OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, June 14, 1893, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-06-14/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Vsorný panovník národ 5 rakouských
prohlásil před de egaoeni, že vztahy
Rakoutko-Uberska ku všem ostatním
mocnostem jsou dpi ně přátelské a žád
ný mráček nekalí politický obzor, a
viak dodal hned, že v zájmu obrany ze
mě jest nutno, aby opětně povoleny
nové miliony k 7o:enským účelfim
Zástupci nárolů rakousko-uherských
jsou buď již tak otrlí každoročním tím
to požadavkem, aneb ztratili jtž všech
nu energii a jsou jenom loutkami v
rukou vlády, které kývají, kdykoliv si
toho přeje, a proto bez rozmýšlení po
volili zvýšený vojenský roz{ očet. Parla
mcntarlsmus rakouský a veškerá ústav
ní práva jsou nyní jen na papíře, kdež
to ve skutečnosti děje se jt-n to, čeho 6Í
přeje císař a ieho rádcové. Nikde na
světě není to možné než v Rakousku.
Tam nebéře si vláda ani tu práci, aby
rozpustila sněm nebo říŠ3kou radu,
když nechtějí jí býti v nččem po v&li,
nýbrž ' jednoduchý ministerský výnos i
zpraví věc rovněž tak, jako bv bvla I
zákonitě na sněmu přijata. Dobrým
prostředkem rakouské vlády, aby mohla
prosadlti svou vůli, jest též tak zvaná
loyalnost čí spt§e otrocká my»l většiny
poslanců a jiných mužů, kteří lid za
stupují. Viděli jsme to na Staročeších.
Chtěla-li vláda něčt ho od nich dusící,
povolal si pan T<;aífí některého pře
dáka k sobě, laskavě s ním i romluvll,
něco mu slíbil a již byl jeho i se všemi
svými přívrženci. Byla-li věc důležitěj
ší převzal ú'ohu tu sám císař. Staro
český notábl poznán byl ke dvorní ta
buli, dostalo se m%i té ''milosti.4', že
císař promluvil s ním několik povrch
ních slov a notábl byl v sedmém nebi a
byl by haed prolil krev svou do posled
ní krůpěje za "dobrotivého a spravedli
vého44 vládce. Tak praktikuje se ,4ú
stava" v Rakousku. S hrdostí můžeme
n& to poukáxati, že jen n)nější mlado
čeští poslanci jsou skutečně neodvislý
ml, že jednají tak, jak jim svědomí a
Česť velí. Z té příčiny také lid český
jako jeden muž při nich stojí.
Jak ten svět rychle pokračuje! Před
50 roky byla Austrálie ješť? pustinou,
dnes dotrhly to tamější banky již na
b mkrot v obnosu půl mil. dolarů.
Němci jsou celí blažeností pryč nad
zprávou, že přece hlava jejich falrlun
du, Vilém II. přijede se na výstavu po
dívat. Již se povídá, j »k bude maje
státně uvítán a Němci udělají prý mu
pompu ještě větší než Amerikáni Infant
ce Eulalil. Tu budeme míti pěkn u
příležitost vidětl tré velkých bláznů.
Němce, jich ztřeštěnou hlavu Viléma
II. a Amerikány. Nejle nyní než o to,
kterému z nich přiřknoutl j almu.
Nčmeětí turnéři c >\li sl prý již hřbe
ty, aby uměli sekat hodně hluboké a
bezvadné poklony, až sem přijede ně
mecký císař Vilímek. ttude-li to jedi
né v ěem budou Němci vvnikati, pak
mohou naŠl Sokolové pěknou příležitost
ukázatl světu v ěem my nad chlubné
Teutony vynikáme.
