OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, December 28, 1892, Image 11

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-12-28/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

OJEIIO_A.C3rO
čeeh loupežní přepaden a skoro ubit.
Bezpečnost našeho města stává
»e světoznámou. Není dne, by neu
dály se loupeže, krádeže a i vra>dy.
A taková bezpečnost' jest ve všech
částech města. I v Plzni máme
tyto poměry a často veřejnost bý
vá překvapena zprávou, že nalezen
byl na ulicích obydlených klidným
českým obyvatelstvem muž pora
něný buď lupiči nebe žárlivci.
Včera p>0 hod.stal seopět jeden
Cech obětí takového přepadu. Jest
to Vojtěch. Přibyl, který pracoval
u Wilson «fc Co na 22 til. a Tli roup.
Včera obdržel výplatu a ubíral se
domu do č. 80 Burl ngton. Sel po
22 ul. Mezi May a Centre ave
byl náhle ze zadu přepaden a něko
likrát udeřen.Měl ješté toliR síly, že
mohl zvolati o pomoc, což zahnalo
lupiče.
Byl dopraven do svého obydlí a
rány jeho uznány za těžké, takže
jest obav^, že nevydrží. Také ilu
strace ku bezpečnostním opatře
ním, když člověk nemůže po hod.
jiti po ulici, aby nebyl přepaden,
oloupen a snad i ubit.
Socialista a Armourfir institut.
Jak známo, dul Filip J. Armour
značnou Částku penčz na zařízení vyu
čovacího ústavu. V socialistickém klu
bu 4,New Question" bylo v nedčlní
schůzi o tom jednáno a čin Arrnourův
vysvětlován John B. Adam sem v tomto
smyslu: Armour a Jesse James, pověst
ný lupič, jsou skoro stejni, jediný roz
díl mezi nimi jest, že Jesse Jameso i
skrovné jeho loupeže s? kladly za vinu,
pročež byl čítán za vyvrhel obecen
stva, kdežto Armour svoje loupeže v
ohromném provádí pod ochranou záko
nft. Dar Armourftv platí bohatým.
Chudí nemají z nčj nic.
Divišův hrozný čin.
JoB^f Div;š, 451etý vdovec, je
hož jeden syn bydlí někde na 18.
ni., pracoval již po 8 roků v liad
rárně Otto Feidnera v ě. 290 Fifth
ave, kde pohlední čas byl též uoč
ním hlídačem. Díviá byl velmi
oddán nemírnému pití, což jej ko
nečně připlavilo i o rozum, an mí
val časem návaly pijácké třeátivky.
V litery večer as k f>. hod. přišel
Diviš v podnapilém stavn do lr-id
rártiy kde pracoval a žádal na pří
tomnéin bossů Otto beiducrovi
"foršťU", který mu tento od přel.
Nato odešel Diviá za strašného
ání do jednoho kouta hadrovny,
xde z bedny, v níž mel svoje věci
uloženy, vyňal dva revolvery a
vstrčiv je do kapsy, odešel do pro
tějšího hostince, kde dodával si
kuráže několika donsky whisky.
Takto pos;lriěn, když vrátil se
zpět, za hrozného láni počal siř.le
tí proti svému bossovi O;to Freid
nerovi a dělníku Henry I>rangovi.
1'rvní střelen byl do hlavy a druhy
do krku a oba byli smrtelně pora
něn i,jak lékaři v okr. nemocnici se
vyslovili.
Po hrozném Činu svém Diviá
sb&běl a zahrabal se v jednom ro
hu do hromady hadrů, a papíru,kde
ho později tajný (Jouway nalelezl
a zatkl. Na stanici nalezeny a zat
čeného dva revolvery a dlouhý nůž.
Diviš se vymlouvá, že byl obětna
poraněnými vysmíván, což jej tuk
podráždilo, že nevěděl co či ní, když
střílel.
Dnes ráno v 6 hod. by!i ještě
oba poranění 11a živu, lečo bossovi
lékaři pochybují, že se uzdraví.
Otto Kleflha střelil se do pitou a smrtelné
se poranil.
Známého notáře, pana Václava
Kleííhy z č. (529 Laffiin, roh 20.
ulice, stihnul včera neočekávaný
žal. Nejstarší syn jeho Otto, pří
tomně a-> 19& roku starý, střelil se
v sebevražedném úmyslu do levé
strany prsou, as lí palce nad
srdcem a ježto kule prolétla plíce,
lze poranění to míti za smrtelné.
Otto byl přítomně zaměstnán v
kanceláři dřevařského obchodu
Lash tte Mattews, 11a rohu Union.a
Lumber ulic« co tesnopisec. Dříve
byl zaměstnán v soudní síni soudce
Woodmana a před 3 roky byl též
zaměstnán u právníka p. Kohouta.
