OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, March 01, 1893, Image 19

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-03-01/ed-1/seq-19/

What is OCR?


Thumbnail for

•temno dostali a aároveli
přivrSence hone role.
jmenuji n Oranžlsty Irští
ti, kteří • katolickými svými
y jeoa ti ustavičně ve vlasech
Ilsté mají jméno své pe Vilému II.
I rodu oranienskébo (hollandského)
"nejleplího anglického krále", který
Irčany a Francouzy pod Jakubem II.
r"n* hlavu porázll. Ztttf tato přenesla
: se aš na naSe doby a jí odftvod&uje se
odpor Oranžlstů proti předloze, kterou
by se dostala správa zeleného ostrova
do rukou katolických Irčanů.
NĚMECKO.
Hamburg, 21. února. — Zpravodaj
. ěasoplitT "Hamburger Nacbrichtem"
měl rozmluvu se třemi námořníky z
norvéŽské obchodní lcdl 'Thekla," kte
ří zde nalézají se ve vySetřovací vazbě.
- Jak svého času oznámeno bylo, zabili
nebožáci tito donuceni hladem na Si
rém moři svého soudruha v utrpení &
masem jeho se živili. Zpravodaj podá
vá o nich velmi málo liohotivé líčení.
Nazývá je špinavými, hrubými chlapy,
kteří mluví jen v nesouvislých větách a
nézdají se ani míti tušení o tom, že ně
co nepravého spáchali. Praví, že usmr
oení holladského soudruha bylo jedi
ným prostředkem,jímž mohli se zachrá
nit!. Nemohou se rozpomenouti, kdo
nejprve učinil návrh, aby byl usmrcen.
Na lodním vraku z&stali čtyři a losem
mezi nimi mělo se rozhodnout), kdo bu
de svým souiruhftm sloužitl za potravu.
Losovací lístky zastupovaly kousky ko
Sile. Po dvakráte padl los na Holanďa
_ na. Ten obrátil se pak k nim zády a
dal jim znamení, aby jej zabili. Ander
son a Jacobson drželi jej potom za no
hy a za ruoe, a JohAonson jej zapíchl.
Masem jeho živili se pak ai do doby,
kdy byli zachráněni.
FRANCIE.
— Jules Ferry zvolen byl větSlnou
148 hlasů předsedou senátu.
— VětSí počet poslanců usnesl se
dnes ve shromáždění, v němž předsedal
Eugéne Etienne, poslaneo za Oran v
Alžírsku, abj bylo působeno k tomu,
by vláda chopila se rázných prostředků
a připojila ku Francii údolí řeky Mee
Khonga v Kočí n čí ně.
— Ferry krátce po svém zvolení za
předsedu senátu navštívil presidenta
Carnota a jeho manželku a přijal od
nich blahopřání. V pondělí bude míti
v senátu svou inaugurační řeč. Kdy y
před listopadem dostavila se minister
~ ská krlse, nemohl by Ferry uvázati se
▼ sestavení nového kabinetu, poněvadž
oelou silou o to se musí zasazovatl, aby
dosáhl předsednictví v národním shro
máždění pro volbu presidenta. Více
časopisů čiuí poznámky, že Francie
ovládána jest nyní čtyřmi opportunisty:
Carnotem, Ribotem, Kazimírem Pere
Irem a Ferrym.
ITÁLIE.
Řím, 21. února. — Ředitel Tanlon
go, od římské banky, 1enž nachází se
ve vazbě pro bankovní podvody, zaslal
soudci obhajovací spis, v němž označuje
mnoho vynikajících osobností, které též
do podvodů jsou zapleteny. Vládní
dfedník Monzelll, který též ve vazbě se
nalézá a jenž prý prohlásil, že mnoho
vzneiených osobnou! tentýž osud může
• ním sdíleti, činí podobné údaje jako
Taoloogo. Praví se, že celá jeho vlna
záleží v tom, že prováděl rozkazy svých
představených.
