OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, January 11, 1893, Image 14

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-01-11/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

EVROPA.
RAKOUSKO-UHERSKO.
Videft, 2. ledna.—Ogán kruhft vati
kánských 'Moniteur de Rome* označuje
udání budapeštských listů, že papež
schválil předložené uherskými biskupy
kompromisní návrhy na upravení otáz
ky o občanském sňatku, za neodůvod
něné aneb aspoii za předčasné.
Vídefi, 2. ledna. — Zima ovládla ve
•vé plné síle, nezaměstnaných dělníků
zde ustavičně přibývá a zároveň bída a
nouze mezi nimi neustále se množí.
Lid je ustavičným strádáním velice
roztrpčen a odhodlán k nejhoršímu.
Vláda ví dobře o této bídě lidu a hledí
ji odpomoci — rozmnožováním policej
ních strážníků. Nezaměstnané dělni
ctvo hodlá uspořádat! velký projev a
policie koná přípravy, aby byla poho
tově protivnému zakročitl.
— Byl vydán zatykači rozkaz na
domnělého žurnalistu Arnošta Roede
rera, jenž podvodným spůsobem vylá
kal od amerického majitele dolů Johna
Simeona Bergheima $100,000.
Vídeň, 3. ledna. V celém Rakousku
zuřily po celý dnešní den strašné vánice
sněhové. Doprava je úplně zastavena
a množství odlehlých pohor3kých ves
nic je úplně od ostatního světa odlouče
no. Dráha odtud do Terstu je skoro
po celé trati zaváta. Více kurýrních
vlaků mezi Vídní a Terstem zůstalo ve
sněhových závějích vězeti a musilo být
vysláno vojsko, aby spousty sněhu z
kolejí odstranilo. Na jiných železni
cích je doprava též spojena s ohromný
mi překážkami. Z Terstu se oznamuje,
že následkem sněhových vánic stojí
všechen obchod. Divadla jsou zavřena
a v kostelích se bohoslužby neodbývají.
Též ve Rjece napadlo tolik sněhu, že
poblíž přístavu nanáší prudký vítr zá
věje sahající až ku druhýma patru
domů.
Ve Vídni zaměstnány jsou tisíce lidí
odklízením sněhu z ulic a chodníků a
a hromady sněhové p:dél chodníků jsou
z výší 10 až 12 stop. Venkované ne
mohou přicházet do trhu a je pozorovat
již citelný nedostatek rozličných potra
vin. Veškeré zásoby mléka a másla
překupníkům již došly a z venkova no
vé nedochází.
Londýn, 3. ledna. — Dle zprávy ví
deňského dopisovateli "Daily News,"
měl vůdce uherské opposice Eotvós,
smělou řeč, která vzbudila ohromné
vzrušení po celé říši. Eotvós tvrdil to
tiž, že král nemůže býti svými podda
nými urážen, poněvaž stejí nad nimi
přilil vysoko. Králi musí dáno býti
na srozuměnou, že může sice znzlívati
svým ztřeštěným rádcům, avšak nikdy
ne lidu. Řečník kritisoval po té jednání
katolické strany, která chce poštvati
panovníka proti všem národně svobodo
myslně smýšlejícím, vylIČujíc je jako
vzpupné revolucionáře. Liberálům uher
8kým jest jejich vlast milejší než
jich náboženské vyznání, než by ve své
lásce k vlasti popustili. Neodvlslosť
země jest cílem národní politiky.
Vídenské Časopisy neodvážili se uve
řej niti doslovné znční řeči Eótvósovy.
Všude, kde řečník užil slova "král",
va&dlly časopisy slovo "koruna."
VídeS. 4. ledna.— Zdá S'-, Že zvolila
si zdejší mésto za své pfisobiSté celá
dobře řízená banda lupičfi dČtí. Značný
počet rodiČfi učinil oznámení na policii,
že ztratily se jim dítky, vesmčs dČvča
ta, od 8-12 rokft. Policie pilné pátrá
po lupičích. Mezi obecenstvem kolují
rozmanité rověsti, k jakým účelům
děti ty se rodičfím odcizu,í.
