OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, March 01, 1893, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-03-01/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

vysUl tvého synovo* do
iky Hodoval datová této
ohoe prý upravltl
Srbska k Velké Britanii dle vzo
, tn poměru Chorvátsk* k Uhrám. UČÍ*
r iMi skutečně tak, potom nikdo nemusí
Irčanftm aávlděti danajského toho daru,
oeboC ústava chorvatská sice znamenitě
ae ©svědčila, aviak ne ve prospěoh
Ohorvatft, ale ve prospěoh Miďarft,
kteří libovolně tam vládnou a bezohled
ně utiskuji vlasteneckou opposlci chor
vátskou. ffi?-': >
Občané flladelflčtf sl stěžují trpce, že
Čistění ulic stoji je každoročně $600.000
a ie ulice jejich přece z&stávají věčně
špinavými. Avšak ve Filadelfii nemají
příčiny k nářk&m, spiše měli by se ra
dovati, neboť v Chicagu a New Yorku
dosáhnou téhož výsledku za několik
millionft, který stojí občany flladelflcké
pouze šestkrát sto tisíc dollarb.
Královna Alžběta rumunská, pod
jmenem Carmen Sylva známá "básníř
ka" darovala nové korunní princezně
rumunské zvláštní knihu. Listy její
■hotoveny jsou z perletě a každý z nich
nese nápisy a kresby provedené rukou
královské dárkyně. Vazba jest ze zlata
a ozdobená drahými kameny. Zevnčj
lek knihy dle toho jest asi velmi hezký
a halí-11 se doň i krása vnitřní, bude to
piknou rodinnou památkou. Však hle
dat! u&lechtilou mysl a nadání na trů
nech, jest dnes prací více než marnou.
Proč ustanovil Cleveland Greshama,
odpadlého republikána, náčelníkem své
Sřífití vlády, svým státním tajemníkem?
ttl bezpochyby v písmě, že buda v ne
bi "větSÍ radost nad jedním hříšníkem
pokání činícím než nad devadesáti de
víti spravedlivými, kteří nepotřebují
pokání".
Australský "professor" Lándtrman
vycvičil v boxování klokana, který
nyní posláu byl do Londýna, aby se
mde boxoval s nezlepší mi zápasníky na
pěstě. Jak vldětl, lidstvo pokračuje.
V Španělsku pomalu začíná mizet
zápas s býky, v Anglii, Austrálii a br
zy i v Americe budou se zápasníoi biti
• klokany a jinými zvířaty, čemuž
ovBem není se oo diviti, povážíme-li, Že
je dobyteček jako doby teček.
Ze síní zákonodárný v Kansas přene
sen byl již nyní boj mezi populisty a
republikány na ulici. Došlo ku pravi
delné řeži, ve které populisté zvítězili.
Republikáni chtějí teď přivdati si po
moc a proto vydali provolání ku svým
politickým souvěrcům. Kdyby provo
lání potkalo se s očekáváným účinkem,
nastane velké krve prolití. VSe to pro
něko ik Uradft! Tak zvaná strana lidu,
oschcs si dáti vyrvat kořist, která Jí po
vítězství připadla a proto háji si jí zu
by. Diváci na tyto výjevy nemusí být
zrovna překvapováni, anebo pfisobí-li
jim tak velkou zábavu, ať se přestěhují
jen do Chicag i nebo New Yorku a uží
Jou politického sportu tolik, že rádi
vrátí se na daleký západ.
Němci jsou radostí celí bez sebe, že
tli Rusko má nesnáze se svými novými
vojenskými opakovačkami. Když loň
ského roku rekt >r Ahlirirlt vydal bro
žurku o židovských flintách, které ně
meckému vojsku židovskou firmou byly
dodány a po použití při vojenských
evičtníoh ukázaly se nepotřebnými, hle
děla většina německých časopiafi fak
tum to rozličnými výmluvami zakrýti.
