OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, July 12, 1893, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-07-12/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

Týdenním hlasatel
— ČASOPIS —
venovaný/.ájiii um Česko-Amerického pra
cajiciho lida.
vydává Česká Typografická Unie.
PKKnPLATNÉ:
Na celý rok $2.00
Na pfil roku 1.00
Jednotlivá čísla.... 5 centti.
JáŽT" Veškeré dopisy a zásilky buďtež
adresovány:
Týdenní Hlasatel,
611 Centre Ave. Chicago, 111.
Světová výstava.
Chicago, 58. temna.
— Roditel prací Burnham -'iní dů
kladné přípravy, aby zmenStl velkou
armádu svých zřízenců, nevěří ^šak, že
by výlohy v jeho oddělení da'y su sní
žili na 300.000 dol. měsíčně, či 10 -
000 dol denně. Též správní rada hledí
v?emo'ne spořit!. Nařízení, kterým
zmenSer. byl počet výstavních gtrdistů
ze 2000 na 1500, bylo prvním krokem,
jenž k tomu směřoval, aby správní
výlohy výstavy byly zmenšeny, a kro
mě garďstfi, vrátných, několika zahrad
níků a strojníků bode jen velmi málo
zaměstnanců ve stavebn'm oddělení pj
drženo.
— Přednosta oddělení pro volné
vstupenky podal zprávu, z níž jde na
jevo, že skorém 35 000 volných vstu
penek bylo dáno do oběhu. Tyto volné
vstupenky dány byly lidem, kt ří sku
tečně mají na výstavě zaměstnání Roz
děleny jsou následovně;
Úředníci a zřízenci oddělení ve
řejných prací 6 500
Koncessionářl a jich zaměstnan
ci 10.500
Úředníci a zří/.enci státních úřa
dů 1.200
Spolkoví ún dníci a zřízenci.... 1.000
Vystavovatelé a zřízenci v do
pravním paláci 1.200
Zástupci zahraničních vlád a
jich zříz-ncl 3.200
V}stavov.ite é v uměleckém pa
láci a jich zaměstnanci 1.000
Vystavovatelé v průmyslovém
paláci 1.700
Vystavovatelé v strojnickém pa
láci 1.075
Vystavovatelé v elektrickém pa
láci 500
Bureiu i f Admissions 500
Hur»*au of Collectloni 500
Kolumblčtí gardisté 1.500
Novinářští zpravodajové 4.000
Rozličné volné vstupenky 5u0
Dohromady........ 34.875
— Kolumblcký zvon svobody, který
při slavnosti 4. červenci vynikající
iV«»Viu hrátl bude, byl dne 22. řefnn
dohotoven v Troy, N. V. Zvon Un
váží 13.000 liber a k jeho ulití bylo
užito 250,000 centů, jakož 1 četných
památek ze všech částí típoj. Hiátů.
— Isabelllny čtvrtdollHry jsou již
raženy a první zásilka doíde do Chica
ga v nejblížSích dnech Poptávka po
těchto zajímavých mincí' h j st velmi
čilí, tak ?«• již nyní urč»*oa j« st jich
kupní cena na jeden dollar a nsl v brz
ku bude jeltč zvýS^na, pončvadž počet
jich není velký. Uudou prodávány též
▼ ženském paláci.
— Dne 29. 9rpoa bude Anglie sla
viti svftj čestný den. Meil jinými oče
kává se do Chicaga sir Riehard Web
ster, jeden z nejproslulejších právníků
angilckých.
-— Zemřelá Javanka Mína, nejstarší
obyvatelka javanské vesnic?, pochová
na byla dne 22. června na hřbitov
Oakwood za obřadů obvyklých v její
vlasti. Všech 72 obyvatelů vesnice
doprovázelo ji kpo8'« dnímu odpočinku.
— Jedním z n jzajímavSjších vý
stavních předmětů ve výstavě námoř
nich dopmvních prostředků j« st model
anglické válečné lodě "Viktoria", která
v pátek tak nešťastným osudem stížena
byla. Molel n šťastné lodi zpracován
jest věrné dle originálu a jest zřízen v
loměru 1 ku 12.
