OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, April 05, 1893, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-04-05/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

vládní
«ke skoulela v6en aoháxeSe, kteří
se chtějí alátl vládními ranhojifti. Uohá
%M. bylo dvaadvacet, v&ak jenom tři z
niob složili skoniku a obdrž! zajisté
mláto, o které ee. uchází. Jsou to:
John W. Branham z New Yorku, Isák
Sprague z Maine a Emil Prooházka z
New Yorku.
Rakeuská vláda nechce přijmout
žida.
Washington, D. C. 2. dubna. — Z
Vídně do&)y sem úřední telegrafické
zprávy, že antisemité, klerlkálové,^ ano
i SirSí kruhy občanské naléhají na vlá
du, aby nepříjmala aově jmenovaného
vrchního konsula do Vidné M«xe
Judda z Missouri, poněvadž je žid. Při
te prueziiosu uvaai se případ který se
udál sa minulé vlády Clevelandovy.
A. M. Kelley z Virginie jmenován byl
tenkráte vyslancem do Itálie, ta však
jej nepřijala, poněvadž se zastával pa
peže. Potom jmenovala jej vláda vy
slanoem do Rakouska. Bylo hned po
ukazováno na to, že jeho žena je židov
ka, však rakouská vláda ve svém dopi
se státnímu tajemníkií Bayardovy
prohlásila, že to sice nic nevadí, že
vfiak nem&že Kelleye přijmout z ji
ných ohledft. To vedlo k prudkému
•poru, jenž měl ten následek, že vlá
da Bpoj. Států nechala místo vyslan
ce ve Vídni celý rok neobsazené a
chovala se ku rakouskému -washing
tonskému vyslanci tak, že raději ode
jel na dovolenou. Bude—11 rakouská
vláda namítati něco proti přijetí
Juddovu, povstanou podobné mrzutosti.
Bayard vyslancem do Anglie.
Washington, D. C. 30. března. —
President Cleveland jmenoval dnes své
ho dřívějšího státního tajemníka býv.
senátora Tomáše F. Bayarda, velevy
slancem do Anglie. Bayard, jehož st
Cleveland velice váží, jest 65 roků stár.
Prvně započal svou politickou činnost v
r. 1851, kdy byl ustanoven spolkovým
iiávladoím v Delaware. V roce 1S68
zvolen byl do spolkového senátu, kdež
zasedal se svým vlastním otcem. Sloužil
v senátu nepřetržitě až byl Clevelan
dem povolán do křesla státního tajemní
ka v roce 1885. V roce 1876—77 zvo
len byl též za člena oné pověstné voleb
ní komise, která republikánskou větši
nou přiřkla Hayesovi vítězství nad
Tildenem. V roce 1881, když se stal
míítopresident Artbur presidentem na
místě zavražděněného Garfieda, zvolen
byl Bayard předsedou senátu. Byl
vidy demokratem a hájil práva státu
proti spoitcove centralizaci. Praví se,
že mu Cleveland letos nabízel znovu
•tarý úřad, on v5ak dal přednost tomu
zahraničnímu úřadu. Bude prvním
velevyslancem této země, neboť úřad
vyslance do Anglie byl nedávno pový
Sen na velevyslanectví.
Mimo Bayarda jmenováni byli ná
sledujioí noví úředníci a jmenování za
sláno k potvrzení senátu.
Lewls Bakér z Minnesoty vyslancem
do Nicaragui, Costa Riky a Salvadoru.
James McKenzie z Kentucky vyslan
cem do Peru.
Pierce M. B. Young z Georgle vy
slancem do Guatemaly a Hondurasu.
Edwin Dunn, nynější tajemník vy
slanectví v Japonsku vyslancem tamže.
L, M. ShatTer ze Západní Virginie
konsulem ve Stratfordu, Ont.
Harrison R. Williams z Missourl kon
sulem ve Vera Cruz.
M. P. Pandleton z Maine konsulem v
Pletou.
Wm. T. TdvnM « Virginie konsulem
▼ Rio Janeiro.
Claude Meeker z Ohio konsalem v
Brad fordu.
