OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, June 14, 1893, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-06-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Výstava mi býti zavřena.
Obvodní aoud spolkový, před nfml
ae projednávala otázka, má-11 býtl za
povězeno ředitelstvu výstavu v neděli
otvírat, vydal dne 8 ě»rvna svoje
rozhodnutí, jímž většinou dvou hlasft
proti jednomu uvoluje se vydatl
spolkovému návladnímu MUchrlstovl
zastavující rozkaz proti výstavnímu
ředitelstvu.
Soudní bí& přeplněna byla včera do
poledne obecenstvem, které bylo žádo
stivo uslyšet! výsledek soudního jedná
ní. Soudcové dostavili se do síně láno
asi o deváté hodině & podali s é mínění
ústně, poněvadž jim doposud nebylo
možno podatl písemní rozsudek.
Nejprvé přednesl náhled sv&j soudce
Woods, potom Jenkins a konečně
Grosscup. První dva byli toho náhle
du. že ani ředitelstvo ani národní ko
mise nemají práva, usneŠení ko* gresu
zvrátit!, poněvadž toto bylo ústavní a
zákonité. Usnešení kongresu nemá
prý docela nic co člniti s oáb >ženstvím
a kongres prý má právě tak právo na
řídlti nedělní zavřeni výstavy, jako smí
zavřití poštu, celnici a všecky své úřa
dovny, zlíbí-li se mu. Stát postoupil
užívání parku úplně v moo podniku
výstavnímu a spolková vláda má nad
parkem úplnou kontrolu.
Když byl soudce Grosscup prohlásil,
že s výnosem druhých dvou soudcfi ne
souhlasí, podal právník Edwin Walker
jménem výstavního ředitelstva svoje
odvolání proti rozsudku. O odvolání
tomto jednáno bude dnes o pftl desáté
hodině ranní, kdy bude ro/.hodnuto,
má-li býtl povoleno neb ne. Povede-11
t >to odvolání k cíli, není ovšem známo.
Nehoda d?ou českých hochů.
Čtyry léta starý hoch pana Křenka
z č. 953 záp. 19. ulice hrál sl 8.t.m rá
no as v 8 hodin s háčkem, jakých uží
vají žerské při háčkování, při čemž
padl na zem a to tak nešťastně, že há
ček se mu zabodl do prohlubiny ucha a
vjel mu dosti hluboko do hlavy. Zavo
laný pan dr. Wišteln vytáhl háček z
rány a je toho náhledu, jestli se nedo
staví zápal mozku, že poranění samo v
sobě není nebezpečné
čtyřletý syn pana Bohumila Stej9ka
la z č. 3*23 záp. 20. ulice hrál si včera
na chodbě a náhodou spadl s<% schodů
tak nešťastně, že přivodil sl dosti ne
bezpečné poranění na čelisti. Dr. Wi
šteln má hocha v opatrování.
Čech poraněn -
Pan Václav Keller bjdlící na rohu
58 a Dearborn ulice přišel 5. t. m.
k politování hodnému drazu. Pan Kel
ler seskočil na rohu látáte a 59 ulice z
předufho vozu kabelového vlaku tak
blízko, 2e následující vůz jej zachytil a
takovou silou k zemi srazil, 2e mu byla
pravá noha zlomena. Jelikož je pan
Keller již 55 let stár, je jeho por anění
povážlivé.
Česká práce na výstavě
Z oboru typografického z celých Čech
jediný vystavuje práce národního rázu
nakladatelové a knihtiskárna P. Popel
ky v Jaroměři.
