OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, March 01, 1893, Image 18

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-03-01/ed-1/seq-18/

What is OCR?


Thumbnail for 18

EVROPA.
ČECHY.
Vfdefi, 30. února. — Roztrpčeni če
akýoh a jiných slovanských poslanců na
říšské radě, s výjimkou vládnfch noh
aledů Poláků, nabývá den ode dne vět
8ího rozměru a počíná již dostávatl vý
raz a i v tonu, jakým vyjadřuji se tito
poslanoi vládě a její pochopech. V pá
tek byla zasedací sífi rakouské říšské
rady jevištěm rozčilujících výjevů.
Mladočeský poslanec dr. Vašatý kritiso
val jednání vlády případnými slovy a
byl podporován všemi svými českými
soudruhy. Hlavně poslanec za městský
volební okres Slané—Louny—Klad do,
hrabě Václav Kounic, byl uchvácen
spravedlivým hněvem a nazval vládní
pochopy "nestydatou úřednickou se
brankou." Slova jeho měla za následek
ohromný hřmot a zmatek. Jistý posla
nec z Istrie líčil, jakým způsobem počí
ná si místodržitel Gorice, Gradisky,
Istrie a Terstu, rytíř Rinaldini, oproti
slovanskému obyvatelstvu těchto zemí,
a učinil případnou poznámku, že jest to
pravý Rinaldo Rinaldini. Nyní teprve
dostoupila vřava ve sněmovně svého
vrchole. Předseda marně se dlouho
namáhal, aby opětně zavládl klid, až
sezení muselo být na delší dobu přeru
šeno, aby rozčilené mysle se utišily.
Proslýchá se, že vláda zamýšlí dátl na
padeným úředníkům a zvláště místodr
žitelovl Í8trijskému zadostiučinění. Bylo
by ovšem pro vládu lépe, kdyby hleděla
vyšetřit! přednesené stesky a dle možno
sti je napravlti, místo aby se vlnníků
zastávala. Takovým způsobem přilévá
ustavičně oleje do ohně.
— Z. Haliče docházejí zprávy o vel
kých a zhoubných povodních. Městečko
Wieprz v okresním hejtmanství vado
vickém jest skoro úplně pod vodou.
Doprava na haličské příčné dráze jest z
Části přerušena.
— Ve Lvově zemřel polský skladatel
Cserwinski.
Praha, 25. února. — Mezi dělníky
ve sklárnách českých panuje hrozná bí
da. Brusírny, které hnány jsou vodní
silou, neměly za minulé, tuhé zimy do
statek vody a proto nemohli býti víich
ni dělníci zaměstnáni. Při tom placeni
jsou tito lidé skutečně žebrácky. Dostá
vají denně 25—30 kr. TovárDÍcl mimo
to hanebně porušili smluvenou sazbu a
snížili mzdu o 5 —10 procent. Jest za
potřebí velké chladnokrevnosti orgnni
z ivaných dělníků, by zabránili stávce,
která by v nynější době byla úplně bez
v blednou a vyžádala by sl jen těžkých
o >ětí. Odborný spolek dělníků sklář
ských rozšířil po okresích, kde sklářství
má své sídlo, provolání v řeči české a
německé, ve kterém líčí se nouzí trpícím
pravý stav věcí a v němž se varují, aby
nedali se strhnoutl k výtržnostem, kte
réž by je uvrhli v porobu ieště tužší.
Organlsace sklářských dělníků statně
pokračuje ku předu a lze doufatl, že se
jí podaří zlomitl absolutní libovůli
sklářských vývozníkft.
— Sluha jedné zdejší přední banky
zpronevěřil 50.000 zl. a když viděl, že
zločin jeho nutnč musí být prozrazen,
spáchal samovraždu. Zpronevěřené pení
ze nalezeny byly z části v jeho příbyt
ku, z části byly ukryty na rozličných
místech.
RAKOU SKO-U H ERSKO
Vid n, 21. dnora. — Ve skalickém
dolu ve štýrsku vybuchly dnes podze ■
mní plyny, při čemž 16 homíkft bylo
usmrceno a 20 jiných více méně bylo
poraněno.
