OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, April 05, 1893, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-04-05/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

' Tfopmeiiilý aprotmorni
$ékaftk6 universitě v Berlíně
Ymow, prohlašuje, že Darwino
v» theorie o vývi nu člověka z opice
nemá vědeckého podkladu. To a8,
bode velice líto mnohému člověkui
který touto therií ospravedlňuje,
Še tak Často snižuje se upod obraz."
£ Boykot židovských finančníků
evropských proti úvěru ruskému,
jak toho komitét rusko-židovský v
Londýně žádá, byl by nesmyslně
hloupým kouskem "obřezaného"
kapitálu; čím lepším výsledkem
byl by boykot korunován, tím měli
by.evropští antisemité pádnější
důvod ke svému boji se židovstvem
neboť byl by podán nezvratný dů
kaz, že kapitál a židovstvo jsou dva
pojmy, které se úplně kryjí.
Před dvěma nedělemi oznamo
valo podmořské lano, že Mladočeši
podali na říšské radě rakouské ná
vrh na zavedení všeobecného práva
hlasovacího. Nyní dochází znovu
kusý kabelogram, dle něhož dá se
souditi, že mladočeský návrh žádá
"jen zavedení přímým voleb ve ven
kovských okresích a nové rozdělení
volebních okresů. Byl by to sice
krok ku předu, avšak přece byli
bychom značně zklamáni ve své
radosti, jakouž jsme pocítili, když
došla prvá zpráva, že Každý dospělý
občan bez ohledu na to, mnono-li
daní platí, bude moci dáti svůj
hlas tomu, koho uznává za nejzpů
sobilejšího. To bylo by všeobecné
právo hlasovací. Avšak, jak se zdá,
na to v Rakousku doposud se ne
mýšlí. Vůbec v oné zemi nečiní
nikdo pro lid ničeho, k čemu není
donucen. Lid však často nečeká,
až páni se rozpomenou na jeho po
žadavky, a dopomůže si k uskuteč
nění jich sám. To mohlo by se
státi velmi snadno též liknavým
zástupcům lidovým v Rakousko—
Uhersku, že by je smetl hněv lidu
a nahradil osobami, které by na
paměti měly jedině dobro lidu a
ne též zisk a slávu.
Y New Yorku jest 100.000 žen,
které se samostatně vyživují a
60 000 z těchto vydržují mimo to
celé rodiny. Y jednom tamnějším
střižních obchodu bylo usnešeno,
snížiti mzdy ženám, tak aby mohlo
býti přidáno mužským klerkůro,
váak vyšetřováním se zjistilo, že
svobodné ženy vydržují ze svého
výdělku četnější rodiny než mnozí
ženatí muži a proto ze zamýšlené
změny sešlo.
V Iowě zřiznjí se stále nové a
nové státní úřady, ovšem že poho
dlné a dobře placené, a žádný z
úředníků nebil Je pomalu iníti nic
na práci. Y každém případu vy
skytnou se nějací ucházeěi, kteří
by si úřad přáli a potom se jim již
k vůli nějaké nové místo vyhledá
a upraví. Od té doby, co byla
Iowa přijata do svazku státti, bylo
mnoho nových úřadíl zřízeno a
Žádné ještě zrušeny, tak že vydání
na ně stále vzrůstá. Tomu mělo by
ne již jednou uČiniti přítrž.
Známý
Lawler podal presidentovi iádoet o
zdejší poštmistrovský úřad, opatřenou
60 000 polpisy. Takových žádostí bylo
podáno více a president jieh nečte,
nýbrž měří prý je na yardy jako
plátno. ■ .V'
Z říše carovy došla opStně zpráva,
která škandální kulturní poměry pří
šerným přímo spftsobem charakterisuje.
Ze 374 hlav čítajícího zástupu padly za
oběť mrazu 282 osoby, jež nalézaly se
na cestě do Sibiře. Na tenhle
kousek surovosti mftže být opravdu ru
ská vláťla, jet vše zavinila, opravdu
hrda.
Všechny pařížské časopisy oplfvaly
chvalozpěvy o Julesovi Ferrym, když
zemřel, kdežto za živobytí pronásledo
valy jej nenávistí a podezříváním. Co
jest tedy pravdou? Řídí se pařížské
časopisy onim příslovím: "O mrtvých
dlužno mluvit! jea dobři", čl byly snad
dřívější obžaloby vylhané a utrhačné?
Tento obrat v mínění časopisft, neslouží
jim příliš ke cti.
