OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, February 22, 1893, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-02-22/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for


, kbuÉI pro potřebu 1 pro
^ ^ , _ __ ^ !
A. Hivanta ■ Vrbu. ob mel.
Bakoaloe vystaví ve alátnim odděleni
Český ohme), rovněž t A uSa.
Bratři Holkové s Prahy parní pří
stroje k vařeni.
J. Imvald s Prahy zboží skleněné.
— V sob ;tu ráno přibylo do Jaokson
Parku 91 děl pro Kruppovu výstavu
xdejfti. Zvláště pozoruhodné jsou 15
ton těžké pancéřové plotny, 10 stop
dlouhé a 9 stop ilroké. V těchto plot
nách 16 paleb tlustých jsou 4 díry,
které zpftsobeny byly kuleml obrovských
děl, jež byly na těchto plotnách zkou
Seny. Jest zde dosud 6 děl. Obrovská
děla, do nichž jedna rána stojí 1000
markft, byla odeslána dne 12 t. m. z
Hamburgu.
Následující ěeStí pr&myslnfcl vy
staví na zdejfií světové výstavě své před
měty:
Bratří Janoufikové z Prahy etherické
oleje a barvy.
FrantiSek Jíra z Prahy zlaté a gra
nátové zboží.
H. Jirkfi z Moravy semeno řípy.
D. Kaminský z Prahy granátové zbo
ží.
Josef Kauder z Horažďovic živé rftže
(keře rfižové).
Obec karlovarská minerá'ní vody.
A. Klíčník z Brna mechanické ná
stroje.
A. Koníček z Prahy malby na porce
lánu.
J. Kovář z Vídně předměty z perletě.
L. Kratochvíl z Vidně galantcrní
zboží z bronzu.
A. KrauliS z Vídně galanterní zboří
z bronzu.
J. Krejčík z Prahy kostelní práce ze
dřeva.
Bratří Kubelkové z Moravy slad a
ječmen.
Akciová továrna na lihoviny v Dob
rušce lihoviny.
Další jména kteří jr Ště
vystaví vy robky své na výstavě
zdejší, json:
K. Křivánek a Spol. z Prahy, J.
Boháč z Ví«lně, Dr. Fr. Buchel z
Prahy, Oitakar Skřivan továrník z
Prahy, Rudolf Doležal z Prahy,
Jan reterka z Vídně, B. Petřík z
Podmoklí, A. PloČek z Chrousto
vice, F. Popelka z Jaroměřic, A.
Prokeš z Liberce, Bratří Raehma
nové z liaidy, A. Perníček z Pra
hy, F. Robíček z Karbice, Adolf
Taus i. Domažlic, bratří Lamkové
z Brna.
Nemohou se dohodnout!.
J. — V Plzni, 26. ledna.
Předseda ministerstva, hrabě
Taaffp, vyložil včera vůdcům ně
mecké levice, z jakých důvodů
1'ednání o sněmovní většinu nepo
iračnje ku předu. Průtah způsoben
prý pouze tím, že vláda nebyla do
sud s to rokovat o dodatcích k ma
joritníma programu navržených a
zaujati k nim pevné, určité stano
visko. Předseda ministerstva při
slíbil však pohlavárům německým,
že se postará o to,aby všechny mož
né překážky, jež staví se v cestu
utvoření pevné většiny, byly od
straněny.
Liberární Němci mají tedy to.
co hr. Taafře nejradši rozdává —
' 'A. . v »■■■ IWIUJIM ■ 1111,1 lili ■■ I 11 III Til
slib. Vše »e podaří, věe bude d<ib
ře, tak ukonejší jenattovaký pán
a otvírá jim- luznou vyhlídku do
budoucnosti, v níž toliko německá
levice hraje prim a ostatním stra
nám nutno prizvukovati. Podobně
vábivé obrazy kreslí dozajista mi
nisterský předseda i Hohenwartov
c&m, neboť i na těchto stejně mn
záleží, aby udržel je při "smiřóvací
chuti". Věcně, beze všech příkras
a ozdůbek vyjednává pouze — s
Poláky. Tito političtí počtáři ne
jdou pouze na nedvábná slova —
ale toliko na zaručené ústupky. "Z
ručay do ručkyvjest jejich ncslern.
Je nemusí hr. Taaffe okouzlovati
vzdušnými přeludy a romantickým
líčením blažené budoucnosti, ti se
spokojí se suchým střízlivým vý
kladem, ale s výkladem, v němž
učitě jest vytčeno: to a to dostane
te.