.Včera ráno odešel Otto z otcov
ského domu, aniž by na sobě ne
clial jakési rozčilení znát a přišel
do kanceláře právníka Kohouta 11a
Madison iil., kde bavil se s přítom
ným tam liocliem, který je 11 pana
Kohouta zaměstnán. Právník Ko
hout odešel kolem .11 hodiny včera
dopoledne k soudu a když se kretce
před polednem vracel, viděl státi
před svým dom?m ambulační po
voz. Běž» l rychle nahorr a nalezl :
již strážníky, zaměstnané vyráže
ním dveří 11 záchodu, kam se Otto
Klenba zavřel, když chtěl zoufaly
a v iij čin provéáti. Když byly dveře
vyraženy, nalezen Otto na zemi
ležící s prostřelenýmaprsomi, maje
zející ránu as 1-J p ilce nad srdcem
a krev valila se mu proudem z
rány na zem. Přivolaný lékař dal
na ránu nejnutnějŠí obvazek a
Khiilia dopraven do bytu svých
rodičů, kamž zavolán ihned pan
dr. Novák, který převzal Kleňhu v
ošetřování. Dr. Novák na žádost
Í)oraněného nepokusil se o hledání
;ule, která vězí Ottovi hluboko v
prsou a posečká, až jaký obrat v
nejblíže příštích hodinách poranění
Ottovo na sebe vezme. Poranění
Ottovo jest smrtelné.
Příčinu, proč Otto si zoufal ne
lze dosud zjistiti, an poraněný
zdráhá se ji udati a zarmoucení
rodiče nevědí, co by syna jejich k
tak hroznému činu dohánělo. Ne
šťastník byl mrzákem na levou
ruku, kterou neměl již od mládí
pravidelné vyvinutou a to snad jej
tížilo.
V utery večer odbýván koncert
v Betlemskc knpli na Loomi* ulici,
při kterémž i Klenba účinkoval a
l»yl při pravidelném rozmaru.
DncSní anglické a německé no
viny tvrdí, že Kleňha probral
jistou Částku peněz při dostihách,
což prý jej dobnalo k zoufalství.
Co na této pověsti je pravdou,
ováem nevíme. Když dnes níno
náš zpravodaj Kleňhn navštívil,
nebylo na průběbu poranění pranic
změněno.
Frank Finska nalezen ▼ uhelném jardé
mrter a straSně zohaven.
Zdejší železniční společnosti, vzdor
tomu, 2e akcionáři ročně mlčky vstrčí
milliony, které rostou samy sebou, do
kapsy, nepostarají se o to, av>y na Želez
ničních křižovatkách a na místech, kde
přijde s kolejemi mnoho lidí ve styk,
postaveni byli zvláštní železniční hlí
dači, což by předné mnoha lidem za- j
chovalo život a za druhé, značný počet j
dělníkCt by nalezl o výživu. Zákon sice ;
povoluje za poranění Člověka značnou :
sumu, leč kdo ji vysoudí proti mocným
Železničním společnostem při známem
chování se mnohých ráfcích soudft?
Tak v uhelné ohradě na 33 ul. a
St wart ave. patřící C E. železnici na
lezena byla včera ráno sirašnč zohavená i
mrtvola Franka Finsky. Nik 'o n^ví,
jak Fluska k úrazu přišel, dle všeho
byl ale při přecházení kolejí zachycen !
uhelní károu a přejet. Mrtvola jeho i
byla dopravena do jedné márnice v čís.
73 na Fifih ave. a odtud převezena do
umrlčí okr. komory.
Bydliště znenťastnčlého není nám
známo.
V- Kočí 5tí04 Ashland ave. sc otrávil, i
Y sobotu večer přišel as 401 ety
muž, s černým hustým knírem as
5 stop 10 palců vysoký, do hotelu i
Č. 1202 State ul. a pronajmul si
jeden pokojík.
Vžera ráno nalezen na posteli
umírající a než zavolaný lékař při
šel, byl neznámý mrtvolou. Na
stolku n postele nalezena byla Ška
tulku s jedeni na myši, z níž malá
dávka byla upotřebována, což
svědci o tom, že nešťastník se otrá
vil.
\r kapsách mrtvoly nalezen byl
:ís*ek, na němž bylo napaáno: \V.
K. :cí, 5007 Ashland ave. Mrtvola
byia dopravena do márnice, kdež
dnes odbýván bude inquest.
Otto Klcnha so pozdraví.