Hrozný tlak neblahých zařízení vo
jenských, bezuzd é vydírání obecného
lilu, které přivádí hospo lářských roz
klad, dříve než mohly hospodářské po
něry dospět vrcholu svého vývoje a
nezměrná úplatnost ve vS«;ch oborech
veřejné správy přivedly Itálii ku krlsi,
jejíž konec stojí nedaleko. Prozatím
ovšem dávají sl vSemoř.LOU práci, aby
ohromnou trhlinu zakryli. Av6*'.< dří
ve nebo později musejí po !obné křído
v&cí a zahalovací pokuty rozlříštiti «e
o elementární sílu hospodářských záko
*nft. Rozevře propast?, jaká na konoi
minulého století ve Francii zela. Blaze
tomu, kdo nebude státl na jejím po
kraji.
V Denveru ztratilo se šest radních a
všt cko pátrání po nich zůstává mar
ným. Kdyby se ztr.itlli naši chicagští
rudní, zajisté že by si nikdo nedal práci
8 jejich hledáním.
Infantka Eulalie nařídila, aby vše, co
se v časopisech objeví o její návštčvč v
Americe pilně sbíralo a sice musí záro
veň tři podobné sbírky založeny,Oož jsou
princezny práv5 tak zvčdavy jako oby
čejné dcery Eviny?
Proslavený francouzský hvězdář
Fiammarion jest toho mínění, že neoby
čejné sucho, jímž po měsíce Evropa jest
trápena, z-tvluěno jest tím, že nevčjou
žádné západní větry. To jest trochu
lépe řečeno, že kdyby se řeklo krátce:
Jest suctíb proto, že neprší.
Nejslavnější kazatel ťr. Talmage vy
hodil těchto dnů sumu $.">00 za pěkné
ho psíka. Není přece nad ctuint kře
sťanského sebezapření. Co. se asi ubohý
zbožný pastor namučil, než se tak dale
'ce přemohl a tuto sumu chudým vdo
vám a sirotkům utrhl?
Z projevů císaře Frant. Josefa lze s
určitostí soudltl, že rakouská vláda,
l-dyž nemohla lstí a přetvářkou dostatl
Cechy na lep, půjde nyní na nS s bu
bnem a zarejduje rozhodně nalevo. Tak
ozuamuje kabelogram. Rakouská vlá
da bude tak dlouho rejdovati ze strany
na stranu, až se celá ta její kára převr
hne a puhřbí ve svých troskách všechny
ty neohrabané a neopatrné kočí. Hlavnč
zasloužil by toho starý kočí Franlík
Procházků a první pohůnek Eda z Nal
žu *ja.
Obsáhlou knihu vyplnily by škandál
uí historky, v nichž hlavní úlohy hrají
rozličné ty korunované hlavy, které "z
milosti boží" pijí krev ještě skorém
všem národům evropským. Za miliony,
které musí s bídou a nouzí zápasící lidi
st hnali, připravují si tito cizopásníci
nejrozmanllčjší rozkoše a pořádají nej
raHinovančjší orgie, o nichž ob>Čejným
smrtelníkům ani se nezdálo. Avšak lidu
vnucuje se přesvědčení, že co na hoře
se dčje, jest všecko dobré a bída tomu,
kdo by se opovážil postavit! tato "Ve
ličenstva ' do pravého svitla! Všude
policie veřejná i tajná, četnictvo i dob
rovolní udávači pečují o to. aby podob
ný odvážlivec pro urážku "VeilČenstva"
potrestán byl dlouhým vězením. Též
časopisy nesmějí naznačltl svým čtená
řům ani nejmenším alovem, jak vlastně
vypadá to s vyhlašovanou mravností a
různými přednostmi potentátů a jich
manželek. Jaké poměry panujou u ra
kouského "párku," známo jest všeobec
ně. Císařovna poďouhou řadu let úplně
vzdalovala se svéh'; muže a počínala si
ta« výstředně, že vypravovalo se o ní,
že ruzum její není v pořádku. Podrobi
la se různému léčení, až konečně tiž
známy vodole.';itel Kneipp byl k ní po
volán a, jak se vypráví, léčil ji s úspě
chem. Jak Frant .) <sef bral to s man
žc-Inkou věrností na vážky, o tom kolují
nejrozmanltější pověsti. "Vzorní" tito
manželé na stará kolena znovu se usmí
řili a hrají před zraky svých poddaných
komedii šťastného párku. Všichni se
jim klaní, je vychvalují a ve skrytosti
se jim vytmfijí. Tak podlé, pokryťwké
jest oelé to nynější společenské zřízení!
