OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, April 05, 1893, Image 17

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-04-05/ed-1/seq-17/

What is OCR?


Thumbnail for

|ML£y : X.
Vlečko, oo mohl jsem dosud viděti,
vyznačuje aloe zemi krásnou a bohatou,
ala města, až snad na Granadu, neměla
váau velikých měst ani ve Španělíoh
ani měst v jiných bývalých zemích
Ipanělakých v Americe. Kdyby Ma
naguou, která jest hlavním městem
Nicaraguy, mělo se u končití pozorování
Nikaraguy, byl by dojem, jejž jsme
al mohli učinit! o městech této země,
velmi nedokonalý. Podotknu vSak zde
hned, že Managua jest hlavním městem
teprve mladým a že vláda zemská dříve
byla umístněna v Leóoě, který i dosud
je hlavním sídlem vlády duchovní, totiž
biskupa katolického,a jenž je ne j větším
městem v zemi vftbec, po Guatemale
pak největěím městem ve siřední Ame
rice. Jak velikým městem jest, nebo
kolik obyvatel ae v něm počítá, nevim,
uk Jano ion o neví snad nikdo. V
jisté knize zeměpisné nalezl jsem, že
má León 35,000, Managua 16,000,
Granada 8,000 obyvatel. Qranaďané
tvrdí, že město jejich má 15,000 a Ma
nagua 12,000, León pak 2 5,000, a v
Leóně tvrdí každý, že město jeho má
45,000 —50,000 obyvatel, a že Grana
da a Maniigua mají sotva po 10, 000
Neměl jsem příležitosti nikde, abych
■e dověděl nějakých určitých čísel.
Tolik je jistého, že Leon je největším
městem, a dle pohledu aspoň dvakráte
▼ětší Managuy. Do Leonu nutno ka
ždému jiti, kdo si chce vytvořitl 7 Ni
karagvě pojem o městě španěisko-ame
rlckém v pravém omylu slova.
Poněvadž León leží na dráze z Ko
rlnta do Managuy jdoucí a je.t nej pří
stupnějším místem od okeánu Tichého,
je i obchodně nejd&ležitějším, k čemuž
pomáhá i hustější zalidoění okresu i
větší plodnost pftdy i větší čllost obyva
telstva, než pozorovat! lze jinde.
Osta z Managuy do Leonu skládá se
z dvou oddí ů: z plavby parníkem de
Momotomba a z jízdy dráhou z téhož
místa do Leónu. Dráha pak pokračuje
do Korinta. Jak jsem už jinde uvedl,
vyjíždí se z Managuy asi o £llté. Je
zero Managua souvisí řekou Tipitapou
■ jezerem Nikaraguou, leží však asi o
8 metrft výše, ze kterých 8 metrft 5 na
vodopád připadá. O hladině horního
jezera má se za to, že bývá méně bouř
livá. Z.e své zkušenosti bych řekl, že
není asi velikého rozdílu, a jest-11, že
by spíše byl v protivném smyslu. Zdálo
•e ml, když jsem vyjel z Managuy, že
vidím před sebou vrchol všeho, co jsem
v bouřích mořských a jezerních kdy
spatřil. Chci však ihned poznamenati,
Še parníky na tomto jezeře jezdí mno
hem klidněji, nelítajíce tak po vlnách
jako parník "Victoria" na jezeře Nika
ragvě. Nevím určitě, co jest toho pří
činou, ale zdá se mi, že jsou i lépe sta
věny 1 že se přihlíží k lepšímu zatížení
spodku na niob, tak že mají mnohem
stálejší polohu na vodě. Dokud jsme
jeli z Managuy přímo na sever, nebylo
lze zftstatl na palubě, aniž by se člověk
oběma rukama držel a nohama opíral.
Tak prudký byl vítr. Když se však
loď začala nahýbat! k severozápadu a
přioházela čím dále, tím do klidnější
vody. totiž do závětří, jež činí vysoké
hory, na aeveru a severovýchodu jezera
ležicí, jela mnohem klidněji, a když
konečně projeli jsme úžinou mezi ho
rou Momotombem a ostrovem,jejž tvoří
hora Momotombitoo, vál tak slabounký
větřík, že nestačil čeřiti hladiny vodní
a loď jela tak klidně, jako by stála.
