OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, June 14, 1893, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-06-14/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

ZPRÁVY AMERICKÉ.
'L dělnického světa
PttUburg, 5. června.—Domněnka,
že padnutí obžalob proti H. O. Frlokovl
a oaUtnfm dředaíkftm v Carnegleových
továrnách znamená též padnuti obžalob
proti stávkářftm, jest, jak se okresní
návladní vyjádřil omylem a tato přelí
čeni budou se odbývat! bez ohledu na
žaloby proti Frlokovl a ostatním. Dle
dvojího lokte spravedlnosti, kterým se
tu bohatým lotr&m a poctivým nuzá
kům měří, dá se soudltl, že Plttsburg
leží také ve svobodné a rovnoprávné
Americe.
Zápas s lupiči.
Shelbyville, Ind., 5. června.—Chas.
Thompson a 8etf Olover pokusili se
dnes zatknouti Ed. Smitha a Alberta
Bwiafarda pro rychlou jízdu, když je
den s těohto vyhnul se s kozlíku a po
čal na polloisty pálili, kteří také nezů
stali dlouho odpověď na j»>ho výstřely
dlužni a následoval všeobecný poplach
Thompson zraněn byl záhy do ruky.
Zuřivcl byli konečně přemoženi a do
praveni do okr. vězení, aby očekávali
přelíčení pro útok a sbití.
Utonuli obě.
Detrolt, Mtch., 5. června.—Velice
smutný případ utonutí udál se dnes o 1.
hod. odpol. v ř- ce Rouge v Dearborn,
několik mil jižně od Detroit. Oběťmi
jsou Lotlie Dingman, 131etá dcera P
Dingmana, známého továrníka na ok< n
nice, rámy, dvéře a okna, a Cl«ra Wag
nerova, jeho 51etá vnučka, jejíž otec
Jest vynikajícím cihlářem v Dearborn.
Tento pokusil se o záchranu obou dí
vek, avšak proud mu v tom zabránil a
málem byl by i jeho o život oloupil.
Obydlí Wagnerovo leží asi 100 stop od
řeky, ke které zadem je obráceno. Jak
děti dostaly se do vody není známo,
ale má se za to, že Clara spadla náho
dou do řeky a Lottle pokoušejíc se o
její záchranu, byla proudem stržena a
obě utonuly.
Národní bank j mají biti bezpečny.
Washington, D. C , 7 černá. —Za
nynější vš-obecné finanční tl-ně uznala
vláda za vhodné upozornili na to, že
•polkový bankovní účetní Fckels dvoj
násobil svoji opatrnou aby vk a .atel&m
národních b»nk z bezpečli jistotu pe
n*z uložených a tak uchránil každého
před škvdou Zákon činí každého ma
jltele n bo akcionáře národní banky
závazným za dvojn-fsobnou cenu akcií
jeho a v p1du úpadku postiženi jsou na
pvním místě p *1ílníci sami Doposud
spláceny byly dluhy z maj- tku, který
po típadku bance zbude, však nyní
rozhodl s- Eckels bn d po úpadku vy
zvati majitele a podílníky, aby složili
část u, která na né p (padá, k rukoum
konkursního sprá ce Učinil tak po
bankrotu obchodní národní banky v
Nashville, Tenn. Podílníci sice prote
8'ovali, však to jitn nic nespomohlo i
musili zaplatiti #1,600.000 na uhraže
ní dluhů. Eckels vysvětluje, že mu na
prvním mís é záleží na tom, aby národ
ní banky staly se pro ukl dání p°nČz
jistějšími než ohnivzdorné Houfrrorné
polí ladný.
Edwln Booth mrtev
New York, 7. června. — Dnes ráno o
1.12 hod. vydechl slavný umělec dra
matický E Iwln Booth po dlouhé a trap
né nemoci posledně. U jeho smrtelné
ho lože stála jeho dcera pí Grossmano
va a jeji manžel, Boothfiv Svakr Ma
gonigle, Wm. Bl*h«m j»-ho d&věmý
přittl a U»arle« Fanyll.
