OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, April 05, 1893, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-04-05/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

ltó při zahajo
paof Palmerovou.
Na sápastltě na poli hudebním uve
dena bude léi • přečetnými evropskými.
národními kapelami o světové výstavě
kapela skládajioi se z ameriekýoh In
diánů, oblečených v národ ni svůj kroj
a ozdobených pery.. Kapela tato bude
se produkovati v hudbě indiánské, bu
de hráti kousky k tanci duchů, váleč
nému tanci anebo ku kterémukoliv tan
ol jemuž jsou Indiáni zvyklí. Kapela
tato skládá se z Ind i and Siouxských z
tíantee v Nebrasce. Jsdu všichni Indi
any vyjma lednoho, to jest kapelníka.
Tento jest Čech profesor Lenger. Zor*
ganisoval si tuto kapelu asi před šesti
roky vybíraje si Indiány jak mohl z
farmářů, tesařů a jiných Indiánů ko
lem agentury. Z počátku učil je zá
kladní hudbě a pak užívati různé ná
stroje na něž hrají. Nástroje tyto jsou
velice primitivní a hrubé. Piano a
violencello nenalezlo ještě cestu do In
diánského tábora. Hlavním nástrojem
jest u nioh buben, velice jednoduše
zhotovený, vedle nSbo píšťaly a chřc
stačky a klarlnetu podobné nástroje.
Neočekává se ovšem, že tito Indiáni
se svými nástroji budou činitl tak ve
liké "furore" ze stan)viska hudebního
umění, avšak každého zajisté pobaví,
když přesvědČltl se bude mool, jak asi
vypadala hudba praobyvateli! této
zemS.
— Když moc mohamedánských
Maurů ve Španělích nalézala se na
nejvyšším stupni, tu také maurské umě
ni a maurská učenost dosáhly svého
vrchole. Slunce slávy maurské zapadlo
úplně r. 1492, když Granada, poslední
hradba maurské moci, padla do mool
křesťanů. S krvácejícím srdcem opu
stil poslední kníže Maur&, Boabdll del
Cnlco, krásnou zemi španělskou.
Ještě zachovaly se zbytky oněch
velkýoh a skvostných staveb a bychom
tento čarovný svět poznali, nepotřebu
jeme ničeho, než v květnu navštívit
'Midway Plaisance'. Maurský palác v
brzku bude ukončen. Berlínský umě
lec, Jiří Castan, podal zde dfikaz své
genialnosti. Všechny prostředky sta
vitelství, malířství, plastiky a optiky
spojeny jsou zde dohromady, aby po
skytly dílo skutečně dokonalé. Vzorem
inu oyia spaneiSKa Aittambra. Od
rána až do noci pracuje Castan ve
svém labyrlnthu, kde za jeho správy
Četná neviditelná zrcadla jsou tak sta
věna, aby vyvolala klamné zjevy. Jaký
překvapující pohled naskytne se divá
kům, až všechno ve skvostné dokonalo
sti bude zářlti. Nekonečné galerie se
zdají před námi rozprostírati. Když
vydáme se procházkou tajemným palá
cem, setkáme se s poutavými překva
peními. Otvírá se nám skvostná vy
hlídka. Vidíme pobřeží u Tangeru v
Maroku s vysokým světelným majákem.
Vidíme starou Alhambru v Granadě,
vstoupíme dovnitř harému a obdivuje
me se zde graclésním pohybftm tanečnic
a závidíme pánu a veliteli obklopenému
kfásnými odaliskami. Jsme oslepeni
leskem kaleidoskopu, v němž naSe obra
zy v zrcadlech se obrážejí, tak že místo
2 neb 3 osob čítáme více než sto osob.
Odpočineme si v jeskyni, kde za skall
skaml vykukují na nás skřítkové a pe
kelní démoni vztahují po nás ruce.
Trneme při pohledu na zatracence, od
souzené k pekelným trest&m. Obdivu
jeme se obrazotvornosti, jíž za svftj
vznik děkuje pověst o 'povstání harfy*.
