OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, March 08, 1893, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-03-08/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

I v.
Proti potnímu systému.
Předloha na potlačeni úmorné ieneká a
(Utéká práce.
Sprlngfleld, 111., "1. března.—V se
nátu podáay byly dnes dvě zajímavé
předlohy ku zlepSení dělnických pomě
rů a k zastavení vyděračství na dělnl
ctvu páchaného. Senátor Noonan, před
seda výboru na továrnické a dělnické
záležitosti, podává správu o svém vy
šetřování potného pracovního systému
v Chicagu. Zpráva tato obsahuje při
bližně asi totéž, co jsme d&kladně po
psali, když výbor v Chicagu vy šetře vá
ní své konal. Na odstranění nebo zmír
nění potného pracovního systému podá
na byla předloha asi tohoto obsahu;
1. Žádná krejčo ská nebo doutní
kářská dílna nesmí býti umístěna ve
světnici, v níž lidé bydlí,spějí, jedí atd.
leč by v ní pracovali pouze vlastní 61
nové rodiny. Dílna má býti udržována
v náležité čistotě a pracovní Inspektoři
mají ji často prohlížeti.
2. V pádu nákažlivých nemocí mají
pracovní inspektoři pečlivě prohlížeti
oděv vyrobený a přesvědčit! se, neob
sabuje-11 nákazu.
AMERHJKE.
3. Inspektoři mají za povinnost se
staratl o to, aby oděv. doutníky, umělé
květiny, ženské klobouky a rozmanité
podobné věci, zhotovené v nezdravých
dílnách, nebyly do státu přiváženy,
kdyby zdraví ohrožovaly.
4. Žádné dítě pod 14 rok& nesmí v
dílně pracovati. Děti pod 10 roků býti
mohou do práce přijaty jen tenkráte,
prokáží-li náležitým svědectvím rodičů,
jejich zástupců, aneb kdyby jich ne
měly, aspoň svým vlastním, v kterém
roce se narodily, aby nemohla býti leta
chybně udávána. Dosvědčení toto
musí býti písemné a inspektor, když
dílnu navštíví, má za povinnost po něm
se tázali.
5. Zeny a dívky nesmí praeovati
déle než 8 hodin denně, čili 48 hodin
týdně.
6. V dílnách, kde pracují ženy, má
býti vyvěšena tabulka a na ní seznam
pracovních hodin, kde pracují děti, se
znam jejich jmen a stáří.
7. Pod jmenem "dílna" vyrozumívá
se zde každá místnost, v níž se pracuje
na výrobě nebo opravě jakéhokoliv
zboží.
8. Provinění proti tomuto zákonu
trestá se pokutou ode $B do % 100.
9 Guvernér má ustanovit! jednoho
továrního inspektora a platem $2000,
jednoho výpomocného s platem $1500
a 10 náhradníků s platem $1000 ročně
Vrchní inspektor má podávali každo
ročně dne 14. ún^ra guvernérovi svoji
podrobnou zprávu
Předloha druhého, vězeňského zákona
nařizuje, Že každj* výrobek, zhotovený
v tr .stníci, musí býli opatřen dostateč
ně velikou a znatelnou známkou, na
spftsob ochranných známek uniových.
Únr.yilné odstranění těchto známek k
podvodným áčelfím při prodeji se zapo
vídá a jakékoliv přestoupení tohoto zá
kona trestá se pokutou od $500 do
•5000.
Obě dvě tyto předlohy odkázány
byly k druhému čtení a j*st málo po
chybnosti, že budou oběma sněmovní
mi domy přijaty a guvernérem schvá
leny.
CT V Indianapolis, Ind., síítila se stará
cihelná budova o třech poschodích a
pohřbila v sutinách 4 lidi. Wlll. Rock*
mayer zemřel krátce po svém osvobození
z trosek v nemocnici.
Cxrover Cleveland
Dnes nastolen bude nový president Spojených Států, G. Cleveland.
