OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, June 14, 1893, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-06-14/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

Týdenním hlasatel
— ČASOPIS —
věnovanýzájmům Česko-Amerického pra
cujícího lida. ,
vydává Česká Typografická Unie.
PŘEDPLATNÉ:
Na celý rok $2.00
Na pftl roku 1.00
Jednotlivá čísla..... 5 centb.
ISF"3 Veškeré dopisy a zásilky buďtež
adresovány:
Týdenní Hlasatel,
611 Centre Ave. Chicago, 111.
Světov výstava.
— Na zlatém podstavci stojí v v od
dělení státu Montany v hornickém palá
ci z ryzího stříbra ulitá socha bohyně
spravedlnosti. Jest to ženská postava,
htojící na polokouli a držící v pravici
meč, jenž má pravdě vítězství zajistili,
kdežto v levici drží vážky, na nichž
váží nestranně právo a bezpráví. Socha
tato byla dne 30. května slavnostně od
halena. Na pozvání výkonného komi
sare Biaklorda dos tavilo se asi 1000
osob.
Major Martin Maginnis vystoupil v
určitou hodinu na řečniště a měl násle
dující jádrný proslov:
Před 400 roky odvážil se Kolumbus
n t chatrných lodích odhodlaně k cestě
přes oceán do neznámých krajin. Tím
počala osadní perioda avšak jí brzy
sledovala doba svobody a spravedlnosti.
Veliká města byla založena a ustavičně
na západ šířila se vzdělanost1. Zlatoko
pové by'l na dalekém západě prvními
zákopníky kultury a také jim děkuje
Montana za sv&j první pokrok a slávu.
Montana jest státem kovů. Montana
jest však též zaslíbenou zemí, kde ma
lebně střídají se překrásná údolí s vel
kolepými horami a úrodná země odmě
ňuje píli rolníkovu. Zlato a stříbro za
všech čas& byly hlavními prostředky
peněžní výměny a těchto ušlechtilých
kovfi poskytuje Montana s d&statek.
Našemu bohatství obdivují se tisícové,
kteří S'm ze všech končin putují. A ta
tí socha nejen představuje bohatství
tohoto státu na kovy, nýbrž i znázornu.
je základní věty spravedlnosti a zručno
stl našich umělcfi.
Po řeči té následovala hudba a řeč
paní Iílchardsové, k'erá velebila svčto
vou výstavu, na níž celý svět zraky své
upírá a vynášela bohatství Montany. Po
její řeči spadl závoj, zahalující fochu
a přítomní propukli v nadšené volání
slávy. Cena sochy obnáší $29,765
Cena stříbra páčí se na $0765 a cena
zlata $23 000.
— Dne 30. kvčtna otevřeno by'o za
velkého návalu obecenstva nčmecké od
dělení v ženském paláci. Výstava ta
jest velmi bohatá a byla při této příle
žitosti nádherně ozdobena.
— Jednoduchým ale d6st<»jným zpfi
sobem zahájeno bylo dne 20. k ělna
francouzské oddělení v prGmyslovém
paláci; za zvuků věčnč líbezné marsell
lalsy rozhrnuly se opony a ob» cnstvu
ge ob evi'a výstava, která řadí se prá
vem na Columbia ave. k nejlepftím toho
druhu. Hlavně pak uměleckým uspo
řádáním a předměty z oboru umělecké
ho prfimyslu předčí Francouzi všechny
ostatní národy.
— Předseda výboru premljového,
národní komisař Tchacher seznal, že
nesmí nedbatl hla&& zahraničníoh komi
aařft, kteH opřel! ae jfm zavedenému
systému rozdílení oen. Angllcký-ko
mlsař sir Henry Wood dne 30. května
dostal telegrafickou odpověď své vlády,
že Anglie súč&stní se 'mezinárodního
rozdílení cen", které má konkurovatl a
Tchncherovým systemem a tím nabý
vají zahraniční komisaři mysli. Čím
více však cizozemci jeví energie, tím
zdá se, že Thtcher jest spíše nakloněn
povoMti. Rozeslal komlsařfim oběžník,
hledí je přesvědČiti, že jeho systém jeu
málo líší s-' od systému jejich. Jeho
výklad ovšem nenalezá u komisařft
sluchu, avšak dokazuje, že Thacher
jest ochoten s nimi se dorozuměti. Lze
doufatl, že půjde ještě o krok dále a
svolí ku požadavku komisař&.