A mezi tím, co vláda přemítá,
jak by všechny překážky, přiští
majoritu ohrožující, nejsnadněji
odstranila, mezi tím tedy v nasta
lém "příměří'' — vedou se novi
nářské šarvátky mezi německo-li
berálními a konzervativními orgá
ny. Pánové na vzájein sekají si
poklony prazvláštního druhu.Jedeu
totiž podezřívá druhého, že to se
smírem a pevnou majoritou nemí
ní upřímné a takto připravují se k
příštímu "velkému dílu".
Nejkousavěji hovoří uNeue Fr.
Presse", jež tak horoucně toužila
po tom, ai»y již majoritní program
byl podepsán a schválen, jež nyní,
kdy smír vázne, stává se netrpěli
vou. Vylévá si zlosť na konserva
tivní élechtě, již viní z úkla iů,
strojeních levici. Zejuiena na hr.
Buquoye má s kopce, že uveřejnil
známou korrespondenci,kterou vedl
s dr. Schmeykalem, což prý učinil
jen z té příčiuy, aby liberární
Němce u vlády kompromitoval a
nynější vyjednávání zmařil. Hr.
Buqiioy rychle na útok ten zaslal
dotyčnému listu opravu, v níž do
kazuje, že konsenativní velkostat
káři vyhradili si ve vhodné době
uveřej niti onu konwpondenci a že
přistoupili také zároveň k žádosti
Schmeykalově, aby rovněž on byl
o tom zpraven, až ctlá věc dostati
by se měla do veřejnosti. Odpověď
dr. Schmey kala na návrh konserva
tivního velkostatkáře dána prý je
dne 31.rn.rn.; dne 15. ledna na to,
— neboť dříve bylo nemožuo —
svolal prý hr.Boquoy schůzi svých
přívrženců a dne 15. t. m. zpravil
ar. Schmtykala, že vyiníněne listy
budou příštího dne v novinách u
veřejněny. Z toho prý je příliš pa
trno, že velkostatkáři jednali správ
ně a žetedyvýtka jim činěna,jako
by chtěli kompromitovati levici, je
zcela neodůvodněnou.
Výklad hr. Bnquoyftv nenalezl
však milosti u německého orgánu.
<kN.F. Pr." nechce a nechce v ne
vinnost hraběcího vykladatele uvě
šlechta, když jí tak na pří
ně záleží, vytasila se s oněmi listy
právě ve chvíli, kdy vyjednávání o
majoritu dosáhlo skoro kulminač
ního bodu.
řiti a jízlivé podotýká,
y.i _ _^_ i_ j_* A 4 i
uft. Fr. ťr." píée iron novou
obžalobu patrně jeětě pod dojmem
fflánlra, jejž o listu Schmeykalově
napsal dne 19. t. m. z péra "příle
žitostného" dopisovatele známý
šlechticky orgán " Vaterland". Ve
článku tom — za jehož autora po
kládá se princ Schwarzenberg —
výslovně bylo vytčeno, že ostatní
strany za takovýchto okolností,kdy
německé vůdcovství odmítlo šlech
tichkou nabídku, sotva budon cíti
ti se vídeňským vyrovnáním více
vázány. Toto k tegorické prohláše
ní ovšem německý orgán velmi
znepokojuje, vždyť přece hlavním
požadavkem Němců, mají-li v pří
ští většině zasedati, jest: proveaeuí
vídeňských úmluv.
Válka "smiřovacích stran" jest
již v proudu a každému věru na
mane se otázka, jak by to muselo
v pnsti majoritě vypadati, kde ta
kové strany mají společně pracova
ti? Když již dnes, kdy přece z ohle
dů, aby se nerozbilo vyjeduávání
hned v zárodku, jednotlivci tak na
se dorážejí, jak by to ale pak vy
hlíželo, až ohledy ty nadobro by od
padly ?
Těžkou, herkuleskou práci pod
niká hr. Taaffe. Chce sloučiti vodu
s ohněm. Pomáhají mu při tom
sice kruhy rozhoduj V, ale přes to
sotva podaří se mu vytvořiti něco
kalého a pevného. A dejme tomu,
že opravdu po tyd» uní pause pů
sobením všemožným vyjednávání
povede k jistému výsledku, k to
mu totiž, že bývalá bezprogramo
vá většina přetvoří se na základé
vládního, min. Gautschem vypra
covaného programu Stanou se pro
to 4-smíření" živlové opravdu spo
kojenější, vymizí z nich všechna
nechuť a řevnovitost? Doj i sta ne!
Netrvalo by to zajisté dlouho a
nové boje a sice daleko ostřejší a
jedovatější,než jaké dnes se vedou,
vyvřely by na povrch. Žádný pro
gram nebude s to novou válku tuto
zaarzeti.