Oerta po T«dé s Xtiigay do Moaotoa
ba (pliiUva) (rvala něco sálo pUm i
9 hodiny, &ve 2 hod. odpoledne byli
jsme jil ▼ nádraží usazeni ?e vosech
železolčníoh, obyčejného tvaru severo
amerických voxft, stavěných ve Filadel
fii. Začátkem plafby z Maoaguy vidí
se ve veliké dáloe na východu pásmo
horské. Na jihu viděli ztráoejfoí se
obrysy pobřežních stavení ve městě, jež
s břehu ještě se mohly rozeznatl. Aby
chtěl člověk rozeznatl 1 části budov nad
jiné vynikající ve městě ssmém za ta
kového věiru, jako právě v době byl,
když já jsem jel, při oněoh spoustách
prachu, jimiž Managua tak hojně oplý
vá, bylo by nesmírně obtížným, a my
slím, že by si spí&e člověk ukoukal mo
zoly na obou očích, než by spatřil, co
hledá. Na západ a sever vidí se kop
covitý břeh poloostrova, jenž se západní
strany vybíhá do jezera. Teprve asi
po hodině cesty vypluje parník na vý
chodní pobřeží poloostroova a odevře se
nový pohled na sever. Na právo jest
náhornf rovina, táhnoucí se daleko na
sever a východ, z níž vynikají jedno
tlivé vrchy nepříliš vysoké. Nu levo
spatříte velikou horu Momotombo a
před ní dále na levo ostrov Monotombi
to, dále na severozápad pak několik
jiných vrchů o málo nižších. Mono
tombo jest sopka,táž sopka,kterou jsem
z dáli viděl, jeda z Granady do Mana
guy. Ku konol plavby jede parnik jen
na malou vzdálenost od p&ty jejf, tak
že se na ní vše jasně rozeznat! může.
Monotombo jest vysoký asi 2000 m.
a má tvar pravidelného kužele se sklo
nem stran asi 35 stupfiů. Jest na úpatí
hustě porostlý a čím výše, tím jest více
mfst holých, a za druhou třetinou výš
ky už viděti lest jen černě šedou nebo
černě hnědou hmotu vy vřelou, která na
západní a jihozápadní straně jest roz
brázděna korýtky potoků nebo nebo
stružkami, jež tvoří tekoucí shuštělá
pára vodní. Na západní polovici také
u samého ústí sopky viděti jest sraže
nou síru, která se na některých místech
hromadí až tvoří běle žlutý povlak.
Nemýlím-llse, nacházejí se ložiska síry
na mnohých místech v zarostlé a polo
zarostlé části vrchu, a na jednom místě,
jež velmi dobře viděti jest s lodi, my
slím, že jest ložisko růmělky.
Když se objevil první pohled na sop
ku, byly na ní bílé mraky a nebylo
viděli nijaké Sianostl. Také ještě po
zději nebylo viděti ničeho, mimo pra
slabounký bílý dýmek, sotva se vznáše
jící proti modrému nebi; když jsme se
však blížili k hoře, sesiloval se dým
rychle a sešedivěl, podobaje se pak
kouři z velikého továrního komína, kde
ještě nemaji příprav na spalování kou
ře. Říká se, že to jsou slrné páry;
myslím však, že hlavní hmotou v dýmu
tom jest vodní pára. a slrných výparft
jen velmi > málo. Můžeť se pozorovat!,
že dým se ztrácí ve vzduchu beze stopy
a že by už dávno bylo všecko okolí po
kryto práškem sírovým, byl-li by to vý
par slrný, nebo že by ničeho nemohlo
rftsti nikde na úpatí, kdybych přijal za
pra/du, že výpar skládá se z kyseliny
siřičité, jež by se okysličovala a dávala
kyselinu sírovou, která by zajisté páso
bila hubivě na všecky rostliny v okolí,
na něž by po mnoho let s vláhou so
srážela. V okolí není cítiti nijakého
zápachu po síře, ani na západní straně
v přístavě, kamž vítr páry zanáší. Na
západ od sopky mftže se viděti, jak z
boku podélné hory vystupují stejné
výpary, a opakuje se to na mnohých
jiných místech v menší míře. V okolí
Monotomba prý bývá často pozorovatl
slabé třesení země.
