OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, June 14, 1893, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-06-14/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

> wZ«16 NSIvSili
Staré Fvrěam* opora m Mnoho
Uší o trojkách pohřbeno.
Washington, 0. června.— Stará For
dovs opera na 10. nllol, v níž president
Lincoln byl zavražděn, se sřítlla. V
době nefttěstl nalesalo se právě na 500
vládních klerkft v tibdově a větilna s
nloh j-n divem se zachránila.
Podlaha prvnfho posohi/di se sesula
následkem toho, še pod ní kopán byl
nový sklep, a itrhla sebou též tři ostat
ní nsd se naoházejíoí podlahy se vSemi
tam zaměstnanými klerky. Pollole a
hasiči počali hned se zlmnlčnfm ehvá
tém odstrsfiovatl trosky a odná&etl
mrtvé a raněné.
Oen. Sohofleld z Fort Mayer vyslal
na mfsto neštěstí dvě oddiělení jízdy a
dvě setnlny pěohoty; ministr námoř
nictví vyslal vtžkerý lékařský personál,
zde so naoházejíoí, aby dle možnosti
pomáhal, a zároveň nařídil, aby pora
nění dopraveni byli do námořní nemoc
nice. Též z jiných míst vysláno bylo
pomooné mužstvo. Po 11 hodině vy
tažen byl ježtě jeden mrtvý a panují
obavy, že jeStě osmdesát Udí ve tro
skách jest pohřbeno.
V poledne bylo zaznamenáno jede
náct mrtvol; každá minuta odkladu a
pozdrženi v záchranných pracfch zvět
šuje pravděpodobnost?, že tím více osob
ve troskách pohřbených zhyne.
Přímou příčinou neStěstí bylo kopá
ní sklepa, které dělo se na rozkaz mi
nistra války. Klerkové udávají, 2e
budova kolísala se na vSechny strany,
když kolem jel vftz s těžkým nákla
dem.
Jakmile klerkové v tř< tím poschodí
uslyšeli ze zdola podezřelý hlomoz, kte
rý jim zvěstoval nebezpečenství, spě
chali k ok n tun a skákali na střechu
sousedního domu. Mmoho z nich za
ohránilo se tímto zpfisobem. Klerk
Oeorge M. Arnold, vlrglnský černoch,
spatřen byl u okna třetího poschodí.
Ze zdola bylo naft voláno aby neskákal,
av&ak zoufalý mladý muž učinil pokus,
skočil vSak nešťastně na kamením dlá
žděnou uliol a zftstal na místě mrtev.
Panují obavy, že více než sto osob při
hrozném neStěstí zahynulo. Místo ne
Itěstí poskytuje hrozný pohled. Stěny
budovy sice jeStě stojí, avfiak vnitřek
jest jedinou hromadou trosek.
Budova ta byla již před nějakou do
bou probláSena za nebezpečnou, vzdor
tomu však nebyla nijak opravena. Po
dlahy byly velloe obtěžkány listinami
a knihami penaljniho odděleni mini
sterstva války a v budově bylo zaměst
náno 475 klerkft, z nichž část nalézala
se v přístavbě a v tiskárně. Ti u&ll
straSoému osudu. Z ostatních sotva
jediný unikl bez pohromy.
Do deseti hodin bylo vytaženo z tro
sek 28 osob. Nefiťastnícl jsou vesměs
poseti ranami a maji roztříitěné a pře
lámané údy. Rozčilení mezi přáteli a
příbuznými jich jest ohromné a tisíce
lidí tísní se kolem místa neStěstí.
Jistý dělník, černoch, kWrý byl za
městnán při kopání sklepa a vyvázl jen
s několika lehčími pohmožděninami,
pravil, že již včera prohlásil, že klenutí
se sřítí, poněvadž podlaha, když někdo
po ní Sel, se prohýbala; s nímž bylo ve
sklepě zaměstnáno jeitč dvaoet jiných
dělníkft, o niohž on neví, co se s nimi
stalo.