HrAsaý látau
Topeka, Kan., 5. června.—Obyvatelé
okr. Gber^kee jsou velice rozčileni nad
zmizením mrtvoly muže, která naleze
na byla dvěma hochy mezi špalky dří
ví na potoce Fly. Jakmile hoši mrtvo
la spatřili, běželi do Cjlumbus a ozná
mili nález svftj šerifovi a koronerovl.
Na straně mrtvoly ležela cestovní taška
a byU patrně naplrěna papiry. Muž
byl pěnnč ošacen a dle zevnějšku daft>
se souditi, že byl vzdělaným a nebyl
přes 35 rokfi stár. Něaolik farmářb
bylo o nálezu zpqaveno, kt ří viděli mr
tvolu a potvrdili výpovědi bochů. Když
šerif a koroner př byli na mfsto a vešli
do křoví, kde mrtvola měla ležeti. shle
dali, že tato zmizela a taška, která tam
byla zanechána, byla vyprázdněna.
Pftda ukazovala zřejmě, že tráva byla
sešlapána a také bylo znáti místo, kde
mrtvola ležela. Mrtvola byla hledána až
do noci, avšak bez výsledku.
Zabit bleskem
Frankfurt, Ky., 5. června.—Během
bouře včera odpol. udeřil blesk do do
mu Jamese Koddinga, farmáře v sou
sedstvu Swetzer stanice a zabil 3 oby
vately okamžité, Kdežto ostatní byli
omráčeni. Zabiti jsou; James Roddlng,
Alex Barbour a žena Johna Hymera.
Zena Jos. Barboura. jak se pravdě po
dobá, zemře také. V čase úderu nalézalo
se v domě 17 osob a všecky byly více
méně zasaženy.
Lupiči t Arkansas*
Bentonvllle, Ark., 6. června. —
Banka Po>p)e's byla dnes o 2 30 hod.
oloupena tlupou lupičů, čítající šest
mužů, kteří ozbrojeni byli winčestrov
kami, a oloupili $10.000. Byli z In
diánského území a přijeli do městečka
na čtyřech pěkných koaích a s bryčkou,
které zanechali pod dohledem jednoho
muže za úřadovnou časopisu "Sun,"
kdežto ostatních pět ubíralo se jednou
řadou asi půl čtverců domů severně k
úřadovně banky People's, kamž
vstoupili a mířili na úředníky
svými wlnčestrovkaml. Předseda A.
W. Dinsmore, místopředseda J. R.
Hall, kasír McAndr w, a výp kasír
Jackson nesměli si hnouli a jeden z
lupičů donutil pokladníka, aby hodil
oosah nedobytné poklaJny do jejich
pytlů, které za tím účelem byly přlne
šeny. Do jednoho musel házet bankov
ky, do druhého zlato a do třetího stři
bro. Když peníze mčll lupiči zajlštč
ué, toručlil úředníkům, aby kráčeli
před nimi ku konám. Pokladník Jack
son musil nést pytel se stříbrem ob*a
hující přes 8 10.000. Když Sel kolem
úřadovny "tíuuu" otevřela náhle Maggi*
Woodova 3véřc a vpustila Jacksona do
vuitř a okamžitě zavřela a uzamkla
Jedeu z lupičů pozdvihl winčerstrovku,
avšak mladá žena byla přilili rychlá.
Domnívaje se, že Jackson pobóhoe
skryti úřadovnu, bČžel lupič Jo zadu
budovy, a čekal, že se tam s uím pot
ká. KdyŽ se sklamal, skočil na kůň
Bčhem té chvíle stříleli lupiči neustále
a zabrali dvč hlavní ulice. Ob?ané záhy
se shlukli a nastala všeobecná pilba.
Lupiči vyskákali na koné a dali se na
západ následováni Jsouc*j áerllVm a zá
stupem občanů. Výpomocuý pokladník
Jackson zrančn byl do hlavy za pra
vým uchem a na levém lokti. Hány
nejsou nebezpečny. Taylor řitone, far»
mář, chopil se pu&ky a vypálil na lupi
če, byl vftak v témž okamžiku zastře
len. Tom Baker, farmář, byl střelen
do brady, ale nezůstal lupiči dlužen.
Jiný lupič byl /.rančo Tumem Wool
seyoi, vozkou.