— Turnéři měli dne 31. května o 4.
hod. odpolední veřejné cvičení v Jack
son parku. Představení slavnostní od
bývalo se v aréně západně od hospodář
ské budovy. V sobotu dne 3 června
bude veřejná tělocvičná produkce tur
néřských spolků ze severozápadní stra
ny a spolků z ven ova.
— Den zdobení hrobů byl pro výstav
ní pokladnu dntm požehnaným. Zvláště
mládež byla silně zastoupena Též
mnoho dělníkfi dostavilo Se na výstavu,
poněvadž bylo počasí skutečně skvost
né. Více než 2000 doutníkářů ztrávllo
odpoledne toho dne v německé vesnici
a uspořádali si zde pěknou slavnost?.
Byla vztýčena uniová vlajka a účastní
ci usedli kolem stolů chutnými pokrmy
a nápoji naplněných. Předseda mezi
národní unie G. W. Perkins byl předse
dou. Více členů unie promluvilo pří
padné 'řeči.
— Rady výstavních úředníků budou
ve dnech nejblíže příštích značně zten
čeny. Více než 1000 osob, bojí s •, že
přijdou o chleba. Dne 15. června stihne
podobný osud druhý tisíc výstavních
zřízenců. Výstavní pokladna jest tak
vyčerpána, že budou ponecháni na
svých místech jen ti nejnutnější úřední
ci (možno též, že nebude zde jednáno
dle zásluhy a prokázaných služeb.nýbrž
dle toho, kdo má jakého přímluvčího u
ředitelstva.)
— Firma James G. McBean (Garden
City Paving & Post Co. zakoupila pro
své dělníky 400 vstupenek ca výstavu,
které rozdá zadarmo.
— Několik koncesionářft na výstavi
šti hledí v poslední době obecenstvo tak
nestydatým způsobem olřítl, že vý
kon ý výbor ředitelstva se své poslední
schftzi se usnesl, aby řemeslo to bylo
jim překaženo. Byly prohlíženy ně
kterými koncesionáři samovolně "zlep
šené a rozmnožené" cenníky a bylo
ustanoveno, aby konceslnářl byli přinu
ceni přldržetl se starých cen.
— Když dne 31. května ráno odbý
váno bylo v Hagenbeckově zvěřinci
představení se skrocenými šelmami udál
se rozčilující případ Právě se produ
koval jezdící lev, který z vysokého pod
stavce má skočiti na hřbet koně;' náho
don podstavec se převrhl, lev přifiel z
konceptu a učinil výpad na krotitelku
slečnu Johnstonovou. Této podařilo se
však brzy nebezpečné zvíře přinutitl k
poslušnosti a zahnat! je do klece. —
Představení v Hagenbeckově cirkusu
byla rozmnožena novými zajímavými
čísly, ktfré provádí pan Darling s pěti
lvy a jedním psem. Pan Darling po
ručí lvfjm, aby vždy dva a dva drželi v
tlamě provaz, přes kt»»rý pes skáče, aby
stavěli se mrtvými; nese jednoho lva,
jenž mrtvým se staví, na zádech; přinu
tí lvy, aby lehli si dohromady a sám
položí se na ně a konečně zapřáhne si
tři lvy do triumfálního římského vozu,
přejede plným tryskem aréno a potom
" ujíždí dveřmi veo.
— Dne 1. června bylo tomu právě
měsíc, co byla výstava zahájena ředite
lové jsou s návštěvou sa tento první
měsío dplně spokojeni, obsvláfilfi pová
žl-11 se, že na výstavě jest ještě mnoho
nedohotoveného a tím mnoho lidí od
návStěvy se odráží. Ředitelové počíta
li pro první měsío prftměrně na den
12 000 osob, kdežto Qle právě'uveřejně
né zprávy činila v měsíci květnu prft
měrná denní návštěva 55.619 osob.
