OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, July 12, 1893, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-07-12/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

ftfcotn tento do ělunu, aby ti j*j vylo
vil. Došlo ku pniod ve vodě i naje
dnou svalil se fardtsta do ohladné kou
pele. Oba námořnici jej vylábll,avšak
jttbo pěkná uniforma byla pryft. Svébo
oobránee života vsal si však sebou na
polloejnf staniol
— Mohamedánl na Mldway Plaisan
ol slavili doe 25. června slavnost, která
mi podobný význam jako khsfanské
vánoce. V mešitě odbývány byly slav
n stnf bohoslužby, při nlohi tři berácoi
byli xabltt a obětováni. Turecká vá
noční slavnost trvá čtyry dny a ukon
Cuje třicetidenní půst. -
— Tři sta amerických vystavovatelů
seftlo se dne 26 č?rvna, aby založili
tpolek, jehož úlohou bude, aby uspo
řádal 4. července slavnost. Ve schůzi
I ředsedal Chas. B. Stecle, jenž účel její
krátkými slovy objasnil. Ve jménu
generálního ředitele j:ozdravil přednosta
Skiff shromážděné a přál jim šttatí k
jejich snahám. Dodal, že Amerikánům
sloužit! bude ku cti, když na 4. čer
vence ukážou své vlast-nectví. Bylo
jmenováno komité, které má navrhnoutl
«tálé úředníky. K výboru tomuto ná
leží zástupci 14 oddělení výstavy.
Byly navrženy následující stanovy:
Jméno spolku: "The Associated Exhibl
tors of the U. 8. of the W C. E." Čle
nem může se státi každý, jenž jest vy
stavovatelem aneb jest pověřeným zří
zencem vystavovatele. Vstupné obnáší
$5.00. Úředníci jsou předseda, místo
předseda, tajemník, pokladník, ředitel
stvo. Ředitelstvo z ouší všechny při
hlášky a muže § hlasů suspendovat!
nehodné vystavovatele. Každé úterý
večer o 4. hodině odbývá se pravidelná
schůze, 15 členů může se právoplatně
usnášeti. Úředníci setrvají ve svém
úřadu až do konce výstavy, Měsíční
příspěvek obnáší $5.00. Návrh stanov
odkázán byl komitétu.
Z nadšení, které 26 června všichni
účastníci najevo dávali, dá se soudltl,
že slavncst dne 4 červknce bude sku
tečně skvělou.
IP
— Státní budova new-hampshirská,
která ve švýcarském slohu na severním
kotící výstaviště byla zřízena, zasvěce
na byla dne 26. června u přítomnosti
mnoha &et obyvatelů "žulového" státu
za přiměřených slavností. Hlubokým
dojmem působilo, když 751etý stařec,
poslední potomek zpěvumllovného kme
ne Hutshinsonů zapěl s mladickým
zápalem píseň "Starý žulový stát".
Konec zahajovací slavnosti tvořila slav
nostní hostina,
— Nejšťastnějším člověkem na zemi
dne 26. června byl seňor J. Miguel
Garlbay, mexický komisař v zahradnic
kém paláci. Sezval al v sobotu před
tím zástupce tnku k zahájovací slavno
sti výstavy vína mexického, když však
program dospěl až k zajímavému číslu
"zkouška vína", objevili se celníci
strýčka Sama a zapověděli něco podob
ného. Muži od péra na nejvýš zarmou
cení šil domft a slíbili, že se v pondělí
znovu dostaví. S chvályhodnou přesno
stí dostavili se všichni a s nimi záro
vefl celní úřadiiík, jenž přinesl dovole
ní, aby láhve zlatého moku mobly býtl
otevřeny. .Když lahodná šťáva révy
mexické byla ochutnána, shodivali se
všichni áčastnícl ve velebení tohoto
"božího dárku' . Ne méně než 150
vystavovatjlft obeslalo výstavu. Mimo
víno jsou zde skříně s datly, chokola
dou, fíky, granátovými jablky, tejoco
tou, a pod.
— Národopisná výstava bude v brz
ku ukončena a slavnostně zahájena.