Mořská víla zahoří vášnivou láskou ke ,
krásnému, smrtelnému jinochu. Aviak |
ji náaledovatl ve vlhkou Její řfl. Ka
ždého večer* vystoupí víla s vlil a o
skála opřená očekává marně svého vy- i
valence. Vodou smočený vlas rozpu
štěný splývá jí po bělostných ramenou,
z očí řlnou se jí slzy smutku, žaloby a
nářky její* pronikají pustou krajinou.
Tu smiluje se milostivé nebe nad milu
jící vílou. Promění tělo její v harfu,
vlasy její ve struny libě znějící. A z
harfy této slyšíme jemné zvuky věrné
lásky a srdoe rozrývajícího žalu,spojené
v nejkrásněji! harmonii.
Kdežto duoh náš ještě jest pln moc
ného dojmu z čarodějné jeskyně, obklí
čtni jsme náhle nádherným palmovým
hájem, v němž kyne nám orientálská
kavárna. Občerstvíme se zde a kráčí
me do druhého oddělení budovy, kde
nalezneme sbírku voskových soch a při
pohledu na ně zdá se nám, 2e máme
přel sebon živoucí lidi. Budeme mítt
též tu poehybnou čest setkati se zde se
všemi poteotáty od německého Vilímka
až do abomejského Behanzlna. Mimo
to bude historioké oddělení, v němž vi
děti budeme popravu Marie Antoinetty,
nešťastné královny francouzské, Krista
rozmlouvajícího se Samaritánkou, smrt
presidenta Lincolna, maurskou popravu
atd. ;
— Říšský úřad německý vydal o
kružník veškerým technickým vysokým
školám, průmyslovým a řemeslnickým
školám odborným, v němž vybízejí se
ředitelstva těchto ústavů, by ustanovila
určitý počet pilností a schopností vyni
kajících delegátů, kteří by na říšské
útraty vysláni byli do Chicaga ke stu
diu světové výstavy. Zároveň ozna
muje říšský úřad, že byla mu od Hen
ryho Villarda v New Yorku dána k
disposici suma 50,000 dolarů, aby ne
majetným a takové podpory zasloužilým
technikům, pr&myslníkům a řemeslni
ckým tovaryšům umožněna byla cesta
do Chicaga.
— Z Filadelfie se oznamuje: Pamět
ních penízů výstavních bude se ke kon
ci tohoto týdne nalézati neméně než za
$1,042,000 ve sklepích zdejšího min
covního úřadu a v sobotu bude nejspíš
vyražen pcslední z těchto půldolarů a
úhrnná suma 5,000,000 bude doplně
na. Poptávka po těchto mi ocích n«»ní
tak veliká, jak se očekávalo, neboť vý
stavní ředitelové nenaléhají nijak nato,
aby jim památeční mince byly zaslány.
Mimo Chicago bylo doposud rozesláno
jen 5000 kusů mincí. To svědčí o ma
lém zájmu pro pamětní mince, ano i
pro výstavu.
— Práce v rybářském paláci odpoví
dají pokročilé již době, což o mnohých
odděleních jiných říci nelze. Překročí
me li severní bránu budovy, vidíme na
pravé straně výstavu mexickou s jejími
zajímavými ukázkami ze života ryb.
Dáme se postranní cestou a hned zraky
oafie upoutá oddělení ruské a jeho bo
hatství kaviáru. Dále jest Norvéžsko s
uzenými a naloženými rybami atd. Pak
následuje Francie, Austrálie a Kanada
a pak právě sem doSlá sbírka tulenníoh
koží z Nov. Jli. Walesu.
V severovýchodní čtvrtině vystavuje
Japonsko a Nizozemsko. Vidíme zde
japoské čluny podivných tvarů a ja
ponské rybářské výrobky, které zde do
posud jsou novinkou a vzbuzuji obdiv
svou vkusnou úpravou. Model lodi,
jakých užívá se při lovu slanečků v
sev. moři, vystaven jest v oddělení ni
zozemském a jest naplněn rybami. Ve
výohodním pavilonu zřízeno jest aqua
rium, kteié jest skoro tak veliké jako
proslavené brightonské. V udicovém
E»vikmat Umě šminky saalukojf Má- \
Ijr Kmdi, Bntiw, ^lujlnait,
Wlsoonsin. - i
— V r. 1818 v Mississippi založená j
Ikol* pro mladé dívky vystaví tbirku
prací.