DGl "Rudolf" u Karlových Varfi byl
náhle zaplaven vodou a • osob nalétlo
při tom předčasnou smrt.
Častá neštěstí, která v poslední době
v Rakousko-Uhersku v doleoh se ndála,
vzbuzují pozornost a nabývá vrchu ná
hled, že neštěstí ta nezřídka zavioěna
jsou zimnlčným chvatem, se kterým
d >bývaji se poklady z útrob země, při
čemž nedbá se bezpečnosti horníků, ný
brž hledí se jen, aby co nejvíce vy užit
kováno bylo jich práce.
VídeB, 23. února. — U skladiště
střelného prachu na Šmelcl zastřelen
byl vojínem na stráži stojícím jiný vo
ják, který neopatrně ku budově se při
blížil a volání stráže buď neslyšel, aneb
považoval za zbytečné na ně odpovědě
tl. Vojín na stráži dle předpisu vypá
lil svou pušku a kule zasáhla tak dobře
druhého vojáka, že na místě z&stal
mrtev.
Pešť, 35. února. — V Oedenburgu
zahájen byl sjezd katolíků, k němuž
hlavním podnětem jest biskupské jubi
leum papežovo. Průběh loh to sjezdu
sleduje se s oprávněným napjetím pro
agitaci, která na všech stranách Uher
ska hýbe veřejným míněním a béře se
dvěma proudy: proti občanskému sňat
ku a pro občanský sňatek. Došlé zprávy
z Oedenburgu oznamují, že počet účast
níků sjezdu jest nad očekávání veliký.
Pešť, 24. února.—Předseda uherské
ho ministerstva dr. Weckerle činí kře
čovité pokusy, aby přiměl císaře a krále
Františka Josefa k návštěvě jeho "věr
ných" Uher. Jest známo, že císař chová
doposud v sobě trpkosť oproti Uhrám.
Podaří-li se dru. Weckerlovi jeho po
kusy, jest ještš veimi pochybno.
Generál jízdy a majitel husarského
pluku č. 4, svob. pán Edelsheim-Gyulai
jest blízek smrti.
— .President nejvyssího soudního
dvora ve Vídni, Ant. ryt. Schmerling,
známý nepřítel českého národa, byl ne
dávno stížen mrtvicí, což mělo za ná
sledek ochromení pravé strany těla a
ztrátu řeči. Později mohl nemocný
znovu několik slov ze sebe vypravit],
souvisle v&ak mluvltl nemohl. Nyní
oznamuje se z Vídně, že Schmerling
jest úplně ochromen.
RUSKO.
Petrohrad, 21. února.—Ve Finsku
panují následkem neúrody lofiského
roku blad a nemoci. Přes 200,000 osob
jest odkázáno na veřejnou dobročinnost.
Města & vesnice hemží se žebráky. Asi
půl mllllonu rolníkft není s to, sby si
opatřili nejnutnějŠÍ životní potřeby a
musili zabiti a snísti většinu svých do
mácích zvířat. Tyfus uchvacuje denně
ta osob.
Petrohrad, 23. února. Úředně se sdě
luje, že v měsíci lednu oznámeno bylo
973 nových -případů onemocnění chole
rou a 369 úmrtí touto nákazou.
— Nejnovější projevy německých
přepjatcft, kteří žádají, aby v tom pří
padě, že by Spoj. Státy připojily si
Uavaj, Německo vystoupilo se svými
nároky na ochraně panství nad ostrovy
Samojskými a nad souostrovím Tonga,
přiměly přední rusWý list "Novoje
Vremja'', že pojednává o přirozeném
přátelství mezi Kuskem a Bpoj. Ktáty a
jest Američanům radou, aby nenechali
sl Jíbitl žádoě přehmaty Německa.Jako
nejlepší prostředek proti podobným
piehmatftm se zabezpečit! odporučuje
N ovoje Vremja" Spoj. Státům, aby
uzavřely spolek na výboj i odboj s Fran
cií a Huškem.
Paříž, 23. února. — Dnes sestoupila
se mezinárodní smírčí komise, která má
rozhodnout! spor o mn'c B»hringovo.
DneS .Í schůze měla ráz úplně formální.
