OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, June 14, 1893, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-06-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

- •
■* 731 vr *•«*»
: ■ ■ *5 '
Jř "
^yj M Ů zCj*
fe
Eňteredat P ost theOftice at Chicago, 111., as second class matter.
Ročník I.
Chicago, středa dne 14. června 1893
Číslo 46
Z českých osad v Americe.
f Oznamuje se z M&nitowocu, že
Josef Prokop pokusil se tam o sebe
vraždu utopením, byl však zachráněn
& uvězněn. Praví, že nemohl dostat
práci a následkem toho zmálomyslněl.
Lékař, který jej prohlížel, praví, že Jest
velmi nemocen. Má ženu a dvě děti.
t V Omaze 51etá dceruška krajana
Hambeka, Marie, vyšla si na schůdky
před domek, jenž následkem vyhloubení
pření části lotu na vyvýšině se nalézá a
nežil se z dělníkft tam pracujících ně
kdo nadál, zavrávorala a spadla do
studně, kterou dělníci přikrýt! opome
nuli. Dělníci sice okamžitě pospíšili
na pomoc a jednoho soudruha dol& po
provaze spustili, ale dítě zachrárlltl jl£*
nemohli. Než dolů dopadlo, rozbilo sl
lebku o stěny studně a jen mrtvolu její
již vytáhli.
t Ve sohOzi sborů pěveckých v New
Yorku oznámil p. Ondříček,že vzhledem
k malému výtěžku z prvního koncertu
zříkají se s p. Krásou svého dílu & že
celý výtěžek odevzdají ve prospěch Ná
rodního domu do rukou Dobročinné
společnosti. Vlastenecká nezištnost tato
přijata byla s nadšením přítomných.
Příští koncert pořádatl budou sbory na
6. července, při kterém oba tito čeští
umělci budou áčlnkovat.
f Jan Hojer v Newark, u New Yor
ku, přlkrajovač v jedné tamní továrně
na obuv chtěl vstoupltl do vozu elek
trické dráhy vzdo* somu, že kynul mu
řidič motoru, aby počkal na druhý vftz.
Hojer smekl se stupátka zadního upadl
na kolej a zlámal sl vaz. V tom přihnal
se vfiz druhý přes nešťastníka a kola
jeho přelámala Ilojepovi nohy; mrtvolu
Jeho dopravili do bytu rodlčfi. Zemřelý
byl stár 24 roků, velice řádný a pilný
mladík.
f Koncert české clevelandské zpěvač
ky sleč. A, Juengllngové, jejž pro ni
uspořádala Oreat Western Band pod
řízením kapelníka F. Hrubého před od
jezdem Jejím na konservatoř new-yor
■kou, těšil se dne 24. května v Germa
Dia Hall valné návštěvě. Beneficlantka,
slč. Juenglingova, slavila hotový triumf.
Po přednešení krásného sola "Heaven
had shed a tear" od Kuckena odevzdá
ny jí dvě krásné kytice z růží. Z vdčč
nosti přidala cltuplnou píseň "Tam v
tichém dálném údolí."
f Dne 2. června krátce po poledoách
byl 31etý ho&ík Karel Seidl, syn čt-ského
zámečníka Jakuba Seidla z č 425 vých.
73. ul. v New Yorku vozem přejet a při
tom byla mu pravá ruka zlomena a ve
lice pohmožděna. V tu dobu ubíral se
dědeček malého Karlíčka pro pivo a
malý Karlík jej provázel; když paic oba
přes ulici kráčeli hnal se právě v plném
trysku dolů od 1. ave. vůz, kt°rý řídil
podomní obchodník. Malý Karlíček se
nemohl rychle uhnoutl a byv koněm k
zemi sražen, dostal se pod kola vozu,
které mu pravou ruku zlomili. Matka,
která byla svědkyní této nehody, ucho
pila nebohé dítko to do náručí a spě
chala s ním k dru. J. Saxlovl ve vých.
72. ul,, který raněného hošíka v ošetro
várí převzal. Neopatrný koěí byl zat
čen a nyní musí průběh poranění dítěte
ve vazbě vyčkatl. N. Y. L
f O banketu dne 1. června "Národ
ního Slovenského Spolku*' při příležito
sti výroční konvence zmíněné rozvětve
né Jednoty, která dnes čítá 116 odborů
s 5000 členy, píše "volnost" následov
ně: Páni delegáté dostavili se do jed
noho, z Čechů pak přišil zástupcové če
ských časopisfi, Sokola, C. S. P. S. a
advokacie. Stoly v plném významu
slova prohybaly se pod tíží pokrmů u
pravených, že i, labužník musel být
uspokojen; kapela br. Zámečníků ne
