OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, July 12, 1893, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-07-12/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Osobní.
7 t.m. navštívil redakci naSÍ krajan
G. F. Pekař z Columbus, Georgta, kte
rý po 181ctém pobytu v krajinách par
néh-i jihu, kdež po celou tu dobu skoro
s jrdloým Cechem ve s»yk nepřiSel, za
vítal do Chicaga, aby si výstavu pro
hlédl u v kruhu milých krajanů se po
bavil. Pan Pekař jest majitelem s roj
nického závodu v Columbus, Georgta, a
přišel si na výstavě prohlédnout! na
prvním místě stroje a p bmyslové od
dělení.
Kararelj přijely.
7 t.m. přibyly do přístaviště v Jack
son parku karavely Santa Marin, Pinta
a Nina, o jejichžto očekávaném přícho
du již včera jsme se stručné zmínili.
Lodice tyto zastavily se na své cestě v
Evanstonu, kdež byly přivítány s veli
kým nadšením. Odtud vypravily se na
další cestu k jihu a před po'ednem do
razily do přístavu v Jackson Parku.
Tam shromáždily se na núbieží veliké
zástupy lidu, kterýž slávu provolával.
Lodtiímu mužstvu uchystáno pak skvě
lé uvítání a hostina.
Če»iá výprava do Chicaga.
Jak ze zpráv "Národních Llst,&" z
Rumburku je vidno, vyjela první men
ší česká výprava z Hamburku jtž dne
2. č rvence. Výprava tato ale nemá
nic sp< 1* čenského s výpravou, kterou
podniká knihkupec p. Urbánek v Praze
a k.erá vyjede z Břemen dne 2£. čer
vence a přijede do Chicaga někdy ko
lem 5. srpna.
Čech náhle zemřel.
Osmašedesátlletý stařec pan Martin
Kripner z čís. 741 AUport ulice zemřel
8 t.m. ráno as o 8^ hod.náhle na srdeč
ní vadu. Pan Kripner ještě pfil hod'ny
před svou smrtí šel do kůlny pro dříví
a když se vrátil, stěžoval si na j .kouši
slabost. Sotva že Kripner ulehl do po
stele, byl v několika minutách mrtvolou.
Koronerova porota uznala, že Kripner
zemřel na srdeční vadu. Zemřelý při
stěhoval se do Chicaga as před 21 lety
z Hoření Lukavice od Přeštic a zane
chává zde vdovu a 4 dospělé dítky, to
tiž syny Václava aJisfa a dceru pro
vdanou za p. llodana a d isu<! svobod
nou Emilii. Ku spolku nenáležel
zemřelý k žádnému
Čech si zlomil nohu.
Politování hedné neštěstí stihlo 5.t.m
dopoledoe 241etého Frank v Turka /.
čís. 7l)7 Allpori ulice. Turek pracuje
v továrně na belničky firmy Wilce na
rohu 22 a Throop ulice, kde nějakou
náhodou mu byla pravá noha nad kot
níkem zlonrena. Turek byl odvezen do
okresní nemocnice, kd i na bází se nyní
v lékařském ošetřování.
Ku přivítání Čeclifi
Již ani necelý měsíc duli nás od
příchodu českých výstavních hostí
do Chicaga a přec dnes ještě vlast
ně nevíme, na Čem jsme. Veškeré
vrstvy Českého národa to cítí, že se
něco nevyhnutelně státi imisí, ale
zičíti s veřejnou přihláškou nechce
nikdo. Pokud nám je znái'0, je v
mnoha katolických p po 1 cích usne
seno, v záležitosti této vyjednávati
a nedá se p >příti, že ve spolcích
těch panuje skutečny zájem pro
„Črtuký den" na výstavě, kt«*ry
Českému lidu má zabezpečí ti dobré
pověsti a mínění v kruzích spolu
občané našich jinomí rod nich, kteří
-■o nás mají předpotopní
úsudky. "Kdyby jen jediný spolek
vystoupil a svolal veřejnou schůzi
delegátů spolků katolických, jsme
přesvědčeni, že ostatní spolky by
ihned delegáty své do této schůze
vyslaly. My zde máme Česko-a
merickou úřadovnu, středisko, kde
přihlášky se díti mají, aby vsak
práce byly usnadněny a katolickým
spoluobčanům přátelské sblížení
umožněno, lépe by bylo, kdyby do
tyčné spolky sami si schůzi usta
novily a pak co jednotné těleso
prací zmíněné úřadovny se súčast
nily. Prii vod Čechů na ,,Český
den" skládati se bude z několika
divisí, mrhly by t*.dy katolické
spolky tvořiú pro sebe 'několik
zvláštních divisí, rytíř, spolkj' 1 a
podpůrné též — a tíin by se pře
šlo všemožným nedorozuměním,
které by snad z jakýchkoli stran
ktrati -hiožily. Na ' Če ký ('eu"
buďme jen Čechové — za nechrne
všelio politického strauictví a ne
připusťme sporů náboženských, by
jméno če.^ké patřičně byl0 0ceně"0
a uznáno. Yždyť jsme jedna krev
a bratr s bratrem při d»hré vůli si
vždy dobře poiozumí. uČeekýden"
bude zároveň hlrvní přivrací slav
ností Cechů ze staré vlasti a již ta
okolnost by nás měla vzpružiti a v
jeden celek spoj iti.