A což české poselstvo? Jaké ono
zaujme stanovisko,dojde-li ke sklí
žení Zpěvné" majority? Yěc jest
přece jasná, eamozřejmá. Pevná
majorita skládat i se má z těchto
živlů, jež tvořily dosud nppevnou
majoritu. Nějaký prt ^ram živly
ty nppřemnění, aspoň k^epŠíinu je
neobrátí dozajista. Bylo-li pak
správ no, že stáli jsme v opposici
proti živlům těm až doposud, tím
správnější bude naurČito, zůsta
nem-li nastanoviskurozhodnéhood
porn i za "pevné" majority.
Sebevědomá obrana česká nesmí
ani pak umlknouti, naopak ona
musí ozvati se ještě důrazněji a
silnóji, než jak činila to za doby
nynější. Dokud vláda nedojde k
poznání, že jen tehdy, až uzná a
plniti bude požadavky národa čes
kého, nadejde a může nadejiti ký
žený mír, dotud musí počítati s
mocným a houževnatým odporem
národa českého. Žádná majorita,
byť byla založena na programu
daleko lepším, než jest ten, jenž
vyšel z pera Gautschova, žádná te
dy majorita není s to, aby nás
umlčela a hlas náš udusila Nedošla
li vláda k přesvédáeoí tomu «ft do
dnes— tu pfetrědtf se o tom 14o-'
bě příští.
Z okolí Bernardlc.
V Soběslavi poslední dny jedná
se o dťfležité věci. Dne 18. pros.
odbývala se tam v hostinci Uu be
ránka" za velkého účastenství
schůze, na níž jednalo se o zaříze
ní uhelných dolů. v okolí Soběslavi,
o nčmž se tvrdí, že mnoho uhlí ve
svém nitru chová. Za podnikatele
nabí 1 se Karel Krušina. Předseda
schůze Josef Vodička, obchodník
v Soběslavi, předložil mu tři otáz
ky: 1. Zda-li skutečně útvar kolem
Soběslavi ukazuje,že se tam množ
ství ulili nalézá. 2. Jaký náklad
a«i vyžaduje vrtání nebozezem,než
li by ložiska byla nalezena. 3.
Mnono-li žádá podnikatel za to,
když uhlí nalezne. Otázky dané
zodpověděl p. Krušina ku všeobec
nému uspokojení. Pročež ihned
přistoupilo mnoho účastníků ku
podniku. Přejeme podnikatelům,
aby zamyšlený podnik se zdařil.
Bylo by to velké dobrodiní pro
Soběslav a celý český jih.
JSeštěstí. Smutný štědrý večer
měla rodina Zemanova v Oldřicho
vě u Tábora. Jan Zeman, rolník,
otec 5 nt zaopatřených dítek, ode
bral se 23. pros. do Mladé VoŽice,
by rodině své nakoupil dárků.
Když ani 24. domů. se nevracel,
zmocnila se celé rodiny zlá před
tucha, že se otci jejich něco stalo.
Schylovalo se již k večeru, tu ve
chvíli v celém roce nejradostnější
vstoupil do bytu Zemanových haj
ný Noskovský se smutnou zprávou,
ze nalehl otce jejich na cesté k
Oldřichovu zmrzlého.
Dne 10. pros. vyhořela mysliv
na "na Hutích", náležející knížeti
Schwarzenbergovi, při čemž lesník
Aug. Althaber značných škod na
jmění utrpěl. Je však kníže i haj
ný pojištěn. — Dne 1. pros. vyru
šeni byli poplašným znamením s
věže obyvatelé písečtí. Začal hořet
obecní dvůr na rražském předmě
stí. Oheň omezen však na kolnu,
kde shořela zásoba sena, dva po
hřební vozy, 2 kcčáry, několik vo
zů obyčejných a více hospadářské
ho nářadí, tak že škoda je dosti
načná. III.
* Neštěstí na dráze.— Dne 13. ledra
prasku následkem krutého mrazu ná
prava u jednoho osobního vozu poStov.
£. 15, jedoucího z Chebu do Vídně. Ná
sledkem toho přihodilo se mezi stanice
mi Meisnva a Eegenburk v Dolních
Rakousích velké neStěstí. Pét vozft vy
jelo z koleji a rozdrtily se, při čeml
jednomu z cestujících přeražena byla
ruka & několik jiných více méně těžce
a lehce bylo poraněco. Ve vlaku naléza
lo se 56 osob, z nlchi raněny byly ná
sledující: Jan Breicha, hostinský s
Vídně, Emil Frankl, majitel sklárny v
Jablonce, Bety Wastag De Sslkloszi z
Vídně, Tere/ie Smolová z Vídně, Marie
Mauková z Drosendorfu, Anastazie He
drichová z Vídně, Ed. Modlage s Mun
dischrenthu, Karel Lilka z Píská, kon
duktéři: Náfel a Lortnz s Vídně.

xml | txt