Umělecká práce ženského výrobního
spolku Pražského ve vfiech odborech
dfistojně jest zastoupena na výstavě
právě uvedené firmy, a zasluhuje nejen
úplného uznání skvostné provedení, ale
1 vSeobeoého povSimnutí, zejmena ná
rodní ráz její. Jsouiě za ozdobu vý
kladní skříně zvoleny, v čele znaky ze
mí koruny České v tak nádherném a při
■ 1 1 ° ! « 11 i i ; i
lom dokonalém provedení, b au Mfí,
máli býtl obdivována víoe umělectví
práoe, £1 Kutná volba těžkého lUU á
sytých, žlvýoh banr hedvábí. Jel se
Jmena v koruně 8vato-Váolavské vyul—
kají Jako skutečné drahokamy tohoto
symbolu české slávy. Závěrek tvoří stej
ně bohaté provedení snaku Spoj. Státfl
Severoamerických, který Jako znak no
vé vlasti našich krajanft v tak skvělé
výpravě zajisté Jefitě nebyl proveden, a
proto dojlsta tím větSího i příjemnější
ho překvapení vzbudí. — Vodovým
vztehem ve zlatě zdobeny Jsou rohy vý
stavky znaky odvětví závodu, totiž: ty
pografie, litografie, písmolljství a lite
ratury. Eo em středu, který zaujímá
veSkerá vyznamenání závodu počtem vy
u mí stěny Jsou předlohy slovanského 21,
šívání, bezvadně typograficky provede
né, střídavě s vyBívlčaml na kanavě v
barvách hedvábí ěerveného a modrého
Poboční křídla výkladní skříně zaují
mají středověké české abecedy ve dvou
barvách a francouzské abecedy troj
barevné, v závodě provedené, jež jsou
praoí c. k. ředitele AI. 8tudnlčky>a kte
ré schváleny byly jako Školní pomůcka
o. k. ministerstvem osvěty a vyučování.
Střed křídel pobočných zdoben jest zda
řilými reprodukcemi z alba rodu císař
ského, obsahující 4 skupiny Císaře 1
krále a císařovny, korunního prlnoe
Rudolfa a Štěpánky, princezny Gisely
a Leopolda bavorského a princezny
Marie Valerie a Frani. Salvatora.
Český den na výstavě
Čeští Sokolové mají sv&j den na vý
stavě dne 14 a 15 srpna a Česko-ame
rlcká úřadovna je toho náhledu, že jeden
z těchto dnb by mohl býti ustanoven za
den výhradně český, kde by Čechové v
massách na výstavu se dostavili pod
vlajícím praporem, který byl věnován
Čechftm americkým vlastenkami v Če
chách, jenž v několika dnech se již bu
de nalezatl v rukou p. Pitte, pokladní
ka Ústřední Matice. V tom smyslu bu
de vydáno k Čechftm chicagským pro
volání a nepochybujeme, že ve&keré
spolky se pochodu do výbtavy na český
den sáčastní.
Jest to Čech ?
Podivná figura na výstavě, kUrá má
jtředHtavovati L\cha.
Před několika dny byli jsme upozor
něni na jl tou sochu na výstavě v bu
dově Spoj. Státfi, která má představo—
vatl Čecha, jak nápis na podstavci
oznamuje. Socha tato jest v odboru
K, ve skupině 139, č. 10. Představuje
divokého muže v primitivním oděvu,
vedoucího medvěda na řetězu. To má
býti Cech!
Něco podobného nás ov&em nepře
kvapí. Vímeť, jak mnoho jeat Igno
rantů 1 mezi oněmi třídami Amerlčanfi,
kteréž sl činí nároky na nejvySSÍ vzdě
lání možné v této zemi. Však činí to
velmi trapný dojem na každého Čecha,
který náhodou takového krajana na vý
stavě spatří. Že by se byli Čefil někdy
s medvědy stýkali, o tom nikdo z dějin
nic neví. Medvědi na Šumavě vyhy
nuli již hodně dávno a poslední český
medvěd, v hlubockém museu vystavený,
jeat zajisté poběhlíkem ze sousední
Germanle.
Světová výgtava navštívena bude ně
kolika miliony lidí a zajisté značná
větfiloa jich všimne si sochy zmíněné.