— V okolí Jaokson Parku panuje
nyní zimnlění stavební činnost, jaká
nejevila se doposud v žádném městě na
světS při podobné příležitosti. Na pro
stoře mezi 40. a 75. ulicí a South par
kem a Washington Parkem vystaveno
bylo za poslední dobu 270 hotelfi. V
hotelích těchto jest B3.945 světnic pro
hosty, a může v nich ubytováno býti
100.000 osob; mnohé z těchto hotelfi
zřízeny jsou dle evropského ?zoru, tak
že hosté jich mohou se stravovati mimo
hotel. Uváží-li se, že tak ohromné
množství lidí může ubytovatl se v nej
bližším okolí výstaviStě a že v hotelích
uvnitř města nalezne místa 150.000
lidí, nepočítaje v to pokoje nábytkem
opatřené ve vSech částech města, není
možno, aby při nějvětSím návalu na
výstavu nastala v Chicagu nouze o byty.
Velkou touto konkurencí budou ná
vStěvníci výstavy chráněni před příliš
nými požadavky spekulantů.
— Dne 1. dubna bude slavnostně
zasvěcena japonská budova na "VVooded
Island. Po obřadech uspořádána bude
pro zvané hosty japonská snídaně v prů
myslovém paláci.
— Pensylvánie zastoupena bude
3000 vystavovatelů.
— Výstavci úřady daly zhotovit!
36,000.000 vstupenek.
— Holanďané měli dne 25. března
svůj čestný den. Jižně od paláce orby
zřízený větrný mlýn byl o 15. hodině
■lavnostně uveden v pohyb. Hollanriský
konsul měl nadšenou řeč a zástupce vý
stavy odpověděl několik vhodných
slov.
— Práce v oddělení italském pokra
čuje zdatně ku předu. Království toto
má vykázáno 75.000 čtv, stop prostoru.
Počet vystavovatelů obnáší 1500, z
nich jest 665 továrníků a průmyslníků,
kdežto ostatní vystavovatelé zašlou
umělecké předměty. Průmyslové od
dělení hlavně bude obsahovati; předmě
ty z bronzu, mramor ke stavbě a ku
pracím ozdobniokým, koberce, vyšívání,
výrobky hedvábné, benátské sklo, be
nátské krajky, vín-\ olej, zadělávané
ovoce, pomeranče, citrony, olivy, datle,
sardinky, ryby. Pavilon italský v
průmyslovém paláci jest 90 stop vy
soký.
— Dřivé než na 1. května světová
výstava v Chicagu slavnostně zahájena
bude, odbývána bude v Novém Yorku
velká mezinárodní námořní paráda.Lodi
shromáždí se dne 17.dubDa v Hamptoo
Re ad s a odtud dne 4. dubna vydají se
společně do New Yorku, kam přibudou
dne 26. dubna a 27. téhož mésíce uspo
řádají velkou parádu na řece Hudsonu.
ParádS bude veletl admirál Gherardi a
president Cleveland bude ji přehlížeti.
Admirál zvolil si za svou loď křižák
"Filadelfla". Den 27. dubna je pn-to
určen za den parády, aby president
Cleveland a cizí hosté v čas mohli přl
býti k zahájení svgtové výstavy na 1.
května v Chicagu.
Americké loďstvo bude při parádě
zastoupeno 14 loděmi všeho druhu, ale
nebude zde žádná loď bitevní, poněvadž
doposud není žádná hotova. Budou
zde: Křižák první třídy "Filadelfie" s
29 děly, loď admiralitní; "Baltimore"
24 děl; "Chicago" 24 děl; "San Fran
cisco" 28 děl; "Atlanta" 28 děl a
"Charleston" 22 děl — vesměs křižáky
první třídy. Potom přijdou dělové lo
dice "Yorktown", "Benniogton", "Dol

íhin", ' Coaeord'
'Ynutloi" a eftiebai loď
l oelnf lodloe "Grant", "DexUr
ington" a "Manhattan'
křižáky 1«ou výborné stavěny a dofcfč
vyzbrojeny; maji značoon rychlost a
elegantní zjev. Snesou v každém ohla
3a porovnácí 8 oejlepšími válečnými
loděmi toho druhn jiných národft a
překonají je původními americkými
opravami ve výzbroji a strojích.