Naše*státní zákonodárstvo dopouští
se samých omylů. Jednou se také zmýlí
a odročí se. Tento omyl bude však
občanstvu tak milý, že se dobře posta
rá o to, aby se páni tito vícekráte spo
lu nesešli
Bylo-U hrozné neštěstí na železnici v
jižním Chicagu zavinčno přímo nedba
lostí konduktéra nebo hlídače anebo
kteréholi železničního zřízence, není
známo. Jisto jest a zůstane, že hlavní
vlnu nesou tu železniční křižovatky a
doiiud ty nebou odstraněny, budou po
dobná neštěstí na denním pořádku.
Známý a věhlasný rváč Charlie Mit
chell, jejž nám Anglie uloudlla, vyzna
menal se právě jako jeho kollega John
L Sulllvan tím, že bezbranného muže
surově zbil a ztrýznll. Kdyby tato šel
ma v lidské podubě později méla odce
stovali a vstoupit! na pfiiu Spojených
Států, tu ukážou se, jak doufáme záko
ny o přistěhovalectví kriminálníků účin
nějšími než při jeho prvním přistání.
V Paříži zasedá dosud mezinárodní
arbitrační soud, jenž projednává ang
llcko-americký spor o lovu tulenft v
moři Behrlngově. Každá řeč, kterou
zástupce té nebo oné straoy přednese,
trvá obyčejně měsíc. Dosud byly tři
ukončeny a čtvrtá jest v proudu; po
čítá se, že jl řečník ukončí ještě v červ
nu. Jest naděje, že do roku 2000
bud í výslech ukončen a rozhodnutí vy
dáno.
Tak jednáno mělo by býtl všude!
Krítjané naši v Manltowoc Cuunty, Wls.,
plnou měrou pochopili důležitost Nár.
Výborem podnikané statistiky Cešstva
amerického a jsou volni učinlti vše, co
v moci jejich, aby výsledek sčítání v
okrísu onom byl típlně správným a aby
i vyznačení poměrů, v nichž krajané
naši tam se nalézají, skutečnosti věrné
odpovídalo. Spůsob, jakýmž toho docí
lit! chtí, jest následovním a za příklad
sloužitl by měl rodákům i v okresích
jiných, v nichž značnější počet jich
usazen jesl. Přičiněním p. J. M.
Chloupka, krajského návladního dotyč
ného okresu, vybrán totiž z každého
townshipu jtden schopný krajan ku
sbírání potřebného materiálu a do okr.
města svolána bude nyní spokčná schů
ze všech těchto sběratelů, v níž o spů—
sobu, jakýmž jednotlivé otázky, v do
tazníku obsažené, zodpovídány by býti
měly, důkladně poroko.váno bude. Tím
dccíhno bude zajisté žádoucího výsled
ku a obětavým krajanům, kteří práci
onu pro\éstl se uvolili, nákží všechna
čest 7a to, že ostatním okresům tak
dobrý příklad dali.
