OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, March 08, 1893, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-03-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

DNwkntieká kmene*
'hicagu, jež onby vala se v úterý
28. února dopadla následovně:
Harrison
Cirgíer
í.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
15
Kí 8
»J 3
L 20
C 31
11
C 21
24
Cj 29
□ 17
16
u s
22
L 23
C 29
• 10
C21
G 29
13
w* 7
□ 19
r 17
3
6
13
3
12
13
2
19
17
6
7
25
35
11
16
3
9
12
Celkem . .. 531
93
L 57
Švindl s pozemky
Švindléřská švédská firma Friderlck
»on & C. č. 26 Clark u!., jejíž Šéf a je
diný majitel Friderickaon před nedáv
nem utekl, ošvindlovav mnoho Čechfi a
Polátfi, kterým prodal pozemky v
Mioesotě, zejmena v Martin Co. Pozem
ky ty, které Friderickson předstíral
míti na prodej od Chicago Milwaukee a
St. Paul železnice, skutečně prý mu na
prodej svěřeny nebyly a nyní žádá že
lezniční společnost zaplacení těch po
zemkft, které již jednou PMderlcksono
vl zaplaceny byly.
Tak zadal nyní Jan Pazderský z čísla
641 Di xou ul. Žalobu u vyššího soudu
proti zmíněné dráze na c;lý obnos S|>la
cený Fridericksonovi $560, za pozemky
▼ Martin Co. v Minnesotě po $7 za a r.
Právník Pazderského Krčmář, tvrdí, že
železniční společnost má nésti Skorlu ku
mašvlndleřstvím Fridericksonovým uči
něnou, anto mu neměla prodej pozemků
•věřovati.
Jedná se nyní o to, zda-11 železní ní
společnost, pak-ll skutečně dala pozem
ky své Fridericksonovi na prodej, se k
tomu přizná, načež ovšem by ošizení
Fridericksoecm lidé peníze své obdrželi,
neb majetky podrželi—jestli však spo
lečnost železniční vbbeco prodeji pozem
kft nevěděla a Friderickson prodával je
na svftj vrub, pak celá řada chudého
lidu bude ošizena bídným darebou o po
slední groš.
Hrozné nečtěMí.
Když dne 27. února m.m. ráno vtchr
zavál o l| hodině prudce do spuchře
1/ch chabých zdí, které jesté po osud
ném požáru do výš'* čněly, podlehly
prudkému návalu, sesuly sc a pohřbily
10 osob ve svých troskách. Zasypaní
b/dlell ve dvou domech, které bezpro
středná na straně severní « Yorkovou
budovou hraničí a přes to,Že katastrofu
předcházeli jistí poslové, sřítlla se zeď
pak rychle, že nešťastníkům byl útěk &
zachránění zamezeno. Následujíof
osoby byly zasypány:
John Smith, hostinský v 6. *761 Hal
sted ul.
Carrie Smithová, *eho žena.
DoUle Smithová, 13 roků stará.
Babe Smithová, 10 r.st.
Hattie Smithová, 4 r.st.
Paulina Martinova, 21 r. stará.
Joe Meisterle, nalévaěu Smitha.
A. Kunze, klenotník v ě. 763 Hal—
sted ul.
A. Kunzová, jeho žena.
Fred Kaoze, 21 roků starý syn obou.
V jedné ze zasypaných budov vedl
John Smith živnost hostinskou, kdežto
žena jeho se třemi dětmi obývala ho
řejší poschodí. Druhý d&m je dřevěná
stavba o dvou poschodích a byl obýván
A. Kunzem, jeho ženou a synem. V
dolejší místuosti vedl Kunze klenotni
cký obchod. Obě tyto budovy byly
sřítivší se zdí, která podlehla prudké
mu nárazu vichřice, tiplně rozbity a
zasypány.
Když Yorkova budova před několika
měsíci shořela, započalo se ihned se
stavbou na novo. Zadní zeď byla při
požáru stržena, kježto přední zůstala
stát a sice téměř bez opory, poněvadž
dřevěná konstrukce vyhořela. Tato zeď
s ohledem na tu okolnost měla být
opatrně stržena. Dříve však než ten
dmysl byl proveden, udála se dnešní ka
tastrofa.
