OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, March 01, 1893, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-03-01/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

; —
E- Z takých osad v Americe.
f Manželka Ondřej* Špičáka z čísla
ť 111 William ulice v Bayonne City, N.
t; J., sbírala dne 2. února na trati N. J.
£ ístřední dráhy uhlí, při čemž byla vla
kem ohyoena a usmrcena. Když Špičák
-uviděl k nepoznání zohavenou mrtvolu
■vé manželky, zšílel a musel být do
praven do ústavu pro choromyslné v
Snake Hlll. N. H. L.
f "Přítel Lidu" píše: V redakci Po
kroku Západu nastala /měna, odstoupc
ním nově zvoleného tajemník* Národní
ho Výboru a administrátora Bohemian
Vuice p. R. V. Miškovského a nastoupe
ním na jeho místo p. Emanuela Boušky,
p býv. katolického kněze v Crete a zde ve
Wahoo. Pan Bouška jest v každém
ohledu dokonalou redakční silou a my
přejeme mu mnoho zdaru a valnou por
ci trpělivosti v novém tomto postavení.
f Pokrok Západu píše: Anna Hurto
vá, Češka, jest pravou amazonkou G.
Hazburg, takto na jatkách pracující a
Němec, jí kdys lásku slibovul, ano do
lio již tak daleko, že měla byli svatba.
Hurtova na svatbu se již chystala, ale
©ustav si to pojednou rozmyslil. Anin
ka sloužila v Blumově hotelu v b uth
Omaze a když tam v sobotu Gustav
přišel, zeptala se jej jednoduše, zdali
al jl chce vzít; poněvadž bývalý milá
fce <. dal ji odpověď zápornou, popadla
bič a nemilosrdně jej zmrskala, až ubo
žák musel vzíti do zaječích Gustav
1iž prý do smrti nechce žádné Češce
lásku slibovat! — nevyplácí se to, když
takto dovedou vyplatit.
f Krajan ' Josef Šebes a z Dexler,
Tex. přišel o ruku a o majetek Chystal
■e na ryby 8 dynamitem a dal si týž
Bschnouti na kamna. Však dynamit
se vzňal a spfisobil výbuch, který pří
bytek rozmetl a z^&sobil oheu, jenž
trosky ztrávll. Šebestovl utržena ruka
popálen byl na hlavě, že sotva životem
vyvázne. Dva soudruzi Amerikáni,
kteří s ním na lov se chystali, byli též
těžce zraněni. P. Z.
f Pan Josef P. Kohout z "West"
(stát neudán) píše "Denoici Novověku:"
•'Do našeho středu přibyl čl >věk pod
jménem Jos. F. Sasin, který se tady po
tloukal asi mřsíc, udávaje, že náleží k
řádftm Č3PS. . Tady též vypomáhal při
zavedeuí výšejmenovaného řádu a při
té příležitosti zamiloval se do mladé
vdovy. Ustanovil též den oddav« k, na
koupil pokrmů ku svatbě na úvěr a pak
pozval hosti. Při zvaní hustů vyp&jčil
ti od p&l ♦.uctu jich po deseti dollar' ch
a prásknul do bot, nechal nevčstu i
dlužníky sedět. Psal jsem k tíslu 87
zdali tam přiná'eŽÍ, jak mně udával,
dostal jsem však odpověď, že tam nikdy
nepřináiežel. Budiž toto výstrahou
vš-m ostatním bratrům. Člověk onen
jest prostřední výšky má do?t značné
znamení na tváři; na levé líci má prote
klé místo velkosti asi d^setic ntového
peníze, pod nos m knírek a na dclním
pysku štětičku. Jest asi 33 let stár.
t Pan Karel Jonáš, rnístoKuvernér
wisconsinský je poněkud nemocen a
ježto se korespondence jeho nahromadi
la, žádá ve "Slavii-' za prominutí, že
nemohl hned odpovědíti, při čeiž dává
těm lidem, kteří jej marně dopisy obtě
žují, následující lekci:
"Prosím o poshovění; neméně též
prosím, aby rodáci neukládali ml ne
možnosti. Spěchá-li člověk z jedné
povinnosti do druhé a má při tom neu
stále dopisovat o těch nejr6/.uějších vč
cech, není divu pakli od stálé nervosní
roscóllenostl mozek sám vypoví siužb*.