Newton B. Eustis z Louislany dru
hým pří ručím vyslanectva v Paříži.
John M. Reynolds z Pennsylvanle
výp. tajemníkem vnitra.
• Henry J. Hathaway z Maine celním
výběrčím v Arrostock, Me.
Walter Ooddard z Connecticutu cel
ním výbSrftím ve Falrfield, Oonn.
Lawrence Maxwell z Ohio rádcem
právního odboru.
John J. Hall z Georgle pomocníkem
vrchního távladního.
Z českých osad v Americe*
f Krajanka Josefa Králová z č 220
výcb. 3. ul. v New Yorku zažila dne
26. března časně ráno dobrodružství,
které mohlo mlt pro nl velmi nepříje
mných následků. Paní Králová odešla
v sobotu na ples a svůj byt pečlivě na
tři zámky uzavřela. Velké bylo tudíž
její překvapení, když se časně ráno
domů vrátila a shledala, že jsou dvéře
jejího bytu otevřeny a vSecky tři zám
ky zuráženy. Neblahým tušením jata,
vstoupila rychle do pokojíku a leknu
tím div neklesla. Spatřila totiž tři
lupiče, kteří zde její věci dohromady
pakovali a právě k útěku se chystali;
aby pak na práci dobře viděli, rozsvítili
si visací lampu v bytě se nalézající. Pí.
Králov^ jest ráznou ženou a proto se
rychle vzpamatovala, chytila jednoho
lupiče za ruku a volala ze všech sil o
pomoc. Druhý lupič vWa, že je zle,
srazu i&mpu k zemi, rozlitý petrolej se
vzňal a v okamžiku stál celý byt v pla
menech. Tím zastrašená paní Králová
pustila ničemu, kterého držela, vyběhla
11a chodbu a svolala svým křikem dru
hé nájemníky, kteří poděšení z bytů
svých vybíhali; v nastalém zmatku pak
lupiči uprchli. Mezitím dostavilo se
na místo někalik policistů a přivolaní
hasiči, kteří požár rychle uhasili. Paní
Králová utrpěla d( sti citelDou Škodu,
neboť jí peřiny a jiné věci shořely;
zdali lupiči něco ukořistili, nemohla v
v prvním okamžiku zjistiti.
f Pan Tomáš Čapek z Omahy, re
daktor "Bohemian Voice," zaslal dopis
"Slavii," datovaný dne 22. t. m.:
Ctěná redakce! Včerejší Omažské
listy "Worid-HeralcP' a "Bee" přinesly
z Washingtonu zprávu, že se ucházím
o pražský konsulat. To je omyl. Dosud
neučinil jsem v té přičíně ničeho mimo
to, že jsem zaslal dotazný list panu Jo
náSovi a že jsem měl soukromou roz
mluvu z koogresníkem Brynem v té
pevné naději, že do Prahy bude za kon
sula poslán i^ech.
f Pan Karel JonáS obdržel od spiso
vatele Václava Vlčka z Prahy dopis, že
nejbližší příbuzní Kolárovi, kteří jsou
Němci, nedovolili převezení pozůstatků
pěvce "Slávy dcery", Kolára do Prahy
ze hřbitova vídenského, který se má
zrušit), 1sou prý ale ochotni dovolitl
převezení pozůstatků na jiný hřbitov
vídenský. Dosud sebráno bylo $308.50.
V té příčině píše "Slavie":
Důvěra našinců v Praze, že proti pře
nesení tělesných ostatků Kollarových na
Vyšehrad nebude žádné námitky, byla
tedy klamná. Jest nyní otázka, jak se
sbírkou naložiti. O tom . rozhodnoutl
musí převážný hlas pánů přispívatelů
samých a doufáme, 2e předem vysloví
se pan Lepša, původce té myšlenky.
Podotýkáme zatím jen tolik: 1. Sbírka
mUe věnovat! — na slavnostní přenee*
nl óiutkft anebo na ponsník w Vídni;
1. anebo mftie se věnovali na stavbu
nějaké Školy, od Matice Školské vydržo
vané, na níž mohl by dátl se nápis:
"Věnovali Čecho-Amerikánl na oslavu
Jana Kollára, r. 1893." V tikovém
případu byohom pokračovali ve sbírce,
až by vynesla částku na postavení obec
né školy venkovské nutně potřebnou.