Řím, 22. února. — U příležitosti
biskupského jubilea papeži podané d-»ry
mají cenu 7 mil. franků. Císař rakou
ský, arcivévodové, arcibiskup pražský
hr. Bcbonborn a primát uherský, trol
biskup ostřihomský, dMovií kaidý po
100 000 frukft. Rakouští biskupovi
350.000 fr.( Setká ftleohta SOO.OOO fr.,
katolíci mezlčtí 150.000 a jlho ameri
čtí katolíci 850.000.
Více úřadnfkft vatikánských bylo zat
čeno, poněvadž proti výslovnému roz
kazu, aby nevybírali vstupného, prodá
vali vatupenky k jubileiní mši papeiovS
v ohrátnu sv. Petra.
— Bývalý ministerský předseda Cri
spi krltisoval v rozmluvě se zpravoda
jem časopisu "Fanful a" nynější diplo
matickou politiku vlády a prohlásil o
nynějším předsedovi ministerstva, GioL
littim, že když byl v r. 1880 ministrem
finanoí, pravil mu, 2e banka římská
zpftsobem proti zákonným jest spravo
vána. Tato rozmluva byla dnes podně
tem ku prudké debatě v poslanecké
sněmovně, kde na Giollttlho bylo (Sto
čeno. Vláda byla interpellována, za
kládá li se výrok ten na pravdě a tázá
na, měla-li vědomost? o podvodech dří
ve, než byly odhaleny. Giolittl dával
odpovědi jen vyhýbavé, ve kterých při
mlouval se jen za to, aby debata byla
ukončena. Více členů opposice, kteří
Grispiho výroky uznávají za pravdivé,
porovnávali je s nedávným tvrzením
Giollttlho, že vláda o bankovních po
dvodech neměla tušení. Giolittl i Cri
spi řečnili za ohromného hřmotu ve
sněmovně.
— Socialistický posl&aec Agnini po
íednával včera v delší řeči o obvinění,
které vmetl ve tvář Giolittlmu, nynější
mu předsedovi ministerstva, býv. první
miDistr Grispi. Agninl pravil, že bylo
tolik výroků učiněno, jimiž více mini
sterských předsedů a jiných vynikají
cích politiků bylo postaveno do tak
špatného světla, že jedinou rozumnou
cestou podobná obvinění odmítnoutl,
jest nestranné vyšetřování, které by
sněmovnou bylo zavedeno. Jen ti, kdo
rádi by něco zakryli, mohli by proti to
mu něco namítati. Řečník navrhl po
tom, aby jmenován byl výbor 7 poslan
ců, který by vyš třil vztahy nedávných
ministerstev k cedulovým bankám a ;
sněmovně o tom ZDrávu Dodal.
Potom zvedl se Cri9pi za hlučného
potlesku a yolání slávy a podporoval
návrh Agntnlho. Těžká podezření uva
lena jsou na muže, kteří do nedávná za
stávali nejvyšší úřady ve státě a kteří
ještě je zastávají. Mužové tl měli by
nad veškeré podezřívání býti povznese
ni, aspofi neměli by trpělivě snášetl,
když podobná obvinění na ně se vzná
šejí. Pokud jeho samotného s? týče, ne
má, oo by zatajoval a' přimlouvá se za
vyšetřování. Též bývalý přej sed a mi
nisterstva markýz dl Rudtni vyslovil se
pro parlamentární vyšetřování Za
velkého hřmotu opětoval Giolittl své
dřívější dftvody, aby věc ta byla odlo
žena. Soudy úplně dostačí pro podobné
vyšetřování a potrestají též přiměřeně
vinníky.
Ná.rh Agntnlho byl konečně za- i
mítnut 197 hlasy proti 92.
ŠPANĚLSKO.