— Veškeré listy zdejší shodují se ve
svém novoročním rozjímání v tom, že
nynější vnitřní politická sttuace je na
nejvýg žalostná a že též při pohledu za
hranice jevi se málo potěšitelného.
Všechny domácí politické strany jsou
nespokojeny a situace nynější neslibuje
ani pro budoucnost nic dobrého. Za
to zlepšil prý se hosp dářský a finanční
stav Rakouska (o tom nejlépe svědčí
stále vzr&stající počet nezsměstnaných
dělníkft a bída na všech stranách!).
— Hrabě Taalíe, předseda rakou
ského ministerstva, měl v pondělí dne
2. ledna velmi dlouhou poradu s vůd
cem Polák&, Javorskim, vůdcem kon
servativců hrabětem Hohenwartem, a
pověstným 81. Plenerem, vůdcem něme
cké levice, v níž jednalo se o politické
situaci a o prostředcích, jak by se z
nynější mizerie vybřednouti mohlo.
Proslýchá se, že Plener prohlásil, že
spojená německá levice nebude podpo
rovati ani jediný krok vlády, dokud
Ta»ffe bude provozovat! svou politiku
nad stranami a hleděti si bude udržeti
pověst výtečného tanečníka mezi vejci.
Hlavně panu Plenerovl záleží na tom,
aby vláda stála pevně na provedení če
ského vyrovnání, čili známých "víden
ských punktací". Avšak proti tomu
ohradí se ještě mocnější činitelé než je
pan Plener, a to v první řadě veškerý
český nárcd.
Vídeň, 4. ledna. — Osobní vlak, je
doucí z Vídně, srazil se dnes u stanice
Kanlszy s podobným vlakem, jfcdoucím
ze Stol. Bělehradu. V Kanizse sbíhají
se koleje obou drah a strojvedoucí ví
denského vlaku neporozuměl signálům
a vjel polovičuí rychlostí na koleje bě
lehradského vlaku, který rychlostí dva
ceti mil za hodinu proti němu se hnal.
Při srážce byly tři vozy vídenského vla
ku úplně roztříštěny. Osm cestujících
bylo okamžité usmrceno, pět odneslo si
smrtelná poranění a deset bylo těžce,
nikoli však smrtelně poraněno. Veškeří
cestující bělehradského vlaku byli ze
svých sedadel vymrštěni, avšak vyvázli
s pouhými pohmožděninami, nikdo z
nich nebyl usmrcen. Lokomotiva byla
roztříštěna na beztvárnou hmotu, t*i
vagony byly částečně rozbity.
— Spojení mezi Vídní a blízkým
Kahlenoergem je nás'edkem ohromných
sněhových vánic úplně přerušeno. Oby
vatelé kahleobergští nemohou v pravém
slova smyslu ze svých domů vyjiti. Ve
stech jiných vesnicích jsou obyvatelé v
podobném postavení. Několik tele-,
grafních linií ještě je v činnosti, avšak
poštovní spojení je všude přerušeno.
Domácí a polní zvěř hyne hladem a
srnci i jiná plachá zvířata přichází ve
velkých zástupech k lidským příbyt
kům, aby zde nalezla přístřeší a po
travy.
V celém Rakousko- Uhersku panují
neobyčejné mrazy. V Uhrách včtŠina
železných dráh je sněhem zaváta. Že
lezniční spojení mezi Vídní a Peští jest
zastaveno.
Vídeň, 5. ledna. — Při poslední sně
hové bouři, která se rozzuřila nad mé
s ty sem Herzogenburgem, vzdáleném as
35 angl. mil /ápadné odtud, zasypán
byl jed»-ri domek snčhovou lavinou. V
domku bydlila rodina, skládající se f.
8 hlav, která po 3 dny nemohla z dom
ku vyjiti a musila býti bez potravy i
topiva. Hylo vysláno ochranné muž
stvo, které po namahavé práci konečné
proházelo cestu k dcmku, kde nalezeni
byli již dva obyvatelé mrtvi. Panuje
obav*, že nikdo z ostatních obyvutelfo
nabude na živu zachován, poněvadž
mra/em a hladem byla jich životní
sila <lplně podkopána.