Amerloké sájmy uitapoviny jaoa ▼
kom 1«1 soaduem Harlanem, J. T. Wil
liamsem, E. J. Pbelpsem a senátorem
Morganem; státní tajemník Foater při
bude teprve později, poněvadž teprve v
sobotu vydá se na cestu z New Yorku.
Hlavní zástupoe Kanady jest sir Chas.
Tupper a hlavním zástupoem Anglie sir
George Baden-Powell.
— Všechny radikální časopisy vyja
dřují svou nelibost? nad tím, ža Jules
Ferry zvolen byl presidentem senátu.
Též Konservativní listy prohlašují vol
bu tuto za na nejvýš nevhodnou. - Jen
Časopisy umírněně republikánské, ji
sohvalují,
ANGLIE.
Sdružení majitelů přádel- n na bavlnu
usneslo se na shromáždění, které dnes v
Manchesteru bylo odbýváno, aby pevně
bylo hájeno snížení mzdy o 5 procent.
To zavinilo, jak známo, stávku, která
trvá již po celou zimu. Majitelé pro
hlásili ostatně, že příštího čtvrtka při
jmou zástupce dělníkfi, aby vyložili
jim příčiny, proč tak křečovitě drží se
svých původních podmínek.
V dnešním sezení dolní sněmovny
prohlásil tajemník admirallty, Schutle
worth, že velitel anglického loďstva v
severoamerických vodách sdčastní se
námořní parády, která na počest Ko
lumbovu odbývána bude v přístavu
newyorském. Admlrallta uvažuje nyní
mají-11 ještě jiné lodi tam býti po
slány.
Londýn, 23. února. — Mezi prfivcd
číml h&wajské princezny Knialani na
lézá se Theophilua Daves se svou ženou
a dcerou. Davies jest nejvíce vynika
jícím anglickým obchodníkem, který s
havajskými ostrovy ve spojení stojí a
považuje se za horlivého zastánce angli
ckých zájmů na Hawaji. Princezna za
svého pobytu v Anglii byla pod jeho
ochranou a Davies jest spřátelen s její
příbuznými Skotskými 1 havajskými
Když novinářský dopisovatel k němu se
dostavil, tázal se jej zvědavě na nejno
vější zprávy z Ameriky. Tvrdil, že na
svou žádosť zaslanou Icomisatfim pro
zatímní vlády, by odložena byla všech
na vyjednávání až princezna Eaiulanl
přibude do Spoj. Státfi, nedostal žádné
odpovědi. Obává prý se, že komlsnřl
před příchodem princezny vSechno o
překot budou chtíti dokončili. Jest
přesvědčen, že by trftn princeznln byl
zachován, kdyby Amerikáoé mohli spa
třit! toto hodné,křesťanské děvče.Nesma
zatelnou hanbou by bylo, kdyby bez
vyslechnutí ji odstranili. S Thursio
nem a ostatními komisaři jest Davies
dobře znám, poněvadž po léta byl usedlý
na Havaji. On a jeho manželka jsou
spřáteleni s rodiči princezny Kaiulani,
a když Thurston princeznu do Anglie
poslal, prohlásil Davies, že jest ochoten,
převzít! nad ní poručnlctví Princezna
žila u něho, jako by flastní dcerou jeho
byla.
Dopisovatel popisuje princeznu, že
jest to dívka stepilého vzr&stu a tahy
jejího obličeje že prozrazují chytrost? a
zamyšlení, jak obyčejně a dívek jejího
stáří se jeví. Má ka&tanový vlas a tahy
jejího obličeje jeví jen slabé známky
malajského plemene. Při rozmluvč by
la trochu rozčílena. Pravila, že nemá
ničeho dodatl ku prohlášení, jež k ame
rickému národu vydala a vyjádřila
sv&j dík za to, že prohláSr-ní její ame
rickým č sopisftro bylo k uveřejoční
podáno. Nftná určitých plnoto a ve
vfiem poddá se vedení svého poručoíka,
pana IJavlese. Má v tímyslu po dvou
dením pobytu v N»-w Yorku jiti do Bo
stonu, kde zástave až -Jo té doby, kdy
Oleveland nastolen bude za presidenta.
' ■ r ■ ■ ■' . ■ v-v ,
Potom odebéřeae do Washingtonu a"
Ml osobně svou iádosf mu pMode.