Vleohny nemoonlce ve městě jsou
připraveny přljmoutl raněné. Jakmile
bude jen možno, bude sestaven riplný
sssnam vlech osob v budově zaměst
naných.
Do 11 hodin bylo z trosek vytaieao
osm přivol, s nichž tři nemohly býtl
j Itě ztotožněny.
O 3. hod. odpoledne bylo#s trosek
vytaženo 24 mrtvol a 49 raněných;
vyvázli jako zázrakem hrotící smrti.
Poslední muž, který za živa z trosek
byl vytažen, byl kapt. Dowd z Indiány.
Byl nale7en pod hromadoa kameni a
malty, kde ležel přes iřl hodiny. Nad
nim utvořila se ze dřeva jako ochranná
hradba, která jej zaohránlla.
Mftžo považováno býtl za zázrak, že
tolik lidí vyvázlo jen s menším poraně
ním. Mrtvoly, které byly vytaženy,
poskytuj! pohled, který každému na
v'ky utkvi v paměti. Mnoho z nich
nemělo ani nelnen*i podob » s lidskou
bytostí. Spíše měly vzhled jako
neforemn' balíky potřJtěné krví a Spi
nou. Nos, ťista a oěi musily nejdříve
býti očištěny, když byl někdo vytažen,
aby poskytnuta mu byla první pomoc.
Dnes odpoledne pouštěli hasiči prou
dy vody do trosek, aby utišil se hust
prach, kter^ stále se vzn4ří a práci ne
možnou Činí. Když jistý vl dní klerk
proti tomu protestoval, že tím dblefité
vládní listiny mohou býti poškozeny,
zvolal jistý muž; "My se zatr
málo staráme o papíry vlády, která ne
chá klerky své praoovatl v takových
budovách My chceme zachránitl lidi
a ne papíry." Márnice podává hrozný
pohled. Málá tato budova nepostačuje
pro všechny mrtvoly a proto musila
býti jeStě jedna mfstnosť k úč«*lu tomu
připravena. Doposud neni možno se
stavit! dfikladný seznam mrtvých.
Statečný čin vykonal při neštěstí asi
2Cletý černoch Basll Loockwood. Hned
po sesutí poďah seznal, v jakém nebez
pečenství nalézají se lidé, kt"ří stáli v
okenních otvoreoh a úpěnlivě o pomoo
volali. Vyšplhal se po telegrafní tyči
a upravil tam žebřík, Který dosahoval
až k oknům. Tím podařilo se mu za
chránitl 10 až 15 osob.
Samo sebou se rozumí, že pátrá se
mezi obecenstvem po tom, kdo nese
vlnu hrozného neštěstí. Úředníci vo
jenského ministerstva ujišťují, že jim
nebylo ničeho známo o bídném stavu
budovy.
Nový žlfot t© Fargo.
Fargo, Sev. Dak. 11. června. — Čilý
ruoh obchodní jest zde pootťov&ti.
Ačkoliv ze zřícenin se j^Stě kouří, tedy
přece bylo zaměstnáno přes 400 lidí
odstraňováním trosek, aby se Ihned se
stavbou nových budov započalo. Všechny
nové budovy budou stavěny z cihel a
pokud možno ohnivzdorně. Mnozí dří
ve nt» Brodway usazení obchodníci
mají zde již stany a otevřou své obcho>
dy o čtverec západněji, který obdrží
jméno New Broadway. Každý jest
pln naděje a vyhlídky jsou lepší než
jaké byly od mnoha dní, ježto ohen
oživil všechnu činnost ve zdejších
obchodnících. Zajímavo jest, že vklady
veškerých b&nk byly značně větší než
vyzdvižené peníze. Dokazuje lo, jakou
důvěru mají lidé k bankám a v obchod
uí budoucnost města.
Trah Osmund
8lng 8lng, 11. června — John E.
