OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, July 12, 1893, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-07-12/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

'• " : «& »<■$ .;•-> .; - - , . - •■ ;
Ročník I.
Chicago, středa dne 12. června 1893
Číslo 50
Z českých osad v Americe.
f Deputace Omažských Čechů s red |
Janem Rosickým v čele, navštívili tyto
dny řJ dl tele tamních ško' Frank Fitspa
trlkn, aby jej obdaroval la skvostným
obrazem, totiž po >rs(m wllkého učitele
Jana Amose Komenského v rámci
skvostném. Zároveň žádala deputace
aby některá škola v městě pojmenována
byla po slavném zakladateli moderního
školství Janu Komenském, upozorňujíc
že školy omažské mají mnohdy jména
dplně bezvýznamná, kdežto jména ve
likánů ostávají nepovšimnuta Fits
patrlck s díky přijal onen dur Cechů
omažských a prohlásil, že přičiní se
všemožně, aby přání deputace mohl
vyho-ětl, an sám veliké zásluhy Ko
menského zná a ocenlti d >vede. Fitspa
teick byl jedním z řečníků při slavnosti
Komenského v Omaze loňského roku.
f Na dvéře bytu hasiče p Otto Ša
fránka, č. 20 Hamm ul. v Clev«Kndu
zaklepal ve středu odpoledne známý
iramp Alexander M AMster a když pí
Šafránková mu ote řela, postavil se me
zl dvéře a líčil co zkusí a jak zle se
mu vede, tak doj»mně, že pí. Šafránko
vé Se jej zŽ lei o. Vybídla j-j do po
koje a jerk »ž ubezpečoval, že už něko
lik dní němě' ničeho v úsť-ch, dala mu
s'<ý u máslem mazaného chleb • i nč
ko ik pětic ntů. Milosrdenství to do
jalo trampa k —pokusu spáchat jeden
z icjhorší*h zločinů. Vrhl se na pí
Šafránkovou, které, nepřispěchat s >use
dé na fomoc, zajisté bylo by Si í palně
vello, neb ť netvor je silný, zdiv či ý
a surový chiípník byl zatčen a odsou
zen na 4^ roku do vězení.
„Vol."
f Jíin Urban, í21etý český farmář z
WlndfMdu. L I , spadl předevčírem
na 1. ave se svého voau, a spfisobi! si
na hlavč hlobokou ránu. Urban zdrá
hal se jiti do hospltálu a nechal sl od
ambulantního lékaře pouze ránu obvá
zat!, načež nastoupil cesiu k domovu.
f Nestává nejmenší pochyby o uto
nutí dvou hochů, 91etého Václava Dvo
řáka, syna krejčího, bydlícího v č. 568
Forest ul. a lOletého WiUie Stoneham
z 6. 513 Forest ul. Oba hoši < deSil ee
vykoupat v do řeky Cuyahoga. Dne
28. Června v Clevelandu o 5. hodině
odpolední nalezli tři muži, Anton Tro
jan, Mlke Kálal a Josef Klíma na bře
hu řeky, u mostu dráhy Ceveland
Canton <fc Southern, šaty dvou hochft.
Nemohouce se hochCí dočkat, odnesli
šaty na policejní staniol 6. okrsku a
tam je nechali. Pozdčji přišla na tu
též stanici paní Dvořáková a ustrašena
oznamovala, že její syn Václav odebral
se o 3. hodině odpolední s kamarádem
Stonehamem nejspíše k ře e a dosud se
nevrátili. Službu konající dftstojník
nechal si oba hochy vypodobnit a pak
ukázal pa í Dvořákové na stanici při
nešené šaty. Jedny z nich poznala ne
bohá matka co šaty svého syna. Také
átoneham stotožnll druhé šaty. Z to
ho lze b-zpeěně soudit, že oba hoši při
koupání utonuli. Mrtvoly dosud vy
loveny nebyly.
,,Volnost''
f Zvláštní vlak vypraven bude Tčl.
Jednotou z Omahy do Schuyler ku
státním závodům. Dá se předpokládati,
že účastenství bude u příležitosti té
značné, neboť každý zajisté rád si vy
etí na venc*, zejmena pak s našimi
Sokolíky. Zivolft sdřa tni se vtškeré
soko'ské sbory nebraské, ať již k Ná
rodní Jediotč patří aneb'ne. Omaba
vyšle dvč č.* y boreft a také íJouth Oma
ha bude zastoupena. Pořádající výbor
ve Schuyler všemožně peč »je, aby s^
hostfim a příznivcům myšlénky sokol
ské dostalo přijetí a pohosfění. Jakž
mlcu!e jsme již sdělili, jest jízdné znač
nč sníženo a spojení skoro se všemi Če
skými osadami ve státu zavedeno a již
od toho slibujeme si zdar úplný. P. Z.
f V sobotu o pfll čtvrté hodinč ráno
ns&la paní Jedličková svého můře An
lonína občSeného na dveřích kuchyní.