Jakou ast potom představa učiní sl o
nás americká veřejnost, to bychom rá
di věděli. Jak již jsme uvedli, při
jmou Američané za bernou minci v6e,
■ • —: :—'
00 ipatf! na a větové výstavě, 1 uku«
me metl liml Málo tleli, kdoi by sku
tečně měli nějakého poaěií o tom, oo
čelí skutečně jaou. Naše oaadné jmé
no "Bohemlans", které Franoousl a po
nloh 1 Angllčadé a Amerlkáné přiklá
dají olkán&m, jest nám tu xnaěně na
sávadu.
Podobná socha čeoha-med vědáře vy
stavena jest v New Yorku v museu.
Není nám známo jméno jejího pachate
le, vSak myslín.e, že by byl tento lépe
učinil, kdyby místo svých soch sebe
sama byl vystavil — s odpu&těním —
v hovězím oddělení výstavy.
Doufáme, 2e 1 anglické časopisy chi
cagské přinesou o tom nějakou zmínku,
aspoň byly o to od nás požádány. Kdy
bychom my řekli panu soohařl, !e je
hlupák a Že nlčamu nerozumí, m >žná
že by nám neuvěřil. Ať tedy uvěří ve
řejnému mínění ameriokému.
Ten rakouský prftmjsl!
V průmyslovém paláci na výstavě
zřízeno jest také zvláštní odděleni ra
kouské, o kterém jsme již měli příleži
tost několikráte se zmínitl. ttkoro vSe,
co člověk v oddělení tomto spatří, jest
výrobkem českým a jest opatřeno jmé
ny krajanů, třeba byohom tu a tam
spatřili nějaký vídefiácký překroucený
nápis. Vystavovateli skutečně němec
kých jest v rakouském oddělení velmi
málo. Nejvíce pozorností budí před
měty vystavené následujícími firmami:
F.JSÍra, granáty, Schlmmel & Kramer,
skleněné vásy a okrasy z Haldy, H.
Uhlrlch W<ihelmstbal, sklo, Karel Kře
bam, Vídtfi, perleť. Hrabě Harr&cb,
Nový 8vět, sklo. V. Šťastný, Vídeft,
koberce. Černoch & Oo , Hajda, Kar
lovy Vary, sklo. Rachman bratři,
Hajda, sklo. Ed. Eichler, Dux, Ernst
VallB z Vídně, sklo. B. Strakoš, boty.
Fr. Daneš, špičky na doutoíky. K.
Kuneš, deštníky. Jos. Osana, výrobky
z mořské pěny. Třešňák, granáty, J.
G.rrlioký, Praha, vějíře. Jan Ledvina z
Vídně, hůlky a SplČky. Totéž zboží
vystavují dále krajané Josef Homolka,
Ant. Budil, J. Slruček a K. Pavlík,
všichni z Vídně. Josef B^ran vystavuje
sklo.
Čech poraněn.
Pan Jan Faltys z č. 446 záp. 19 ul.
pracoval včera v jelné dřevní ohradě,
kdež mu Dáhodou přlfila levá ruka mezi
klanící a tři praty se mu pohmoždily.
Faltys došel si do lékárny p. Vávry,
kdež p. dr. Wlšteln mu poskytl lékař
skou pomoc.
Česk< hoch poraněn.
As 81etý Jan Kos z čís. 70 Clayton
ulice, vylezl sl včera večer na vftz sto
jící přel cirkusem na prázdných lotech
mezi May a Flsk ulicemi, vedle 20. uli
ce, aby lépe viděl, jaké umění v cirku
su se provádí. Nějaký hoch do Kosa
strčil, ten spadl dolft a zlomil si levou
ruku pod loktem. Dr. WlStejn v lékár
ně Vávrově na vJentre ave. hochovi po
skytnul lékařskou pomoc a myslí, 2
poranění nebude mít s ohledem na mlá
dí hochovo trvalých následků.