— P rtug-tls»á výs'.ava vína v jiho-.
východním rohu galerie vinařského od
dělení v zahradnickém paláci byla dne
22. června u přít >mnystl četných zá
stupců tisku a četných výstavních ko
misařů zaháj-na. Výstava obsahuje
10.000 láhví a asi 100 sudů portugal
ských vín, mezi nimiž jsou stará vína z
r. 1815 a 1843.
— Ježto první parádní prfivod ná
rodností z Midway Plaisance po výsta
vlfitl se značně ocvědčil, bude nyní ča
stěji opětován, nýbrž též vyskytl se
návrh, aby v prvním týdnu v červenci
uspořádán byl velký ples mezluárodní
na výstavišti. Při plese tomto bud-i
každá národnost1 předvádět! své nejza
milovanějSÍ tacce. Pro t<»to z «jímavé
divadlo počítá sc na návštěvu, která
obnášet! bude několik tisíc osob.
— V irské vesnici odhalena byla v
neděli, dne 25. června Glidstonova
socha, která jest mistrovským dílem
irsKého sochaře Bruče Joye. Paní Har
tová seimula roušku se sochy a obecen
stvo propuklo v provolávání slávy.
Potom řečnil tnayor Harrison, který
nedá si ujiti žádné příležitosti, aby ne
ukázal svůj dar výmluvnosti a fouka
zoval k tomu, že Chicago jest vlastní
vl istí Irčanti. Boudce Tomáš Moran
velebil pfisob ní Gladstonovo a nej-n
irské otázky, nýbrž všeobecné otlzky
evropské pomáhal řešitl. Gladsto e
náleží nejen Anglii, nýbrž též lidské
společnosti. Gladstone jest prý vždyc
ky vel Kým, v právu i v omylu. Bojuje
stále pro světlo a pokrok. Irčané milují
jej, pocěvalž hájí jich národnost1. C-ílá
Atr.crika mu v t >m pomáhá On miluje
ten lid a hledí Intelligenci jeho zvýšitl
a st*v j.-ho zlepšitl. Řečník chválí ke
konci snahy paní Hartonové, pomoci
dělnickým ženám a jich výrobkům
nalézti odbyt. I)r. llart líčil případ
nými sloity pftsobení své choti v zá
jmu chudiny a pozvaní prohlíželi si
potom vesnici.
— V severním úhlu výstavlštč stojí
v polokruhu kolem uměleckého paláce
46 budov, zřízených tolikéž státy a
územími, které užívají jediného prapo
ru, hvčzdnatého praporu Spoj. Států.
S malými výjimkami potnaly záko
nodárné sbory jednotlivých států, jaká
příležitost se jim naskytuje, aby v Chi
cagu ukázaly bohatství půdy a průmysl
uni»! 1 jednotlivých její částí národům,
kteří ze vSech končin zemč sem se
shromáždí.
Tato řada státních budov na severu
Jackson parku poskytuje dotti zajíma
vého. Mnohé z nich nejsou slc«* nic
jiného než klubovní domy, jichž úče
lem jest, aby komisařům dotyčnýc •
států a d/.«-mí poskytly domov, kance
lář*, synům a dcerám státu, když na
vštíví Chicago a výstavu, místo k od
počinku, místo, kde by sl s kra;any
dostaveníčko mohli dáti. A tomuto
účelu vyhovují v plné míře. Sotva
přijde některý návštěvník se státu, jenž
náleží k Unii, první kroky zsmíří k
budové, již jeho stát si zde zařídil.
Místnos i ty jsou skvostně zařízeny a
jsou otevřeny každému příslušníku
státu, ať jest chudý či boháč. Vš choJ
cítf se /.de jako doma, na domáoí pfidě
u prostřel cizího, velkého měsia, v
pestré sm£s'cl národů, která obývá bí'é
město výstavní Avšak ne všechny bu
dovy jsi u klubovními domy. Některé z
nich fibsahují znamenité výstavy výrob
ků s ého státu a v tomto ohledu jednou
z nejzajímavějších budov jest zvláštní
stavba, svou zelenou střechou již z dál
ky znatelná, kterou zřídil stát Wash
ington.