Nejmenší návštěva byla dne 5. května,
kdy zaplatilo sl vUupné poutě 10,701
osob, nejvělší byla v den díkftčtnění
dne 30. května, kdy navštívilo výstavu
137.4(30 osob platících a celkem toho
dne výstavními branami prošlo 161.
861 osob. Dohromady za měsíc květen
zaplatilo si vstupné na výstavlStě 1,077
233 osob, přlpočtou-li se k tomu i volné
vstupenky navštívilo výstavu za tu
dobu 1,557.328 osob.
Též konceslonářl jsou celkem s
prvním měsícem spokojeni, poněvadž
očekávají pravé žně teprve později.
Dojmy z Midway Plaisance.
Nelze sl mysliti větších protiv, než
spatříme na obchůzce své po Midway
Plaisanci ,— vedle kožešinami oděných
Laponců jen nejnutnějším šatem zaha
lené Amazonky z Dahomeje, vedle hra
natých německých gardových hudební
ků drobné tanečnice z ostrova Javy,
vedle tureckého nosiče řešné děvče z
veselého města na modrém Dunaji. A
to všechno a ještě mnoho jiného jest
docela všedním zjevem na Midway Plai
sanci, která se svou míohanlcí národů
a růzností jazyků připomíná starý 'Ba
bylon. Jen v jednom ohledu.se trochu
líší a sice ne ve svůj prospěch. Staří
Ruby]< fiané totiž také ráji měli nějaký
malý výdělek, avšak neobrali přece člo
věka až do posledního groše, jako by to
udělali rádi konceslonáři na Midwa>
Plaisanci. Všude spatřujeme váblvé
nápisy: Vstupné 25 ctů aneb 50 ctů a
zaplatíme-li tento poplatek a vstoupíme
dovnitř, tu uzříme ještě plno podobných
nápisů, které ukazují cestu k rozličným
více méně váblvým pamětihodnostem.
Spatřit! všechny tajnosti a krásy turec
ké vesnice stojí skoro celé jmění. Ovšem
nepotřebuje nikdo, aby navštívil rozlič
né zábavné místnosti na Midway Plai
sanci, avšak kdo jednou sem přijde,
chce spatřlti a užiti všeho. Podáme
pokud možno seznam všech znamenito
stí, aby každý věděl, kde co má hledatl
a mnoholi to stojí.
rri vcnodu po levé straně stojí hradu
podobná budova, okolo nfž sestaveny
jsou menší četné chatrčím podobné
domky, jest to Irská vesnice. Druhá
jest o něco dále & zmíníme se o ní, Se
přijde na ni řada. Zde jest vidno, 2a
bodří synové zeleného ostrova nemají
nikdy dost, též na Mldway Plaisance
musilo jim býtl dvojnásobně naměřeno.
Jedna vesnice představuje Blarney Uast
le, druhá má representvoati pravou
irskou ves. V obou vesnicích vidíme
obyvatele Irska v jich národním kroji a
při jich obyčejném zaměstnání, avšak
to zdá se nám neúplným, že nevidíme
je, jak "honí" politiku a s klackem
chrání zákon v amerických městech.
Chcete-li si dopřáli rozkoše podívatl se
dovnitř, zaplatíte 25 ct.fi, kdo chce na
oltář Irčanft věnovati více, má k tomu
velmi vhodnou příležitost ve vnitř.
Před první irskou vesnicí jsou dva pa
vlllony, v nichž prodává se zamilovaný
požitek našich dam "Ice Cream" a so
dová voda. Naproti stojí dftm z prken
zeleně natřený, který označen jest nápi
sem: "Diamond Watch Company." 3
iJM 'ran—cmri;
^ " *'* ? ?
touto budovou sousedí budoVa, kUri
snásorfiuje nám pohodlně aaříseeý byt
dělník* ve Filadelfii (ovlem še ne InA*
dého); vstup Jest volný. Potom při
jdeme k bíle natřené jednopatrové bu
dově, která saujímá prostranství doatt
velké. Jest to palác, v němž za 25 otft
můžeme vldětl krásky v&ech národ ft.
