OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, March 01, 1893, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-03-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

T Vběhni m hlasatel
— ČASOPIS —
tIhotid^ zájmům Čeako-Amerického prm
cajiciho lida.
vydává Česká Typgrafická Unie.
PŘEDPLATNÉ:
Na celý rok.... $2.00
Na pfil roku ... 1.00
Jednotlivá čísla 5 cent5.
Veškeré dopisy a zásilky buďtež
adresovány:
Týdenn, Hlasatel,
611 Centre Ave. Chicago, 111.
Světová výstava.
Chicago dne li února 1893.
O kolumbickém polním ležení vyšlo
vil se major Conley od spolkového voj
ska následovně:
Poněvadž ministerstvo války chce
odeslatl do polního ležení u výstavy
pouze pěchotu a ne jízdu, myslím urči
tě, že komisaři jižních parkft nemají
žádného odporu proti tomu, nýbrž na
opak rádi asi park pro ten tfčel po
▼olí. Teoto park jest jediným, který si
vláda přeje a nebude-li tento park pro
ležení vojska povolen, nepošle vláda
žádné vojsko k výstavišti. Někteří
Američané myslí, že by to byla veliká
Skoda, kdyby cizí návštěvníci neviděli
naše vojsko, jež prý by se těšilo veliké
pDzornosti. Možná to věc, ale ta po
zjrnost byla proto, že americké vojstco
či milice má vojenského velmi málo.
— Čím více blíží se 1. květen, tím
více stoupají ceny obydlí b.ízko výsta
viště. Severně až ku 43 ul., jižně až
ku 87 ul. a vých. až ku dobytčím
ohradám stojí poschodí o 6 světnicích
až $60 měsíčně. Majitelé domů u vý
staviště opouštějí svá obydlí a stěhují
se jinam, aby pronajali je za dvoj až
trojnásobné ceny. Také ceny pokojů
nábytkem opatřených stoupají tak úžas
né Vzdor tomu, že panuje kolem vý
staviště horečná stavební činnost, přece
nebude dostávati se obyd í, až přibude
nával dne 1. května.
— New Yorský list obchodní oplývá
chválou avětové výstavy. List tento
pile: ,
Dle spolehlivých zpráv daří se pří
pravné práce pro světovou výstavu tak,
£e dne 1. května, v den otevření bude
výstava člniti dojem, jako by byla
úplně hotova. Ze pak bude skutečně
velkolepou, o tom není dnes žádné po
cbybnosti, neboť účastenství viech
civilísovaných národů světa bude ne
obyčejně čilé. Dochází li stížnosti na
poskytnutí malébo místa p^o uókteré
vystavovatele aneb něco podobného, ne
smí ae to na řádnou váhu bráti, an sc
to vždycky stává a pak každému vy
stavovateli vyhovětl nelze Co s« týče
osočování new yorských časopisů, že
cisincům dá á so přednost' atd.t nelze
ani na to dbát!, an děje se to /. neoávisti
osob a časopisů, k eré byly již dříve ne
přátelské tomuto podoiku. Jak jsme
uji&těnl, město Cbicago stará se o to,
aby nebyl žádný přetahován, ač j ik se
ví, při této příležitosti počítají se za
vie větií c«»oy, což ovšem nikoho sku
leného nepřekvapí, neboť děje se to při
viech takovýchto příležitostech. Pro
tylo poznlmky závistivých Ča opisů ne
měl by nikdo býti zdrž*n od cávSvěvy
PÍita zahrad &a Michigan Jezeře,
▲by rfmvt m dpi ně sdtřlla, ne
ebybf ničeho, nei aby kongres svolil ku
otevření výstavy v neděli. Obyvatelstvo
rozhod aě vystupuje pro otevřeni vý
stavy v neděli a tsk jest naděje, ie se
▼ěc provede.