Jinak mohla by též založena býti Česko
americká nadace Jana Kollara při pro
myslové Škole v Praze, k čemuž je tře
ba aspoB 2000 zlatých, či li přes $800.
f Dne 23. března o 3. hod. odpol.
udál le v tak zvaném "lubricatlng de
partementu" Standard Oil Works, na
křižovatce Tod ulice a dráze Nypano v
Clevelaně výbuch a v zápětí vyrazilv z
budovy plameny, které se šířily tak
rychle, 2e dva dělníci, uvnitř se naléza
jící, stěží zachránili životy. Chytlo se
v budově, v níž byla složena moučka,
jíž bylo upotřebeno k či stě o í petroleje.
Mimo moučky nalézaly se tam rfizné re
torty a filtry. Chytnout mohlo se pouze
samoyznětím. Když hasiči přispěchali,
stála celá budova v plamenu a jelikož
nebylo možno, aniž radno se k ní dostat,
hašeno ze slušné vzdálenosti a přivolána
pomoc. V době výbuchu pracovali v
budově jen dva dělníci, Frank Švehla
a Frank Kofrofi. Při zoufalém pokusu
vyváznout životem popálen Kofrofi na
levé ruce. Švehla jest v tom ještě hůře:
hlava, ruce a záda jsou jakoby podlity.
Budova shořela do základft. Byla o
půldruhém patru, rozměru 100 čtvereč
ních stop a měla ceoy i s vnitřkem
$3.000. Vol.
f Slavie má dopis od p. V. J. Šimka
z Baltimore, z něhož vyjímáme násle
dující: "Z mnohých stran dochází
mě dotazy, zdaliž se neucházím o kon
sulství do Prahy. Šimek a konsulství!
Čirý nesmysl. Před osmi roky, když
jsme po třeti meli rozmluvu s presiden
tem Clevelandem o tom zamítnuti p.
Karla Jonáše, obrátil se tento ke mně
se slovy: t-Why don't you take this
office, Mr. Shimek?" Bylo jednodu
chou odpovědí tenkráte: '"I don't
want any office, Mr. president". A
dle toho spravuji se i teď, vzdor že mě
i teď nabízen konsulát samým Gorma
nem, senátorem to zajisté váhy nemalé
ve Washlngtoně majícím. Neodříkám
8 žádného úřadu,avšak až dotud nebylo
mě třeba se o nějaký ucházet aneb při
jímat. Co možného mi bude přičiním
se, by navržený v Chicagu p.Jan Karel
byl Clevelandem nominován a do Prahy
co U. S. Consul posán. Apropos!
Pojedu tak jako tak příští týden do
Washingtonu, podívám se do State,
departementu' a tam nnhlédnu, kdo
neb kteří aspiranti uchází se o konsul
ství do Prahy, pak Vám o tom hned
dám vědětl." —Je-li to míněno od srdce,
V
pak je to velmi hezké od p. Simka.
Možná ale dost, že je dopis trochu pře
hnaný.
Zprávy as Čech.
* Z Pracbaticka.— Kaplanem v Ne
tolicích jmenován byl p. Sílený, dcsa
vadni kaplan y Strunkovlcích.— Vláda
udělila Zd. O tadalovl, notáři v Pra
chaticích, právo ku zřízení akciové
společnosti s Hrmou: "Místní dráha
Vodňany-Prachatice" se sídiem ve Ví
dni a schválila Její stanovy. Tedy i
tato dráha bude sídlet! ve Vídni! Akci
ová jistina společnosti obnášeli bude
300,000 zl. v 1500 akciích po 200 al.
na majitele znčjfcfch a sestávali z 500
prvnostních akcií v obnosu 100,000 zl.
f 'i"*'
. * 100.000
200,000 xL
vydat! kromě toho , .