Čtvrtý díl budovy, která na jižním kon
ci výstaviště se nalézá, věnován Jest
zdravotnictví, dobročinnosti a mravní
reformě. OiUtni prut Lor slouží k &á
rodopisným dfielfta. ZvláStě bohatá
výstava jest mexická, vancoaverskýeh
índiáofi, "mound-bullder&" • z Ohio,
stát New South Wales, Oosta Rloa atd
— Kolumbičtf gardlsté jsou příliSnS
horliví ve své službě, což nejlépe jde
na jevo z toho, že doposud zatkli přes
500 osob, z nichž však ani 40 nedopu
stilo se takových přestupkfi, aby musil
býti zaveden výslech. Jinými slovy
skaro 500 osob bylo zatčeno bezprávně.
Podivuhodné jest, že žádný z neo
právněně zatčených neupotřebil práva,
které mu morálně 1 zákonitě jest zaru
čeno, a nepohnal drzé hochy k zodpo
vědnosti aneb se zatčeni energicky ne
protivil
Vynikají í právníci jsou toho míně
nf, že kolumbičtí gardisté jen tenkráte
jsou oprávněni nSloho zatknoutl, když
sami jsou svědky hrubého porušení zá
kona, poněvalž nejsou žádnými polici
sty. Mezi "zločinj", které zavdávají
gardtstftm příčinu k zakročení, jsou :
kouření doutníků, ziráháoí odpovčdě'1
na otázky gardisty, kreslení některých
zajímavých věcí na výstavišti a pod.
hrozné zločiny.
— Nejrychlejší "mluvka" světa pan
Pollák nalézá se ve výstavním městě
Specialitou tohoto pána jest, že vychrlí
ze sebe ve 40 minutách 20.000 rozlič
ných slov, tedy 500 slov za minutu.
Při tom s* zaručuje, že žádné slovo ne
opakuje. Pollnk jest uherský žil a chce
na Mldway Plalsancl své "umění" uka
zovali.
— S radost^přijalo výstavní řelltel
stvo poselství, že loď Vikingů vyplula
již z New Yorku. Službu l jdníků vy
konávají věci té znalí študenti. Stará
norvežská loď nalézá se ve vleku parní
ku "St. John."
— Sbor zpěváků, kteří ien papeži
Lvu XIII.'Zpívají, očekává se do Chica
ga v září. Bude účinkovali při "kato
lickém dni" a dodávatl bude slavnosti
svými písněmi pravé hodnoty. Jest
)%i 'ně děkovati přímluvě arcibiskupa
frelanda a papežského delegáta Satolli
ho, že papež se rozhtdl, zpěvákům do
volení dátl.
— Dne 1. července slaven bude den
kanadský. Na programu jsou řeči vy
nikajících muž& a národní hymna ka
nadská.
— Dne 28. června zahájena byla
kuchařská škola (vedle lesnické Školy)
státu Ntw Yorku.
— Každého odptPdne od 2— 4 hod.
dává Ida 0. Orr, představení v umění
těsnoplseckém v Ženském paláci.
— V zahradnické výstavě státu New
Yorku jsou ode dne 28. června ukazo
vány tamější jahody, které zaujímají
značný prostor a překvapují každého
svou velikostí a výtečnou chutí.
— Turečtí hasiči, kieří nedávno při
malém ohni v kuchyni v německé vea
nicl tak smrtelně se blamovalt, chtčll
včera při požáru v taneční síni na
(jottage Grove ave. poblíž 60 ul. smaza
tl svou ostudu. S velkým rámusem a se
svou ruční stříkačkou spěchali moha
medáni k požáru a přejeli několik lidí,
avšak nedokázali nic jiného, než že
trochu smočili policistu Flnnertyho.
Pravidelné hasičstvo učinilo zbytečné
mu poplachu cařihradských požárních
hrdln náhlý konec, když na ně spustilo
studenou lázeíí ze svých stříkaček. To
je značí č ochladilo a přimělo, že co
nejrychleji se svou stříkačkou se od
stranili.