SdwlaB*tk«
New York, 7. června—Smrtelné po
zůstatky Edwina Bootlia budou v pátek
odpoledne uloženy na hřbitově v Mount
Auburn blíže Bou tnu. Slavnosti po
hřební odbývat! se budou ráno v 0*30
hod. dopoledne v kostele na 29. ul.
bií e 5. ave. Biskup Potter bude mítl
slavnostní mši zádušní a dr. Houghton,
rektor v koste e, jakož 1 C. W. Bls
pham z Washingtonu budou jeho asi
st^ nty. Máry pones m Joseph Jefferson
Parker Goodwin, Eastman Johnson,
Horace Huward Furness a Wllllam
Bispham, pokladník hereckého klubu a
jedeu z nej lepších Buothových přátel.
Jsou vydávány lístky ku pohřebním
slavnostem. Hlavními truchlícími bu
dou Ig atius Grosmau se ženou a dět
mi, Wliliam Bnpham a žena, Grosma
nův bratr a žena, jakož i John Henry
Maginigle a žena. Bezprostředně po
po pohřební slavnost! kostelní hne se
průvod na velké ústředaí nádraží a bude
umístěn na lak, který o 11. hodině do
Bosionu odj žd*. Mrtvola pohřbena bu
de v jiduoduché dubové rakvi, na níž
připev^iCná j•-•st tabulka s jednoduchým
nápisem:
Edwin B >oth,
narozen dne 13. listopadu 1833,
zemřel 7. června 1893.
Žádné květiny nebudou mu položeny
na rakev vyjma vavří o^ého věnce pí.
Grosmanové. Poprsí Boothovo bylo
vč- ra vzato umělcem a sochařem Au
gustem Gaudersem dle jeho mrtvé ma
sky a postaveno bude v hereckém klu
bu.
Pokrobeni za žira.
Vlrglnia, II)., 7. června. — Mezitím
co o;1struňo - all trať v uhelných dolech,
byli dm.s ráno William Wiliiams a R,
Murion zasypáni sessuvšíml s? na ně
stěnami a stropem šachty. Byli vyko
páni o p&l hodiny později v bezvědo
mém stavu a hrozně poranění. O jejich
uzdravení se pochybuje.
D'áfoelský úmysl ne nezdařil.
Crotou Falls, 10. č'na.— Hanebný a
zbabělý pokus b>l učiněn dn s ráno
zničit! místní osobní rychlovlak jedoucí
do New Ycrku. Bylo plných 200 cestu
jících na vlaku, když tent > opouStčl
Crcton Falls a nalézali se p'ávě na pfil
cestě mezi Croton Falls a Prudyovou
stanicí, když narazil na jakous překáž
ku na trati. Strojvtda Dutcher překáž
ku tu neviděl a teprve když vlak do ní
zaoral, spozoroval ji. Silou srážky byl
by má em býval shozen s lokomjtlvy a
cestující byli hr zně polekáni a mnozí
z nich byli mr&těni k zemi a poranili se
lehce. Přední kola u lokomotivy byla
uražena, vCiz na uhlí rozmačkán. Pá
tráním zjl&těr.o, že několik železných
tyčí bylo puloženo na trať. Byl to
zúmyslný pokus znlčiti vlak Nedaleko
polapen byl člověk a byl okamžitě za
tčen konstéblem Udal své jmeuo John
Crozier, 32 rokfi btarý a prohlánll se za
Němce. Při/.nal Sf k činu, avšak ne
udává žádnou pMčlnu ku svěmu čin i.
OrozUT předstírá, že má stížnost proti
železniční společnosíi. Bjl 7 a vřen, aby
očekával nad sebou rozsud k. Mezi
cestujícími panovalo obrjmně rozčilení
kd)ž vlak se otřásl a hlasitě projevy
bylo sl>šetl, když se dozvěděli, že
urozlí r pokusil se vyšlnouti vlak z ko
lejí Když překážka byla odstraněna,
byla opatřena nová lokomotiva a vlak
uhlnčl k New Yorku.
Přistěhovalci.