Před dveřmi stojí Skotský dudák,kterého
možno vldětl čl vlastně slyěetl sadarmo.
Po levé straně stojí budova "Ádsms
Express Oo." a četné ruěnf káry, na
kterých odváží se smetí, proč zde ve vil
své kráse stojí, jest těžko vyzpytovatl.
Doposud byli jsme jen na předmSstí,
nyní teprve po dřevěném viaduktu do
stáném se do pravého mě9ta clzlnoft.
První budovou po pravici jest elektric
ké divadlo firmy tíiemens & H. lske,
které doposud cení otevřeno, a2 bude
dohotoveno, za 25 ctft otevFo i se nám
jeho brány. Po levé straně jest první
budovou starodávný srub s celým zaří
zením a hned vedle prkenný dftm s ná
pisem: Old Tyme Farmers Dlnner, Bo
ston Clam Bake Beans Bread; do obou
jest vstup volný, kdo však chce v dru
hé budově něco pojisti, musí ovšem za
to zaplatili. Potom přijdeme ke dvěma
sklárnám, do každé jest vstupné%6 ctft;
koupili si tam mfiže každý, co chce a
nač mí peníze. Vedle jedné ze skláren
stojí druhá irská vesnice a za ní jest
japonský bazar. Japonci nepožaduji
žádného vstupného, poněvadž chtějí si
přilákali kupce a mají tané stále četnou
návštěvu a dělají dobré obchody. Hned
naproti jest Hagenbeckftv zvěřinec a
cirkus, kde každodenně dvakráte konají
se zajímavá představení, při nichž, účin
kuje česká kapela, známá svými pro
dukcemi mezi námi. Vhtup k Hagen
beckovi obnáší 25 ctft a ta sedadla se
platí 25 ctů až o dolar více. Vedle
Hagenbecka zřídili své chýše obyvatelé
ze Samoy a jiných jižních ostrovů. A2
budou se vším hotovi, budou vybírati
vstupné 25 <tfi. Jich sousedem jest
rozsáhlý "Home Restaurant Lunch
Room" a nedaleko od toho jest tak zva
né natatorium, budova, v níž nalézá se
Flelschmanoova vídeňská kavárna a
cukrárna, plovárna a pivnice. U
Fleischmana platí člověk jen za to, če
ho užije a posluha jest dosti dobrá. V
natatorlu mfiže navštěvovatel za vstupné
pozorovat! plavecké výkony za hudeb
ního prftvodu a v pivnici napiti se dob
rého piva, při čemž hraie cikánská ka
pela. Naproti jest z bambusu vystavená
javanská vesnice 8 bambusovou ohra
dou. Ve dvou divadlech ve vesnici
produkují se tanečnice sultána ze ttolo
a jiné vynikající "umělci" jako kejklíři
a krotltelé hadft. Vstup do vesnice ob
náší 25 ctfi, do divadel platí se zvláfif.
Též dostane se zde za peníze pravá ja
vanská káva a jiné pokrmy a nápoje z
oné vzdálené a tropické krajiny.
S vesnicí javan9kou hraničí vesnice ně
mecká, která se svým hradem, svými
prostrannými zahradami tvoří pěkný
kontrast s javanskou sousedkou. Do
vesnice německé neplatí «e žádné vstup
né, avšak do koncertní a finanční za
hrady, jakož 1 do zajímavé ethnograflc
ké výstavky nutno zaplatltl 25 ctft.
Naproti Němcfkm rozbili stan svftj Tur
ci. Dj velkého Bazaru vpustí nás
zadarmo, poněvadž tam kupci z Jerusa
lema, Mekky, Ccflhridu a jiných měst
své zboží ke koupi nabízejí a též do re
staurace, kde mtižeme ie podle turecké
ho zpfisobu najísti, za čež ovšem musí
me zaplatitl. Do tureckého divadla jest
vstupné 50 ctft a do ležení bedulnského
25 ctft. Potom mfižeme se podívati za
25 ctft do stanu perského šacha, který
prý stál jeden mllllon dollarft. Též m

xml | txt