— Velmi zajímavou jest návštěva
elektrotechnického divadla světoznámé
firmy Siemens Halske. Divadlo,
které ae nám zde předvádí, má název
"dwn na Alpách". Jía malém jevišti
vidíme alpskou krajina. Ledovce 4
romanticky položená údolí poskytají
uohvaoujíoí pohled. Víe zahaleno Jest
v pološero. Pomalu se roxednívá. Sluoce
vychází v majestátní kráse a vrcholky
hor zdají se h >řetl plameny. Plné d^n
dí světlo rozlévá se nad jevištěm. Nebe
skví se jasně modrou barvou. Náhle
objeví se mráftek. K němu kupí se
větSÍ a hustší mraky. Blíží se bouře.
Náhle propukne v celé své síle. Ble«ky
rozrývají vzduch & hromové rány ohlu
Sují pozorovatele. B juře mizí a slunce
zapxdá a na obloze objeví se bledollcí
měsíc Tisíce hvězd třpytí se na obloze.
A mezi tím co jsme unáŠ> ni lahodným
a konejšivým tito obrazem noci v pří
rodě. slyšíme dojemné zvuky citery a
tyrolské písně. S velkou dovedností jest
zárovefi příroda znázorněna. I mlhu,
která ráno a vefier vystupuje, jest dobře
vidětl. Strávlti Čtvrthodinu v hledišti
divadla jest skutečnou pochoutkou a*
každý divák naplněn jest pietou ku
přírodě a obdivem krásné krajiny.
— AngHčtí vojáci, kteří nyní denně
dávají představení v tatarském sálu,
budou se produkovati též v aréně v
Jackson parku. Ředitel Leslle vymohl
již dovolení od výstavních úřadů. Prv
ní představení odbývati se bude v pon
dělí, dne'3. července Bude zřízen nyní
polní tábor. Aréna měří 280x430 stop.
Plocha 125.000 čtv. stop bude op&tře
na plachtovou střechou. Polní ležeoí
bude vystaveno ve formě trojúhelníku
a délka jeho stran obnáší 325.225 a
125 stop.
— Ke 4. červenci snížily skoro vše
chny do Chicaga ústící dráhy v obvodu
590 mil sazby jízdného a očekává se,
že dráhy v tento den nejméně 100.000
osob dopraví do Chicaga. Deset drah
snížilo své ceny a počí á-ll se na každou
5 vlaků s 10 obsazenými vozy, dostane
hořejSÍ počet. Několik východních
dr/ih jest připraveno 10 až 15 zvlážt
nich vlakfi do Chicaga vyslatl. Mich
igan Central, Lake Shore, Pennsylvan
ská a Burlington & Qulncy dráha bu
dou toho dne své cestující dovážeti pří
mo na ústřední stanici do J&ckson par
ku a společnost' zvýSené dráhy se při
pravuje, aby mohla v den ten vyslati
od 8 hodin ráno až do pfil noci každé
dvě a čtvrt minuty jeden vlak do Jack
son parku.
— President Hlginbotbam, komisaři
Massey a St Clair a ředitelové Schwab
a Peck započali dne 29. června se svou
prací, která má čeliti k tomu, aby se
výlohy výstavní zmenšily. Nejprve
škrtli z denního rozpočtu ředitele prací
Burnhama, který požadoval 12.000 dol.
potom přišla na řadu rozličná oddělení
a rozpočet na ohňostroj. Shodovali s<»
v tom, že jest dosti, když ohňostroj
bude uspořádán jen jeden za týden a že
je9t zbytečno stále znovu natíratl bílé
výstavní budovy a jsou přesvědčeni, že
výlohy správní zcela dobře mohou býti
sníženy na 13.000 dol. denně.
— Jedním z nejhorlivějších navště
vovatelfi výstavy jest místopresident
Stevenson. Pán t»n má v úmyslu vý
stavu důkladně si prohlédnout! i kdyby
na to věnovati měl celé léto. Šťastný
člověk!
— V našem předměstí Rvanstanu
byly dne 29. června veškeré grocemí a
řeznické obchody zavřeny. Řezníci a
grocristi Umnější usnesli se totiž, aby
společně věnovali v každém měsíci je
den den návštěvě výstavy a tím pftsobi
11 dobro sobě, svým rodinám a zaměit
n.mcftm. Dne 29. června měli první
výstavní den. Toto jednání evanston
ských zaslouží uznáni a následování.