málo přispěla k růžové zábavě zpjmena
přednesem slováckých a vůbec národ
ních písní, víno i pěnivo tekly proudem
a bratři Slováci závoiill v dokazování
že pohostinnost jest jednou z nejchlub
nčjSích cností Slovanstva. Iteči před
neseny tak významné, že s potčSením
přlnáňlme ob&írnSjSÍ zprávu. V pftl
deváté povstal předseda p. P. V. Rov
nianek a promluvil následovně: "Kdo
chce žít, ať se kývá! My chceme žit a
začali jsme se kývat. Jest to pár krát
kých roků, co založili jsme organizaci
americké Slovače a vytkli si za účel své
duševní i hmotné zdokonalení. Ze šesti
zástupců před třemi lety máme v této
konvenci 80 delegátů zastupujících 116
spolků. Jest to důkaz, že jsme se ký
vali Jest to skok obrovský, ale přiro
zený. Dokázali jsme celému světu, že
národ, jehož divoký Tatar bezmála ubil
a ubíjeti dosud usiluje, že národ ten na
svobodné půdě Ameriky se ký/á a dává
znak života založením Nár. Slov. Spol
ku, k jehož zdaru a prospěšné budouc
nosti připíjím. Po p. Rovnlankovl po
vstal podpředseda p. Jan Švehla z Chi
caga: "Předřečník, náš milý předseda
Nár. Slov. Spolku, poukázal na počet
zástupců Nár. Slov. Spolku. Bratři!
Vzpomeňme, jak j SIC před párma lety
roztrhána byla Slovač naše! Nás sice
znali co Slováky, ale opovrhovali námi
protože byli jsme bez ovčína, bez pa
stýře. Postavili jsme sl ovčín. Tím
jest náš Nár. Slov. Spolek a výsledek
toho? Ten Slovák, drotar, butator, jak
byl před třemi lety nazýván, jest dnes
representantem umění a vlastní síly. A
čí jest to zásluha? Pana Petra V.
Rovnlanka v řadě první (volání třikrát
sláva, tisíckrát sláva Rovniánkovl!) a
ostatních zakladatelů v řadě druhé. Na
prvé konvenci bylo 6 delfgátfi. Od té
doby v páru letech tak jsme se rozmo
hli. Zorganizováni dodělali jsme se a
doděláme zdaru Zvedám pchár zak'á
datelfim Nár. Slov. Spolku!" — Po
něm řečnil p. M. Stricker, Harenčár,
Jožka, Lužický, Klužimský, Ambrose,
Desman a redaktor "Volnosti" p. Tft
ma, kteří vesměs velebili Nár. Slov.
Spolek co baštu Slovákft, ze které vze
jde vítězství nad Maďary. Za české
spolky mluvili pánové Herold, Kalva
Machant a Karlovec. Když dostavil se
dr. Francltci, vlastenec slqveuský, uví
tal jej upřímnou řečí p. Šnajdr, redak
tor "Dennice". Na pozvání starosty
"Sokola" stíčastntll se všichni delegáti
zábavy zmíněným sborem pořádané,kde
dlouho se příjemn6 bavili.
Flegma.
Plavec: "Pane kapitáne, vstávejte.
Loď se topf.
Kapitán: Eh, co je ml do voho, vždyť
I není moje!"
Zná té.
Básník (čte odpověď redakce): "Boie,
všecko přijato! Hlml, to muaí být div
ný časopis!"
*
V Novém Yorku budou mítl také ho
tel na kolách. Hehe! To když bude
ohtít některý fortrlínek jít do hospody
a bude to své ženě hlásit, řekne tato
asi často: "I jdi na kolo!'*
První letoSní velká bouře rozzuřila se
ve středu dne 17. května v českém sně
mu, jenže hrom bití a blesky byly na
straně mladočeské, & zmoklí byli velko
statkáři s Němot.
Nic zvláStního, že vysloužilí herci a
zpěváci v Čechách zařizují si z pravidla
hostince. Jsouf zvyklí, vystupovat po
hoUinsku.

V Egyptě nalezena "čočka", pochá
zející prý asi z roku 130., a učenci se
diví, kde že se tam vzala. Hm, kdož
ví neoí-11 to táž, za níž prodal Esau své
prvorozenství?
Pamatujme na budoucnost.
Pedlák: "Nekoupil byste břitvu, pa
ne?"
Pán v hostinci: "Člověče, vždyť vidí
te, že nosím plnovous".
Pedlák: "OvSem, ovš^m ale — —
dovolte, nikdo neví, co se mftže stát!.
Kdybyste tak někdy, víme, jaVo omy
lem podepsal tak nějaký fale&ný
check "
Zázrak.
Hezká učitelka: "Nyní ml pověz
Jlonle, co je to zázrak".
Jlnnie: "Moje matka říká, že to bude
zázrak, zdali se do váa pan učitel z dru*
bé třídy nezamiluje".

xml | txt