Madrid, 22. února.—Infantka Eula
lle, která královnu vladařku Kristinu
na chicagské světové výstavě má zastu
povatl, a manžel její, princ Antonín,
který infantku na cestě doprovázet!
bude, činí již pilné přípravy ku cestě
své. Doba příjezdu obou manŽ*l& do
Chicaga bude ustanovena zahraničným
úřadem. Několik španělských šlechti
cft doprovázetl bude infantku. Infantka
nastoupí cestu v poštovním parníku,
který v Porto Rico pro celou společnost
bude přichystán. Odtud popluje do
Havany, kde zdrží se po pět dnft Od
do ViiSSfi^Mb
do Bftntlftga. Z Kuby *ydá se společ
nost ot Ipanělském křižáku první třídy
do New Yorku. Pobyt tím > y měřen
Je Jen ne krátkou dobu. Odtud poved*
Je oesta do Chicaga. Infantka Eulalie
je tetou malého krále Alfonse XIII. a
jest prý dámou roztomilou a praví se,že
jako zemřelý její bratr, král Alfons, stí
žena je souchotinami. Doufá, 2e plavba
po moři a změna vzduohu pr spěje její
mu zdraví. Manželství její s prinoem
Antonínem z rodu orleánského není ni
jak Šťastné a infanlka od té doby, kdy
se vdala, totiž r. 1886, upadá*vío a víc
v tSžkomyslnosf.
STŘEDNÍ AMERIKA.
KOLUMBIA.
Panama, 23. února.—Většina obcho
dní komory jest nakloněna tomu, aby
pr&pla-ffí společnosti poskytnutá lhfita,
by ukázala 8'ou. dobrou vfill a schop
nost' k dokonání započatého díla, byla
prodloužena. Spolkové vládě v Bogotě
zaslána bude žádosf v tom smyslu. Sil
ná strana mezi domorodým obyvatel
stvem jest však rozhodně proti další
lbfttě.
Hlídačftm na trati prfiplavu, kde již
bylo praco áno, bylo oznámeno 2e mzdy
jejich sníženy byly na 40 ct& denně;
lidé ti vydali se nyní na stávku.
PERU.
Lima, 23. února. — Časopis "Indu
stria" přináší zvěsť, že přibyl sem uher
ský cestoval Antonfn Bem, který opu
stil počátkem srpna Buenos Ayres, aby
pěšky vykonal cestu na světovou výsta
vu v Chicagu. Bem opustil argentinskou
republiku se dvěma průvodci, kteří
však mu v Santa Rosa upláchli. Avšak
přes yešktré obtíže a nebezpečenství,
která jest mu na cestě přestátí, jest Bém
pevně odhodlán, v ni pokračovat!.
BOLIVIA.
La Paz, 23. února. — President re
publiky Bolivie, Baptista, nařídil, aby
potlačeny byly všechny opposlční a
neodvislé časopisy a redaktoři a zpravo
dajové jich pozavíráni. Kongres radil se
v pěti denní tajné schbzl o smlouvě s
Chilí a o* navržené allianci Bolivie s
Chilí, Brasillí a Paraguayí. Proslýchá
se, že obě předlohy kongresem byly při
ty. v -
Zástupci lidu.
Když tak máme nyní pořád tolik po
litiky, máme nejlepší příležitost ji po
zorovat! a její 'blahodárné' tíčinky
uznati. Zvláště pěkným a zajímavým
zjevem v tom ohledu jest nynější zá
konodárná státu Illinois. Podívaná na
tento sbor je velice roztomilá, takže
když ji někdo užije, musí dát pozor,
aby nebyl stížen kolikou a dávením.
Tento výkvět polltikářské sebranky,
který říká o sobě, že zastupuje lid, ne
zasloužil by nic jiného, než aby jejich
voličstvo ozbrojilo se klacky a vymlá
tilo je do všech horoucích pekel.
V domě poslancft polána byla, jak
z denních zpráv známo, předloha po
slance Nohe, kterou určuje se cena lid
ského života na $5000 nejvýše. Rozumí
se samo sebou, že pan Nohe není nikte
rak nakloněn, svftj vlastní život tak
lacino prodat, dost ale možno, že prodal
svou čest ještě laciněji. Patří k tomu
velká krátko^rako8t, nevidět! v tomto
prazbytečném a nepotřebném zákoně
ruku kapitálu. Za $5,000 nejvýše
bude 8mětt každá železniční společnost
to oo ryéá se ot áprtTQ bempeéooeiaf ?
továrnách, uplatí několik lidfljelk U
votft i ooš ta bode toráraikio o to,
doetane-li se jeden nebo víoe x jeho dél
níkft za rok do stroje, anebo še ae jioh
několik tuctů zmrzačí.
