OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, March 29, 1893, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-03-29/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

byl dán
▼i Polákovi,
tijfltftnt, ie se nám dostane na
náhrady a že aspofi "Cíř"
nároky na dřad a "udělá"
někoho polioajtem.
Ústřední demokratický výbor telegra
foval do Sprlngfleldu, že neohoe žádné
ho Čecha — než dr. Jirku parkovním
om lsařetn. Guvernér Altgeld s ocho
tou svolil a povolil v5e, co si výbor
přál, až ku té naznačené čárce.
V Detroitu vymohla si jedna žena
rozvod od muže jenom proto, aby mo
hla dostat pensi po svém prvním man
2tll, který býval kdysi vojákem a již
dávno zemřel. Možná, že pensi dosta
ne, neboť takových připadft je na tisíce
a nikdo se proti tomu neozve.
Tajemník námořnictví Herbert sloužil
za války v konfederační armádě a stal
ae tam plukovníkem. Jest ku podivu,
že republikáné nespftsobili veliký po
křik, když jej president jmenoval. Bez
pochyby začínají nahlížet, že je již ob
čanská válka dávno u konce a že se neuí
potřebí rebelů více obávat.
Zákonodárstvo kalifornské přijalo
zákon, podle něhož každý pěstní zápas
b*'Z rukavic spadá pod odstavec nepo
řádného chování a jest zapovězen. Nyní
jest zákonodárstvo obvinováno, že se
dalo uplatit od některých vyrabitelů
sportovních rukavic, kteří prý z toho
budou mít dobrý "byznls."
Profesor na vídeňské vojenské aka
demii, podplukovník Vujič, měl před
nášku, v níž dokazoval nutnosť, aby
dělostřelectvo rakouské opatřeno bylo
děly a jinými ''potřebnými" věcmi nej
modernějšírh soustav. Bylo by záhod
no, aby povstal nějaký profesor národ
ního hospodářství a měl přednášku, že
jest nutno, aby s mtavičným přezbro
jováním a vyzbrojováním se přestalo,
neboť Škodí to blahobytu obyvatelstva
rakouského více, než by uškodila pro
hraná válka s Ruskem.
Kvapem blíží se jaro; vidíme to na
kvetoucích nosech a na rozmanité kvě
teně, kterou vykouzluje "jarní" mrazík
na naše okna.
Básníci praví, že s jarem se vloudi
do srdce lidského láska, my všichni ví
me, že na jaře obyčejně máxe rýmu,
a lékaři tvrdí, že jaro přináší cnřipku.
Kterého nadělení jarního máme se nej
více střežlti?
Žíznivému sklenici piva od úst utrho
vati, vědy a poučení chtivému dělníku
zavřití brány výstavní před nosem, olu
povatl děti o mateřský jazyk— ameri
cká svobodo, tvé jmé .o je násilí!
Zprávy, které došly nás o poděkování
se s trůnu císaře Františka Josefa,uká
zaly se být bespodstatnými,neudávajíce
příČtnu, proč starý Francek připadl na
tu myšlenku. Chce se snad docela od
dati bolesti nad ztrátou svého milova
ného Rudolfa, anebo oddatl se lovu
kam/.íkfi, ktrrý neméně miluje?
Dělový král Krupp zhotovuje ve
svých továrnách děla, která donášejí až
na vzdálenost čtyř německých mil (8
hodin cesty.) To jest skutečný triumf
novověké "civilisace"; avšak musí býti
sestaveny patřičné oči, které by
mohly na 8 hodin c»**ty mířiti!
Gladatooóv* tiská kom* rulé topí pii
vě chřipkou. Jen aby ji Mpttkilo nio
lidského!*
"Říšský sněm bade ros pultě o, bude
11 vojenská předloha zamítnuta" zni he
slo, které právě vydáno bylo z Berlina.
Snad nebude tak zle. Vláda němeoká
podobá se onomu rytiřl "bez bázně/'
jenž v posvátném rozhořčení vytasil svftj
meč, znaleckým okem zkoumal jeho
hrst a ostří a pak jednou ranou vrazil
jej — zpět do pochvy.
"Lidská sláva, polní tráva. Vše upad
ne v moře zapomenutí. Po několik
minulých měsícb byl Kolumbus v ná
rodním životě obou zemských polokoulí
nejslavnější osobou. A dnes? Kdo ještě
vzpomene si na Kolumba?" Tak rozu
muje jistý anglický list. Avšak velice
se mýlí. Kolumbus leště dnes zaměst
nává miliony lidí, ano ještě více: milllo
nové lidí j3ou nuceni jazykem svým na
vlhčovati zadní stranu obrazu Kolum
bova (chtějí-li přilepit! známku na
dopis.)
Zdali pak by souostroví hawaijské
stálo za to, aby se k vůli němu pustily
Spoj. Státy do války s japonským Mi
kádem? Ovšem 8poj. Státy neměly již
válku skoro po třicet roků a mají dosti
Udí, kteří by se za takové smutné pří
ležitosti rádi vyznamenali. Od Japon
ska není možno očekávat! také více roz
umu, než mají Spojené Státy a bude-li
tedy Mikádo chtít ostrovy mermomocí
dostat, m&že dojít na válku.
