OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, March 01, 1893, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-03-01/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

- ——
ZP11AY1 AMEBltkE.
Z dělnického tiiU.
Bráška v Morwngahéia.
Plttsburg, SO. února.— Z města Mo
nongahela dochází správa o krvavé
sráioe mezi stávkářl a dél niky, nenále
žejícími k unii. Přes sto ran bylo prý
vypáleno. Doposud nebylo se Ise dově
dět!, byl-11 kdo při tom zabit čili nic.
— Dnes ráno shromáždilo se asi 150
stávkářft, kteří většinou patří k národ
nosti italské, slovácké a francouzské, u
vcbodu do uhelných dolft a když 60
barevných délníkft práci nastoupilo,
vytáhli stávkářl své pušky a revolvery
a zahájili na skéby palbu. Většina Čer
nochů byla též ozbrojena a živě na pal
bu odpovídali. Několik minut trvala
střelba a nejméně 100 ran bylo vypá
leno. Černoši, kteří byli v menšině,
dali se na útěk. Na štěstí nebyl nikdo
poraněn.
Slávkári jsou odhodláni ku všemu &
bídou, která v zápětí 6měsíění stávce
se dostavila, dohnáni jsou v zoufalství.
Jest tedy stav věcí v Monougahala po
vážlivý. Majitelově dolů se usnesli, že
budou budoucDř do práce přijímat! jen
dělníky neuniové.
St. Louis, Mo., 22. února. — Výkon
ný výbor "National Union of United
Brewery Workmen" prohlásil boy kot
nad veškerými pivovary v St. Paulu,
Minnesota. Následující pivovary jsou
tímto opatřeiiím stíženy: "Theodore
Haun Brewing Co.", "Fred. Emmert
Brewing Co.", "Charles Stahlman Bre
wing Co.", "A. Young Brewing Co.",
"Martin Brewing Co.", "Germann Bre
wing Co." a "Edward Drewery & Bott
ling Brewing Co."
Pittrburg, Pa., 22. února. — Hugh
0'Donntll, Jack Clifford a Hugh Boss,
vůdcové homesteadských stávkářů, kte
ří byli obžalováni pro vraždu a velezrá
du, byli propuštěni na záruku $10.000.
Po tři měsíce byli uvězněni a po svém
propuštění odebrali se ihned zpět do
Homesteadu.
Důleiitý zákon.
Indlanapolls, Ind., 24. února. — Sej
ndt přijal dnes předlohu, podle kteréž
nesmí žádný zaměstnavatel propustit!
dělníka proto, že náleží k unii. Jak
jsme se již jednou zmínili, prošla tato
předloha také domem poslanců a není
pochyby, že ji guverner schválí, tak že
se brzo stane zákonem. Dělnické orga
nizace chystají se k čilé agitaci,jakmile
zákon vejde v platnosť, a doufají, že
njní přistoupí aspoň devadesát procent
všech neuniových dělníků k organiza
cím, od kterých je doposud zdržoval
strach před zaměstnavateli, již jim pro
pufiťnfm z práce hrozili.
L St. Louis, Mo., 26. února. —V těch
to dn^oh roznášely se zprávy, že za pří
činou veliké stávky železničních zřízen
ců v době světové výstavy sdruží se
spolu dvě obrovské dělnické organisace
Rytíři Práce a Americká pracovní fede
race B >hužel zpráva tato jest bez
(odkladu, jako všecny jiné zprávy po
dobného smyslu, které se dříve roznáše
ly. T. B. Mc Oulre, Člen vrchního vý
konného výboru Rytířů Práce, vyjádřil
s-í o této záležitosti. "Nepodobá se
pravdě, Že by na něj»ké podobné spo
jení došlo a také se žádná velká stávka
na ž leznicích ku světové výstavě nepři
pravuje. Vím sice, Že by to byla věc
dobrá, a že by železniční kapitalisté
by 11 tak donuceni k poslušnosti, však
znám jisté překážky, o které se spojení
toto rozbilo." Jediná překážka, která
j« veřejnosti známa, jest tvrdohlavost
a neústupnost vrchních úřadníků obou
organizací.