Anglické loďstvo pod velením podad
mirála, sira J. D. Hopklnse, budemltl
v čele bitevní loď "Blake", kttrá vlak
vlastně není nic jiného než pancéřový
křižák o 9009 tun nosnosti a rychlosti
20 uzl& za hodinu. K němu družit se
budou křižáky "Austrálie", "Maglcl
en", "Tartar", "Partridge","Buzzard",
"Canada" a "Cleopatra".
Ruské loďstvo postaveno bude pod
vrchní velení admirála Korunková a
velkoknížete Alexeje (druhého bratra
carova) a sestávat! bude nejménfi z 5
lodí. Doposud jmenují se křižáky
"Dimitrij Donskoj", "Nikolaj I.",
"Admirál Nachinov", "Generál -Admi
rál" a korveta 'Rynda'. Dimitrij Don
skoj jest ocelová loď o 5873 tunách.
Nikolaj 1. jest bitevní loď o 8480 tu
.X.k - — — — • '
oc ůa u«rjuiucuejsi vá
lečnou loď na světě. Admirál Nachinov
má nosnost 7781 tun, jest nejnovější
konstrukce a též mohutná loď.
Francouzské loďstvo sestává ze tři
lodi, které však nenáležejí k nejlepším
francouzským lodím. Největší z nich
jest křižák "Jean Buřt" o 4162 tunách,
který teprve nedávno byl vystavěn.
Vlajkovou lodí bule dřevěná loď "Aret
huse", která prodělala též parádu v
New Yorku v minulém podzimu a na
vštívila také přístav ve Filadelfii, kde
se jí dostalo slavnostního uvítání.
Italské loďstvo čítati bude tři lodi
pod admirálem Magaughim, totiž oce
lový křižák "Etna" o 3530 tunách,kry
té křižáky "Giovanni Brusan" a **Don
gali". Veškeré tyto lodi jsou nejno
vější soustavy a náleží k nejlepším své
ho druhu.
Španělské loďstvo sestávati bude ze
tří !odí "Reina Regente", "Infanta Isa
bel" a "Espana".
Brasilské loďstvo bude míti tři lodi,
věžovou loď "Aquidabam" a dva kři
žáky "Republica" a "Tiradentes".
Po jedné lodi vyšlou: Hollandsko,
Chlli, Japan a Portugalsko.
Německo vyšle dvě lodi: "K&iseria
Augusta" a "Seeadler".
Doe 17. dubna odbýván bude v Nor
folku koncertní závod o ceny hudebních
kapel cizích a amerických lodí a ma
névry o ceny mezi námořníky rozličných
států. Dne 18. dubna budou závody
veslařské lodního mužstva a 19. bude
v nich pokračováno. Ví čzům dostane
se zlatých medajlí.
Doe 21. dubna uspořádá pozemní
vojsko ve Fort Monroe všem námořní
kům domácím i cizím slavnost velkole
pou,jejíž závěrek tvořltl bude nádherný
ohňostroj na vodě. Potom budou dva
dny odpočinku a dne 24. vyplují vie
cký lodě do New Yorku.
— Majitol proslulého zvěřince
Hsg< nbeck zřídí na Midwsy Plaisance
velkolepou menažerll a přibude již dne
3 0. března do New Yorku a 1. dubna
do Chicag*. Zvířata přibudou do New
Yorku dne 2. neb 3. dubna parníkem
"Bowic".
— Dne 27. března přestěhovaly se
restau rant a tisková kancelář ze severo
vých. křídla správního paláce do severo
zápidního. Jen zpravodajové chicag
ských časopisů zůstanou ještě na sta
rém místě, dokud nebudou vykázané
jim nové místnosti náležitě "praveny,

xml | txt