— V Terstu trvi mrazivé potaši dál
a zuří tam prudká bora.
Vídefi, 5. ledna — Rytíř Antonín
Schmerling,jeden ze zakladatelft pověst
né rakouské ústavy, leží v posledním
tažení.
Londýn, 5. ledna.— Ze Rjeky se o
znamuje, že jeden železniční vlak po
18 hod. poblíž zdejšího města snShem
byl zavát a že cestující hlalem a mra
zem byli polo mrtvi, když ze svého
smutého postavení byli vysvobozeni.
— "Standardu" se oznamuje z Víd
ně, že knížata Ghlka a Cantacuzene
včera večer v Bukarešti měli soub 'j.při
němž kníže Ghlka obdržel na pravé ky
čli ne velkou ránu.
Pešť, 6. ledna. — Ředitelové státní
lodě uherské nezatcusí mnoho slastí ve
svém povolání. Není tomu dávno, co
k veslu vládnímu nastoupil nový mini
sterský přidseda, Weckerle, rozhodný
přívrženec snah svobodomyslných, a již
ze všech stran útočí se proti němu a
prcgramu jeho vlády a skoro zdá s*», že
měl pravdu známý hrabě Ferdinand
Zichy, když před několika týdny v
uherské sněmovně magnátti v odpověď
na oznámený program nové vlády pro
hlásil se proti zamýšlenému zavedení
občanského sňatku a proti právomoci
občanských soudft, aby rozhodovaly ve
věcech manželství se týkajících a pak
ještě dodal, že při volbách se ukáže, že
té£ národ s tím nesouhlasí. Opposice
proti novému ministerstvu, která zprvu
blavoě ve sněmovně magnátů se jevila,
nabývá nyní den ode dne většího rozsa
hu a téŽ na venkově jeví se vždy zřej
měji. Jak samo sebou se rozumí, na
píná církev všechny své síly, aby pro
vedení nového vládního programu
překazila a jí po boku st jí silná
strana zpátečníků, tak že skoro bylo by
možno věřit, že v Uhrách v brzku
vzplane kulturní boj. Dne 4. ledna
vydal biskup Schopper pastýřský list, v
němž tvrdí,že vláda panovníka udržuje
v klamu o tom, jaké mínění o věci té
v národě panuje. Zavedení občanského
sňatku odporuje rozhodně učení církve
katolické a všichni katolíci j&ko jeden
muž mají se postaviti proti podobnému
nařízení vládnímu.
Vídeň, 6. ledna. —V Neunkirchenu
v D. Rakousích byl vyhozen do povětří
prachem dům vydavatele tamněj&ího
konservatlvního listu.
Po původcích činu toho není ani
stopy.
Pešt, 7. ledna. — Uhersk' časopisy
sdělují, že vláda podepsala dmluvu s
Rothschildy, dle níž bankovní dům
Rothschildův zapůjčí Uhrám 559 mili
onů korun na 4procentové droky. Této
pfijěky má býti užito, aby nahraženy
byly nynější papírové a stříbrné vládní
certifikáty.
Vídeň, 7. ledna. — .Ze Solnohradu
do Ascbaffenberku jedoucí kurýrní vlak
měl zvláštní v5z, v němž uloiena byla
mrcha psa. kterou hraběoka Arenber
gova poručila dopravitl do své vlasti.
V průvodu mrtvoly nalézali se čtyři
sloužící v livrejích, kteří měli opatro
vatl "drahý ten klenot." Zvláštní vftz
byl bohatí vyzdoben, tak že jen vnitřní
výzdoba stála 600 marek. Se světem
se rozloučivší pes pochován bude ve
zvláštní hrobce, kterou mu hraběnka
velkým nákladem vystavětl poručila.
Případ tento jest novým dbkazem na
jaké zcestí dostal se cit kapitalistických
přepjatcfi: psi, koně a jiná zvěř se
hýčká a i po smrti jedná se s nimi jako
s milovanými bytostmi; člověk ten se
nechá umřít hladem a potom se hodí do
hromadné šachty.
RUSKO.
