OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, March 01, 1893, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-03-01/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

Indlanapoll*, Ind., 35. února. —
Spolkový aoudoe tohoto okrsku Baker
vydal sde doM rozhodnuti, které sp&ao
bilo všeobecnou sensacl. Podle rozumu
tohoto pána, který by ae spíš hodil do
Školy než za vykládače zákona, ztrácí
každý člověk občanské volební právo,
jakmile schůdné a potřebuje od okresu
podporu. Při minulé listopadové volbě
bylo několik chudých z okres, ohudo
blnoe od voleb vyloučeno. Někteří ob
čané se jich zastali a pohnali volebního
vládního dozorce Chis. K gstona k sou
du. Soudce Baker propustil obžalova
ného z obviněni a vydal svoje Šala
mounské rozhodnutí, které dělá svobodě
americké a občanské rovnosti malou
čest.
Ztížené rozrody.
Pierre, Již. Dak , 25. únor».— Stát
Jižní Dakota byl dosud útočištěm všech
nešťastných manžel & a manželek, které
se chtěly způsobem co nejsnadnějším
pout svých zbavit. Po tříměsíčním
pobytu ve státu mohl každý o rozvod
požádat! a mohl jej bez vSech obtíží ob
držet!, když po oznámení v novinách se
druhá strana nedostavila. Nyní záko
nodárstvo přijalo nařízení, které celý
dosavadnf rozvodní zákon změní. Zákon
vyžaduje nyní pobyt ve státu plných
šest raěsícfi v tom pádu, kdy je obydlí
manžela neto manželny žalující strany,
známo a mftže mu být! dáno písemní
oznámení o žalobě, v tom pádu pak,
kdy musí býti strana žalovaná hledána
v novinách, vyžaduje se celoroční po
byt ve státu. Předloha přijata j6 obě
ma sněmovnami a není pochyby, že ji
guvernér schválí.
Kansaští repablikáaé zTÍtězili.
Topeka, Kans., 25. dnora — Již se
mnohokráte osvědčilo, že americké sou
dní rozhodnutí v politických záležito
stech bývá dplně stranické a že soudce
rozhodne ve prospěch té strany, ku kte
ré se hlásí. Zdejší nej vyšlí státní soud
vydnl dnes podobné rozhodnutí, které
dokazuje, že jsou naše zákony vykládá
ny jedině dle libovfile mužfi, kteří jsou
pověřeni dfivěrou lidu a zvoleni za
Boudce. Jsou právě takovými straníky
jako každý jiný člověk. Dva soudcové
nejvyššího soudu, Horton a Johnson,
republikáné, rozhodli, že v rozepři sně
movní má právo strana republikánská a
její organizace že musí býti uznána za
správnou. Třetí soudce A'len, populi
sta, nesouhlasí s náhledem tímto a jest
pro stranu popullstickou; poněvady. jest
však osamocen, nabude platnosti roz
hodnutí .ve prospěch republikáni a
chátra zjednaná dvěma bohatými želez
nicemi, která se úskokem zmocnila sně
movních dtadfi, bude prohlášena za
řádný sněm, kdežto ostatní poctivější
členové sněmu, kteří se nechtěli dáti
kapitalistftm do vleku, budou se nyní
musit podrobit. Čistá tfsta< a!
Železniční vlak ▼ závějích.
Grand Rapids, Mích., 21. ilnora. —
Vlak, který v pondělí večer měl sem z
Muskřgonu ořijeti, přibyl sem až včera
ráno o 1 1. hod. s 20 cestujícími a že
lezničními zřízenci. Veliká sněhová vá
nice přinutila zřízence, aby vlak zasta
vili v širé krajině u tíavanny. Závěje
sněhové dosahovaly až k oknfim vo/ti,
avšak po usilovné práci podařilo se vla
ku cestu uvolnlti, tak že ráno mohl dá
le jeti.
Jiná velká sněhová vánice zasypala
dva nákladní vlaky a veškerá doprava
na dráze "Grand Rapids Indiana"
mezi Mossey a Stanwoodem musila býti
v noci na včerejšek zastavena. Až v
poledpe byty* koleji lutae jbvo1kí»7 a
vlaky moblj Jtidltt. ŽáM.vltkj m*
jdou na sáptd odtud do Detrolt, Ortnd
Havenu a Milwaukee; pluhy ba odhazo
vání eněhu jsou v plné práci, tak že jeat
naděje, Že dnes doprava na vftech itra
nách bude /novu zahájena"
S Washingtonu*
Sil. února. — L. A. Thurston a jeho
soudruzi, speciální komisaři prozatímní
vlády havajské, a Pavel Neumanu, vy
slanec sesazená královny Lillnokalani,
strávili velkou část včerejšího dne na
kapitolu a hleděli získati senátory a ji
ué vynikající osobnost pro věc, jimi
zastupovanou. Jeden z komisařů, Mar
sden, odcestoval včera večer do New
Yorku, odkudž dne 3. března vydá se
na cestu na ostrovy sandwichské. Chce
si prohlédnouti před svým odjezdem ze
mi a proto z New Yorku navštíví vodo
pády niagarské, pak přijede do Clťcaga
a jiných měst na západé. Jeho kolle
gové znají Spoj. Státy již od dávna
jakživa.
