OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, April 05, 1893, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-04-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

T YDEHNÍ M HLASATEL
-ČASOPIS
tímw n/záj m &m Česko-Amerického pr*
cnjiciho lida.
vydává Česká Typgrafická Unie.
PŘEDPLATNÉ:
Na celý rok $2.00
Na půl roku 1.00
Jednotlivá čísla 5 centů.
Veškeré dopisy a zásilky buďtež
adresovány:
Týdenn. Hlasatel,
611 Centre Ave. Chicago, 111.
Světová výstava.
Chicago, SO. hřezna 'OS.
— Komitét, který pořádá z jara ro
ka tohoto světový sjezd a zápas šachi
stft za příčinou výstavy v Chicagu, vy
pisuje tyto ceny: 1000, 750, 600, 450,
a 300 dolarft. Vklad jest pro každého
hráče určen na $25, jichž úhrn rozdělí
se mezi ostatní účastníky turnaje, ce
nami nepoctěné. President Spoj. Státb
amerických věnuje prvnímu vítězi zla
tou medallil.
— Rakouského generálního komisaře
konsula Palička, došla kabelová zpráva
že arcivévoda Karel Ludvík převzal
protektorát nad podnikem výstavním
"Stará Vídeň''. To značí, že podnik se
bráti bude rychlým krokem ku předu,
poněvadž dvorní dodavatelé, kteří jsou
majetníky největších firem ve Vídni,
budou nyní hleděti ve "staré Vídni"
zříditi své sklady a dílny. Syn arci
vévody protektora, Frant. Ferdinand,
přibude ke konci září do Chicaga a
zdrží se zde po několik dnů. Potom
bude k jeho poctě uspořádána velkolepá
slavnost ve staré Vídni.
Ředitel podniku toho dostaví se do
Chicaga ke konci tohoto mě3Íce a do
končí Instalační práce. Poněvadž již p>
práci sotva osmidenní překonány byly
obtíže terralnu a počasí a zřízeny byly
tři domy ze skupiny 30 budov, z nichž
stará Vídeň skládati se má, lze očekáva
ti, že podnik ten šťastně přemůže i na
dále všechny překážky a bude moci 1.
květnem býti otevřen.
— Dne 20. března došlo do Jackson
parku 40 železničních vozfi s nákladem,
kdežto, kdyby všechno zboží přihlášené
mělo býti do 1. května na svém místě,
bylo by třeba, aby denně vyloženo bylo
250 železničních vozfi
Dopravní ředitel Holcomb byl ná
sledkem toho ve velmi stísněné náladě.
— Kalifornie zažádala telegraficky
jeStě o 1500 čtv. stop prostoru ve vý
stavě ovocného stromoví, kde zabrala
již 2090 stop. Generální ředitel odpo
věděl Ihned na žádosť přízniví*.
Ve skleníku umístěná výstava per
ských fialek, která minulé neděle při
vábila 6100 osob, jest nyní předmětem
pilného studia Henrymu Pfisterovi z
Washingtonu, jfnž o svém pozorování
podá zprávu v letním zasedání květi
nové poroty.
— Národní dozorčí úřad ustanovil
zvláiní výbor, jenž má se radltl o pré
miích výstavních a dne 3. dubna má
podatl svou zprávu.
Následující pánové jíou členy vý
boru'- President Palmer, soudce Martin
daJe, generál St. Clair, generální ř-di
tel Davis, John Boyd Thacber, jenž
lest předsedou výboj-u,
Jedná se, Jak snámo, o to, že kon
gres 8poJ. Státft penise nn premte po
třebná ($50 000) oboe v zíti s fondu nn
památeční ml noe, což jest proti úmluvě.