Stephan Grover Cleveland narodil se 18. března 1837 v okresu
Essex, N. J., a jest synem presbyteriánského pastora. Otec jeho
byl chůd a mladý Cleveland musel se starati sám o své vychování.
Počal samostatné živiti se jakožto klerkapo'om se mu podařilo dostati
se do školy. V 17. roce věku svého »>tal s* učitelským pomocní
kem v ústavu pro slepce, odkudž pak přešel clo Buffalo a tam se
trvale usídlil. V roce 1855 počal studovati práva a v roce 1859
stal se právníkem. Za čtyři roky na to ustanoven byl pomocníkem
okresního návladního a od té doby rychle postupoval v úřadech.
Kdjrž vypukla občanská válku, vstoupili jeho bratři do Uniového
vojska a Cleveland sám, maje na starosti výživu svá matky, zůstal
doma a zjednal za sebé náhradníka. V roce 1870 zvolen byl okr.
Šerifem, v roce 1881 mayorem města Buffalo. Tento úřad otevřel
mu budoucnost, neboť v něm osvědčil Cleveland svoji ráznost a
schopnost ku správě obecní.. Rok na to zvolen byl na demokratic
kém lístku guvernerem státu New Yorku a to takovou většinou, že v
roce 1884 demokraté, znajíce důležitost státu New Yorku a Clevelan
do v ^popularitu tamže, navrhli jej proti Blaine-ovi za presidenta a
pod jeho vedením také poprvé od občanské války zvítězili. Správa
Clevelandova byla lepší než mnoha jeho předchůdců a zítkala mu přízeň
značného počtu občanstva. Y roce 1888 navržen byl po druhé za pre
sidenta a obral si za úkol provedení celní reformy. Dostal většinu
lidových hlasů, však byl zrazen v New Yorku a mimo to vykoupili
republikáni Indiánu a dva jiné polovičaté státy, takže vstŠina elekto
rální připadla Harrisonovi. Loňského roku navržen byl Cleveland po
třetí přes odpor četných svých nepřátel a na lístku celní reformy zvolen
ohromnou většinou.
Nastolení presidenta Clevelanda
Clexeland nastoupil víera úřad presidenta
a Stevenson úřad mištopresidenta
Spojených Států.
Washington, I). O., 4. března. - Pre
sident Oieveland uvázal se dnes na přišli
čtyři roky ve vládu Spoj. Státft ameri
ckých. Slavnost odbyla se s okázalostí
včt&í než kterákoli dřfvějSÍ inaugurační
slavnost a sjeli se k ní přední demokra
té, republikáni a přátelé odstupujícího
i nastupujícího presidenta z celé zemč.
81avnost odbyla se v tomto pořádku:
Nejprvé složil přísahu v senátní síni
mÍ8topresid(!nt Btevenson, pak ve vý
chodní síni kompresní budovy president
Cleveland, načež odbýval se parádní
prftvod a slavnost se zakončila večerní
ml bankety a plesy.
Grover Cleveland přibyl do města
Již předevčírem a jak toho zdvořilost
vyžadovala, navštívil presidenta v Bí
lém domě. Oba sokové, z nichž jeden
před čtyřmi roky porazil druhého a
nyní se téhož osudu sám dožil, roz
mlouvali spolu dosti srdečně. President
oplatil pak Cl velandovi návštěvu v je
ho prozatímním obydlí v hotelu Arling
tonakém, kdež mu byla představena
Olevelandova manželka a na jeho vý
slovnou žádost ukázána malá Ruth.
Uirrison dal opravit a náležitě vystro
jit vnitřek Bílého domu, aby jej jeho
nástupce nalezl v npjlepším pořádku.
Tnké Stevenson navštívil místopresl
denta Mortona a noví členové kabinetu
ministry odstupující, kteří jim učinili
některá dft ožitá sdělení o úředních zá
ležitostech právě v oběhu jsoucích.