Jest to nejmladší stát Unie, položený
daleko na severuzipadě a nej mladší ten
to člen Unie hl-dél dokázitl, že si za
slouží toto býti státem a že přestal být
divokým územím. Neméně než #100.
000 věnoval stát tento na zřízení své
ludový, na své bohaté, drahocenné a
zajímavé sbírky v hospodářském paláci
a v lesnické budově, v rybářském a do
pravním paláci. Všude, kde mladý
stát ten vystupuje, vystupuje se ctř.
Podnikavý duch obyvatelů jebo chce
dokázatl, že kdyby vzdál *no ť mezi
ním a Chicag-m byla ještě větší, že ne
ní to žádnou překážkou, aby v jediném
dni 20 vagonů vodních m< lonů sem do
dáno bylo, dokázat!, že lidé ve Was ilng
t mu právě tak umí ocenitl clvlltsaČnf
cenu pluhu a rýče jako obyvatelé jiných
st Hů.
Komisaři tohoto státu vyhradili si
jedeo den, jtnž ještě není určen a po
křtili jej "dnem vodních melounů" a
slibují, že v den ten přibude sem 20
železničních vuzů s melouny z Wash
ingtonu, které rozděleny budou zdarma
mezi návštěvníky štítní budovy wash
ingtonské. Cl snad státní komisaři
cbtějí pracovali do rukou 4 lékařům,
kteří v kom i i též zasedají?
Avšak i nyní, kdy melouny se neroz
dávají, navštěvuje státní budovu wash
ingtonskou četné obecenstvo a nikdo
návštěvy nelituje.
Před budovou č í do výše 274 stop
vyso<ý, 42 palce v průměru měřící sto
žár, s něhož vla je 60 stop dlouhý bvčzd
natý prapor.
Každý palec dřev*, j-hož užito bylo
na stavbu domu, k nehází z Washingto
nu, ano i klády v základech byly sem
odtud přivez ny. Střecha jest /.úmyslně
natřena zeleně, Deboť Washington jest
stát "stále se zelenající."
Uprostřed budovy stojí m< d *1 farmy,
který zaujímá 2000 čtv. stop. Každá
podrobno ť polního hospodářství, každá
stáj, každý domeček, nářdí vše jest
zde věrně vid-'ti; aoo, s'áje jsou lépe
zařízeny než o^ydflná stavení. Tamější
farméři, jsou prý tak dobrými rolníky,
že nejprve starají se o svůj dobytek a
potom teprve os be.
Sbírka vycpaných zvířat seznamuje
nás s oby v tel. hlubokých lesft divoké
ho západu s med ědy, vlky a jiným
zvířectvem. Vystaveny jsou zde též
kosti mamuta, nalezené v r. 1878 na
farmě ve Spokano Kostra ta jest 13
step vysoká, kdežto známý petrohrad
ský m Hrnut měří jen 9 stop výře
Asi 2000 skleněných krabic naplně
ných nějrozmanitějšími ovocnými kon
servan»i p>dává důkaz o bohatství plo
din Waihlngtonu.
Ohromné j"8t bohatství tohoto.státu
na užitečná dřeva. Jrclen z koroSsařft
washingtonských tvrdí, Že tamčjSÍ lesy
representují j» šič nyní 413 milllonft
stop dřeva.
.1 dním z nejkrásnčjSích výstavních
přcdmčtfi jest umčlecky ze dřeva pra
covaný znak státu. Jest 8 čtv. stop
veliký, středu jeho jest obra* Jiřího
Washiogtooa, jenž jest m lotrovskou
práci vzáocého druhu. — Právě tsk bo
hat jako dřívím jest Washington téi
kovy a jeho sbírka ▼ hornickém paláol
jakož i kol lekce ve státní budově obsa
hují žťl«-Z'iou rudu, uhlí, měď, olovo,
zinek, stříbro a zlato.