Očekává se, že smlouva o připojení
Havaje, která v senátním výboru pro
zahraniční záležitosti jednohlasně byla
přijata, bude již dnes ve výkonném se
zení senátu vzata v úvahu.
Praví se, že vyslanec královuln Neu
mann se přesvědčil, že není možno, aby
královna opět byla doazena na trfin. že
vsak si přeje, aby měl o tom úřední
rozhodnutí, které by při svém návratu
na Havaj královně předložil.
26. února. — Trvání tohoto koogre
su bude již velmi krátké, za týden
pozbude 52. kongres své právomccnosti
a bude rozpuštěn. Jest pochopitelno, že
ještě v tomto posledním týdnu trvání
jeho nahromaděno bud" mnoho předloh,
z nichž ani polovice nebude moci býtl
vyřízeno. Předlohy, které každoročně
musí býti vyřízeny, jsou asi tyto: Před
loha povolující peníze na udržování,
pevností, která se již stala zákonem;
předloha vojenská, jíž schází již je: om
presldent&v podpis; předlohy na vydr
žování vojenské akademie a na okres,
kolumbický, které jsou v rukou výbo
ru; povšechná, diplomatická a konsu
lární, jakož i soudnička předloha prošly
oběma domy, ale potřebují ještě upra
vení; pensijní předloha prošla domem
poslanců leží nyní v senátu; senátní"
rozpočtový výbor musí ještě mimo to
upraviti předlohy: na loďstvo, na ho
spodářské a na poštovní záležitosti a
předlohu doplíiovací. VŠ-, co není do
sud dokončeno, musí býti dohotoveno
během t hoto týdne. Na privátní
předlohy zbude tedy již velmi málo
času. Výkonné zasedání senátu se již
asi odbývati nebude a proto také možná
že nedojde smlouva s Hawajskem
schválení; někteří senátoři příči&ují se
aspoň o její odložení do nastoupení
Clevelanda. V domě posiancti nejdftle
žitější věcí k projednání jest ze senáta
poslaná Shermanova předloha na roz
pr dání bondfi vládním finančním ta
jemníkem.
Veliká paráda.
Washington, D. C., 26. února. —
Příští soboty nastolen bude na svůj
"tr&n" president Cleveland a demokra
té z celé země připravují se, aby tento
děj co co možná s největší pompou a
okázalostí oslavili. Kde jaký bohatý
demokrat nebo přítel Cl*velan3ftv,
každý p >jede se na tu parádu podívat.
Větší Část nových členft kabinetu bude
přítomna. Hlavním kusem celé slav
nosti bude veliký "marě," ve kterém
potáhne hlavními ulicemi washington
skými několik tisíc demokratft Mladé
mu chicagskému demokratu Hopklnso
vl, kletý fl taká brousí suby m ohioag
skou polt a, dostalo se toho "ryiítme
nání,'' I« bjl MtanoTen jedním s
hlavních marftálft, kteří povedou oddě
lení demokratb ze západu. Až se ten
to "marfi" ukončí následovat bnde prů
vod druhý, taženi presidenta Harriscna
s celým zástupem přátel a sloužících k
nádraží a po železnici do Indi&napolia.
Trnut donucen fc posluinostl.
Buffalo, N. Y., 26. února. — Na
rozkaz vrohního státního soudu zabavil
okresní Šerif Beck readingskému trustu
15,000000 ton uhlí,by vynutil zaplace
ni $27.000, kteroužto částku dluhuje
trustu trust flrmé Brown Holbting &
Conveying Company za vestavení mostu
přes řeku nedaleko Cheokiowage.
Ze Sprinflgeldu.
Sprlngfleld, 111., 26. února.—Členové
zákonodárstva, kteří již od nového roku
pilně zahálejí, budou míti tento týden
prázdniny. Jedna polovina odjede
jich do Chicaga, kdež bude v úterý
demokratická konvence na jmenování
mayora a jiných úředníků, druhá polo
vice demokratů pojede ke konci týdnu
do Washingtonu, aby se tam podívala
na velkou parádu o nastolení presiden
tově. Tak pěkně uplyne celý týden v
příjemné nečinnosti a zástupci lidu bu
dou mít za to plat. Několik poslanci!
a senátorů, kteří nema í mnoho peněz
na útratu, z&stanou ovšem také ve
Springfieldu a budou-11 tvořiti postači
telné quorum, bude 9e o něčem mluviti
na prázdno, aby se nezahálelo.
"Americká poušť."
Kdybychom se dnes tázali, kde
leží americká pustina, nedovedl by
nám to nikdo pověděti. Však ještě
před padesáti lety a později měly
děti ve zdejších obecních školách
na mapách západně od řeky Mis
sissippi naznačenou velikou step,
která sáhala až na západ ke Skal
ným horám a od středního Texasu
až ku hranicím Severní Dakoty.