— "Síla myšlenky, ne hmota". Ta
ková heslo nslesá se v čele posvání na
světový kongres, který dne 21. srpna u
příležitosti světová výstsvy v Chicago
bude odbýván. Následující themata
budou projednávána:
1. a.) Vfteobecné dějiny fysikálníoh
úkazft.
b) Cena lidského svědeotví o tako
vých důkazech.
c) Výsledky snahy jednotlivců, aby
sebrána byla fyslkální data, a řešení
problemft z toho vyplývajících.
d) Pftvod a vývoj společností pro
fyslkální bádání a výsledky jím docí
lené.
2. a.) Přenášeni myšlének — po
kusné bádání.
b) Hypnotismus nneb mesmerlsmus.
í) Šálení smyslft. Zjevení žlvýoh i
zemřelých.
d) Clairvoy&noe, magnetický spánek
a jeho příbuznost s hypnotickým
stavem. Psycho-fysické úkazy, jaUo
klepání, pohybování se stolu, neodvlslé
psaní.
e) Vzájemné příbuzenství zmíněných
zjevů, souvislost mezi duševními a té
lesoýml věcmi. Jak daleko sahá fy
sická věda pro člověka a jeho budoucí
život. K čestnému výboru náležejí mimo
iiné: L. Abbott z Brooklyna, profesor
H. Heanls z Paříže, prof. H. Bernheim
z Na-cy, prof. Kovalevský z Cuarkova,
M. Solovovo z Petrohradu iRusko),
prof. Lombroso v Turiaě atd.
— Do Chicaga přibyl Mikuláš Owrey
výstavní komisař pro kanadskou p o
viocii Ontario. Provincie ta vystaví
zde obilí, nerosty, plodiny, dřevo, med,
vlnu, předměty, které mají oenu pro
starožitnictví a vychovatelství. Došlo
na výstaviště již 1G0 sudft plodin.
které uschovány byly v lednici. VětSl
n& pl >(11 o dodávána bude v letě čer
stvých z Kanady a nahraževány budou
každého druhého dne novými. Obili
jest zde již zastoupeno 300 druhy.
Hornické odděleni obsahuje 1600
druhb a došlo již 5 vngonfi výstavničtí
předmětů toh:>to druhu. Mezi jiným
očekává se na výstavu niklová kostka,
vážící 4000 lb VeSkeré nerosty váží
dohromady 100 tun. Indiáni usedlí v
okresích Hrant a Haldemann vystaví
pomník, který zhotoven jest ze 13 roz
ličných druhů dřeva. Řczbářská práce
provedena jest obyčejnými noži, což s«
zdá skorém neuvěřitelným . Tri Indiáni
potřebovali ke zhotovení tohoto díla
plných sest rokft.
— Firma 'Bar Sllding Rallway Co.*
vzdala s«* svého úmjslu, vystavovatl v
JacksoQ Parku a sice přiměl Ji k tomu
nedostatek "drobných". Společnosti
této 11a Midway Plaisance vykázaný
prostor a povolená koncse byly H vra
ty, poněvadž nedostála svým slibem a
závazkům. Doposud vystavěná trať
zvý&ené dráhy společnosti bude zakou
pena výstavními dra !y a bude jí uiito
ke dráze elektrické.
— Ruské výstavní předměty očeká
vají se do Chicaga během měsíc* dub
na. Opoždění to zaviněno bylo tím, že
jedna loď zamrzla na Nevě. Rusko hlav
ně bohaté zastoupeno bude v oddělení
pro rybářství, kožeěnictví. Kuská vláda
povolila již dříve na dbstojné zastoupení
♦ 300,000 a nyní obnos ten o $50,000
zvýSlla.
Zvláštní budovu Rusko v Jackton
parku nezařídí, nýbrž zaujme jen jeden
pavilon v promyslovém paláci. Pro
, . ■ ■ ' ' ■' • • !
ruské ženské odděleni dopraveno bylo
do Ohloi|t právě 6 beden ■ předměty,
též množství maleb, pro odděleni umě
lecké.
— Anglický vojenský spolek "Army
Veteráni Assoliation" bude v Chicagu
zastoupen 50 delegáty v uniformě 'Ro
yal Englneers'.