C'smui d bude lítra na elektrické stolťci
popraven. Čai není ještě přesně určen,
avšak bude to mezi svítáním a poled
nem. Odsouzenec prožil pokojnou ne
děli. Největší část strávil čtením v bib.i
a dnes odpoledne navštívili jej jeho dva
bratři z New Yorku, aby se s ním roz
loučili Jest úplně klidným a odevzdal
se svému osudu Vězeňští zřízenci
praví, že v předv. čer své popravy elek
trickým proudem jest odhodlaněj&fm
nel všichni ostatní vrazi, oo na elektrl*
eké šidil byli popraveni. PHttroj po
droben bjl zkooioe a nalezen t úplném
pořádku.
Žefes*lěnilo«pdU
Olmarron, Ken.|ll. června. ■— Ca
lifornský rychlovlak č. 1. dráhy Atchi
son Topeka a Santa Fé západním smě
rem jedoucí, byl blíie tohoto mleta
zadržen kolem 2. hod. ráno a oloupen o
$2000. Banda luplč& skládala se z
pStl mužft. Západně od Olmarron dali
znamení strojvedovl, aby zastavil, a
když se tak stalo, přinutili stroj vedu a
topiče, aby je dovedli k expresnímu vo
zu. Tam poručili strojvedovl, aby po
máhal exprewímu zřízenci Whitleseyo
vl otevřít! dveře. PoslednSjfií se zdrá
hal tsk učlnltl načež lupiči počali stří
l®tl skrze dveře, při čemž Whitlesey byl
těžce do boku raněn. Přes to v3ak ne
otevřel a lupiči musili použiti dynami
tu, aby se do vozu dobyli, c ž se jim
také podařilo Ukradli vše, na čem vi
děli, že má nějakou cenu. Na to dali
se na koních na útěk do indiánského
území. Zraněný Whitlesey jest týž muž
který asi před rokem u Red Rock, J.
P. zmařil oupež, kterou zamý&lela Dal
tonova banda, při čemž byl by málem
ztratil život. Deset tisíc hotových pe
něz a rftzné klenoty uschoval Whitlesey
tak, Že nemohly být lupiči nalezeny.
Nebyl učiněn pokus olouplti cestující.
Národopisná výstava.
Jak budem zastoupeni na náro
dopisné výstavě pražské? Bude naše
zastoupení důstojným? Těmito
otázkami měl by se nyní zabývati
každý upřímný Čech a vlastenec,
neboť, když již úmysl, výstavu onu
obeslati, jednou projeven a v zná
most co ne^širší nveden byl, jest
to pro nás záležitostí čestnou, aby
výstavka naáe byla nás důstojuou,
abychom jasně bratřím našim ve
staré vlasti naáí ukázali, že při té
honbě za všemocným dollarem ne
vymřel ještě v prsou cit, kterýž
nás k rodné vlasti naší víže. A co
že by se strany krajanů konáno
býti mělo, aby důstojného zastou
pení docíleno bylo? Na to odpově
děno bylo již ve vyzvání, kteréž
tajem uÍKem Národního Výboru
před několika týdny ve všech
listech českých, uveřejněno bylo a
zároveň naznačeno to bylo v Národ
ních Listech pražských, v nichž
uvedeno v delší stati o zamýšleném
obeslání výstavy národopisné Če
chy americkými mezi jiným i ná
sledovní:— "Tak bude uspořádána
výstava všech čes.-am. časopisů,
všech v Americe vydaných českých
kněh a brožur a sbírka kneh a ča
sopisů anglických, jež jednají o
národě našem; k tomu připojí se
sbírka obrazův a podobizen Česko
amerických redaktorů, spisovatelů
a umělců. V dalším oddělení nale
zneme vyobrazení síní,škol, kostelů,
praporů, stejnokrojů, spolkových
odznaků a pod. Velmi zajímavým