Přistav v Monotombu jeti dobře »
pohodlné zřízen a nádraží Je velmi veli
ká, jinak podobné viem jiným nádra
žím sdejftí země. Mezi n(m a nádražím
v Leóně jest pouze jedna stanice: La
Paz.
YSecko okoli dráhy tvoři dojem vzdě
lané země a to dobře vzdělané. Uvidíte
veliké plantáže bananové a platanové a
mnoho sad& a zelinářských zahrad, ří
zených s pečlivostí, již bychom po všem
tom, oo jsme dosud v Nicaraguě viděli,
nehledali a neočekávali. Tam, kde
dosud země není vzdělána, pokryta jest
lesem, z něhod se vysekává dříví k pá
lení na dráze. V této části země po
tkáváme poprvé palmy s vějiřovitými
listy, jichž jsem stále na cestě do9ud
postrádal. Lesy jsou husté, ale ne ne
proniknutelné a k usídlení vystěhoval
cft a zařizování hospodářství hodily by
se tyto kraje lépe, nežli všecky jiné,jež
dosud jsem zde viděl, hlavně práto, že
krajina jest velmi zdravá, ač Aorká.
Po čtvrté hodině pojedete po dlou
hém a vysokém mostě, jenž pne se nad
údolím stromy tak zarostlým, že tam
i v druhém období ročním slunce málo
kdy pronikne. V údolí tom vine se
řeka a na vrohu na druhé straně údolí
spatřiti lze okamžikem několik hezkých
bílých věžiček, které už náležejí do mě
sta Leónu. Přejedete přes most a p -
hled na město vás přesvědčí, že León
se liší silně ode všeho, co jste dosud
viděli. Ještě okamžik, a jste v nádraží.
Nalézá se tam množství lidu a za ná
dražím mnoho kočárů, neboť střed mě
sta jest došli vzdálen od nádraží. Jistý
známý v Managoě mne upozornil,abych
šel do hotelu "Central," kde jest dobře
postaráno o pohodlí hostí a kde jest vel
mi lacino. Seznal jsem později, že je
sice opravdu dobře postaráno o pohodlí,
ale ještě lépe o peníze hostí pro kapsu
hostinského, a po dyou a půl dni jsem
uznal, že už jsem dost přesvědčen a že
se podívám zase do některého jiného
hotelu, kde je méně pohodlí, ale také
méně platu. Svezl is-m sc s nádraží
do hotelu v kočáře, jenž hotelu náleží,
a nevím, co bych byl za cestu v kočáře
platil. Později jsem viděl, že platí se
40 až 50 centů ze středu města až na
druhý jeho konec.
XI.
Vzpomínám si na ony staré krásné
časy, kdy jsem z Praby chodíval na
Vinohrady, a jak jsem vždy býval rád,
když jsem přicházel na zpáteční c^stě
do Žitné ulice. Vinohrady tenkráte
bývaly pověstné a světoznámé pro své
bláto; jím staly se právě pověstnými, a
bláto jim pomohlo k tomu, 2e nadšení
básníci a pěvci národní skládali o nich
hymny, jež krásou svou a vzletem
dojímaly srdce# dobrého českého lidu.
Nevzpomínám proto, že bych byl zde
našel podobný případ, aby básníci sla
vili bláto nebo prach v Managvě, ale
vzpomínám, že mi bylo v Leoně na
hodně uprííSených ulicích asi tak, když
jsem přijel z Managuy, jako mi bývalo
po vycházkách na Vinohrady, když
jsem přicbázfl do Prahy, kde se nohy
s malým namáháním z bláta mohly vy
táhnout! po každém kroku. A když
jsem přišel na náměstí leónské, bylo ml
tak, jako ml bývalo v Praze, přišel-li
jsem na chodník na Příkopech.
Jen vnějSÍ ulice v Leoně jsou nedlá
žděny a podobají se ulicím granadským,
střed města je dlážděn a byť se 1 ulice
mimo park na náměstí, nezametaly,jsou
tak upraveny, že se mftže po nich jiti,
aniž by se zdvihaly mraky prachu.