Hrozný je pohled na holé rohy zdí,
čnící v zadní části domu do výše. Z
předu sesuly se těžké kvádry 1 s meoší
mi kameny na ulici a tnto úplně zata
rasily. Veliké kameny cent i dva centy
těžké dokutálely se až k protějším
domům a menší kameny rozbily tabule
u výkladních skříní obou nárožních ho
stinců v protější malé Marxově ul. I
daleko do této ulice za étly cihly, vě
trem jsouce tam zaneseny.
Česká stařena se oběsila.
Sedmdesátiletá stařena, paní
Anna Vavřínková z 6. 84 Johneou
ul. nalezena byla 27 m.m.ráno v I
8 hodin dcerou svojí Pavlínou v
šatníku ve zdi umístněném, oběše
na na malém litém věžáku, určeném
k zavěšení šatstva.
Ještě v neděli o Jpoledne v dosti
svěží nála lě odebrala se Vavřínko
vá ku svému bratru Pankráci na
AVilson a Clinton ulice, kdež pro
meškala dlouhou chvíli a teprvé k
večeru odebrala se domů, kdež za
stihla několik přátel, s nimiž bavila
se až do půlnoci, načež jako obyčej
ně, ulehla se svojí dcerou Pavlínou,
dosud svobodnou, do posteíe.
Co stařenu línalo v náruě smrti,
těžko jest určití. Byla prý již 6
I roků nemocna a přátelé na ní po
zorovali malé záchvaty pomatenosti
! a proto je pravděpodobné, že Va
vřínková si zoufala v okamžitém
návalu šílenství.
i'ech přejet.
Když ve středa ubíral se český dělník
František Karmazín, jenž se svou rodi
nou v 6. 95 Judd ul bydlel, po trati
dráhy Michigan Central byl náhle
dohoněn vlakem na 63 Pláce a byl těž
ce poraněn na pravé kyčli a levá noha
byla mu rozdrcena tak, že mu bude
muset být odejmutu. NtBfastiý krajan
dopraven byl do nemocnice sv. Lukáše.
fech zne»ťa*tnén.
Pan .lan Martínek, z 770
AJlport ul., pracující v ohradě u
firmy T. Wilce na 22 a Throop ul.
spadl ve středu krátce před druhou
hodinou odpoledne s hromady pr
ken, as 26 stop zv/ŠÍ a byl dosti
nebezpečně na hlavě poraněn, utr
pěv mimo toho i menší poranění
na nosn, pysku a v zádech. Marti
ne^ stál na vyčnívajícím prknu ze
stohu dříví, na němž obyčejně je
stroj, tahající prkna nahorn, při
pevněný. Prkno to bylo spuchřelé
a Martínek se octl pojednou na
zemi, kde ostal 6 rozbitou hlavou
ležeti. Přivolán byl ihned povoz a
Martínek dopraven do byt a dra.
Hobse, na rohu 14 ulice a Blue
Island ave, který mu rány sešil a
a hlavu obvázal, načež kolem
hodiny odp.byl Martínek dopraven
do svého bytu, a odporučen domá
címu ošetřování. '
Český právník přepaden.
V úterý večer zdržel se známý
český právník p. Hrdlička trochu
déle v městě a když pak kolem 10
hod. slezl na rohu Harrison ul.
a Ogden ave. z pouliční káry aida
směrem ku dvanácté ul., byl náhle
na rohu Winchester a Ogden ave.
přepaden třemi chlapy, kteří jej na
zem porazili a něčím " tupým do
pravé strany čela udeřili, tak že má
znáti krvavou ránu. Policejní stráž
ník, který se do jednoho blízkého
výklenku domu před 03trým vě
trem schoulil, přispěchal ohrožené
mu právníku ku pomoci což když
darebové zpozorovali, vzali nohy
na ramena a zmizeli ve tmě, aniž
by se podařilo některého z nich
zatknou ti.
Čech poraněn
Matěj Novák z č. 834 — Wood
ulice, pracující v továrně na bedni
čky u íirmy Vilce a French, na
Blue Island ave. a 19. ulice, zachy
cen byl včera odpoledne kolem páté
hodiny strojem řezacím na pravé
noze pod kolenem, žíly mu přeře
zány, jablko kolenní poroucháno a
noha jinak mu zohavena. K nebo
žáku byl zavolán pan dr. ViŠtajn,
který učinil pro nebožáka vše, co
učiniti mohl, kčpřestovŠe nedou
fá, že nebude Novák na nohu chy
bný, an poranění je těžké a zfráta
krve veliká. Když pan dr. Vištajn
poraněnému řádně nohu obvázal,
nechal jej převézti do svého bytu,
kde ostane v dalším ošetřování lé
kařském.