U dvou národů jest cit pro rodinu
nejvíc vyvinut, u židů — mohou-li 8e
totiž považovat! za zvláštní národ — a
u Amerikánů Ačkoliv senátní výbory
teprve nedávno byly ustaveny, jmeno
valo již 1 l spolkových senátorů, kteří
jsou ve výborech, své syny klerky do
tyčných odborů, kdežto skoro bez vý
jimky všichni senátorové přepustili mí
sta a příjmy, které každému jednotlivé
mu z nich byly povoleny, svým ctčným
manželkám a slečnám dcerám. Tak
ulehčuje žena a dítě manželi a otci
těžké břemeno, které mu zákonodárný
jeho úřad ukládá, a práce 1 mzda zů
stanou pěkně v rodině. Zajisté jest to
blahodárné, patriarchální zařízení.
V Moskvě v Rusku postřelen byl
městský starosta, právě když předsedal
schůzi'městské rady. Nአmayor Wash
burne dobře ví, proč radě předsedati
nechce.
Jistý dr. F. Oswald vy početl, že 8p.
Státy za sto let budou mít 400 milionů
duší. To bude velice zajímavé, hlavně
při presidentských volbách. Nás ale
těší, že žijeme v době, kdy tlačenlče ne
ní ještě tak hrozná. Ne každý má
lokte ze železa.
Nedávno zemřelá vdova po Jule9u
Grevym, bývalém presidentu francouz
ské republiky byla kuchařkou, dříve
než si ji vzal zaženu. Byla tedy přece
jen na tom lépe než ony ženy, které vi
df se nuceny státi se kuchařkami svým
mužftm teprve po svatbě.
Arménský kněz Nouri tvrdil před
krátk'm, že objevil nedávno zbytky ar
chy praotce Noema. Dnes nalézá se
Nouri v jednom kalifornském blázlnol.
Stávají se právě časem objevy, při nichž
zftstává rozum stát a o nichž již mladý
Hamletu měl před sty lety zpívati pí
seň.
Co se to v Chicagu děje? Již skoro
týden ncsřítll se žádný dbm, aneb něco
podobného. Snad nebyl dokonce vydán
nový řád, dle něhož na nebezpečné bu
dovy se musí vést! dokonalý dohled a
tyto se musí opravovali. Jest před vol
bami a ta se nemusíme diviti, že 1 v
Chicagu zavládá jakýs takýs pořádek.
£n
které budou posláni, nebylo nikterak
ublíženo Irěanfkm a Amerikánem. Jeetiť
ve spojeném království britiekém a v
angliokých zámořskýoh osadách dobrá
třetina vSeoh konsulátft a tyto 1sou prá
vě nej tučnější a nejvýnosněji!. Je-li
pravidlem, Se na každé dva AirySe v
úřadech smí připadnout! jeden jinonáro
dovec, bude nyní poměr ten obrácený.
Dle nejnovějšíoh a nej spolehl i věj ší ob
statistických zpráv rozmnožilo se oby
vatelstvo zeměkoule za posledních- lir.
z 1355 milllonb na 1480 millionft, tedy
jen o 125 milí. čili za rok o ne celýoh
11.5 mil. Při tomto nápadně malém
přibýváni nemají škaredohlídové, kteří
blouzní o přelidnění země a o bídě a
nouzi, která následkem toho povstane,
mnoho příčin, aby blížním svým nahá
něli straohu. Země má jeStě mí-jto pro
tisíce mil lionů lidí a zvláště Spoj. Státy
americké mohou dobře užlvlti ještě
pěkných pár mlllionfi obyvatelů. To
nechť si zapamatuje každý takový
"vlastenec" americký, jenž vidí jedinou
spásu v zamezení přistěhovalectví.
Výnos spolkového soudoe Brickse,
podle něhož nemá železniční zřízenec
práva opustltl práci, kdykoli za dobré
uvná,' podobá Be velice pověstnému
otrokářskému rozsudku nej vyššího sou
du v záležitosti Dred Scotta, černošské
ho otroka, v r. 1855, jímž byla velice
uspíšena občanská válka. Jeden rozsu
dek právě tak jako druhý jest kapitali
sty draze zaplacen, oba dva se vzpírají
veřejnému nlínění a ústavě této země a
oba uznávají svrchovanou vládu kapitá
lu nad chudým občanstvem. Jediný
rozdíl je tu ten, že smazání následkfi
rozsudku prvnějšího bylo potřebí občan
ské války, v dnešním případu však
úplně postačí v příhodnou dobu vykop
noutl úplatného soudoe a s ním všeoku
spolčenou spřež a teprvé, kdyby snad se
vrchní soud stavěl na jeho stranu, bylo
by potřebí prostředku radikálnějšího.
V Missouri zadal jeden novomanžel
10 dní po svatbě žalobu o rozvod od své
drahé polovice, poněvadž byla velikou
milovnicí pěstních zápasft a sama je
osobně pěstovala, tíoud uznal žalobu
jeho za oprávněnou, poněvadž byl man
žel sám těla slabého a nebyl by s to se
ubránit.