— Gustav Castan, proslav ený sochař
z Berlína, přibyl v pr&vodu manželky
své do Chicaga, aby zde řídil zřízení
výstavy 'maurského paláce', maurského
labyrintu, palmové zahrady atd.
— Obrovský obraz oetzthalských le
dovcft zhotoven byl pro světovou výsta
vy dvěma mnichovskými malíři W. Z.
Diemerem a Hanušem Wielandem na
objednávku tyrolského zemského spol
ku. Tím, že obraz prover.en jest ve
velkých rozměrech panorámových ob
razá, nabývá pozorovatel doimu. kterť
značně odpovídá skutečnosti. Bezpro
středně před divákem leží malé, zeleno
modře záříoí ledové moře, jímž končí
Karlesferner, a horský hřbet, na němž
stojí braunschweigská chatrč. Ve
středu obrazu vidíme Mlttelberqferner,
který táhne se mezi dvětna obrovskými
konečnými sloupy, pravým a ledovým
Fernerkoglem, končí známou nádhernou
propastí. Ta je zde se všemi krásami
věrně znázorněna.
Na druhé straně Mittelbergferneru,
který ve svém malebném povšechném
dojmu jest zajisté nejkrásnějším ve vý
ohodních Alpách, zdvihá se vznešená
královna oetzthál <kých Alp,Wildspitze,
jejíž obrysy zasahují až do bezmračné
oblohy. Vůbec celý obraz výtečně před
zraky diváka předvádí všechny krásy
velehor alpských.
Zvláště krásným jot malířské stup
ňování rázu krajiny. Zde hluboko
dole bydliště lidská, nad nimi kraj le
sů, nad ním skály, potom ledovce se
svými srázy. Při tom obraz tak dýše
životem a jest tak věrně dle přírody
malován, že zaneohá/á u diváka hlu
boký dojem.
— Lékařský správce výstavy, dr.
John E. Owens, nařídil, aby na násle
dujících místech zřízeny byly stanice
pro nemocné: Na Mldway Plaisance,
na východním konci strojnické budovy
a jihovýchodním koaci Jackson parku.
Hlavní stanioe nalézá se v "Service
Bullding" při dští 62. ulice.
Štáb dra. Owense sestává z následu
jících lékařů: dři. N. R. Yeayer, W.
H. Allport, S. H. Plummer, G. A.
Marquis, E. T. Edgerly, H. W. G-rtle.
Službu oletřovatelek nemocných zastá
vat! budou dívky a žooy z nemocnice
sv. Lukáše pod vedením paní M. R.
Brownové.
— Paní Pavla Kesselová, dopisova
telka v Berlí oč vydávaného "Deutsche
Frauenzeltung", přibyla do Chicaga,by
řasopisu svému podávala zprávy o žen
ském odděleni na výstavě.
— Ženy ze Silver Bow County v
Montaně zaslaly Stít, který zhotoven je
z drahokamů a kovů a má cenu $1000.
Šiít m(H 45x36 stop.
— Zajímavé jest porovnání velkosti
chicag«ké světové výstavy s jinými dří
vějšími podniky téhož druhu. Plošná
prostora, kterou výstava zaujímá, jest
nejméně třikrát tak velká, jako plocha
poslední pařížské výstavy, která pokrý
vala jen 173 akry, kdežto chicagská
rozprostírá se na 060 akrech; plocha,
která jest pod střechou na výstavě chi
cagská, vyrovná se v&em třem dřívěj
iím výstavám dohromady atice flladel
flcké x r. 1876, pařížské z r. 1889 a
vídeňské 7 r. 1873. Jediná budova na
* f '
výstavišti.
veliká, ie ▼© vaitřka Její mednoatf sa
mftže tolik oaob, jako ae mftže stísni ti
v největSíoh čtyřech budovách svěU:
v petrském chrámě v Římě, v chrámě
sv. Pavla v Londýně, v budově "Madl
■on Square Garden" v New Yorku a v
Auditoriu v Chicagu a jefitě by tam
zbylo místo pro 10,000 osob. Výlohy
na stavbu teto ohromné budovy obná
Sejí $1,100.000, což jest jefitě o $100.