Velmi mnoho vynikajících továren na
plana na východě, nrobeftlou světovou
výstavu a toz uásledujfcích dbvolft:
1. Úřady svčtové výstavy zaobovaly
se k firmám nev&ímavd;
2. nebylo jim poakytuuto dostatek
místa;
3. nelíbí se Jim soustava rozdělování
cen.
"New Yorker Staatszeltung" píše o
tom: "Velmi špatně bude to na svě
tová výstavě v Chicagu vypadali se
zastoupením východLÍch a obzvláště
newyorských továren u& piana na svě
tové výstavě; když mnoho firem vzdalo
se úmyslu vystavili své zboží na výsta
vě. Mezi mnohými firmami, které se
výstavy nesdčastní, jsou firmy Chicke
rlng. SMuway a Knabe, vynikající to
závody." Na to následují stížností na
tířady světové výatavy. Neobeslání ho
leji jmenovaných tří firem jest škodou
pro výstavu, neboť výstavní předměty
jich slibovaly býtl hojné a pro znalce
pozoruhodné.
William Stein přispěl na pflvodní
fond výstavy $20,000 a Steinway a
syn v Chicagu dalších $5000. Z toho
jest viaěti, že firmy ty měly více než
dobrou vili sáČasiniti se výstavy a že
mají nyní podstatné stížnosti, aby vý
stavy se zdržely.
— Oddělení pro cizozemsko došel
ve čtvrtek dbkladný popis výstavního
Švédského oddělení, jejž obešlou um&lci
ze Stockholmu, kteří žijí větčlnou v
Paříži. V celku bude, jak se oznamuje,
zasláno sem 200 předmět& uměleckých
jako soch, maleb, aquarel a pod. Též
zvláštní zásilka maleb na slonové kosti,
kovu. porcelánu u několik kusft fresko
vých maleb bude sem zasláno.
— Hollaidské oddělení chicagské
výstavy, které skytá mnoho zajímavého
bude Di žádosť holandského komisaře
výstavního rozmnoženo o větrný mlýn,
který dá zvláštního rázu holandskému
oddělení výstavy dodávati. Komisař se
obrátil na vládu, ale byl odmítnut. Tu
převzala na se firma J a C. Blocker v
Amsterodámě obstarali tento větrný
mlýn & dala 8 ou starou továrnu, zaří
zenou v r. 1806, v níž mlela kdysi
kakao, dopravit! po lodi do Ameriky.
Tato továrna či větrný mlýn má před
stavovali divák&m kus holandské sta
rožitnosti a romantiky, v níž se kdysi
kakao vyrábělo. V prostorných stnfch
tohoto mlýnu stavěného ve slohu ho*
lindské renalssance, budou mladé Ho
lanďanky zdarma prodávatl kakao.
— Ještě tito Češi obešlou výstavu:
Jos. Wanka z Prahy, statistické ta
bulky o poŠtovství. Welg^nd a PySner,
z Tisé u Podmokle, kovové knoflíky a
drobné ozdoby, Bohumil VlÓek z Chru
dimi, řezbářské práce, Fr Zabokrtý z
Prahy, tága; kromě tobo bude zde vy
stavena celá sbírka zboží granátového
mnoha pražských brusičů granátů.
— Vláda 9an Domlnga zašle světová
výstavě co dar model Kolumbovy lodi
'*3anta Maria". Model jest 18 stop
dlouhý, 7 st -p hlubcký a byl vystaven
Db kolumbické výstavě v B.in Domlngo
Loď byla obsazena za doby výstavy té
dětmi v krojích námořr.lckých za ěasft
Kolumbových. Dar tento právě došel a
bude umístěn v oddělení pro přeplavní
pr^slředky.
V prftmys!ov6m paláci jedním z nej«
podivwhodnéjiích zjevte bude bodiqová
věž, která bude 190 «top vytoicá a je
jí! spodní plocha, na níž se rozkládá,
měří 40 stop v čtverci. Na této zá
kladně budou vypínat! se 4 věže kula
tě, do výěe 40 stop. Všecky věže jsou
duté a mají 10 stop v průměru. Ceaty
se všech čtyřech dolejiíoh věží dští v
domu. Nad domem tímto nalézá se
pavlán a Ihned oad vížkami jest opět
dóm, spočívající na 8 malých sloupech.
