OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, January 11, 1893, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-01-11/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

T /denní k hlasatel
— ČASOPIS —
věnovaný xájm&m Česko-Amerického pra
cujícího lida.
vydáá Česká Typgrafická Unie.
PŘEDPLATNÉ:
Na celý rok $2.00
Na půl roku 1.00
Jednotlivá čÍ9la 5 centů.
Veškeré dopisy a zásilky buďtež
adresovány:
Týdenní Hlasatel,
611 Centre Ave., Chicago, 111.
Světová výstava.
— Dne 25. prosince přeložil zástup
ce německé říše na světové výstavě taj
ný rada Wermuth, své úřadní sídlo clo
Chicaga. Skoro plný rok bude zde se
svými podřízenými úředníky působiti.
Dokud nebude připravena k obývání
represenlační budova NČ-mecka, bude
komisař bydleli v paláci dopravních
prostředků.
— Časopisy vycházející v Kolíně nad
Rýnem oznamují, že zhotoven byl mo
del obrovského nádraží tamnějšího a
bude zaslán na světovou výstavu do
Chicaga. Model zhotoven jest dle mě
řítka 1:50 a má délnu 5,08 m^trů, vý
šku 47,5 cm.
— Podnikavý duch Chicagěanů vy
myslil si plán, který městu bratrské
lásky (Filadelfii) nezdá se býli bratr
ským a proto proti němu ze všech sil
bojuje. Před několika roky utvořila se
zde spoleěnost, která obrala si za úkol,
sbírati historické starožitnosti a zasílati
je do Chicaga. Nejdříve zasláno bylo
Libbyho vězení. Nyní má do Chicaga
dopraven býti též dům, v němž Lincoln
zemřel a dům "neodviálosti", aby zde
vřaděny byly do musea, které má o
výstavě býti otevřeno. Lincolnův dům
nalézá se ve Washingtonu a koupě jeho
již uskuteřněna. D&m "neodvislosti"
8 to jí však ve Filadei íii a město bratr
ské lásky nechce se této památky vzdá
ti. Avšak i zde jest prý koupě již
uzavřena a proto Filadelfie darmo by
se namáhala.
— Práce rakouské výstavní komise
pokročily již ▼ té míře, jak z Vídcě si
oznamuje, že počato bylo již se zasýlá
ním výstavních předmětů a rozeslány
byly vystavovatelům předpisy o zaoba
lování a pojišťování předmětů.
léž prftce pro dekoraci jsju v plném
proudu, když rakouský ministr obcho
du dekorační plán schválit 'Nádherný
portál proveden bude dle plánu archi
tekta Breszlera od "První rakouské to
várny na dvéřf*, okenice a podlahy",
která obstará též dodání skříní na vý
stavní předměty. TVž uspořádání vý
stavy patentů činí rovněž uspokojivé
pokroky. Jako odborník zaměstnán je
zde též inženýr Robert 15. Jentsch.
Tato výstava má poskytnout! rakou
ským vynálezcům příležitost, aby své
vynálezy předvedly před zraky a před
soudnou stolici amerických znalců a
tím aby bjlo usnadněno, buď tyto vy
nálezy ve Spoj. Státech zavésti aneb
nalézti zde kupce pro dotyčné patenty.
Tato souborná výstava rakouských
vynálezů tvoří podstatnou čásť rakou
ského oddělení na světové výstavě v
Chicagu a je podřízena c. k. ústřední
komisi.
Uspořádání předmětů pro strojnický
palác, pro budovu dopravních prostřed
kft a palác polního hospodářství jest jll
dokončeno a Instalační plány byly již
do Chioaga odeslány.
— Německý tajný rada a komisař
pro světovou výstavu Wermuth navStí
vil dne 27.prosince se svým asistentem
generálního ředitele Davise. Komisař
je údivem nad skvostnými stavbami
a jich nádherou i rozsáhlostí, které ve
škeré jeho očekávání daleko předčí,
celý unešen.