99. tom*. — Y doni poalanaft podal
Fowler správo v^bora, Jenž vyšetřoval
neštěstí na dráae "Big Pour" u Wann.
Va správě ae praví: Jest jiato, že amrt
98 osob a poranění jiných 39. zaviněno
bylo dálnou bezohledností, • jakou jed
ná se na drahách s lidským životem.
Y době, kdy neštěstí ae událo, bjlo svě
řeno přesunování výhybek jistému ho*
1121, který sotva 94 hod. u železniční
služby byl ustanoven. Též ostatní že
lezniční úředníci byli nováčkové a spo
lečnost za poslední 9 roky neustanovila
ni jediného člověka, který by byl obe
známen se službou želězoičuí." Zprávě
připojen jest návrh, aby železniční spo
lečnosti beze vší podmínky učiněny byly
zodpovědnými za své zřízence a jejich
chyby.
i
0'Donnellova předloha, aby ustano
vena byla normální doba pracovní pro
neplnoleté dítky, přijata bjla 88 proti
29; předloha tato týče se jen Cbioaga.
Poslanec Nohe, který chtěl prosad 1ti,
aby za lidský život, který na železnici
byl zmařen, požadována býti mohla
nejvyšší náhrada v obnosu $5000, sot
va se svým návrhem prorazí. Návrh
jeho, aby denní pořádek byl změněn a
jeho předloha dána na druhé čtení, ne
došel dostatečné podpory. Mluvčí Crafts
projevil velmi málo sympatie pro návrh
Nohe-ftv.
V senátě přijat byl mezi jiným návrh
Noomanfiv, dle něhož volební soudové
a klerkové v Chicagu a East St. Lou
isu $5 denně mají dostaM. Usnesení
domu poslancfi, aby kongresoíci za stát
Illinois byli vyzváni, zasaditi se o lepší
plat listonoš&m, bylo přijato.
Dnes, v den narozenin Washingtono
vých zákonodárstvo nezasedalo.
Přistěhovalecká statistika.
Washington, D. CM 22. února —
Statistická kancelář uveřejnila právě
výkaz o přistěbovalectvu za měsíc le
den. Kancelář tato zabývá se jen při
stěhovalci, kteří přistanou v amerických
přístavech a nestará ae o ty, kteří při
chází po pevnině z Kanady neb Mexika.
Dle výkazu kanceláře přibylo do přísta
vů Spoj Států za měsíc leden celkem
14 831 přistěhovalců. Z toho bylo pří
slušníků Rakouska Uherska, kromě Ha
liče, 1420, mezi nimi 248 Čechů a 824
Uhři (Slováci a Chorvati): z Dánska
344, z Francie 392, z Německa 4620,
z Itálie 2204, z Nizozemska 205, z Ru
ského Polska a Haliče 134, z Ruska
mimo Polsko 583. ze Švéds a a Norvéž
ska 928, ze Švýcarska 139, z Velké
Britanie 2058 a z ostatních zi-mí 715.
Na jednotlivé přístavy připadá: na Bal
timore 1,023 přistěhovalců, na Boston
a Charlestown v Massachusettsu 420,
S*-.w Orleans 261, New York 11,891,
Filadelfie 1071 a naSan Francisco 100
Za posledních sedm měsíců přistěhova
lo se celkem 204.337 osob, z nichž
49.722 bylo Němců a 46 440 mluvilo
anglicky.
lrplný kabinet.