V druhém poschodí jest galerie pro ná
vštěvníky, v třetím pak mechanismus
velkých hodin. V 4. poschodí jc cifer
ník se 7 stop dlouhými ručičkami. Páté
poschodí, které není čtyrhranué, jako
3. a 4. poschodí, nýbrž kulaté, má pět
pár5 sloupových oblouků. zde visí 9
zvonů, které jsou uváděny Ý činnost
mechanismem z 3. poschodí. Hořejší
odddíl sloupových oblouků nese dóm,
který má 20 stop v průměru. Korunou
celé stavby této bude glob, naznačující
obě polokoule zemské vypukle proyeiie
né. Pavilon jest bíle natřen a hojně
ozdoben zlatem. Dolejší věže obsahují
obrazy a podoby z dějin objevení Ame
riky a štíty královských manželů Fer
dinanda a Isabelly.
— Nizozemí vystaví předměty s ná
sledujících oborb: Illustr&ce holandské
ho umění, sdělávání démantů (řezání,
broušeni, hlazení a zasahování), čokolá
du a kakao, lihoviny, porcelán, háčko
vání, r&že, rybářské čluny a nářadí.
— Pro angiickou námořní výstavu
budou zaslány tyto předměty: Modei
válečné lodi "Warrior" a lodi 'Kammil—
lies,' pak modely lodí, náležejících k
atlantické přeplavní linii, jež jsou tyto:
Mohawk, Mobile, Manltoba, Massachu
setts, pak modely lodí od 'Oastle Line,'
hydraulický ochranný člun, model pře
plavního Člunu, modely lodí Umbrla,
Etruria a jiných od Cunard Linie atd.
— V rondělí přibude 56 Čingalesfi
z Ceylonu, aby ze 300 ton stavebního
materiálu zřídili zde chatrče. Těchto
50 Čingalesft stojí pod vedením W.Flet
chera.
— Spolkový vojenský úřad pokraču
je v přípravách pro vojenské ležení u
výstaviště, neboť má za to, že parkovní
komisaři upustí od svého odporu a do
volí tábor rozbiti v již. parku. Jedná
se o to, zaříditi stany pro 750 vojákfi.
Následek výstavy.
Letošní zima je nadmíru tuhou a ná
sledky její lze mezi dělnictvem pozoro
vali. Veliká část dělnictva jest bez"
práce a tuk mnohý dobrý dělník je n
cen zaháletl a přihlíželi nečinně k tomu,
jak rolina jeho strálá. A tomu tak
je letos, kdy-. jakž tak j^Stě se práce
j<itě poněkud hýhe, jak ale tomu bude
léta příští, kdy každý skoro poněkud
prozíravý člověk předvídá po výstavě v
Chicagu krisi národohospodářskou. To
je zcela přirozené. Výstava přilákala
již dnes sem značné množství dělníků,
kieří při několika měsíčním obstojném
výdělku se zde usadí, an dobrý začálek
je naučí považovali Chicngo za eldorá
do, kde je dobře žiti. O výstavě tak
mnohý za pomoci svých zi.átných a přá
tel nějaké dočasné zaměstnání si opatří
a lim se rozmnoží uíasně pracovní síly
zdejší. Ce.iy životních potřeb a ceny
bylři stoupají již doea a vst upnou ještě
výše a pak, až bude po výstavě, budou
již naši domácí páni zvyklí bráti vyňší
rent tsk vtllce, že j* ani nenapadne,
aby je přiměřeně snížili. To samé buie
i s ^životními potřebami. A dělník,
obzvlášť čeští dělníci, kt»;ří vesměs jsou
ua-dlí daleko od výstavy a až ua malé
výjimky, přímo ani nepřímí) "poiehná
ní" ▼yfitt msdy, následkem /ýstavy,
účastni nejsou, mají platili více sa ma
so a jiné potřeby, maji klopili vidy na
prvního dvojnásobný rent a praoovati
za hladovou mzdu, za jakon pracovali
dříve při nižěích oenáoh životních po
třeb a při polovičním rentu. To bude
míti za následek úplné ochuzení dělnic
kých tříd, takže sž přikvačí zima v r.