Zítra večer odbývá „Čisko-ame
rická iiřado\ na'' svojí schůzi v
místnosti Plzeňského Sokola, kamž
by se měli phii delegáté četně do
staví ti, neboť není již ani minuta
k ztracení.
Přijaté resoluce
v sobí tni Hchvzi Národního Výboru.
Ct. Národnímu vyberu v zasedání od
ti. do 8. července 18U3 — Oičuý |>ane
předstdo: Komis" r so'uční chtíc tlu
močit! city vdřČQí»8ti a ducha povzná
šející smýšlení v práci národi.í Výboru
Várodního, předkládáme následující re
soluce k přijetí:
*
My, přílomní členové Národního Vý
b- rn v tomto zasedání, uznáváme, že
ne. h'avr.6jSÍ pákou uznání národa naše
ho je it dokóz íní vzdfi!auos«i naší a v
uváželi toho dovoláváme se všech kra
j»>nti nacích, by hl děli šířltl mezi spo
luobfa y našimi jednáním svým v žlvo
tČ veřejném 1 soukromém to píesvfidč' —
ní, že patříme a jRme členy národa ma
jícího nejen slavnou minulost, ale že 1
nyní stojíme na stejné výši s nejvzdč
lanějšíml národy.
#
V uvážení vel i ca \ latných služeb,
jakých i árn pnkv/uje dobře redigova
ný list Bohemian Volce, budiž usnese
no, že naždý uvědomčlý příslušník ře
skosí >venské národnosti a i v&echny
národní spolky vší sílou svou pracovali
k tomu, by list tecto došel nejvčtSfho
rozSířeoí cej«-n mezi našince ale hlavní
mezi jinými občany této Zf-mč, tak aby
seznali tužby i stesky naše. Usneš -.no
dále, by vlastenecké dámy naše činnč
se sdča«tuily rozšiřování českých básní
v překladu anglickém od pí. Koptové
#
Usnešeno, aby spolky n«8e důstojným
zpftsobem dlavovaly významné dny
arm-rlckých velkých mnžft o zem tuV> a
lidstvo vftbec zasloužilých.
*
V uvážení blahodárného působeni
Slovanského Spolku ▼ Petrohradě v sá
jmu Slovanstva vůbec, vyslovujeme
tímto své blahopřání k pětadvacetileté
mu jeho trvání a další působnosti zvlá
ště.
*
V uvážení bUhodárné působnosti Ma
tice školské v Cechách i její odboru ve
Spojených Státech, vyslovujeme uzná
ní vlasteneckému sboru matičnímu ve
► taré vlasti i zde a odporučujeme, aby
rodáci v zemi této všemožně podnik
tento vlastenecký podporovali.
*
V uvážení, že národ náš bojuje jeden
z nej větších bojft o c listvost staré vla
sti a nedílncst, budiž usneseno, že my
přítomní členové Národního Výborj v
zastoupení lidu českoslovecského v A
merice, slavně pr jbl .šujem a plný sou
hlas dá áme čáckému a neohroženému
jednání mladočeských poslanců vlaste
neckých na sněmu českém a radě říšské
a v uvážení toho slibuj mc mravní i
hmotnou poiporu poslancům bojujícím
za celistvost vlasti.
*
Slavně protestu ence proti násilí ma
ďironskému jehož se dopouští otroče
nim a odclzováním* dětí slovenských a
potlačováním veškerého národního živo
ta na Slovensku.
*
Uzaávajíce veliký význam českého
dne při světové výstavě kolumbické v
Chicagu, vyzýváme veškeré krajany
česko americké, u azené po Spojených
Státech, by v zájmu cti jména českého,
hromadně se sjeli k tomuto slav-iému,
pro nás lak významnému dDl 12. srpna
a tím přesvědčili svět, že dovedem se
opírali násilí a ocenili pokrok lidské -
h> snažení ve všem krásném a užlteč
ném.
- *
V uvážení, že svatou naší povinností
jest holdování lidskosti a bralrství, u
V
suářícr.e, by každý cit mající Cechoslo
van a každý národní sjolek, podporo
val právč se zřl'/ují í čest o ;lovanskou
spolefii o t pro přistčhova'ce.
Včdomí jsou e záslužných služeb ja
ké nám české i slovenské listy proká
zaly při pracích národního výb« ru,
usnášíme dík náš s dfivérou, že vlaste
nečti novináři i na dále se st"jným zá
pHlt m budou národu nšemu prospí
vatl.
*
V uznání četných a platných služeb
jakých d tst.al > se národnímu výboru,
budiž usoeŠ« no, že v/dáváme srdečné
díky následujícím:
Slav. patronátu čfs. angl svob. Školy
v Chicago ?a b ?zplatné propůjčení síně
pro schůze sjezdu.