nichž se • vládou dohodne, teké
centové prvnoetni dluhopisy v
800,000 zl., splatné do 75 .let. —- 7n
Vlachové Březí udál se v poslední Č «b
zvláStní případ: Prohnaná Bejdířka bj
mohl mítl v8Ím právem nadpis. Marto
Štěpánková, 201etá služka u p. Valla,
městského lékaře, učinila si známost •
povozníkem Ferd. Bartošem z VI. Bře
zí. Tomuto během známosti namlu
vila, že jest dcerou velmi zámožných
rodičů a že má k očekávání mnoho tisíc
věna. Padělavši křestní list a více
jiných dopisů soukromých, dostavila se
na faru, by'zde podala d&kazy k pro
hláškám, které měly býti co nejdříve za
příčinou sňatku s Bartošem. Dftsto.
farář Myslík, Ihned poznav padělané
Jistiny, upozornil podvodnici na násled
ky Ta ale důrazně hájila, že to pravá
úřední listina. Udána soudu a tu při
šly ještě jiné zajímavé věci na světlo.
U žida Bečka ve Březi koupila (ovfiem
na dluh) na sváteční S&ty a dala si je
ušiti k sl. Paškové. Všecko v ceně 94
zl. A mnoho jiných podvodů se dopu
stila. Za všecky ty nehe;ké skutky
odsouzena krajským soudem v Písku
ku dvouměsíčnímu těžkému žaláři.
Sobě tedy způsobila hanbu, svému mi
lému ostudu. Tento bude příště jistě
opatrnějším u vybírání nevěsty.
* Jedenáct členů zapovězené sekty
"Skopcft" před porotou. "Saratovský
Llstok*' sděluje: Před porotním soudem
v Saratově bylo v sobotu konáno přelí
čení pro zločin účastenství v tajných
zakázaných spolcích sil členy pověst
né nemravné náboženské s*ikty "Skop
ců", v jižní Rusi velmi rozšířené. 'Skop
ci\ kteří povstali r. 1857 v okolí města
Moršanska, jsou, jak známo, blouznivý
mi rozkolníky, kteří sebe i jiné lidi po
hlavně zohavují, aby zamezili šíření se
člověčenstva & dosáhli cíle svého vyhy
nutím všeho člověčenstva na světě. Ru
ská vláda přívržence sekty této nestíhá
žalářováním, nýbrž dává je dopravili do
nejvzdálenějších, llduprázných končin
Sibiře, kde blouznivci ti pak znenáhla
vymírají. Před porotou saratovgkou
octlo se v sobotu jedenáct "Skopců" a
sice 5 v stáří od 47 do 60 let, a 6 od
16 do 18 roků. Po krátkém přelíčeni,
které konáno s vyloučením veřejnoatl,
uznali porotci všecky ' Skopce" vinný
mi a odsoudili je k doživotnímu vy
hnanství do severní Sibiře.
* Záhadná udalosť. — Dne 7. t. m.
večer popíjel v jednom hostinci v Bra
níku 221etý tesařský pomocník Bohumil
Č rmák z Hostivaře. Byl vesel a ne
bylo na něm nic nápadného pozorováno.
V noci odešel z hostince, ale do svého
bytu v domě č. 94 v Braníku se již ne
vrátil. Dne 6. odpoledne byla jeho
mrtvola ze studny vytažena. Poněvadž
neměl kabát ani čepici a obě tyto věoi
nebyly ani u studně, ani poblízku nale
zeny, není dosud zjištěno, spáchal-li
Čermák sebevraždu, či by-li snad olpu
peo a do studny hozen. Mrtvola jeho
byla dopravena do pathologlckého ústa
vu.
* Oslava stých narozenin Kotlářových
ve Vídni. Vídenští Slované pořádají
20. a 30 května za účastenství vynika
jících um&lcft v«-lkou slavnost1 na potesf
stých narozenin' národního básníka,
pévce "Slávy dcery" Jana Kollára. Vý
konný výbor svolal Širší výbor, Jehož
členy jsou zástupcové všech Slovanů ve
Vídni a zvolil za representanty JUDra.
Jana Lenocha a JUC. Radoslava Pukla.
Kancelář výboru jest: Zpěvácký spolek
slovanský I. Tiefer-Graben 11.

xml | txt