*
Já nemohl] spftsobltl, aby státní úřa
dy zakročily ve vSoeoh soukromého prá
va. nebo v otázkách obeonfoh a Škol
ských jtk by si přáli jednotlivci; ne
boť zde vyšší úřadníci nemohou koman
dovat nebo plésti se nepovoláni do sa
mosprávy lidu. Oni musí toliko plnllj,
co nařizuje zákon a mohou zakročltl
jenom t*hdá. když zákon připouští od
volání ku státním iířadftm,a když odvo
lání tukové dostane se xjim zákonní ce
stou do rukou od některé zúčastněné stra
ny. Proto je marné zasílatl mě rozmanité
stížnosti a žádati abych postaral se o
zakručení státních úřadfi.
Též nemám žádné jednatelství pro
opatřování úrudův, ani žádné moci po
roučet!, kdo má býti někam dosazen.
Přt-ce vsak takové žádosti docházejí neu
stálo, a to nejen od mých českých ro
dáků, nýbrž i od jiných. Musil bych
býti při nejmenším členem kabinetu
presidentova a ne pouhým místo-guver
nérem státu, abych i jen z daleka mohl
poskytnou ti žadatelům té podpory, kte
ré si přejí.
f 'Volnost' ve svém čísle ze dne 22.
t. m. píše: Včera o půl čtvrté hodině
odpolední byl pohřben Václav Cabálek,
jeden ze zákopníkfi našeho spolkového
života. Zemřel náhle a smrt jeho byla
bezbolestná. Několikrát těžce oddychl
a klesl mrtev.
Cabálek byl stár 51 let, vdovcem a
bydlel s dcerou a třemi syny v č. 55
Fourth ulice; čtvrtý nejstarší syn jest.
ženat. Před lety podílel se Cabálek v
sp- lkovém ruchu; byl členem SI. Lípy,
K.Č.L., Peruna, Záložny a když přibý
valo spolkft, ani těch se nevzdaloval,
naopak pom-íhal ze v'ech sil, pokud to
jeho poměry dovolovaiy.
CHICAGO
Drzá krádež.
I Q^še Plzeň chová v sobě dareby,
kteří čekají na příležitost, kdy příbytek
některý jest opuštěn, aby se do něj ve
drali a ukradli, co se dá. Podobné
stalo se ve ětvrtekVáclavu Iloudovi z ř.
828 Allport ul. P. Houda (otec) byl
návštěvou u bratra, syn, jeho, jenž ne
dělal, vyšel sl na procházku a zftstala
doma pouze pí. Houdová, která mezi
2. a 3. hodinou odpoledne odešla do
grocerního obchodu, který jest asi ob
jeden dftm, nakoupit potřeby pro do
mácnost?. Tohoto okamžiku ' užil ně
jaký v místnosti dobře obeznámený da
reba a v plížil se do bytu. kdež ze
všedních kalhot na věšáku visících vy
ňal klíče, kterými otevřel kufr a uzmul
z něj % 09 na hotovosti a směnku na
% 50. Na to kufr opět uzamkl, klíče
dal na své místo a zmizel. Když v rodi
ně poznali,co se stalo byli velice ulekáni.
Obecenstvo jest varováno aby nepřijí
malo poukázku bankovni vystavenou na
jméno p. Václava Houdy.
Nový český polieint.
Do řad iiaáí obuSkové gardy byl
přijat pan Josef Váňa z č. 75G
Alíport ulice, který je mezi svými
Í)řáteli a známými velice oblíben.
?an Váňa působil tcž v záležitosti
' sbírání fakt Čelících kil potrestání
j vraha našeho krajana Frant. Opa
vy, policisty Valentine a proto ie
nadujeme, že pan Váňa svědomité
bude svou povinnost vykonávat.
Loupež v Plzni.
V tobolu ráno když as o 5 j hodlnč ot#>
▼řel pan Frunk DuSek ř. 8Í> Fmk a lí>.
| ulice, svfij hostinec, vzal Dovluy do
\ 1 " w ■■
roky » sedtov si ku kimnftm, sády ku
dveřím obrácen, Setí správy o politice.