Avkk přivé s jich ndoMl na Špatnými
půlkami ruskými dá m s aiBtoitl sou
dUI, te ddaje rektor* AhlwttdU úplně
na pravdě se ukládaly. Neboť Škodo
libost vidy nejvíce u člověka se objeví,
kdyi též souseda stihne stejná pohroma,
jinak pocítí spíle soustrast aneb aspofi
Škodolibost nedá tsk na jevo.
Pánové Stauber a Ingerthron meška
jí od včerejška ve Springfleldu, kde
hodlají mezi politikáři účlnkovatl ve
prospěch uvězněných předáků dělni
ckých Schwaba, Fieldena a Neebe, již
stall se oběťmi bouřlivého roku 1886
a bez všech dftkazfi, pouze co odstrašu
jící příklad, tak dlouhý čas v žaláři
úpěti musí za viny jiných, kteří ač
hlavními pftvodci, přec drželi se tak da
lece v pozadí, aby mohli si omývatl
ruce a při tom se tvářiti, jakoby
o ničem nevěděli. Tím se dá vysvětlit
ta neobmezená sympathie lidu pro
tyto tři uvězněné, o jejichž neoprávně
ném žalářování každý je přesvědčen.
Všeobecně se myslí, že pokus tento bu
de výsledkem korunován a ne—li všicci,
tedy prozatím aspofi některý ze jmeno
vaných tří žalářovaných že propuštěn
bude.
Rozhodnutí soudce Goggina, dle kte
rého policejní šéf byl nucen zaplatili
okresu útraty vzešlé neoprávněným
zatčením občana Fďrnalda, účinkovalo
jako ledová sprcha na naše modro
kabátníky, kteří vědouce, že bez zaty
kače nemají právo nikoho zatknouti,
koho přímo nevidí zákon porušovali,
přec mnohdy sumovolnč občas za
týkání prováděli, aby jednak moc svou
na jevo dali a jednak aby se někomu
zavděčili, kdo spoluobčana svého rád
by viděl za mřížemi. Doposud soud
cové v takových pádech zatčené bez
okolkft propouštěli, aniž by policistu
sa jeho . přehmat řádně vyplýsoili
Soudce Goggin ťal svým rozhodnutím
do živého, n^boť dal mimo potrestání
zdejšího policejního šéfa McClaughry
ho i neoprávněně zatčeným návod, jak
se mají vfiČi těm policistům zachovat!,
p&k-li neoprávněným zatčením osobní
svobodu jejich ohrožují.
Je to asi smutným vědomím pro od
stupujícího presidena Harrisona, že na
sklonku jeho vlády zbyde ve spolkové
pokladně taková díra, že ji příští vláda
ani za šest měsí ft nejbedllvějSího ho
spodaření není s to zahradit! Evropské
vlády, zvláště Rikousko, stahují zlato,
jenom na&e vláda nucena 1e Shermano—
vým zákonem každého měsíce nakupo
ti stále nové a nové zásoby stříbra, ná
sledkem čehož se zlata stále zbavuje.
Nyní je se svou zásobou v koncích a
aby sl pomohla, bude bezpochyby nuce
na vydatl znovu asi za $50,000.000 bon
dft. V senátu navrhl Sherman př dlohu
podobného smyslu a také úředníci vlád
ního finančního odboru nahlížejí, že
bude nutno něco takového učiniti, vSak
president Harrison postavil se tomu se
vší rozhodností na odpor a praví, že ne
dopustí na to, aby se na sklonku jeho
vlády zvy&oval národní dluh. Aťsl pří&tí
vláda pombže, jak chce.