— Kdo nyní navštíví lesnickou bu
dovu na výstavišti, bude velice překva
pen, když setká se uvnitř s věcmi, které
nijak nestojí v souvislosti s účelem té
budovy. Kolumbijská výstava lesnická
bude míti svůj stánek v budově, která
velice se liší ode všech úředních budov.
Budova zřízena je ve slohu ven ovském
a pokrývá plochu 200x500 stop, má na
vších čtyřech stranách verandy, jichž
sloupy tvoří přirozené kmeny stromů
Stěny pokryty jsou syrovými, neotesa
nými prkny, z nichž kůra je sloupána.
Střecha pokryta je kůrou stromovou.
Zkrátka cclý zevnějšek je dle přírody.
Kdo vstoupí dovnitř hlavním vchodem,
zhotoveným uměle z rozličných druhů
dřeva, očekává, že v budově se setká s
věcmi, které pochází z lesa: ukázkami
dřeva, mechy, druhy gummy a jiné
lesní produkty. V příštím letě také
skutečně s podobnými věcmi se zde
shledáme, a\šak nyní slouží vnitřek
budovy za dílnu ku hotovení soch z
betonu.
Ve velké místnosti je všude bílo.
Sádrovým prachem pokrytá budova je
obsazena ve všech kotftech a rozích bo
hyněmi, zvířaty a symbolickými posta
vami a pod. Col. Samuels jest jediný
tmavý předmět, který v tomto bílém
světě sem a tam se pohybuje. Na
stěnách umístněny jsou ozdobné modely
a uprostřed sálu pracuje klidně víc než
40 umClců, aby zhotovili okrasy paláců
výstavních. Jsou dva způsoby hoto
vení betonových soch. Nejzajímavější
postup práce jest následující: Postaví
sa železná kostr*, která má podobu za
mýšlené figur;., přes napne se drátěná
I síť, tak že podoba již zřejměji vystou
pí. Nyní maže se hlína, která se
v Jackson ps.rku dobývá, na tuto síť a
umělec tvoří pouhou rukou podobu
člověka nebo zvířete a později nástroji
dílo své ;jemuuje a zdokonaluje. Po
tom zhotovují se po kusu betonové od
litky tohoto originálu a sestavují se do
hromady. Skládání dohromady kusů
jednotlivých děje se tím spůsobem, že
tyto položí se na železnou kostru a ce
mentem se spojí. Ku příkladu nohy
krav j.ro palác polního hospodářství
jsou železné tyče, kt^ré obaleny jsou
betonem. Při druhém postupu práce
se užívá dřevěného, hrubého těla, v
němž naráženy jsou jehly různé veliko
sti, aby uši, nohy atd. byly označeny.
Právě dohotovil umělec Bitť»r obrov
ské sochy "Válka", "Mír" a "Síla".
j'Mír" znizorněn je Ženskou postavou,
která vznáší se s křídly na polo rozpja
ýini a drží v levé ruce ratolest' olivo
vou. "Válka" jest žena s křídly úplně
rozpjatými, držící v rukou včn<c vavří
nový. "Síla" znázorněna j st sedícím
gladiatorem, za jehož štítem skrývá se
žena.
— Chas. Seymour, americký konsul
v Čínč, oznamuje, že Číňanu Chun
Cuan Kfce udčlil prostor 2625 pro vý
stavu čínských průmyslových výrobků.
Kee chce v Chicagu vystavltl předmřty
násle ující: II»dbííví a rfizné zboží
hedbíívnó, slonovou koiť,sandály,dřevfi
nó výrobky, porcelán, stříbrné včci,
čaj, rfizné druhy karn<nfi. Ví^chny
> tyto včci dopraveny budou ve 3QQ bed
nách. Číftě celkem přiřknuto bylo
5000 čtrer. stop prostora, s čehož se
2625 stop dostane Kee-ovl.