. 9... •
PojiStřní na život obnáSí v celém
světě $12 000,000 000, z čehož při
padá na 9poj. Státy $5.500,000.000,
bezmála tedy polovice. Zdá se, jako by
tato číslice nejlépe znázorňovala ne
jistotu lidského života v této zemi a
nedbalosf příslušných tiřadft o životy
občanstva. Také v žádné jiné zemi ne
přijde prftměroě neštěstím tolik lidí o
život, co ve Spoj. Státech.
Komponista Verdl, jehož komická
opera "Fallstaflf" byla přijata v Miláně
s takovým nadSením, unikl před krát
kém hroznému nebezpečí. Martini, mi
nistr vnitra, měl totiž v úmyslu, nic
netuKísímu umělci pro nic za nic udělí
ti titul "markýze." Verdi v&ak dozvěděl
se zavčas o maléru, který mu hrozil a
žádal ministra, aby odftal od něho hoř
ký kalich tohoto "vyznamenání." Verdi
tedy zftstane prostým občanem a to se
otí a právem. Ať už třeba jest jeho
opera přátely daleko přeceněna, přece
si toho nezasloužil, aby jako novopeče
ný burslánský milionář označen byl
Šlechtickým titulem.
ikotkft),
Vídni, ie itrtiu Jeho , ,ť—■
vatl mladočeský. návrh, by bylo uiodi
no všeobecné hlasovaoí právo, dokud
nebudou urovnány národnostní apory t
Rakousko-Uhersku. Neví snad "libe
rální" Plener, Ze zavedením v&eobeoné
ho hlasovacího práva a spravedlivým
nastoupením všech národností a všech
vrstev obyvatelstva spory tyto samy se
bou by odpadly?! Plenerovi a jeho
kumpánftm nejde o nlo jiného, neš aby
sa dále udržena byla nepřirozená nad
vláda německé menšiny nad německou
vět&inou a odtud jejioh odpor proti
zpravedllvému návrhu Mladoěeohft.
V New Yorku odsouzen byl před
nedávnem ke smrti jistý Harris, jenž
mladou svou manželku otrávil, kdyš se
jí nabažil. Najednou však jeví "lep&í"
kruhy new-yorské zvláštní útlooit a
ačkoliv nenamítaly ničeho proti odpra
vení menších zloělnc&Jsou nyní rozhod
ně proti popravg Harrisovg. A paměti
hodným při tom jest, že celé ženské
pokolení stojí na straně mladého muže,
jenz chladnokrevně a 8 vypočítavou
ukratností svou ženu, když její vnady
jej omrzely, s cesty si odstranil. Čím
možno vysvětlili si tento souoit žen ku
vrahu jedné z jich soudružek? Jest to
snad čistě lidský cit/ jenž by svědčil o
dobrotě srdce? Sotva. Když muž
třeba hněvem spravedlivým se rozpálí a
ženu svou vypráská a tato rovnou no
hou běží na policejní stanici, aby do
stalo se jí zadostučinění, tu vSeohny
"útlocitné" ženy proklínají takového
"netvora" a "šelmu" v lidské podobě.
Čtvrtit! a lámatl kolem zas uhoval by
takový "zločinec", který opováží se tý
rati svou ženu. Kie najednou se vezme
jejich sympati se travlčem? Proč za
sypávají jej ve vězení květinami a roz
ličnými lahftdkaml? Proč agituj s tak
zimnlčnou čilostí, aby byl omilostněn?
Zajímaly by se tolik o tu věc, kdyby byl
Harris mrzák, ošklivý a starý muž?
Litují v něm člověka či snad pouze
mladého muže?
Úmrtím Col. Sheparda v New
Yorku zmizela se světa jedna z
rázovitých osobiček ve městě onom
i v celých Spojených Státech.
Nikdo pro Sheparda netruchlí tolik
jako pastoři a kostelníci, neboť
mnoholi těm Sbepard každoročně
rozdal, nedovede nikdo pověděti.
Byl boháčem a sice řadil se mezi
řední milionáře ve městě. Z
louhé chvíle a z nedostatku jiné
ho užitečnějího zaměstnání počal
pěstovati nedělíčkářství a tempe
renci a byl jedním z předních za
stanců této bláznivé idei. Měl
zakoupené nejdražší stolice aspoň
v desíti evangelických kostelích a
jenom k vůli šíření svých nábo
ženských zásad zakoupil časopis
"Mail & Express" za $500.000.
Jednou napaala jej myšlenka, že
by pro dobro náboženské věci měla
býtí jízda pouliční dráhy na Fifth
ave. v neděli zastavena. Tierozmý
Šlel se dlouho, zakoupil za $450.000
akcií dráhy této a nedbaje tobo, že
ostatní akcionáře okrade, prosadil
svůj plán. Takových kousků na
dělal více a pastoři mu zato slibo
vali jistou odplatu, která prý ho
nemine.

xml | txt