Manželé Jedličkovio bydleli na South
Woodland ave v Ulevelandu, východně
o1 Woodland Hills ave. Jedlička .byli
slévačem a pracoval u Eberh»rdt Ma-[
nufacturin? Co. V pátek obdržel m/.du
v obnise $21.60 a jak poslední d jbou
měl ve zvyku, flámoval. Domft přišel
i pozdě v noci. Manželka věděla o jeho
příchodu a proto, když o pftl čtvrté
hodině ráno se probudili a shledala, že
muž není v posteli, aniž v ložnici, ubí
rala se na dvorek, plna obav. zda neu
dělalo se mužovi špatně. Musela jít
kuchyní a tam nalezla muže svého obě
šeného. Uřízla provaz a pok ^uš^la se
zoufalce vzkřísit—marni byla námaha
V kapsách sebevrahových ralezeno j**n
$1 80. (Jo dělal s ostatními penčzy,
jest záhadou. Že by byl mohl $19 80
za jeden večír propiti, n-ní možno
a zdá se být podstatnou domněnka, že
někomu část peněz pfijčil. Jelllčka byl
stír 33 Wt a byl otcem dvou dcerušek,
z nichž jedna je mUda 5 let, druhá te
prvé 3 měsíce. Vdova udhla, že posled
ní dobou byl muž zádumčivý a hledal
ilto^ištč v pití opojných nápojfi.
Z jména v den výplaty si přál a při
cházíval domft op lý. Manželku, ni děti
netrýznil. Jedlička nebýval o-jhlasUu.
Jak sousedé vypravují, byl vzorným
manželem, otc>*m a dělníkem do té do
by, než byl vyloučen z jistého spolku
To jej rmoutilo, naříkal, že pro hanbu
nemůže ani na ulici a hledal napome
nutí v chlastu. Ne ze pochybovat i, že
vzal si život v návalu pomatenosti.
Volnost.
f "8'avle" ze dne 5. Července pián
Sedmnáctiletý syn váženého na&eho pří
tele pana Václava Ma$ka v obci Pierce
u Kewunee, prstižen ve středu odpo
ledne vAžn )U n^bolou. Mladík bavil
sn střelbou z malého dčla a to s alo ře
mu o9udným. Délo bylo nabito silné
prachem a pnpfrem a néjakou náhodou
vyšla předčasné rána právé ve chvíli,
kdy mladý Mnšek stál proti jícnu Celý
náboj vj»d mu do lýtka a spfis >bil oSkli
vou ránu mající skoo dva palre v ob
jemu; vniknul témčř k samé kosti. Po
raněný byl dopraven do Keewaunee,
kdež mu rána vymyta a upravena dik
tory Robertsem a Martinem. Rána j^st
nejvýše bolestná, ale na štěstí ne jí ne
bezpečná.
§ Sebevražda manželů. — V lese u
Cant^rbury skončili sebevraždou za
velmi romantických okolností manželé
Btoerovl z Londýna. Muž, Herman
Stoer, byl synem obchodníka v L >tdý
ně a po dlouhou dohu zabýval 9e * bá
snictvím, aniž však j ho básně d< chá
zely žádoucího uznání V posl<dní době
zdržoval se Stoer v Německu, odkud
také pocházela jeho manželka. Před
čtyřmi nedělemi přibyl do C*nterhury
a brzy na to přibyla za ním léž jeho
manželki, dáma jedva 18letá Párek
bavil se, jak se zdilo, v nerus-nétn ště
stí četDými výlety do okolí města. Také
v pátek vydali se na výlet a když se
veřer nevrátili, mělo se /.% t>>, že strávili
noc v některé z okolních vesuic. Avšak
druhého dne d< stali někteří jich přátelé
.dopisy Sioerovy, v nichž j'm oznamoval,
že provedl krok, k němuž se již dávno
připravoval a spolu se svou mmžf-l
kou učinil konec svému životu. Vydíli
se h edati je a nalezli obě mrtvoly na
pahorku, odkud je rozhled do tí<1olí
říčky Stouru, žena měla ruce klidně
složené na prsou, títoer ležel hlavou na
její prjou s revolverem v pravici, na
prsou mu ležela kytice divokých rfiM,
ovinutá smutečním flórem. V zanecha
ném dopise psal Stcer mimo jiné:
"Jsem tu ode čtyř neděl a ro<je man
želka přijela sch 'alně za mnou z Ně
mecka, aby se mnou zemřela. Zi 1 jsme
ve stínu smrti, pln radosti a klidu, ne
boť dl 11 jsme na fiadrech přir dy, od
louVni od hlocp s»i, chtíčfi a třťštftní
li lského. Naří r dosti byly .esy, pťíri,
pole a div ké květy.... Hudba a zi>ěv
byly naším zaměstnáním-... Jano
horská byílřina stýká se se s 'ou «et»rou
v údolí, tak l my jsme ček li a ply
nuli spálil k témuž m řl — m<fl svo
body, pravdy, spravedl iosil, jež jmu
na léto zemi pouhým jménem a ničím."

xml | txt