— Ně*iečkf ří&jký —
muth rrátí se a králko z Chicag* do
Německa, aby podal zpráva o s*é«n p4
sobení ve proapdch a větové výst&vy. od
váooo r. 1892. Pan Wermuth oxoámll
před 14 doy atátnímu ministru Boefcl
cherovl, ze přípravné práce pro výatava
již úplně dokončil a že již není ho zde
potřebf. Nyní dostal telegrafickou od
pověď, le jeho návratu nic v c^stě ne
stojí. Komisař vrátí se do Chicag* opět
v září nebo v říjnu.
— Výstava wlskonstnské rybářské
komise bude z rybářské budovy odstra
něna a do Madlson zpět dopravena.
Rybářská komise dostala se totiž do
«poru s wiskonsinským výstavním vý
borem, poněvadž tento se zdráhá néstl
výlohy spojené b umístěním výstavy v
rybářské budově a nechce ani výstavu
tuto, kt rá obsahuje užitečné ryby vod
wiskonslnských, přijmout). Následkem
toho musí výstava dopravena býti zpět.
— Dne 1. července slavila Kanada
svůj den na výstavišti. Hudba a řeči
anglické a francouzská tvořily hlavní
čásť programu. Byla to sbratřovací
slavnostf mezi Kanadou a Sp)j. Státy.
Výstavní komis; a pozvaní hosté sešil
se odpoledne o 3. hodině v slavnostní
síni. Slavnosť měla následující pro
gram.
1. Hudba.
2. Uvítací řeč přednesl řesiný komi
sař G. R Cockburn z Kanady.
3 lieč mayora Harrisona.
4. Řeč senátora Stowawaye z Ka
nady.
5. Hudba.
6. R-íč gen. Trumbolla.
7. Francouzská řeč M. Bergowina.
8. Hudba.
v
9. Reč J. 8. Sarke-ho, výkonného
komisaře z Kanady.
10. Francouzská Marseillalsa.
11. God save the Qu» en.
— Kdežto minulá ned41e na výstavě
věnována byla bohoslužbám, bud<í mí
tl dnešní neděle ráz vojensko-vlastenec
ký. Ve 3. hodiny odpoledne shromáž
dí se v "slavnostní síni" členové čís.
82. Iiegular Army-Navy-Union. Tato
unie trvá teprve 4 roky a skládá se z
čestně propuštěných vojínň všech dru
hů zbraní. V celku jest 119 čísel s
20 000 členy. Nejen všichni členové
unie, nýbrž těž cizozemští vojáci, ku
ří ubytováni jsou v Jackson parku se
slavnosti súčastní. Jsou to hlavně
francouští lodníci, angličtí jezdci atd,
— Dne 4. července očekává se do
Chicaga proslavená loď Wiklngfi.
Norvežské spolky jmenovaly čtyřiceti
členný výbor, aby statečným lodnf
kfim připravil srdečné uvítání. Kapr.
Michelson z Cnicaga pojede hostům
naproti až do Clevelandu. V Milwaukee
připojí se k lodi Wickingu celní 1< ď
Andrew Jackson a vezme ji do vleku.
Ve Waukeganu přidruží se spolková vá
lečná loď "Michigan" jako čestný prfi
vod. Na palubu "Michiganu" nalézali
se budou generální ředitel Davlf»,
mayor Harrison a uvítací výbor. Páni
Davis a Harrison budou míti uvítací
řeči. V Evanstonu připojí se k slav
nostnímu průvodu četné čluny. Hana
mi z hmoždířů oznámen bude příjezd
historické lodi do Jackson parku.
— P»»n John Tborpe, přednosta za
hradnického paláce, dělá přípravy, aby
na východní straně budovy založil vel
kou květinovou zahradu. Četné sklen
niky rozličné velikosti budou zřízeny &
v nich vystaveny budou květiny zasla
né z východních států.
— Dne 1. července propuštčno bylo
345 kolumbických gardistů, aby sníže
ny byly správní výlohy.

xml | txt