Lěsto León leží na veliké rovině,která
se prostírá od paty sopečného pohoří
táhnoucího se směrem ke Kosegulně, až
ku pobřeží, tfopefeé pohoří toto ěUÍ
řetěz, nt Ději pohled svláM od Letfra
jest velice krásný. Momotombo, stále
kouřící na východě Kosiguina as zá
padě sž u samého moře, jsou krajními
body. Za Momotombem přicházejí
Las Pllas (sloupy) Asososka, Bota, na
jejími úbočí odevřel se prftchod sopečný
r. 186f, Santa Clara a Tellka. Kost
guina dobyla si světového jména svým
posledním výbuchem r. 1836ho, dne
20ho ledna, při čemž chrlila popel na
prostoru v poloměru 100 myriametrft,
otřesy její cítiy až Odjace v Mejika a
na mnohých místech až v SanSalvadoru
bylo po 3 dni úplně tma jako v noci,
pooěvač okolí všecko bylo zahaleno ne
průhlednými mraky.
Město pak samo rozkládá se po
obou březích řeky nesoucí totéž jmého:
"Rlo de León;" větší čásf jest po straně
severní a vysoko nad řekou položena.
VýškaVobnáší asi 30 metrb nad řekou.
V poblíží náměstí mají studny hloubku
asi 27 až 28 m. i soudím, íe v řece
voda ještě níže stojí. Ulice jdou jako
ve všech zdejších městech, v hlavní
části od S. k J. a od V. k Z. Ve
středu města nalézá se čtvercové námě
stí, jehož východní stranu opět zajímá
kostel, jako jinde bývá, a jehož pro
středek proměaěn jest zde ve pěkný
park. Když jsem spatřil s dráhy už
první pohled na veliký kostel, zdál se
mi na zdejší poměry neobyčejně veli
kým a výstavným, ale nevšiml jsem si
ho důkladně až teprve když jsem sly&el,
že náklad nan vypotřebený přesahuje 5
millionů dollarů. Teprve pak jsem si
ho všimnul důkladně a viděl, že je to
stavba ohromná, se zděmi tak silnými,
že by v nich ve 8poj. Státech seřídili
řadu ložnic obyčejného v zemi té roz
měru. Katedrála tato počata byla r.
1776 a dostavena za 4 léta a uvažuje-li
se, jaká spousta kamene a cihel zde
stojí, zdá se přímo nemožným pomysliti
v krajině tik řídce obydlené, že je to
možné takovou stavbu za 4 léta prové
sti Mimo katedrálu shledáte zde ještě
množství jiných kostelů a kostelíčků,
se spoustou zvonů zvonků a zvonečků
a nekonečným množstvím obrazů, obráz
ků i obrázečků, z nichž by se m"hlo
dokazovati, že aspoň £ všech katoli
ckých svatých, v to počítaje i katolické
ho pánaboha a j*-ho synáčwa, bylo pů
vodu azíeckélio anebo že to už byli
mlšenci z Indiánů a Španělů.
V Leóně jsem bydlil v hostinci ve
starém stavení a na zdi pokoje bylo
možoo pozorovati pod obílením jakousi
malbu. Nebyl jsem však s to, abych
rozeznal co to bylo. Ale zvědavost
vymýšlí prostředky k ukojení svému, a
tak mi napadlo, kdybych vápno namo
čil, že by bylo snáze vidětl. Polil jsem
obraz vodou až se vápno promočilo a
spatřil jsem skutečně jakousi panenku
Marii, kť>rá měla praindiánskou tvář,
s dítětem na ruce, jakoby ofotografoval
nejpovedenější indiánské dítě. Ubě o«o
by však měly záři okolo hlavy na spft
sob obyčejných svatých a soudím proto,
že to byla jistě rodička KrUtova a
mladým pámbíČkem.
Jak už jsem se zmínil, sídlí v LeónS
biskup a jest zde i katolický seminář.
Kněží však je vidět i po ulicích velmi
málo. Za to jest více slySeti zvony,
jichž míchané zvuky tvoří některou
chvíli pravou hudbu. Myslím také, Že
zvoněním živí se veliký podíl obyvatel
stva a že je to po vojeúství # ncjrozšíře
nějším zaměstnání v Nikaragui!.
Katedrála a bisKupství tvoří veliký
čtverec domft a druhý čtverec za ním
tvoří tržiště, kde se m&Že koupitl nejen
všecko ovcce a vlečky plodiny zemské,

xml | txt