Když Cleveland prohlásil, že již žád
nému ze starých úředníků svých nedá
úřad,zbavil se celého zástupu přítelíčků,
kteří jej dlouho oblehali. Za to však
oblehá jej nyní dvakrát tak velký zá
stup lidí nových, z větší části jemu ne
známých, kteří z toho důvodu, že ještě
úřad nezastávali, domnívají se býti
schopnými a povolanými zastávat! jej
nyní. Přišel tedy z deště pod okap.
Někteří obávají se, že uškodí světové
výstavě chicagské cholera a za tím asi
ublíží ji nejvíce chicagští lupiči. Až
takový bohatý Evropan po způsobu
evropském bude volně procházeti se
městem a bude přepaden, sbit a obrán,
bude se to telegrafovat! do všech dílů
vzdělaného světa a sta návštěvníků zů
stane zpět, protože se bude pak považo
vali Chicago za Abruzzy. Policie jest
téhož náhledu a náčelník policie před 2
městci učinil již přípravy ku potlačeaí
brigandství pouličního povoláním všeho
záložního mužstva a zvýšením policie,
ale zdá se, že to lupič&m nevadí, neboť
přepady, útoky, loupeže, ba vraždy dějí
se častěji než kdykoliv dříve.
Orlando B. Potter, new-yorský mi
lionář, nedopřeje si ke snídani nic ji
ného než sklenici mléka a kus koláče.
Takový mil ionář mfiže si podobnou j
''spořivost" dovolltl. Hftře jest na tom
dělník, který při své těžké a vysilující
práci, nevydělá sl na více než na k&vu
a kus chleba. Takový milionář vyna
hradí si to na jiné straně, a proto ta
jeho "sp-řivost" a "střídmost" nesmí
se bráti tuze vážně.
V posledních několika týdnech se
sypávají se příliš často domy v Chi
cagu a mnoho lidí pTijde při tom o ži
vot. Neměli by sl naši architekti vzítl
příklad ze stavitelft ve starém Egyptě
a Řecku, jejichžto pyramidy a chrámy
dodnes stojí a ještě tisíce let Žlvlftm na
vzdor státi mohou? Ovšem tenkrát sta*
Grover Cle vel and jest jedním s těch
lidi, kteří m řídl zásadou "nekupuj za
jíce ▼ pytli." Kdežto jeho předchůdce
Harrison byl by anektoval souostroví
hawaijské bete vftech okolků, ohce vě
dět Gleveland, Btojf-ll vlastně ostrovy
za to, aby se staly částí této země a
je-U ua nich obyvatelstvo, která si sku
tečně přeje přlpojiti se ku 9poj. Stá
tům. Kdyby měly Spoj Státy dostat!
pod svou vládu nějakou takovou černou
zemičku, jako je ku př. republika
Haytioká, stálo by je vojsko každoročně
hezké penfze a muoho radosti a otl by z
ní neměly. Proto posýlá Cleveland na
Hawaii komisi, aby se o stavu věcí
přesvědčila.
Dříve, za zlatýoh dob bývalého sy
stému hlasovacího, pomáhali si Irčané
kamením, noži a billiml, vyhnali totiž
všecky protivné si voliče. Nyní pomá
hají si "politikou." Dosadí si své
soudce a ti jednoduše váo sflxnou tak,
že lístek irský projde, i kdyby ve wardě
bylo pouze tucet Irčanfi. Ostatně, pra
cují-li Irčané ze zásady, svědčí toto:
tioudoové irští v kterési wardě při kam
pani třeba letošoí dostali po $50 od
jednoho z kandidátů, který si činil vel
kou naději na zvolení. Když předvolby
byly v proudu, šel jeden z Irských
soudofi ku kandidátovi a žádal pro
soudce $500, pak že jistě projde lístek
zástupcb jeho. Čekanec odepřel, mělť
za to, že jest mu vítězství zajištěno.
Při sčítání odehnali soudcové vše, spo
četli hlasy a hle — kandidát irský, o
němž nikdo nemluvil, dostal větSlnu.
Mravné naučení z tohoto, učiní si každý
sám.
Sultán turecký hraje vrlmi hezky na
piano a věnuje denně několik hodin
svého drahocenného času vyučování své
dcery tomuto ušlechtilému umění. Jest
podivuhodným, jak vážně tihle pánové
starého světa pohlížejí na možnou změ
nu svého postavení a jak pečlivě se o
to starají,aby nabyli vlastnosti a schop
nosti, které zajistí jim výnosné nabíd
ky od desákových museí nového světa,
až lid je z nenadání z jich brlohfi ke
všem čertftm vypráská.