VídeU, 5. ledna.— Varšavským flt
dftm veliké starosti činí ustavičné se
Sířeni lupičství v ruském Polakn. V ~ >*
gubernii radomské, která sousedí s Ha
líčí, řádí již po delSÍ doba jedna t nej- 4jl
nebezpečnějftíoh lupičských (lup, Jíš
velí pověstný lupičský hejtmsn Julius
Vojte. Lupiči přepadli mezi jiným
též obydlí velkostatkáře Večkereviče,
který od>přel jim vyplatltl žádané pe
níze. Lupiči zsbilt vfieohen dobytek,
jenž ná statku se nalézal, a když oelý
dftm vyplenili, zapálili jej na několika
místech. Majitel s těží unikl hrozné
smrti uhořením, aviak utrpěl velmi tě
žké popáleniny. Oddělení vojsks, jež
dostalo rozkaz, lupiče pronásledovat!,
podařilo se je dohoniti, když však byli
lupiči chytáni, bylo více vojáků těžce
poraněno. V příbytku lupičského hejt
mana, jenž, mimochodem řečeno, byl
neobyčejné nádhery, nalezeno bylo
ohromné množství skvostft. Ve sklepě
domu nalezli vojáci sedláka, který bvl
hejtmanem držán jako rukojmí v zaje
tí. Mimo zmíněnou bandu provozují
ještě mnohé jiné své nekalé řemeslo v
zemi. Tak byl přepaden zámek barona
Eovoka, ležící asi 60 mil západně od
Varšavy, lupičskou bandou skládající
se ze 16 hlav. Baron postavil se se
svými sluhy a okolními sedláky zoufsle
na odpor. Na obou Btranách bylo více
poraněných, až konečně loupežníci byli
zahnáni na útěk.
FRANCIE.
Paříž, 5. ledna.—Dle nezaručené
ještě pověsti jest prý též francouzský
vyslanec v Berlíně, Herbette, zapleten
do podvodů panamských. Herbette je
spolužákem a přítelem Charlese de
Lessepse a děkuje za své výsledky na
dráze diplomatické hlavně nynějšímu
francouzskému ministru války Freyci-,
netovi.
Paříž, 5. Ir-dna. —Výbor vyšetřující
panamské podvody a jmenovaný posla
neckou sněmovnou započal opět dnes
svou práci po vánočních prázdninách.
Hlavním svědkem, jenž byl dnes vyslý
chán, jest royalistický poslanec, vlcom
te de Villebols-Mareul. Tento dosvědčil,
že suma věnovaná panamskou společno
stí ku podplácení veřejného tisku jest
nepatrna u porovnání se sumou, kterou
pohltily podvodné kontrakty. Svědek
vyzval komisi, aby hlavní kontraktory
předvolala a vyšetřila, jaké sumy obdr
želi a co za ně vykonali. Tímto vyšet
řováním bude seznán ohromný rozdíl v
obou holožkách.
"Uomitó de la Union du Panama"
bylo utvořeno výhradně k tomu účelu,
aby poslanci a vlivu požívající osobno
sti v provinciích nakloněni byli ku
podpoře panamské loterní pftjčky.
Paříž. 6. ledna. — Bývalý ministr
veřejných prací Baihut, kterť v roce
1886 pod Freyolnetem úřad svftj zastá
val, byl včera předvolán před státního
návladního Franquevilla a konfronto
ván ■ uvězněnými ředltely panamské
společnost!. Po dvouhodlnném výsle
chu byl Balhut vyzván, aby doe 10.
ledna opět k výslechu před návladního
se dostavil.
Balhut jest obvlfiován bankéřem
Ferdinandem Martinem, že byl placen
panamskou společností, aby užíval zná
mostí svých s poslanci k tomu, aby je
získal pro podnik panamský.
Občanský inženýr a dřívější člen pa
řížské obecní rady Armengaud obvi
ňuje též Balhuta z těžkých zločlnft.
Balhut byl Armengaudovým přítelem
ze Školy a navštěvoval jej před pěti
roky na jeho vepkovském sídle St.
Leu. Jednoho dne uprchla žena Ar

xml | txt