody způso
bené v Německu epid mií cholero
vou. Frek enfift cestujících na dra
liách německých klesla v ohrom
ných rozměrech, tak že v jediném
měsíci září klesl příjem as o sedm
mil lionů mark a má se za to, že
sclio lek za říjen nebyl menší.
Město Hamburk musilo učinit mi
mořádný vydtj as tří millionů.
Celková ztráta kterou utrpěl obchod
německy, páčí se na několik 6et
millionů.
§ Mladiství zachránit<ílé. Mezi oso
bami, jimž se dostalo letos vj?n meoá
ní od francouzské národní společnosti
zachranovací, nalézá se cela, řada dětí,
jež neohroženě zachránily život svým
bližním. Uvádíme zde příklady neiza
jímavější. Sl-čna Louisa Ba^que-ova
stírá pftl dvanácte roku z Trouvlllu,
odměněna za velice d&myslné oš^tř vání
osoby, pokueivaí se o s- bevraždu De
9ouv niére, pfilsestaletý syn žurn;« isty
v Paříži, zachránil dne 23. srpna t r.
děvčátko spadnuvší do Seiny nedaleko
mostu v Neuillv. O čtyřletém (!) Le
Guflfovi, synu poslíčka z L mballu, vy
pravuje výroční zpráva společnosti ná- '
sledující; "Dne 28. května 1892 unikly
obě dívky pana LeGoffa, poslíčka v
Lamb tilu, h ch jedva čtyřletý a dvou
leté děvčátko dozoru matčinu a odběhly
hrát si k vodní tftni na konci zahrady.
Děvčátko pří hře sp«dlo do vody, v
těchto mfstech skorém metr hluboké.
Několik osob, jdoucích právě přes lávku,
dalo se do křiku a chtělo spěchat na
pomoc, když hošík brodě se vodou a2
po krk, vyk vil sestřičku, vzal ji do ná
ručí a donesl ji domu".
§ Mě*to vytápěné horkou vodou.
Město Boies bude vytápěno hor
kou vod«»u, a etane se tak nejpa
mátnějším městem na světě. Asi
míli od města prýští ze zorně o
hromná spousta vařící vody. která
nemá íádné léčivé sil) a užívalo se
jí až dosud ke koupelím. To;*' fy
polo'í roura od prámr>ne po městě
a horká voda rozved© se do všech
domů a obchodů, Čímž bude c» lé
město vyhříváno bezt< pění.Náklad
na topení toto bode o polovičku
menší než topení uhlím. Šťastná
Ameriko!

xml | txt