Ve své soaze uvázat! výstavní podnik
na řetěz, učinil umírající kongres 52.
usneSení, aby finanční ministr ze dříve
povolených 5 mtlllonb pamětoíoh pftl
dcllarfi 1,141,600 podržel, dukud by
chlcakští ředitelé nedali záruku, že ob
rátí 1570,800 na premie. Bylo to od
kongresu nesmírné špinavé, ale mftže se
to obrátlti k dobru světové výstavy.
Jest totiž náhledem nej před něj Sích práv
níkft, že toto nové usneSení o části pa
mátních pei ěz propustí místní ředitel
stvo ze závazku, aby výstava v neděli
byla zavřena. Kongres sám přestoupil
pftvodní kontrakt a ředitelstvo mftže
nyní svobodně v neděli rozhodovatl.
Bohužel vSak nemá místní ředitelstvo v
tom poslední slovo, nýbrž nár dní komi
se. Poněvadž víak větSina členft komi
se jest ve prospěch otevření výstavy v
neděli, tedy se dá očekávat!, že přece
bude jen otevřena. Ve své obmezenosti
a neprozíravosti a Špinavosti vystřelil
pánu bohu do oken.
Pozorný francouzský statistik vypo
četl, že v krásné Francii následkem po
litických aneb jiných hádek nedoroz
umění odbývalo se neméně než 4000
soubojft. Záravefi se ukázalo, že vSlcbnl
prohlížeči mrtvol, kteří hledal! v těch
Jiné diffie s dobré rod loj
vána v oby Sej nám angliokém
ti. V ufiení akaiovala nadáni,
řádnou přebytečnou píli, těšila ae tuk
pro ivou přirozenou rostomilovt a skrov
nost lásce vftech svých spolaisěek. Při
tom jeat velmi hezká, má krásné temné
cil a bohatý vlnitý vlas. Z toho se vle
ho vyplývá, že pomilování hodné to
dité, když ne právě trftn a mnoho tlaíc
poddaných, na každý spftsob zaslouží al
aspofi dobrého muže, tedy nejméně
jednoho poddaného.
Francouzský ministr Bourgeols obě
toval se v pondělí za své kollegy a vídal
se svého místa v ministerství; ve středu
obětoval se zase a odvolal tvoa reslgna
ol. Vskutku podivuhodné vlastenectví,
duch nelekající se žádné oběti jeví se u
moderního tohoto Leonidy.
Zajisté jest velmi potěfiitelno, Se
ukázala se nepravdivou zpráva, která
před několika dny z Washingtonu do
šla, že president Cleveland nesvěří
žádnému novináři úřad. Bude jim tedy
přece poskytnuta příležitost, aby doká
zali své schopností ku práci též na tom
to národním poli. Bylo by věčná Skoda,
aby tak vzácné a orlglnelní exempláry,
jaké nalezneme mezi americkými no
vináři, nebyly ukázány nejSirSímu obe
censtvu ku poučení a snad i — vý
straze.
''Hloupými Honzy" nazval říSský po
slanec Ahlwardt několik svýoh kollegft
v říšském sněmu německém, kteří ne
chtěli mu pomáhati "posvátném" boji
proti židftm. V tomto politickém cir
kusu jest to právě tak, jako u "Renze"
a jiných známých cirkusových společ
ností, jsou zde šafikové rozličných dru
hti: obyčejní hloupí Honzové, melancho
lický p ličinel, "Augustové," komické
postavy ve fraku a jinýoh hromada.
Proto také velký národ němeoký má se
"svého" cirkusu takovou radosť.
Spolkový soudce Ricks v Toledo, k
němuž se obrátily železniční společnosti
když jim následkem vydatné a dobře
zorg&nisované stávky teklo do bot, vy
dal své rozhodnutí, že prý žádný želez
niční zřízenec nemá práva kteroukoli
dráhu boykotovatl a vzpírati se v přijí
mání a odvážení nákladu od této. Jest
jisto, že tento náhled soudcův; kterýž
směřuje jenom k obmezováni svobody
Uělnictva, vyvolá dlouhý soudní spor, v
němž si budou soudy přisvojovat! moc,
která jim nenáleží a budou ohtít mocí
a zákonem dělnictvo ku práci dohá
nětl v každém takovém pádu, kde se
vitězatví kloní ku stávkářům. V brzké
budoucnosti spatříme, jak asi daleko
odváži se soudní dvory obmezovati
osobní svobodu chudého lidu ve pro
spěch kapitalistů a boháčů. Potom ae
také lidu otevřou oči a on bude vědět,
jakého radikálního prostředku se má
chopit, aby si ku svým právům po
mohl.
V lllinoiském státním zástupltelstvu
dojde snad přece konečně na to, že bu
dou muset po&lanci za plat, který do
stávají, také něoo dělat. Mluvčí Urafts
vyjádřil se, že vyvolá na přetřes otázka
má-li býtl vypláceno služné těm poslan
cům, kteří zasedání nenavštěvují, a
nebo nemajf-11 místa tčchto prohláiena
býtl za uprázdněná.

xml | txt