V Kansasu rvou se spolu členové zá
konodárstva, malují sl vzájemně obočí
na modro, rozbíjejí si nosy a vyhrožují
zastřelením jeden druhému. A přece
tvoří dohromady neJvySSÍ a nejčestnějfií
shromáždění, které má za povinnost
dělatl zákony pro lid. Jak má lid zá
konft těch poslouchatl, když k nim zá
konodárci mají tak malou úctu?
i ž. pífl Hni dobrota ta*< .íkrfjiko 4
)«* M)UpiJm dftkaum ntoladajlet tal
Morki: Jedeš bnnnky nadporučík
přirovnal ve Vídni ▼ jedné kasárně Ji
stého židovského reserv ní ho poručíka ku
Štětinatému zvířeti, jehož maso, je-li
uzené, se selím a knedlíky je dosti dob
rou pochoutkou. Následek toho byl
souboj na Šavle.. Husarský nadporučík,
známý oo dobrý Sermíř. hrál sl při sou
boji se svým protivníkem a na mfsti
sečných ran, rozdával tomuto rány plo
ohou Šavlí. To když židák zpozoroval,
Ihned bez báznfi udeřil na svého Šle
chetného odpftrce, který poranitl jej v
úmyslu neměl a místo p'oohou šavlí,
zasazoval tomuto rány sečné. t Nadpo
ručík pozdS litoval své útrpnosti s člo
věkem, který velikomysloost protivníko
vu ve svfij prospěch využltkoval, neb,ť
po souboji lékař seznal, že nadporučík
má svaly oa pravé ruce dplnfi přeříznu
ty a tím stal se navždy mrzákem, a
že mu byl useknut i nos, který po dlou
hém hledání byl nalezen přilepený na
stropě sálu, kde souboj byl odbýván.
V těchto dnech psalo se o tom, aby
vláda opravila peněžní měnu tím, že
by vyráběla stříbrné dollary téže veli
kosti co nynější, však při větší tlouštce,
tak aby v nich bylo nahraŽeno stříbro,
kterého se t&m nyní nedostává. Stříbro
v dollaru má za dnešních poměrři cenu
pouze 65 cent&, tak velice cena jeho
za posledních let sklesla, přece však
dělá vláda stále nové a nové dolary s
cenou, které nemají, a musí jim dávati
nucený oběh. Ovšem se tvrdí, že bo
hatství strýce Sama ručí za to,že budou
v ceně udrženy, však kdyby se mělo
pokračovatl dále v nynější politice
finanční, vyčerpá se také kredit spolko
vé pokladny, která není bezedná. Příští
pre3ident Cleveland činil již pokusy
oblomiti své přátfle v kongresu a po
hnout! je ku finanční nápravě, odvolání
Shermanova stříbruáckého zákona, však
nezdařilo se mu to a návrh jeho stou
penc6 byl oběma sněmovnami zamít
nut. Podle všeho nedá se 53 kongres
rovněž oblomiti, neboť moc západních
stříbrfiáckých baronů stále vzrftstá.
Stařičký předseda ministerstva angli
ckého a osvědčený vůdce strany llberál
nf, Gladstone, podal tedy již v dolní
sněmovně dlouho očekávanou předlohu
irské samosprávy. Předloha tato vyho
vuje skoro úplně požadavkům irské ná
rodnosti a nalézá u vSech stoupenců
strany liberální i irské nadSený souhlas.
Gladst ne tedy v té věci vyplnil sliby
své. Zbývá mu nyní jeStě, aby učinil
zadost též požadavkům dělnickým a
hleděl i na tomto poli zjednat kýženého
míru a shody. Dělnictvo anglioké na*
chází se nyní v poměrech krušných.
Vfiechny obory průmyslů klesají, čeho?
vinu hlavně nesou ochranná cla ameri
cká a ve mnoiiých zemích evropských,
kde doposud b/ly nejlepší trhy angli
ckého zboií. Hlavně v oboru bavlnář
ském, který zaměstnával několik milio
nů dělnických • rukou, nastala v době
poslední úplná stagnace a kde mohlo se
jeitě pracovati, tam zaměstnavatelé
chtěli využitkovati neblahých poměrů
a snížit! ještě bídné mzdy dělnfků a
donutlti tyto ke stávce. Nez iměitnané
ho dělnictva je nyní ve Spojeném
Království ohromné množství a bída
mezi ním nabývá den ode dne vělšího
rozsahu. Na prvním místě má vláda
za povlnost, aby uspokojila velké ty
miliony pracovního lidu,jichž požadav
ky jsou jefttě nutnější než národní po
žadavky irské a mají též důležitost
mnohem vět&í. Nikdo nepodČefiuje
, uskuteěněaí dávné touhy Irčanů po
~|0>
fiujf. AvUk neméně óprávnlny
požadavky dělníotva a proto toto oče
kává, že Gladstone co nejdříve přikročí
k Jích vyřízení, jak v programu svém
•líbíl. Z tohoto stanoviska sásiupcl
anglického ddlolotra hlaaovatl budou
pro předlohu íraké samosprávy.