Devatenáctiletý Otto Kleňha,
syn pana Václava Kleňhy, známé
ho notáre z rohu 20. a Laflin nl.,
který si před několika dnyzne/.ná
mých dosud příčin vehnal kuli do
prsou, se úplné pozdraví. 1'an dr.
Novák, v jehož ošetřování Kleň ha
se nachází, je toho náhledu, že po
ranění Kleňhovo nobude mít i žád
ných osudných následku.
.liž Myryutři átý.
V řadách svědků v pověstném
Croninovu procesu řádí nelítost e
smrt. Včera dokonal již 43 svědek.
I»yl to W. C. Latin z č. 212 Dea
born a**e., který seděl v hostinci
Iloltz I»roe. na rohu Wells ulice a
Chicago ave. s jistým Clancym a
oha kumpáni dostali ee do hádky.
Latin ndcřil Clancylio do hlavy tak
prudce, že svalil se k zemi, leč ihned
se vzpružil a udeřil Latina za levé
ucho. Následkem této rány udeřil
Latin čelem o mramorovou hranu
stolu a v několika minutách byl
mrtvolou. Clancy byl zntěen. Po
věrčiví lidé mají nyní dost co si
povídat i.
Atibtta Průchová obUÍ Itltinire.
Mezi znestastnělymi oběťmi že
leznice tvoří veliké procento Cecho
vé, což se nechá vysvětíiti tím, že
chicagská Česká kolonie sestáná
ponejvíce z pracujícího lidu, který
je nucen za výživou daleko do prá
ce se honiti a mnohdy několik že
lezničních ^křižovatek přejiti, než
dojde na místo, kdo zaměstnání
nalezl.
45!etá Alžběta Průchová z čísla
2911 Emerald ave. hodlala včera
ráno o 5. hodině přejiti koleje New
York, Lííke Erie & Western želez
nice na 23. ulici, když v ton při
hnal se vlak, nešťastnici pod kola
strhl a tělo její strašně rozmačkat,
takže byla Průchová v malé chvíli
mrtvolou. Tělo nešťastnice bylo do
plaveno do vlastního bytu, kde
<lnes bude odbýván inquest.
Průchová šla na jitřní do kostela
sv. ti ji na Nepomuckého na 25. ni.,
když na křižovatce byla vlakem za
chycena a byl jí zlomen vaz. Ne
šťastnice donesena do školy, kam
zavolán páter Boubal, který jí dal
poslední pomazání, načež nešťastni
ce v několika minutách zemřela.
Nešťastnice byla vdovou, zane
chává zde 5 dospělých dítek a pa
třila ku spolku sv. Alžběty.
Štědrovečerní motiv.
Klid v ulicích; juž krámy uzavřeli,—
Jen v jednom tam náhodou joětě
[svitl:
blíž příkroóíš; tam rakví řadsetřpjtí
a vniká ostře v ulice aer stmělý.
Sám k d movu jdu; chodec osamělý,
kol skladu rakví kmeta vidím Jít!;
tvář jeho praví, zde je hořké žití,
na zdraném Sátu vlas jeho se bělí.
Kol řady oken, plají v světel moři,
kol stromku, tam se dětí zástup kupí.
Co as ten žebrák, jenž dnes hladem
[<M
si přeje na ulici ve svém hoři?
Zd«í snadno hádat — tam tu rakev
[jednu. —
Ze starých zápisků.
August Kábrt.
Žalmy dtlnika.
iD!c melodie'Lípa'. Napnal Fr. LysJcký).
Co jsem zlého as učinil,
?,e se mS tak verte zle;
nevraždil js««m nl neplenil.
přec mne kaídý lftzou zve.
Dokud jsem byl tnlád a silný,
tr.čl jsem přául vidy hojrost,
pán mne chválil, že js m pilný,
[: všude jsem byl vzácný host.
Spatná strava, těžká práce,
údy mé seslabily,
zrak vyhasl, zbledly líce,
z práce mne propustili.
Chodím, hledám práci, marné,
všude robcfi až nazbyt,
mám si zoufat? Toť hanebné,
potupil bych bratrft cit. :)
I*#i ňorové.
Dramatický ibor Josef Kajetán Tyl
v St. Paul, Mino., o»vé1&:ný svott iua
živostí a dobrou vftlf, pořádá dne 1 '
ledna rozkolnou ve-elrhru "P«S nv*"
aneb "Níčoí dostaveníčko u skály na
Kaňku", v síni <*\ S. P. 8. na robu 7.
ulice a Western ave. Kus jest obsazen
i vý.eflnými silami ochotnickými a líc
očekává ti, I" se dobře vydaří. Po dlva«
dl<» následuje taneční p'es.
"Týdenní Hlasatel"
osměl by sebázeti ani v jtdoé rodin I,

xml | txt