Vezmemr-li k tomu jefitě oddělení
washingtonské v rolnickém paláoi, kde
vidíme ve 101 pytlích nejrfiznějfií drí
hy pšenice, v jiných 15G pytlích rftcné
druhy o sa, přl|očteme-ll dále výstavu
tohoto státu v rybářském paláol s vel
rybí kostrou 50 stop dlouhou, tu musí
me uznatl, že stát t->.n jest nad míru bo
hatě přírodou obdařen a obyvatelé jeho
že jsou velmi přičinliví.
— Finančníci výstavy vypočetll, že
ve 125 dnech, kdy výstava bude ještě
otevřena, denně musí navštívitl výsta
vu asi 103 000 platíoích dorostlých
osob, aby výstavní společnost mohla
zaplatitl své dluhy. Dluh výstavní
obnáší celkem $0,500.000. Denní vý
lohy obnáší okrouhlou sumu 820 000,
avšak ředitelstvo doufá, že v krátkém
řase sníží je na $ 6 000. Tyto výlohy
mohou býti dobře kryty z dávek, které
odvádějí konoesionářl, takže peníze za
vstupenky mohou býtl věnovány na
uplacení dluhů. V minulém týdnu
činila denní návštěva průměrné 100.
osob, lze vŠBk oěekávati, že v brzku
ještě značně se zvýší.
Avšak do hořejšíLo počtu není zahr
nuto $1,900.000, které výstavní spo
lečnost spolkové vládě mu»í vrátlti,
bude li výstava v neděli otevřena;
doufá se však, že částka tato sežene se
po výsta*. ě prodejem stavebního mate
riálu. Kdyby t*dy návštěva světové
výstavy • stoupla tolik, aby přestoupila
naznačený průměr, mohou akcionáři
prcce očekávat!, že dostanou aspoň část?
svých peněz, které do podniku vloženo.
To ovšem není pro ně velkou útěchou.
— Čtyři "nóbl" oblečení mužové
upoutali na sebe nedávno pozornost
kapitána Malloye, když znaleckým
okem prohlíželi st v Tiffanyho pavilo
nu v průmyslovém palá i vystavené
tam diamanty. Kapt. Mal'oy pcznal
totiž v jednom z těchto nóbl pánů sta
rého zloděje a jedltě jeho pozornosti
lze děkovali, že Tiffany skvosty do| o
sud nazývá svými. Kdyby se zlodějům
byl lup p )dařll, mohli si zavýsknouti,
neboť jediný tam vystavený démant má
cenu $100.000. Poznitný kapitáni m
lupič j»st jistý Harry Howarth z Kan
sas City. Kapt. Maliny oslovil Harrjho,
tento však neodpověděl, nýbrž rychle
ztratil se se svými soudruhy a vícekr te
se nevrátil.
— Mexl Turky, Egypťany Alžírany
a Rakušany na Midway Plaisance hrozí
vypuknout! vážné nepřátelství, jehož
příčinou je pouhá konkurenční zášť.
Koncesionář tureckého oddělení stěžuje
si totiž, že jtbo afiičií a rakouští kolle
gové prodávají věci, na kt ré má jen
on koncesi a chce znkročltl soudně, aby
práva svá obhájil.
— J. W. Dli back z váleřné lodi
''IllinoV dopomohl dDe 25. června
kolumbickému gardlstovl Willlamu
Morrltovl k nedobr volné studené lázni
a sobě samému ku vězení na policejní
stínící ve Woodlawn, Dlllbnck chytal
se svým s udruhem ryby do sítě, když
náhle síť se mu utrhla a kl -sla do hlou
bl jezerní. Dlllbtck se dlouho neroz
mýšlel, svlékl se, skočil do v< dy a síť
vytáhl. Ve vodě v*ak se mu za.íbllo a
proto proháněl se zde dále. J ho ada
mltský kioj nelíbil se vňak gardlstovl
Morrlsu. Ten vyzval Jej,aby se oblekl,
když vfink nechtěl vyzvání uposlech
nout! a Je&tě strážci pořádku vynadal,

xml | txt