Kongresní 1 vládní strážníai obsadili
▼n 1 Bflý átm a pro
obecenstva muselo býti peéllvl o
dbáno, aby bylo rozdáno ntapa/eh
lístkft jenom tolik, aby nebyly slavnoet
dí místnosti přecpány. Obě sněmovny
sešly se kn svém a zasedání a president
Harrison byl celé dopoledne pilně sa
mftstnán přehlížením a podpisováním
ukončeních předloh, neboť ta práce mu
st být ukončena dříve ne2 vyprSÍ p»*ávo
moonost starého kongresu Kdy i byl
senát se svou prací hotov, vpustil strál*
ce do síně presidenta Harrisona a svo
leného presidenta Clevelanda, které!
3členný výbor uvedl na místa. Po nich
uvedeni byli cizí vyslanci a diplomati'
cký sbor, členové nej vyššího sonda,
členové kabinetu, vojcnStí i námořní
d&slojoícl, guvernéři různých států, vv
sloužili senátoři, členové nt28(cb spol
kových soudft a konečně .dftm posla octi.
Když sc všichni usadili, veSel do síně
no vfc, zvolený místopreatdent Stevenson
a, uveden byl do svého úřadu. Pak
svolal poprvé senát k pořádku, uvedl
do úřadft nové senátory a prohlásil, 2e
nový senát hotov jest k organizaci.
Jeden díl slavnosti byl ukončen a pak
se celé shromáždění odebralo do východ
ní síně kongresní budovy, kdež byl pro
veden obřad nastolení presidenta.
Cleveland skládal přísahu před nej
vyšším soudcem Fullerem,načež pronesl
svoji nastolovaoí řeč.
Borsláni jásají.
Washington, D. C.t 1. března.—
Spojenými silami bursiánfi a nepřátel
antiopční předlohy, byla tato dnes ko
nečně pohřbena. Před několika dny
přislíbil mluvčí Crisp Hatchovl na vý
slovnou jeho žádost, že dá ještě jednou
o předloze jeho konečně odhlasovat! a
slovu svému také dostál. Předloha mě
la bý*.i přijata dvěma třetinami hlásil,
dostala však o 25 méně než bylo potře
bí a proto padla. Brzo po zahájeni za
sedání přihlásil se Hatch ku slovu a
když je dostal, navrhl, aby byl jednaol
řád suspendován a přijaty dodatky se
nátní k jeho předloze. Suspendování
pravidel bylo po krátké debatě přijato
a následkem toho bylo potřebí, aby pro
návrh hlasovaly dvě třetiny přítomných
členfi, což se nestalo, jak jsme již dříve
uvedli. Předloha potlačena byla spft
sobem přímo hanebným, ba skoro Usko
kem. Bursiáné vynaložili na jeli po
rážku mnoho peněz a někteří kongresnl
ci si namazali kapsy. Je naděje, ovSem,
že bude opět v příštím kongresu před
loha vyvolána a nebudw-11 bursiáni
hodně platit, m&že být přijata.
Inkorporace.
□ típringfleld, III., 2. března.—Státní
tajemník vydal dnes inkorporočační po
volení Řádu Vlastenec, č. 25 Č-s. Slov.
Brat. Podp. Jednoty v Cbicagu na žá
dosť Jos Fiihera, st., Fr. Cikánka,
Boh. Fencla, Vojt. Holečka a j.
I Co bade ex president Harrison dělať
Washington, D. O., 3. března. —
President Harrison rozmlouval zdednea
s některými svými přátely o tom, čím
se bude zaměstnávat v soukromí.Pravil,
že přijal nabídku senátora Stanforda a
dal se najmout! na několik každoroč
ních přednáfifk na jeho universitě v
Callřornll. Bude předná&etl o meziná
rodním právu a o ústavě Spoj. Státft.
Bydlet! bude ve svém dřívejěím obydlí
v Indiaoapolls, kde se bude živit práv
nickou praksí. Harrison má jmění asi
na $200,000 a většinu z toho sl uspořil
ze svého presidentského platu. Na unl<
versitě Stanf >rdově budou mu platit a«l
110,000 nebo $15,000 ročně. To mu
m&že ovlem vystačit na dobré živobytí.

xml | txt