Lakewood, N J., 22. února. —
Cleveland oznámil dnes večer, že jme
noval Richarda Olneye z Bostonu za
vrchního státního zástupce a Hilary
A. Herberta z Alabamy ministrem ná
mořnictva. Úplný kabinet jest násle
dující:
Walter G. Gresham z Indiány stát
ním tajemníkem, John G. Carlisle z
Kentucky finančním ministrem, Daniel
tí. Lament z New Yorku ministrem
války, Hilary Herbert z Alabamy mi
nistrem námořnictva, Hoke Smlth z
Georgia ministrem vnitra, J. Sterllng
i Itašal t How Yorku
poitmlstrem, Blohird Olney i
ahusetts vrchním itátofm sástupcem
Jmenování H. Herberta u ministra
námořnictva očekávalo se od nikoli k a
dnft, aviak o Olneyovt st ničeho nepro
slýchalo. Jmenování jeho Je pfekva»
pěním pro kaidého, a" jména pro přáte
le A. Jen ni ose. Herbert byl po mnohá
léta v kongresu a zastával místo před
sedy námořního výboru s v oboru
svém vysná se znamenitě. Richard
Olney je vynikajícím advokátem v
Massachusetts. Politiku nepěstoval,
jinak vfiak byl dobrým občanem.
Yýstava ▼ neděli urřena.
Washington, 90. února. — Boj, ad a
má býti výstava v neděli, otevřena či
zavřena, jest rozhodnut, ale v nepro
spěch otevření. Včera ráno svolán byl
výbor do místnosti Durborowa, kdež
mělo se jednatl o kompromisním ná
vrhu Houká. Přítomni byli Durbo
row, Dlngley, Dollivar, Reilly, McCre
ary a Lagan, všichni rozhodní odpůrci
otevření výstavy v neděli, kromě Dur
borowa a Ligana.Ostatní z výboru byli
příznivci otevření, ale jeden z nioh,
Robinson, ztrali srdce a Houk, jenž
návrh podal, přítomen nebyl. Vyhlíd
ky ovšem nebyly příznivé, ale proto
přec Durborrow činil se seč byl, aby
svobodomyslným nahled&m zjednal
platnosti. Guvernér Dingley mluvil
proti návrhu; Guvernér McCreary z
Kentucky uznával, že petice tisíci pode
psané představují velkou čásť lidu, pře
jícího si otevření výstavy, ale poněvač
distrikt jeho jest pro zavření, jest nu
cen i on na tomto státi. Také Reilly
z Pennsylvanie byl proti otevření. La
gan z Louisiany mluvil horlivě pro
otevření. Ale vše to nespomohlo a osud
návrhu Houkova byl zpečetěn. Na to
Durborrow, předseda výboru, požádal,
aby tedy brány výstavy byly otevřeny,
ale budovy uvnitř zavřeny. Ale i na
lo odpověděli tvrdohlavcl záporně.
Pokladna je prázdna
Washington, D. O., 24. února. —
Tajemník Foster musil dnes jisté bance
vyplatil opět $1,000.000 ve zlaté, kte
réžto bylo z pokladny v New Yorku vy
zdviženo a hneddo Evropy dopraveno.
Celá zásoba volnéhc zlata v pokladně
neobnáší tedy již více než $3,000.000,
kteréž mftže býtl každé chvíle vyzdviže
no. Většina zlata byla z vládních po
kladen vyvežena do Evropy new yorský
mi bankery a kdyby se s ním chtěla
vláda znovu zásobit!, musila by je za
kouplti vydáním bondfi a rozšířením
dluhu. Mooná strana stříbrfiácká, která
by ráda nynější finanční soustavu zvrá
tila, ztěžuje vládě její postavení a jest
jisto, že není příliš vzdálena ta doba,
kdy bude rozpředen veliký boj o úplnou
změnu finanční soustavy. V senátu po
dal Sherman na obhájení nynější sou
stavy předlohu, podle kteréž má býti
finanční tajemník nucen zakupovati
každého měsíce jist< u část zlata, však
poněvadž by tato předloha sotva prošla
domem poslancfi, zapletl ji senát obrat
ně mezi dodatky veliké předlohy povo
lující peníze na obecná vydání, kUrá se
přijímá jako celek najednou a změna
kažého článku vyžadovala by mnoho
času, kterého již kongres nemá na zbyt.
Vzdor tomu však se zdá,že dftm poslan
ců předlohu Shermanovu porazí, neboť
rozpočtový výbor, jemuž byly dány k
upravení dodatky senátní, odporučil,aby
bylo o ní zvláště hlasováno. V příštím,
padesátém třetím kongresu, budou pří
vrženci avobodné ražby stříbra ještě sil
nější a rozluštění finanční otázky do
Omatft, Nebr.,
před rokem bydlel v koalo
neo k po krátké nemoc! i
King, býval/ okresní lékař ole
Jméno, pod kterým byl elsiato
lékařem a tajným policistou, n
Klng prozradili, a vlak bylo to J_
bohatého muže. Jen! dal se na život
jistit! na $10.000. Lékař pode.