Čech smrtelně poraněn
Štěpán tíeld er zč. 34 Burlington ul.,
zaměstnaný v Dyamond Machlne Co. v
čís. 34 Oanal ulice, udeřen byl včera
hnacím kolem do hlavy a tak nebez
ně poraněn, 2e lékaři v okresní nemoc
nici, kam byl dopraven o jeho uzdra
vení pochybují.
Chytrj.
Strýc z venkov.i: Tak se podívejte
jak jsem já tu železnici napálil. Koupil
jsem sl hned zpáteční lístek, aby to
přlSlo laciněji a ani jsem zpátky domft
nejel!"
/■
- Aby dokázal nutnost zřídit! f
Trutnově krajsky sond, uveřejnil
'Trantenauer Wochenblatť veliký
mi písmeny "Otevřeny list mini
stra spravedlnosti hraběti Schoen
bornovi", v němž vymýváx jej, aby
zakročil proti křivdám, jež dějí se
Němcům při sondě jičínském,
kamž Trutnov a většina okresů, z
nichž má býti novy krajsky obvod
sestrojen, náleží, a aby zejmena
netrpěl, aby při přelíčení němec
kém jednáno bylo česky, jak se
stalo, když pohnaní byli před zmí
něny purotní sond Terezie Riudova
a Čeněk Menzel, obžalováni jsouce
ze zločinu vraždy. Tehdy pry se
opovážili porotci nejen Óesky pří
sahat, nýbrž vrchní porotce pry
česky ohlásil verdikt lidových
soudců.. , ♦
Na tento "otevřeny list" do
chází nás se strany nejkompetent
nější následující sdělení. Celé pře
líčení proti Kindové a Menzlovi
konáno bylo v jazykn německém.
Z porotců pouze tři skládali slib
česky, tímtéž zajisté právem, jako
činí Němci, když při přelíčení
skládají slib německy. Sluší ostat
ně připomenouti, že vŠickni páni
Němci při losování přítomní že
bronili, aby byli odmítnnfi a že se
jim to podařilo do té míry, že v
porotě zbyli pouze dva. Když se
vrátili porotci po ukončené poradě
do síně, prohlásil vrchní porotce,
pan V. Feifar obvyklou rormuli:
"Páni porotci odpověděli na dané
jim otázky takto, však sotva že
tato slova pronesl, byl upozorněn
předsedou zemským řadem Gei
stem, aby formuli tu pronesl ně
mecky, což vrchní porotce ihned
učinil.
JNení tedy pravda, ie výrok po
rotců prohlášen byl česky a ie
teprve potom od jiného porotce
přeložen byl do němčiny, jest tedy
tvrzení v "otevřeném listě" vylha
né. Naproti tomn docházejí nestále
oprávněné stížnosti na okresni sond
trutnovský pro nešetření rovno
právnosti. Tak na př. vynesen byl
nedávno rozsudek proti Fr. Valáš
kovi, který ani slova německého
neumí a který proto jen česky se
zodpovídal, v řeči německé. A ne
jen to, rozsudek ten byl mn nejen
ústně při přelíčení německy pro
hlášen, nýbrž i v německém opise
datovaném ze dne 29. března 1893
doručen.
Z toho možno posooditi, jak by
se praktikovala rovnoprávnost při
Krajském soudě v tomto městě.
Tam byse asi našim soukmenovcům
v ohledu jazykovém pěkně dařilo.
Snad by bylo záhodno poslati pann
ministrovi Schoenbornovi "otevře
ný list" v této věci. Bvlo by ovšem
mnohem oprávněnějších k tomu
důvodů, než pro frivolní "otevřený
list", jejž uveřejnil "Trautenauer
Wochenblat;."
V Itálii prý řádl hroznou mfirou ko
bylky. Nebohá It&lle! Does Vilém,
zítra kobylky!

xml | txt