Veliké toto území, které zabíralo
část nynějšího TYxasu,celé Indián
ská území, Kan-as, Nebrasku, Jižní
Dakotn, část Arkansasu, Missouri,
Iowy, Minnesoty, Wyomingu, Co
lorada a Nového Mexika, nazývalo
* e tenkráte také "Indiánskou stepí"
a mělo v Americe asi takovou po
věst, jako Sahara v Africe, s tím
toliko rozJílem, že Sahara pokryta
jest pískem, kdežto americká step
pokryta byla travou, jež se jenom
několik dní z jara zelenala, ostatní
část roku však byla jako sláma
vyschlá. Sahaře podobá se také
bývalá "americká step" svým pů
vodem. Není pochyby, že velikou
rovinu tuto pokrývalo kdysi obrov
ské vnitrozemské jezero — právě
Íako Sabaru — od hor Skalných až
; Alleghenám, a když se toto do
zálivu mexického před věky přelilo,
zbyly tn pouze veletoky Mis
sissippi, Missouri a Ohio, které
vodu, jež se se v horách hromadí,
do moře svádějí.
Před občanskou válkou počalo se
území Kaneasu a Nebrasky zalid
ňovati, však ještě po válce byly
krajiny ty líčeny jako pouhá pu
stina a suchá step. Kamkoli oko
pohlédlo, všude rozsáhlá, široširá
rovina, bez vody, bez lesů, obývaná
rai?
jpoiení med
i Denver. C
tu
Tel blouda. Bíl/eh
ta po řídku a Šili jako
V roce 1865 zřídit jí
worth první stálé aj
chinson, Kane., a uenver,
kdežto dříve spojení to obstarám
pouhé karavany, které jako
eké karavany simunu, vygtav<
byly v létě cyklonům a často
nich bvly zničeny. Málokterý cesto
vatel jevil mnoho chuti puetiti se 3
na cestu do vnitra veliké stepi této, 1
která kolem roku 1860 měla pověst
krajiny nescliůdné a neproniknu
telné. V roce 1867 poslán byl zku- ;
seny horník a geolog A. W. Hoyt I
některými kapitalÍ6ty z New Yorku -
aby se přesvědčil, existoje-li sku
tečně nějaké takové území, jakým ■
líčeno bylo Colorado a je-li v něm'
půda k do'ování příhodná. V po
pisu své cesty vypravuje Hoyt, ía
mu eel cestovat i krajinou neschůd
nou zvanou "Velikou Americkou
Pouští", která je skoro nepronik
nutelná lidem i dobytku. Ve dne v
v noci musil jeti rozsáhlými rovi
nami a po několik týdnů vrchu ani
lesa nespatřil. Neviděl nic než
samou suchou trávu.
Unes, jak jsme již výše uvedli,
nikdo o americké poušti ničeho
neví. Celá krajina tato obydlen*
jest husté bil jmi osadníky, kteří
pustinu dřívější obrátili v úrodnou
zemi a změnili tvářnost pu6ty čí
stepi v příjemnou rovinatou kraji-'
nu. Farmy pokrývají celou zemi
a města husté vznikají b takovou
rychlostí, že vzrůst Chicaga zůstá-.
vá zastíněn. Železniční síť je tu
velmi hustá a telegrafy každoročně^
úžasně rostou. Co jest hlavního,;
dříve suchá půda jest nyní hojně
zavodňována a umělé průplavy
rozvádí vodu všude tam, kam by*
se přirozenou cestou nedostala.
Nedostatek dříví kpalivn odstraněn
jest a nahražen mnohonásobně
hojným dolováním uhlí. Prostřed-J
ky životní jsou tu mnohem hojnějSf
než na východě a proto také obyva
telstvo mnohem rychleji se ro*-:
množuje. Kdyby číslice pravda
nemluvily, nemohl by nikdo uvěřiti
ku př. Denver v Coloradu, město
založené před třiceti roky, mělo by
právě tolik obyvatelů jako Albany
v New Yorku, založené v roce 1680
a ležící na Hudsonu v důležitém
obchodním místě. Tentýž Denver
má dvakráte tolik obyvatelva oo
Trenton, N. J., ač byl tento zalov
žen v roce 1792.
Mluviti o vzrůstp, bohatstvý
pokrokn krajiny výše popsané byl
by pouhou zbytečností. Jsou 1
fakta až příliš dobře známá. ^
chod pozbývá své důležitosti
hlavní těžištč lidnatosti a bohatší
Spoj. Států postupuje ustaviči
dale na západ a brzo snad překrc
řeku Mississippi. Kdyby to slo
"brzo" zdálo se snad nékomu pří'
odvážným, nechť pováží, že to
bylo vykonáno v krajině na záj
od řeky Mississippi, jest dějii
oouhých padesáti let, ponej1
pějinami posledních dvaceti]
joků. —

xml | txt