úmrtní list, který byl přllat pojlifn")
společnosti a penise byly vyplaceny dě
dici ? Chicagu. Jistý mni viděl ne
dávno muže, na jehož domnělé úmrtí
bylo pojistné vyplaceno, ohodlti po
Om&z- «■ oznámil to pojišťující společ
nosti, která konečné dala věc tn do ra—
kou policie. Mrtvola byla vykopána a
shledalo se, že nebyl to maž, na jehol
úmrtí mělo být pojistné vyplaceno. De
tektivu jednomu podařilo se najiti klíě
k celé záhadS a snaží se zjlstltl jméno
pohřbeného muže.
;

Cekají na rozhodnutí.
Topeka.Kas., 23. února.— Polltloká Z
situace z&stává zde beze změny dokud
vrchní soud neučící své rozhodnuti
ohledně prá/a a zákonitosti republikán
ského domu p slanft. Svědectví bylo
přijímáno včera a ukončeno;>dnes budou i
vyslechnuty řeči. Soud přiřkl každé
straně 3^- hodiny. Rozhodnutí bude
podáno dnes ve prospěch republikáni.
Hned po rozhodnutí sejdou se členové
republikánského domu zástupoft i sená
tu a zvolí si republikána Baileye P. ,
Waggnera za senatora Spoj. Státft.
Většina popullstft v senátu vynutila
odložení pořádku a přijala resolucl, pro
hlašující, že vrchní soud nemá žádné
pravomocno&li nad zákonodárnou v pří
padě nyní soudu předléhajícím.aby roz
hodoval, který z hašteřících se domů má
pravdu. Resoluce zavazující senát k
poslušnosti rozhodnutí soudu byla po~
ražena.
Nový senátor z Wjomlnga.
Cheyenne, Wyo.f 23 února. Poně
vadž zákonodárstvo zdejií nemohlo se
dohodnouti na volbě nového spolkové- :
ho senátora, vložil se do toho guvernér
Osboroe a ustanovil milionáře A. O.
Beckewitha. Beckewith je kaplt&liatou
nepříUS oblíbeným a zvláště vytýká se
mu, že je v úzkém spojení s železnici
Union Pacific, která v něm získala no- ~
vého zástupce ve spolkovém senátu.
Sond t Homestead.
Pittsburg, Pa,, 20. února. — V pro
jednávání případu, aby odsouzeným pro
pokus otráveni dělníkfim byl dán nový
soud, bylo pokračováno a některé dftvo
dy slySeny. Porter obrátil se na soud
a pravil, že dftkazy o vině odsouzených
podané nejsou dostatečný na rozsudek
"vinen." Soud zdržel se rozhodnuli.
V případu Wllllama Brennana a osta
tních, kteří pro vzpouru v srpnn od
souzeni byli, dokazovali zástupol, že
lidé ti byli Da klamnou žalobu odsouze
ni. (Odsouzeni prý totiž utvořili vo
jenskou setninu a postavili se na odpor
fieriffim,když tito byli povoláni k udrže
ní pokoje. i] 3
Pittsburg, Pa., 20. února. — Hugh
Dempsey, od Fytířft práce, který nedáv
no byl odsouzen pro súčastnění otravo- •
vání (prý), byl dnes večer opět zatčen
na obžalobu zločinného útoku. Zatčení
budí v&eobecný údiv a má tajemné po
zadí. Zatýkací rozkaz vydal soudce
Stove krátce po jednání o povolení no
vého soudu obžalovaným, Zatčený byl
dán pod záruku $2500. Ač soudcové
dosud nedali na jevo, zda zamýilí ČI
nezamýtlí povolit! nový soud, přeoe má
se za to, že spí&e loud povolen nebude.

xml | txt