— Don J. B. Calvo, komisař pro
Costa Rloa, přibyl do Chicaga, aby ří
dil stavbu representační budovy svého
státu. Stavební místo nalézá se na
východním konci severního rybníka,
poblíž uměleckého paláce. K účelům
dekoračním došlo mooho tropických
rostlin a různé druhy orohldeí.
— Výstavní předměty docházejí již
ze všech koutů a konců světa a vyklá
dáním a umístnovánim jich zaměstnáno
je značné množství dělníků.
Z Yokohamy došio 10 kusů kovo
vých součástí dekorace japanskélio
chrámu; zároveň 4 dřevěné o/.doby.
Pro budovu společnosti 'Whlte Star'
došlo 6 btden ozdob na průčelí.
Tři železniční vozy, naplněné sádro
vými odlitky pro francouzskou repre
lentační budovu přibyly též do výstav
ní celnice.
Dále došly z Paříže 4 bedny soch
sádrových pro fontánu McMonlesovu.
— Vláda z Peru zaalala větší počet
antických nádob z hlíny, domácí
nářadí a pod.
Pro budovu new yorskou došly 4
železuiční vozy naplněné zbožím terra
kottovým.
Též Austrálie pilně se čiaí. Ze
Sidneye došla zásylka výstavních před
mětů, sestávající z 999 kusft, z nichž
212 určeno je pro oddělení hospodář
ské, 540 pro oddělení hornické, 81 pro
budovu lesnickou, 45 pro oddělení
svobodných umění. Úhrnná cena těchto
předmětů obnáší $55,000.
— Nařízením tajemníka státního
pokladu ve Washingtonu započla čin
nost výstavní celnice v Jackson parku.
Celulce leží na 0tí ulici, přímo u vcho
du do Jackson parku. Správcem její
jest D. B. Maeanley, jemuž přidáni
jsou 4 inspektoři. Celní mužstvo bude
v lednu značně sesílcuo.
— Ve schůzi výkonného výboru ře
ditelstva dne 27. pros. byla udělena
celá řada koncesí. Odmítavě vyřízeno
bylo odporučení finančního výboru, by
věnováno bylo 80000 na výstavu stati
stického materiálu o černoších. Bylo
usneseno, aby tajemník výboru pro
obřady ponechán byl ve svém liř&dě,
poněvadž při kvělupvé slavnosti a při
tak zvaných státních dnech bude jeho
služeb zapotřebí.
— Shoe &. Leather Exhlbitlon Com—
mittee. sestávající z 10 firem, obdrželo
dovolení, aby na výstavišti zhotovlti
smělo 1000 páru bot, které prodávány
pak býti mají rnimo vj'staviště.
— Paní ťotter Palmerová jest v
nejvyšším stupni rozčilena, že jistý pi
vovar, Star Brewing Co., používá její
ho obrazu k účelům ozcámkovým.
Palmerová hrozí zabavovacím rozka
zem.
— Led nr lagunách severně od bu
dovy státu Illinois je 10 palců silný a
obchodníci pilně se jím zásobují.
— Pcofessor DcGuerville z Milwau
kee cestuje nyní po Koree a pořádá
předná$l<y o výst*i*ě kolumbijské a své
přednáSky doplňuje stereotypickými
obrazy.
— Dle výnosu rakouského minister
stva obchodu ústřední výstavní komisi
ve Vídnhnařídlly spolkové vlády nímc
cké jakož i přednosta říšského úřadu
pro správu německých řířsských dráh
následkem zakročení rakouského vy
slance v Berlíně polřízeným železnicím,
aby zboží určené z Kakoúska pro světo
vou výstavu v Chicagu dopravováno
bylo dle snížených sazeb (50 procent
p*! dopravě tam i na zpět), právě tak
jako výstavní přrdmSty z Německa,
— Velká velrybt, kteqi na ttětovi
Výstavě má ti ukazována, dopravena
byla dílovou lodicí "Castor" do Mani
towoc, Wls., kde loď za příčinou opra
vy zdrží st delší dobu. Zvíře jest na
balsamováno a bylo zapotřebí 30 soud
ků tekutiny, které ku balsamování *e
užívá, aby velryba byla zaobována.