New Y<»rk, 8. června.—Přlstěhova
lecký komisař Senn« r obdržel dnes od
pověď z Washingtonu na dotaz zdali
všichni přistěhovalo!, a V ui v mezi
palubí anebo v první kajutě aem při
bylí, dle nového nařízeni musejí zodpo
vídatl 10 předepsaných otázek. Odpo
věď zněla, že pod slovem přistěbtovaleo
rozumí se každý cl/inec, který přijede .
do Ameriky 8 tím úmyslem, aby se zde
usadil. Jednatelé paroplavebních spo
lečností proti naříz ní tomu protestova
li a pru to obrátil se Senner do Wash
ingtoau.
Slabá úroda v Kansas.
Topeka, Kans., 8. červaa.— Tajem
ník Mohler praví, ve své zprávS, ře
úroda pšeni e v Kansas vydá asi 33
procent ze sta plité úrody, to jest asi
25 mil. bušlft. V tomto roce kukuřicí
osetý povrch pfidy odhadnut byl dle
posledního roku n i 100 sta. Přírft
stek udál be hladně pro'.«>, že jest úroda
pšenice Špatná. Zač ovsa počítá se ve '
vých. části na 84) proč. ze sta, na pro
střední 41 a západní 40 ze sta.
Tři hasiči zabiti.
San Franclsco, 8. června. —v Ohf-fi,
k'erý vypukl v zadoí Části jedné budo
vy na L on ul. blíže P*ge o 3:30 h >d.
ráno, z iČll asi tucet pěkných obydlí a
spftsobil ztrátu $200,000. Oheň nebyl
opanován a*< o 5:30 hod. Tři hasiči
jménem llichaad Wiodrow, Ed Davis
a Chas. Madison bj li okamžitě zabiti
spadnuvším komínem a jioý hasič jmé
nem Henlit byl zle iranča. Wiodrow
/.nechává 4 dčti a Davis a Madison že
ny a 2 dítky. O »eu povstal ve stáji ná
ležející M. E. Ruuotree, který vlastnil
také eleganti 3patrové obydlí. Vál
prudký vítr a zanášel jiskry na Page
ul. a zapálil na několika jiných mí
stech. Po dvouhodinném namáhání po
dařilo se teprve hasičům živel opano
vat!.
Vilém a papež.
New York, 8. června.—Jed»n zdejSÍ
časopis uveřejňuje jakýs dopis z Říma
datovaný 25. května, jenž podepsán
'jest slovem ''Innominato" (Nejmeno
vaný) a obsahuje rozmluvu mezi císa
řem Vilémem a pap<žem při poslednf
návštěvě císařově ve Vatikánu. Dle ono
ho dopisu řekl císař papeži následující:
"Papežství jest silná konservativoí
moc a mělo by vŠecken svfij vliv obra
oetl na zájmy monarchistlcké a podpo
rovat! mírumilovné snahy trojspolku",
načež papež prý odvětil:
"Hlava církve nedává žádnou zvlášt*
ní přednost vládnímu spfisobu a nem&že
dále nic činiti než napgmínati katolíky
aby podřídili se vládě země, ve které
bydlí. Nemůže nikdo přece papeže nu
tkati k tomu, aby podporoval trojspo
lek, kněmuž nál*ží nej/arytěj&í nepřítel
Jeho Itálie".
Dontal medaili
Washington, D. C., 11. června.—
Finanční ministr Carllsle udělil kapitá
nu Vale tinu Jonesovi /, parníku MHud
sonu," který pluje povelký<h jezerech,
stříbrnou medallll za záchranu lidských
životft. Kapitán zachránil v říjnu 1892
na jez»ře Erie blíže Pelee fiest mužb a
jednu ženu z bárky "Sunshine." Čin
ten b>l velmi sta eČný a odvážný a ka
I i Lán díval tím v nebezpečí vlastní
8vou 1< ď, která se s/ým nákUdcm měla
cenu $1,500 000.
Banka praskla*
Hllsboro, O , 11. června— Ciťzeos
National Bank v Hllsboro, Ohio, byla
včera na rozkaz "(Jomptroler oř the
Currency" zavřena C. M. Overmann,
strýc býv. guvernéra Forak^ra, jest
její předsedou. Výkai. je í přťd dvě
ma mě-ííci ukazo al $100.000, přebyt
ku 9-'>0,000 a pr&mčrné vklady na
*270.000.

xml | txt