Mimo přiMT i příbuznýoh p. D&vteiB
nemá žádnýoh přátel ▼ Americe 8 jistou
úzkoatí vyjádřila naději. Se anad ae jí
podaří, zfskati al sympatii amerického
národa. Rozhodným, hněvivým tonem '
pravila: Neoahlížím, proč měla byoh
beze vSeho oloupena býti o uznaná prá
va, ježto nedopuatila jsem ae šádné
chyby a nebyla mně poakytnnta příle
žitost?, abych ae hájila. Nežádám nio
jiného než práva, abyoh se mohla háji
tl, což amerioký národ každému dovo
luje,* než rozsudek nad nim se vyřkne.
Nevím o celé záležitosti zcela nio jiné
ho, než co jsem &>tta v časopisech. Ne
došlo mně žádné úřední oznámení.
Na otázku dopiaovatelovu, co aoudl o
poselství presidenta Harrisona, v němž
přimlouvá se, aby Havaj připojena byla
ke 8poj. títát&m, prohlásila princezna,
že o tom předmětě se nechce Bfřiti.
Též nechtěla dáti žádné odpovědi na
otázku, spokojí-li se v případu připoje
5,Havaje ke Spoj. Státům přiměřenou
pensí aneb jiným odškodněním. Na
dopisovatele činila celá rozmluva dojnm,
jakoby princezna považovala věc avou
za ztracenou a byla přesvědčena, že
americká vláda jest odhodlána, připoje
ní Havaje provésti. Dále zdálo se mu
nepochybným, že princezna řídí se radou
svého poručníka.
V odpověď na ostatní otázky pro
hlásila princezna, že jednání královny
nijak neschvaluje, obzvláště pokud týče
se zákonft, které královna podepsala a
jež vzbouření zavlnily. Prinoe/na pra
vila, že nechce, aby H&wal byla podří
zena nějakému ochrannému panství.
Amerika a Hawal byly vždycky vřelý
ml přátely. Princezna neviděla ve své
vlasti nikdy anglických úřndníkft a ne
věří, že by Anglie do hawaiských zále
žitostí chtěla se mísiti. Na otázku,
vrátí-li se po své návštěvě v Americe
do Anglie, odvětila; Jistě, setkám-li se
s příznivým výsledkem. Příštího roku
budu plnoletou a provedu potům svftj
původní plán; navštívím totiž královnu
Viktorii a presidenta Spoj. Státft a ode
béřft se potom na hawajské ostrovy,
abych zaujala postavení, které mně pří
sluší. Pravila, že líbí se jí plán, který
učinil Davies prozatímní vládě na
Hawaji, aby totiž po tři roky vládlo
nyoější vladařstvo a potom aby ona
prohlášena byla za královnu.
Po slovech těch omlouvala se prln
eezna, že musí činiti přípravy k cestě
do Ameriky a nemftže tedy v rozmluvě
pokraČovati. Na rozloučenou pravila
slavnostním hlasem:
Přeju si, abych pro svftj lid učinitl
mohla vše, co v mé moci bude, a abych
mu byla d&stojnou a spolehlivou vftd
kyní. Nechci nic jiného, než plnltl
svou povinnost k Hawajl.
Londýn, 23. února.—Z B lfastu se
oznamuje, že Oranžlsté v se v. Irsku
ólns přípravy, aby násilně postavili se
na odpor parlamentu, který by byl zří*
zen dle předlohy Gladstonovy. Byla
učiněna opatření, aby vefikeří irStí od
pfirci samosprávy vyzdvihli si své úspo
ry z po&tovních spořitelen a nakoupili
za né zbraní, kterých by bylo užito, až
by se zamezit! mělo, aby irská home
rule v Ulsteru byla zavedena. Rozčilení
mezi obyvatelstvem jest prý ohromné a
mno'.í z nich prohlaSují, že v případu,
že by přijata byla i ředloha irské samo
správy, nutnč vypuknouti musila ob*
čanská válka.
Zprávy o nespokojenosti Oranžlstft
mohou sice míti tro hu pravdy do sebe,
avftak dlužno Je pfvce přijímat! s vel
kou opatrností, puiičvadŽ jest jisto, že

xml | txt