Když tak*byl zahloubán do &tenf, ani
nepozoroval, že se dvéře otevřely, do
niohi vstoupili dva as 221eti darebové,
z nichž jeden byl hřmotné postavy,
který zasadil nějakým obuškem panu
Duškovi dvě rány do hlavy, které obě
vnikly až do lebky, takže krev noviny,
které přepadený v ruce držel, potřísnila.
Když p. Dušek, leknuv se, obrátil se,
zíraly nafi děsné otvory dvou lesklých
revolverů, které na jeho hlavu byly na
mířeny. Mezitím co jeden z lupičft
spěchal za bar vybrat peníze ze šuplíku,
druhý šeptem poroučel, aby mu dal p.
Dušek peníze. Mezitím co pan Dušek
se vymlouval, že peníze u sebe nemá,
vytahoval již mu lupič z kapsy u kal
hot sáček s penězi, v němž nalézalo se
$18—$20. které se smíchem si vstrčil
do kapsy.
Paní Dušková, jsouc právě v kuchyni
a zaslechnuvši tuto rozmluvu lupič& s
jejím mužem, postavila se mezi dveře
kuchyně a hostince a křičela seč jí síly
stačily. Lupiči rychle, když dosáhli co
chtěli, zatáhli pana Duška až ke dve
řím, načež oba rychle utekli, než paní
Dušková přivedla policistu Floriána,
který u p. Duška bydlí. Policie po
lupičích, kteří mluvili anglicky, pátrá.
Zklamání českých hercfi.
Po nějaký čas tázali jsme se stále,
proč nepřichází žádné zprávy o společ
Dosti páně Ludvíkově, která počátkem
tohoto měsíce měla zahájiti řadu po
hostinských her v New Yorku, odkudž
měla nastoupiti uměleckou svoji pouť
do dalších Cechy obývaných měst. Ale
minul první, druhý a třetí týaen a
zprávy nejen že o společnosti herecké
nedocházely, nýbrž počínalo již vše usí
nati, neboť každý myslil si, že společ
nost zalekla se cesty a úmyslu svého se
vzdala. Teprve psaní, jež p. prof.
Ad. Erst, r úvěrný přítel některých
členů společnosti, dne 20. t. m. obdržel,
vysvětlilo, proč společnost není zde.
Nebyla to cchablosť hercfi, ani zvlklání
se úmyslu řlditele, ale byla to, aby
chom krátce řekli prospěchářství če
ského žida p. Langera, kterého pan
Ludvík, neznaje jej, učinil svým jed
natelem, mysle, že tento bude mu pří
telem a rádcem. Jak se zmýlil, doka
zuje dopis zaslaný p. Erstovl. t le
tohoto p. Ludvíka společnost rozloučila
se s obecenstvem českým v Kolíně a
učinila posVdní zastávku na české pů
dě v Roudnici. Zde teprve svitlo p.
Ludvíkovi, když Langer mysle, že jest
nyní příhodná chvíle vynutiti na něm,
co by chtěl, vytasil se s podmínkami,
dle nichž měl řid i tel Ludvík zaplatiti
Langerovi 3000 zl. a upsati mu třetinu
příjmů. Na toto ovSem Ludvík při
stoupni nechtěl a Langer nechal jej na
holičkách v Roudnici. AvSak proto
prcce ne/dá se, že by výprava herců do
Ameriky byla zmařena, neboť dopis
s« m doSlý způsobil značný rozruch a
nabídli se IMé, kteří chtí výpravě sem
pomoci. Kn.ky potřebné již byly
uč'něny. Kikouským konsulátem bylo
ji?, t» 1'grafováno do Roudnice a záro
\f ň požádána přeplavní společnost' za
sníření přeplavného. Někteří občané
nabíd i peněžitou pomoc, tak zejména
p. Novák z Blue Island ave chce při
spěti $200. Není pochyby, Že i ostatní
[lánové, Kteří se k hnutí tomu přidají,
přispějí nějakou peněžitou částkou, co
půjčkou společnosti, tak že tato přece
se s^m dostane. MksIÍ se, áe by spo
lečnost mohla vyjet r. března parolodí
tfaale, což ovšem není věc určitá.