Češka přepadena.
Y neděli časní ráno o 1. hodině
dobývali se dva neznámí darebové
do bytu vdovy paní Marie Vanišo
vé z Č. 527 na *25 (Jo a rtu v Kali
fornii,která včak měla tolik ducha
přítomnosti, Že vykřikla na vetřel
ce, aby se klidili, jinak že po
nich střelí. Takový odpor darebové
ov8e:n neočekávali a proto rychle
vzdálili se od domu a aby pí. Vá
ni áová hrozbu svoji vyplniti ne
mohla, zaskočili do kůlny, kdež
aby nemuseli jiti s prázdnem, od
nesli s sebou každý jednu slepici.
Paní Vanišová praví, že poznala
jednoho z dareba, leč nechce jeho
jmdno prozraditi, an se bojí, kdy
by «« mýlila, že by onomu občanu
velice ukřivdila.
Známá a zasloužilá ochotnice,
která druhdy často vystupovala na
jevištích chicagských, pani Marie
Otradovská, opustila jeviště tohoto
světa v sobotu o 1£ hod. odpoledne
v stáři 41 roků. a 10 měsíců. Paní
Otradovská byla ochotnicí známon,
ač poslední čas velmi zřídka vysto
povala. Pohřeb její odbývá se dnes
o 10. hodině z domu smutku 1052
Spoulding ave. na Nár. hřbitov.
Řelba naMeHollen Co art
Míobal Korek z č. 18 McMullen
Court je bratěrka rdněkud z ruského
Polska a má tu nepěknou vlastnost-, že
místo vody, pije obyčejní "vodku",
které ml po česku říkáme "breberka".
Včera odpoledne přiSli ke Korkoví na
návštěvu dva jeho krajané, Jan MUer a
nějaký druhý, jehož jméno nám nezná
mo a velice "přátelsky" se bavili, takže
jeden od samého smíchu a bodných ran
nožem musel být odvezen do okresaí
nemocnice, kdežto dva druzí jsou za
mřížemi.
StAně na dyfterii.
Martha Dudineova onemocněla těžce
na dyfterii včera večer ve svém obydlí
č. 408 Dlvision ul. a byla dopravena
policejním vozem do okresní nemocnice.
Nemocná jest 25 rokft stará Dánka a
zaměstnána byla jako služka u A. Ole
sonové. Dům jest obydlen četnými
nájemníky, pročež nařízeno bylo řádné
vyčistění budovy. Jediný bratr Mar
tin leží v okresní nemocnici stižen jsa
Sarlachem.
Žert a prarda.
V
V Oíně prý ae vy&inula žebrota na
umění. U nás naopak aby umění ^o
žebrotou.
*
Nápis na Čechy.
Na vlast svoji, Čechu,
de} si pěknou střechu,
vplš tam slova zřetelná:
"Tot národa prádelna!"
Moc podle Daricina.
"Z opice prý lidstvo pochází."
Co už jenom bylo hádek z toho!
A přec z "opice," zvláS krutých za
mrazft,
"pošlo" lidí vskutku velmi mnoho]
*
Zvláštní shoda: Vojínové připravují
se na patálii cvičením, a ženich s nevě
stou musí jít před svatbou také na
"cvičení."
*
Ryby berou, Maďaři berou, soudcové
berou, politikáři berou, ano tu a tam
ministři berou, a jen mládenci nebeiou.
Odkvetlá Seraflnka.
*
Na ostrově Bornéu nalezen nový ná
rod, jenž uzavírá sňatky manželské tím,
že řízne se jeden do nohy a druhý do
ruky a krev navzájem pou&tí do ran.
To my děláme taky, jen že se řežeme
teprv aŽ po svatbě.

Jaký je rozdíl mezi vítězným voj
skem a kořalkoft? Ten: vojsko poráží
nepřítele, kořtlka však svého přítels.
# *
Ve Variavě děvče, jemuž umrzl na
kluzišti nos, ponofilo jej doma do teplé
vody a nos jí upadl. — To mají ženské
z toho, že strkají svfij oos do všeho!

xml | txt