Časopisy přinášejí jako vzácnou sprá
vu, Že Jistý profesor v Moskvě povolán
byl ku nemocné až do Kyjeva a dostal
za návStěvu tu 31.000 rublft. Když
tedy odcházel, bylo nemooné ulehčeno^
ale lékaři se p* itížllo.
V New Yorku byl nádhončí Park
hurstfiv Gardner odsouzen na dvr roky
do Slng Slng. Je to spravedlivý trest,
viak přece jsou lidé, kteří se domnívají,
Že by pruhované šaly, Které nosit bude
Gardner, hodily se spíše Parkurstoví
samému.
Někteří svobodomyslní členové kon
gresu pokusí se ponížené poprosit pány
nedělíčkáře, aby dovolili světovou vý
stavu v neděli asp'.'fi jen odpoledne
otevřít. Není ještě jisto, zdali velební
pastoři žádost tuto milostivě neodmít
nou, neboť by byl tím jejich odpolední
' "kšeft" ohrožován.
Kdo by nebyl obeznámen se zdej
šími poměry, ten při čtení těch rozhoř
čených zpráv o potném systému a
o zdánlivé snaze illinoiského zákonodár
ství, zlepšiti ubohým otrokům práce v
v krejčovských šapech jejich trudné
postavení, by se zajisté domníval, že
stane se co nejdříve náprava a t. zv.
potný systém že v brzku bude patřitl
minulosti. Celé vyšetřování ale do
padne jinak. Několik jmen senátorů
a členů legislatury, jakož i pár Žen
dělnických předák! zastkví se v novi
náoh, lid bude je považovat! za skuteč
né dobroděje — pak se celá záležitost
odloží, konečně usne, za rok opět se
probudí a děti, dívky, ženy mladíci a
muži budou v šapových lidomornách
ztráceti své zdraví dále. Nebylo by
lépe méně řečí a více skutečné prása ve
prospěch tisíců o zdraví a skutečný vý
dělek okrádaného lidu?
Ve Filadelfii bude prý utvořen velký
"vepřový" trust. Denní kronika města
kvakerft dokazuje, že směle m&že vstou
pit! v 7ápas s velkým "vepřovým" mě
stom, Chicagem.
Kaplan v státní zákonodáruě wyo
mlngské odmítl s velikou rozhodností
přijmout! služné za své služby. Muž
ten jest až příliš svědomitý. Beztoho
že oceĎuje nároky na sv^lužné dle vý
sledků, kterých svými službami se do
pracoval. A ty rovnají se nulle, neboť
přes denní jeho modlitby z&9távají zá
konodárci wyomingští naprosto bohem
zapomenutým —* sborem.
Všechen Israel jásá a veškeří žldo
žrout! halí se do roucha smutku & po
sýpají hlavy své popelem, poněvadž
žldovsxý ministr financí v Badensku,
dr. Ellstádť-r, s a/il své stříbrné jubi
leum ministerství a vyznamenán byl
při té příležitosti řádem badenské věr
nosti. Jásot jedněch a smutek druhách
hude t svícenějSímu století než jest
devatenácté právě tak nesrozumitelným,
jako před málo měsíci smutek prvníoh
a jásot druhých, když jistý pán vládě
dodal Spatné flinty — jenž náhodou Q«*
chtěl jisti vepřové maso.

xml | txt