Živočich ten váží nyní o 35 tun méně,
než v době kdy byl chycen. Tenkráte
vážil 75 tun. *'Castor", až bude opra
ven, popluje do Milwaukee kde zdrží se
do jara.
— Francouzský konsul Brunwert
sdělil výstavním dřadúm, že umělecký
komisař pro Francii, monsieur Antoine
Proust, složil svůj úřad a na jeho místo
jmenován byl Roger Ballu. Jak jest
známo, zapleten jest Proust též do pa
namských Skandálů. Ballu řídil fran
couzské oddělený na výstavě v Moskvě.
Assistent pana Proust,&, A. Berthelemy,
podrží svůj dřad.
— Členové výboru pro obřady radili
se dne 29. o programu květnové slav
nosti. Bylo usneseno, aby poxván byl
president Grover Cleveland a básník
Oliver Wendell Holmes, by slavnosti se
súčastnili.
— Plán, aby vybíráno bylo vstupné
v obnosu *5, nebude dle vleho asi pro
veden.
— Státní výbor iowský rozhodl, aby
bez prodlení otevřena byla kancelář v
budově státu Iowa. Budova ta leží na
úpatí 59. ulice, právě u jezera.
— V Japanu založen byl výstavní
časopis. Jméno jeho jest tak dlouha
tánské, že čtenáře jím ušetříme.
— V anglickém oddělení vystavová
ny budou historické vozy, které dílem
mají stáří až 150 rokfi. Též má býti
ukazován model prvních vozů dráhy
manchester-liverpoolské a stokton-dar
lingtonské.
— Illinoiský státní výbor, který ve
de správu illinoisské státní budovy na
výstavišii, jest dohnán do úzkých. Ač
koliv budova již dne 27. prosince měla
býti odevzdána, nestalo se to dosud.
Dle smlouvy propadá kontraktor Harlev
trestu $250. Ještě musí být obstarány
veškeré malířské práce a členové komi
tétu jsou tímto nepořádkem na nejvýfi
roztrpčeni. Jest vlak naděje, že za
nedbané«bude vynahrazeno,aby v brzku
mohlo počato býti s umísťováním před
mětů.
— Stás Illinois nepotřebuje se z a
svou budovu styděti. Mfiž« se dobře
po bok posiavlti většině officielních pa
láci a předčí veškeré budovy, které
slouží za stany jednotlivým státftm
Unie. Budova státu Illinois pokrývá
plochu 160x250 čtv. stop. Hrot tyče,
na niž upevněn bude prapor, jest nej
vyšším bodem celé výstavy, neboť nalé
zá se 55 stop nad dómem, aneb 236 st.
a íest valcfi nad zemí. Budova stavěna
jest ve francouzské variaci Italské re
nais3ance a bude státi $200.000. Hlav
ní ozbobou budovy jest dóm, který
zdvih JÍ se v ladných dlouhých Čarách
naí středem řeckého kříže, který tvoří
p&dorys stavby. Severně a jižně od
tohoto dómu, na nějž stavitel Boyington
právem jest py&''n, jdou ramena kříže.
Jižní rozprostírá se 75 stop za zdí dó
mu a obsahuje tři poschodí. Z oken
tohoto křídla naskýtaje se překrásná
vyhlídka po výstavišti, jezeře, Mldway
Plaissance a tak dále. Severní rameno
kříže tvcřímalá,75 s Široká budova, kte
rá rozprostírá sc od dómu na 50 stop.
Stěny jsou z kamene, střech* ze skla a
galvanlsované oce'e. Východně a zá
padně od dómu nalézají se dvě hlavní
křídla, na jichž obou stranách leží svět
nice. Světnice nacházející se u východ-*

xml | txt