Dále vřelé díky za krásné kaligrafi
cky provedení restluce zaslané českým
poslancům, jíž pr vedl umělecky p. V.
Váné. *
Obětavým krajanům na&im již jsou
pp. Ant. Kozel. Brodský a 8p<>l , tímto
buliŽ vzdán srdečný dík za jich ocho
tu s jakou opatřili jízduí lístky k vel
m' zdárné ceFtě p Ant. Jurky, v zájmu
fcsko-slovenské přistčhovalecké úřa
dovny.
I)ále usneseno: Členové národního
výboru vzdávají vřelé díky llstfim an
glickým za přinášení (zpráv o sjezdu
na&em a šlr&ímu obecenstvu za laskavé
při jetí.
Členové národního výboru vzdávají
díky slav. Ce<ké Besedě z& pozvání k
sobotnímu dýchánku.
V závěrku usnáfiím^ přítomní členové
národního výboru své plné uznání pil
ného konání svých povinností výkonné
■ —- ■
ho výboru, jakož 1 vzdáváme viem
dřadofkftm zasloužené vřelé díky.
Barbora Pitte. L W. Kadíte.
Aug. Volenshý.
K rádel ■ ČeeM
K panu Markovi 6 95 Bunker ul.
vloupali se 10 t,m. v noci krátce před
druhou hodinou ranní nějací neznámí
zloději. Dartbové tito otevřevSl okno,
vnikli do bytu. byli vSak paní Marko
vou zpoz rovánl a zahnáni. Oitud
nejspíše odebraM se po nezdařeném po
kusu tl samí zloději do domu £ 443
D splaines ul., kdež oknem vnikli do
bytu pana Jindřioha Kratochvíla Zde
lup se jim úplně zdařil, neboť dar tbo
vé otevřevše skříň, uloMpilt $45 hotově
a veSkeré klenoty v obnosu as $250,
mezi nimiž nacházely se 1 zlaté hodin
ky p. Kratochvíla a jeho paní. Paní
Kratochvílová probudila se as ve 3 ho
diny, nejspíše následkem způsobeného
šramotu a poznála krádei ihned, když
viděla skříň otevřen >u a v ní v5e pře
házeno. Tu san ou coo ukradeny byly
p. B. Mehrerovi v 6. 441 Dospi al nes
ul. dvoje hodinky a $15 na hatovosti.
Není pochyby, že tuto krádež spáchali
titéž zloději, jenž okradli p. Krato
chvíla.
Onohoí
10 l.m navřtí 111 nás v naší redakol
vzácní hosté z Ruska, z Knvkazu, Ale*
xandi-r Tesmlče/ s jeho paní, pop, vel
kojbchodní-jl Nlk«»laj Aroiln, bra'r je
ho Vladimír Arožln a Leon M rlenov.
Hosté tito jsou ubytováni ve vkusném
hotelu hotelu •'Bohemia" na rohu
Centre ave. a 19. ulice, patříoímu p.
Cburtňovi a přijeli sem do Chicaga na
výstavu.
Čech zn* šťastněn. *
Kovodělník Prant. Marek pracoval
lOt m na porouchaném elevatoru v domě
£. 31 Washington ul , ve výši as 60
stop, když v tom náhle tyč, za kterou
se držel, povoMla a nešťastník sřítil se
otvorem dolů do přízemí, kdež s přelá
manými tídy zfistal v bezvědomí leželi.
Než přivdaný lékař se dostavil, vypu
stil nebožák duši.
Anglický ťsk o Národním Výboru*
Po celé zasedání Národního Výboru
v Chicagu přlnrfšely chicHgské denníky,
zvláště ' Ilerald", dosti obšírné zprávy
o práci sboru tohoto. Včerejší "He
rald" rozepisuje se opět v delší zprávě
o slovanském kongresu, o jehožto odbý
vání se Národní Výbor uradil. Ku
konci zmiňuje se "Herald" o zábavě v
Šístkově síni pořádané.
Nov Yorčan ▼ Chicago i>smrcen.
V sobotu byl nějaký neznámý muž
nalezen na úpatí Centre ulice a mrtvo
la jeho dopravena do Slgmundovy már
nice. Včera byl v mrtvole poznán Hu
go Warneck z New Yorku, který něko
lik týdnft dlí zde u svých přáttl na
Mohawk ulici, kun? přijel z New Yor
ku oa návštěvu, by prohledl sl světovou
výstavu.
Sebevražda*
Arthur A. Spizrr, z č 1512 8111 ave,
zadusil se včera plynem, který necbal
unikali z kohot.kft ve své světnici. Když
ráno sousedé jej zbudit při&H, nalezli
v posicii mrtv^h » hželi. Praví s», že
byl típizer choromyslný.
Spadl pod kolo*
Třináctiletý Vilém \). ly z číi 181
Johnson ull e chtČl včra vylézi.i na ká
ru železnice O. B & Quincy, při čemž
učiniv Spatný krok, spadnul pod kola.
Levá noha byla tsk strašné rozmačkánu,
že mu musí být odejmut*. Hoch na
chází se přílpmnč v okresní nemoc
nici.

xml | txt