Sdělili jsme před nedá/nem, jak se
p. Langer nečestně, ba mošno řfel ha
nebně zaohoval ku společnosti p. Lad-"
víka. Nyní vSak oznámitl můžeme, že
předvídaný podnik, dopravltl sem her
ce na útraty několika občanfi, se pro
vedl. V pondělí obdržel dopis p Er«t
od p. Ludvíka z Roudnice, v němž si
stěžoval, jak byl oklamán Langerem,
který požadoval od něho 3000 zl.,
smlouvu, že mu dá vždy třetinu či
stých příjmů a při každém představení
dá něco na splátku přeplavného, za něž
se Langer zaručil. P. Ludvík ovšem
nemohl podmínky sobeckého žida při
jmout! , obzvláště an zvěděl, že jest
majetek Langerftv prodLužený. Když
Ludvík nechtěl na toto přistoupit, po
čal Langer vymáhati na řiditeli Ludví
kovi peníze, které prý položil jako zá
vdavek, když pronajímal Čes. Antrl.
Svob. Školu. P. Erst, jakmile dopis
obdržel, odebral se do schfize Patronátu
Č. A. 8. Š., kdež popřeno, že by byl
Langer nějaký závdavek složil. Dopis
p. Ludvíka pohnul výbor palronátní, že
□{i odporučení p. Hladovce ustanovil
se, zaručit se za přeplav společnosti.
Hned telegrafováno společnosti do Rou
dnice a telegraficky též poslány kocsu
látem peníze ca Živnostenskou banku,
které zaručili pp. Hladovec, Geringer,
ViStajn, Bláha, Bečvář, Jurka, K rbel
Bros.; každý z těchto pán& ručí za
8137^ přeplavného a za $25 na cestu z
New Yorku do Chicaga. Cestu z Rou
dnice do Brém vyplatí st.olečoostl Živ
nostenská banka, jež věnovala na to
500 zl. Společnost dne 8. března bu
de sedatl na loď "Amerika" a po přistá
ní v Americe bude dávatl představení v
New Yorku (týden), v Baltimore, De
troitu, CWelandu a ku konol března
přibude do Chicaga. Zmínlti se sluší
o tom, že Clauseuius a Spol. věnovali
dva jízdní lístky do New Yorku pro
pány, kteří společnosti pojedou tam
vstříc.
Česká opera y Chicaga.
"Moravská Orlice" ze dne 31. ledna
přináší následující zprávu, která prý je
úplně zaručena'
"Švandova společnost pftjde do A
meriky.—RUitel německého divadla v
Brně p. Baumann uzavřel zde dnes
smlouvu s řlditelem plzeňského měst
ského českého divadla, p. Pavlem
Švandou ze Semčic, dle níž oba páno
vé se vzájemně dopluěnou společností
a s úplně novou výpravou zahájí po
čátkem června uměleckou cestu v prvé
řadě s operami Smetanovými. Smlouva
uzavřena je na čtyry léta a vystoupí
společnost Baumanova Švandova v čer
vnu a v červenci v Berlíně, v srpnu,
září a říjnu při světové výstavě v Chi
cagu, po té pak odebéře se do Paříže a
Petrohradu. Přejeme nové společnosti,
jež mi pomoci slávu umění českého a
činiti světovou, mnoho nejlep&ího zdaru
a jsme o něm tím více přesvědčeni, že
oba pánové, Bauman i Švanda, jsou s
to, úkolu svému úplr>ě dostáti. Jak
známo, p&sobíl itec páně Svand&v co
nejchvalněji 1 v Brně, syn jeho pak teď
v Plzni dobjl svou dobře zařízenou spo
lečností velmi cenných úspěchfi."
Čtvrtý skvělý ples pořádá Lože Gar
"ield, Č. 1058 R. a I). C. v sobotu, dne
15. dubna 1883 v síni Sokola Slovanské
Lípy na De Koven.
Velký odpol. koncert pořádá Uapkftv
Ork^str v neděli, dne 20. února v síni
Plzeňského Sokola na Ashland Aven«;e.
Začátek o 3. hod. odpol.

xml | txt