1804, nebude mít tUfce rodin druh/
den oo jisti, a2, jako obyčejně, práce v
mnoha továrnách a dřevních ohradách
se na několik měsíců zarazí. Až nastane
po výstavě nouze o práci, každý dělník,
obzvláfitě ženatý, bude doufati v lepSf
obrat a tftstane v Chicagu i na dále,
dokud bude mít nějaký ten groS, čímž
bataillony bez práce j oucích se nebu
dou nikterak menšiti — naopak budou
stále růstl. Když pak poslední groš y
naději v lepší obrat bade utracen—pak
těžko ae to odchází v neznámá kra4e za
hledáním nového domova, kde bj kynul
výdělek k zapravení životních potřeb
těch nejnutnějších. Takové asi pocity
by měly ' alézti příbytku v hrudi kaž
dého dělníka, aby se budoucí katastro
fě, dokud Sas, hledělo předejiti, což se
nechá docílit! ien pevnou organisncí,
opatrným řízením doby pracovní, aby
práce rozdělena byla všem stejně a tak
jeden za trošku loho živobytí pod tíži
práce neklepal, kdežto druhý v nucené
zahálce hladem zmírá — ač při řádném
a správném rozdělení by mohli oba ži
vobytí při menší dřině uhájiti. Dělníoi
přemýšlejte, zda není v těchto slovech
mnoho pravdy?
Co jest lepšího?
V dolní sněmovně anglické odehrává
se právě důležitý děj. Stařičký státník,
osvědčený vůdce liberálů a předseda ny
nžjší vlády anglické, Qludstone, podal
tam v pondělí předlohu, kterou má
býti zadosť učiněno požadavkům ná
roda Irského a ukooěen tím dlouholetý
boj tohoto utlačovaného aároda v jeho
prospěch.
Nikdo, kdo trochu sledoval zápasy
Irčanů za samospráva, nebude podce
fiovati vážnosť tohoto okamžiku. Co
bylo již přetrpěno strádání a námah,
aby myšlenka irské Home Kule byla
uskutečněna! Co bylo vylito krve a ko
lik oběti vyžádal si boj tento na obou
stranách! Nyní konečně má tomu býtl
učiněn konec a utlačovaným má se do
stati odměny za viechna utrpení.
- My Cťšt ze všech národů nejlépe mft
žeme pochopiti boj Irčanů a ocenitl vý
znam jc ich vítězství. Bratři naši v
staré vlasti zaoceánské vedou stejný boj
s nepřítelem neméně urputným. Jest
ovšem pravdou, že hospodářský vývin
národu českého za tohoto boje nikterak
neutrpěl, nýbrž doděUl se úspěchů ne
tušených, jak nejlépe dokázala zemská
jubilejní výstava r. 1801, která obeslá
na byla výhradně jeo prací rukou če
ských a přece vzbuzovala obdiv 1 nej
urputnějších nepřátel národa českého#
Irčané i na poli národohospodářském
utrpěli velkých ztrát. Rolnicivo irské
bylo tiplně ožebračeno a na mnohých
místech vyhnáno n milosrdně ze svých
use llostí, které náležely vlastně anglt
ckým lord&m a kde rolník byl pouhým
nájemcem, jenž každou chvíli mohl
býtl vyhnán. Často docházely zprávy o
tom • jakou krutostí angličtí baroni
počínají si oproti svým irským nájem
cům, ne/aplatí-li tito v čas a dplně své
dávky, které byly č sto tak vysoké, 2e
po jich vyrovnání nczbývHlo rolníkovi
a jeho rodině ani na nejnutqěj&f $ivq*
byM.

xml | txt