000 méně než výlohy na strojnickou
budovu, která sotva dvě třetiny prosto
ru průmyslového paláce zaujimá.
— O vykládání obrovského děla
Kruppova v Baltimore píSf tamější listy
ze dne 22. března: Na sta osob navfiti
vilo "Vraběí výběžek" v naději, že
spatří, jak Kruppovo obrovské dělo, jež
má dopraveno býti na výstavu do Chi
caga, z lodi se vykládá, avšak ve svém
oěekárání byli lidé sklamáni, neboť obr
ten ještě klidně v útrobách lodi ležel.
Parník "Longuiel," který dělo sem do
pravil, nalézá se přímo pod velkým
parním jeřábem, který dělo z lodi vy
zvedoouti a na zvlášť sestrojený želez
niční vftz naložili má. Vysoký plot
ohražuje.loděnioi a proto diváci nemoh
li ničeho spatřitl. Úředníci maryland
ské Steel Company, která převzala vy
kládání obrovského děla, odepřeli totiž
každému bez výjimky přístup. Dělníci
pracují ve dne v noci na zřízení parní
ho jeřábu a byli by návalem zvědavého
obecenstva v práci rušeni, tak zní dů
vod úředníků k zápornému rozhodnutí.
Mimo to mohlo by se lehko přihoditi
při návalu neštěstí. Toto riatko nechtějí
úředníci na se vzíti a proto nebude ani
při vykládání nikdo do vuitř dvora
připuštěn; teprve až dělo pevně bude
na železničním voze umístněno, bude
obecenstvu dána příležitost, obra toho
si prohlédnout!. Zpravodaji jistého
listu dovolen byl přístup do vnitř lodě
nice, kde všechno jest v nejpllnější
práci, aby se s vykládáním mohlo za
počítl. Pod jeřábem nalézá se závaží
137 tun, t. j. o 12 tun těžSÍ než jest
dělo; závaží pozůstává z 325 ooelových
kusfi, trámy a řetězy dohromady spoje
ných. Toto závaží bude na zkoušku
zvednuto, než bude přikročeno k vy
zdvihování děla.
Než dělo bude se moci vyzdvihnout!,
musí býti odstraněna čásť vrchní palu
by. Kapitán praví, že při nakládání v
Hamburku bylo upotřebeno jednoduché
ho jeřábu a že celé nakládání trvalo 1-J
hodlny. Jest jisto, že 8 vykládáním
děla bude započato co nejdříve. Obrov
ské dělo jest největ&ím střelným kusem,
jaký kdy na světě byl postaven. Kalibr
obnáší 19^ palce. Délka jeho jest 46
stop 7 paleb. Vába jeho oboáší 270.
uuu noer a na zřízeni užito bylo nej
jemnější ocele. Dělo donáší na dálku
12 mil a na vzdálenost 9 mil prorazí
koule 20palcovou ocelovou desku.
Střela váží 2700 Uber a ke každé ráně
spotřebuje se 700 liber prachu. Každá
rána stojí skoro $1500. Na parníku
nalézá se jefitě několik men&ích děl a
několik ocelových pancířových desk, z
nichž jedna váží 144,100 liber, druhá
118,800 lib. a třetí 25,828 lib. Vozy,
které toto břímě do Chicaga dopraví,
budou zvlá&C k účelu tomu zřízeny. Pro
obrovské dělo určený Železniční vfiz má
SlrSÍ plochu pro náklad, než vozy oby
čejné a spočívá na 32 koleoh. Celkem
bnde se ve vlaku nalézatl 19 vozů.
— Anglická umělecká výstava ▼
ženském paláci bude obsahovati mimo
jiné též věci zhotovené královnou, prin
ceznami Kristinou, Louisou, Beatricí a
jinými Šlechtičnami anglickými.

xml | txt