A jak se chovají ostatní poslanei vft
21 této impertinentaí předloze, která
se má státl zákonem? Mlčí všichni.
Na oko praoují pouze o to, by nemohla
se dostati na debatu, neboť stane-ll se
tak jednou, nikdo zajisti nebude míti
dosti odvahy, aby odhodlaně a otevřeně
proti ní vystoupil. Návrh na přeru
šení denního pořádku k v&li předloze
této několikráte padl, to však nikterak
neodstrašilo spřežence kapitálu Nohe,
aby neopětoval své pokusy. Ze dosud
nebylo o předloze debatováno, lze asi
přičísti té okolnosti,že nadhončí a agenti
zločinných společností muohé poslance
neobešli anebo jim dosti nenabídli. Až
se to stane, půjde věc velmi hravě. 8
podobným postupem půjde předloha ta
bez pochyby též v senátu. Takž máme
tu nejlepší naději, že zástupci lidu po
starají se o to,aby jeho vyssávačl a ne
přátelé dosiall o jednu výhodu a výsadu
více.
Nejen zástupci lidu v státu Illinois
konají tak svědomitě své povinnosti
vůči němu, také naše vládní těleso,dfim
poslanci ve Washlngtoně podává pěkný
vzorek starostí a zastání o lid. V domě
tomto předlehá předloha, kterou mají
býtl železniční společnosti donuceny,
aby zavedly samočinné zapínání vozfii
železničních za sebou, aby počet ne
šťastníků, kteří při této práci o život
aneb k úrazu přicházejí, byl zmenšen.
Mzda těchto lidí u porovnání s nebez
pečím je tak nepatrná, že za nedoplat
ky dělník&m za práci mohla by každá
železniční společnost samočinné zapíná
ní kar zavésti. V tom směra jest jme
novaná předloha sestavena. Námitky
proti této předloze nezasluhují věru
nejmenšf pozornosti. Hrozná ztráta
na lidských životech, kterou má ruční
zapínání kar za následek, nem&že se k
ceně samočinného zapínání ani přirov
nati. Ještě méně od&vodněno jest tvr
zení, že kongres bude moci železnice
sestátniti, jakmile započne se míohati
do jejich dopravy a jiných věcí. A což
bylo by to nějaké neštěstí, kdyby stát
skutečně dráhy přejal? Právě bylo by
to záhodno. Nejméně platnou iest
zdvižená namitka, že přijeli předlohy
bylo by protiústavní, když kongres tak
často sáhá k prostředkům, které nikte
rak s ústavou nesouhlasí. Protivníci
předlohy, to jest přátelé kapitálu, ane
bo kapltalisté sami, cítí se předlohou
touto a její vývody poraženými a nema
jí již v návrhy na protahování její žád
né důvěry. Proto nepřicházejí v&bec
do zasedání, aby překazili "quorum" to
jest potřebný počet hlasů k platnému
uzavírání. Schovávají se do nejzazších
koutů místa, aby je hledající sněmovní
sluha nalezti nemohl. Jednání toto jest
nejhrubéím posměchem a nevážností k
parlamentárismu a nemůže býti trpěno.
Krásné toto hospodářství v neprospěch
lidu nezavinuje nic jiného, nežli po
chybená politika. Dokud tato bude
řemeslem a prostředkem k dosažení ja
kéhos bohatství, nemůže lid zvoliti do
úřadft své přátele a to se stane teprve
tehdy, jakmile lid počne pěstovatl pra
vou sociální politiku a to jest možno
jen za okolností, když bude lid nejen
uvědomčn a vzdělán, ale když bude po
litiku řádně se stanoviska dělnického
pozorovati a v tom smyslu prováděti.
Jak si v tom počínat!, vysvětlili jsme
již několikráte a budeme snad míti ještě
i dosti času tak učinili. -J

xml | txt