bude pohled do české domácnosti
zámořské. Obrazy a modely před
vedou nám obydlí Českých dělníků,
soukromá obydlí našinců chudých,
zámožných a bohatých, zařízení
českých farem, od prostého drňáku
až do npjuspořádanější farmy." —
Toho všeho a jiného více doceleno
býti by mělo, má li dopadnouti
výstavka naše důstojné a věra fta
not no spojenými silami pracovali
neúnavně, má-li toho skutečné také
v krátkém onom zbývajícím čase
docíleno býti. A co až dosud
pro výstavu národopisnou vykoná
no bylo! Málo toho sice,uváií-li se
ale, že dosud pracováno pouze
jednotlivcem a že podpora mravní,
iemu poskytována,velice nepatrnou
byla, nutno uznati, že sotva více
vykonáno býti mohlo. Tak rozeslá
ny dotazníky statistické do nejrůz
nějších osad českých a docházející
odpovědě jsou opravovány, dopl
ňovány a pravost údajů, dotazy
dalšími zjišťována. Na základě
údajů, takto získaných upravena
bude velká mapa Spojených Států,
znázorňující veškery osady české v
Soustátí, jakož i počet jejich oby
vatelstva. Dále připravována jeEta
v práci se nalézají mapy stát Si.
Neorasky a Kansasu, znázorňující
osady české a rozlohu půdy, kteráž
v rukou českých se nalézá. Sbírka
časopisů a kněh, dosud v nové této
vlasti naší vydaných, iest dosud
slabou, neboť právě z těch kruhti,
kteréž v ohledu tom nejvíce učiniti
by měly a mohly, nedostalo se do
sud podpory žádné. Jedinými,
kteří dosud ke sbírce té ochotně
přispěli, byť l»y i jedinký exemplář
v knihovničce své byli co poklad
chovali, jsou pánové: Vít Koupal
z Crownpoint, Ind., Jan Borecký
z Little Kock, Ark., J. F. Vodvár
ka z New London, Conn. a Josef
Malý ze Sauk Centre, Minn. Čím
přispěli, ohlášeno bude později.
Podobně velice slabou jest dosud
sbírka obrazů a podobizen, o ostat
ním pak,o čemž v hořeji uvedeném
výňatku z Nár. Listů psáno, dosud
vůbec ani ještě ml uviti nemožno.
— Z toho všeho vysvítá jasné, že
jest nejvýše na čase, aby každý
chutě přiložil v zájmu výstavy ná
rodopisné rukou svých ke společ
nému dílu, neboť jedině svorným
spolupůsobením a obětavostí vše
ooecnou dá se žádoucího výsledku
docíliti.
* l'ožáry na venkově. Dne 2.m.
in. o půl noci vypukl v Korycanech
u Mělnika v usedlosti košíkáře
Václava Sklenáře oheň, který tuto
usedlosť nejen úplně zničil, nýbrž
zasáhl i střechu chalnpníka Josefa
Maška, která taktéž shořela i se
zásobami proutí. Sklenář čítá si
škodu na 2000 zl., jest však na
2100 zl. pojištěn. Byl jakožto po
dezřely zúmyslného založení ohně
zatčen a dodán okresnímu soudu do
vyšetřovací vazby. Mašek utrpél
500 zl. škody a nebyl pojištěn. —
Ye Střetove u Mladé Boleslavi
shořelo pět usedlostí. Poněvadž
majitelové mohli své movitosti za
chrániti a všichni pohořelí byli
pojištěni, není způsol>eiiá škoda
příliš značná. — Dne 2. m m. vy
pukl v llidlořezích u Mí. Boleslavi
oheň, jenžztrávil usedlosti Vincen
ce Holečka a Jost fa Havelky a sto
dolu Josefa Neumana s hospodář
ským náčiním a s mlátícím stro
jem. Škoda páčí se na 9700 zl.,
pohořeli byli jen na 4050 *1. poji
•tini.

xml | txt