Pouhý jeden měsíc dělí nás již jen
ode dne, kdy třetí sjezd Národního
Výboru v Chicagu zahájen bud , a vzdor
tomu neví se dosud se vší určitostí, zla
1 od jiných organisací národních, než
od těch, j«*ž na louskám sletu zastou
peny již byly obeslán bude. Má-11 Ná
rodní Výbor býtl organlsací skutečuě
národní, inají-li zastoupeny v něm býtl
vŠr.chny vrst y I třídy krajwnPj našich,
tu nutno, aby v něm všechny organlsa
ce naše zastoupeny byly, tak aby sku
tečné vše podnikáno býti mohlo silou
společnou. Ze dosud všechny organl
sace zastoupení tvé vc sjezdu příštím
neoznámily, není, jak to ad mnohými
domníváno býtl by mohlo, Tinou vý
konného Národního Výboru, nebotten
v ohledu tom plně povlnn si svou vy
konal , nýbrž jest t» vlnou lehkomysl
nosti i-nedbalosti, s jakouž obyčejně
veškery otázky, národofch účelů se tý
kajících, ve spolcích našich projedná
vány jsou. Hned konccm března, jak
se nám sděluje, zasláno bylo vyzváLÍ k
obeslání sjezdu ústředním výborům
všech organlsací národních, z těch ale
dosud došly odpovčdě cde dvou, ostat
ní pak o tom rozhodovatl snad teprve
budou v červnové schůzi. Bylo by k
přání, aby na sjezdu příštím, na němž
o tak mnohých, pro nás velice důleži
tých otázkách rozhodováno býtl má, za
stoupeny byly viškery organlsace ná
rodní, nebolí práce, kteréž Národní
Výbor koná a pcdnlká, dějí se v zájmu
nás všech a podíletl měly by se na nich
spolky a jednoty všechny.
Pap ž Liev každý den ráno několik
h« rlln chytá ptáky ve vatikánské za
hradě. oož mup&sobí velkou zábava.
Jest-li jsou to ponejvíce hejlové, nemft
žeme udati.
Češi, jak známo, jsou takřka rozeni
mu?ikanti a proto nenf divu že před
nedávnem Němcům, hrabátkům a Sta
ročechům tak notně ve sněmu zahráli.
Poslední časté sebevraždy v chicag
ských hotelích mohou býti také zavině
ny nejbyčejnou výší cen, které každé
ho nešťastného obyvatele hotelů k zou
falství doháněší Není divu, oběsí-li se
mnohý, když spatří účet za byt a stra
vu.
Z okolnosti, že nedělní návštěva vý
stavy nebyla tak veliká, jak se očeká
valo a jak si bylo přátl, dovozuji nati
vistické a nedělíčkářské časopisy, že
dčliiictvo chicagské nezajímá se mnoho
o to, je—11 výstava v neděli zavřena, čili
nic. Že však tento smělý závěrek jest
úplně neoprávněaý, pochopí každé malé
dítě. Časopisy podobného druhu ne
dbají o to, aby čtenářům svým sdělily
pravý stav věcí a podaly pravdu tak,
jak skutečně je, nýbrž hledí rozličné
vedlejší zájmy pěstovati a vydá ati Je
za smýšlení celé veřejnosti. Neboť po
dobným novinářům kdyby šlo o pravdu,
musily by při posuzování nedělní ná
vštěvy výstavy uvésti dva důležité či
nitele. Předně ne právě lákavé počasí—
neboť dopoledne bylo horko k nevydrže
ní a odpoledne přihnala se bouře — a
za druhé obecenstvo nevědělo, ni čem
jest, bude-li výatava otevřena, či poda
ří se nedělíčkář&m prosadit! svou. Proti
nepříznivému počasí jsou sami naši
purltáni bez moci, to dokazuje, že na
několika svých výletech v neděli pořá
daných znamenitě promokli. Avšak v
druhé věci může odpomoci důkladně
spolkový soud, když rozhodne, aby vý
stava v neděli byla otevřena a tím obe
censtvo zba/eno vŠe.h pochybností.
Doufejme, Že zdravý lidský 'ozum bu'e
míti u spolkového soudu lepšího obháj
ce než v různých redukcích zpátečnic
kých listů.
Praktiky našich ž*n nejlépe lze pc
zorovatl v používaní klobouků. Míní 11
některá dívka, že jest příliš malou, na
sadí si na hlavu malý k obouček svěťé
barvy, kdežto velké dámy, aby zdály se
menšími, nasadí si obrovský širák tma
vé barvy s celou spoustou květin na
i něm.

xml | txt