OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, July 12, 1893, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-07-12/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Z děnického Sfěta.
Topeka, Kan., 7. července. — Odpor
stávkujících horníků v jihovýchodním
Kansasu jest zlomen a stávkáři ubírají
se do práce. Včera dtset lidí ujalo se
práce a dnes ráno asi šedesát dělníkfi
prohlásilo, ie vypovídají poslušnost
předsedu Waltersovl a ruverneru Lowel
lioga táhli k dolftm. Byla oznámena
schftie všech stávkářft, jež mřla se vče
ra odbývatl v Plttsburgu, aby byli
ještě pracující dělníci v dolech donu
ceni ku stávce. Ježto však bylo se obá
váti, že by dělníci obrátili se rozhořčeni
na předsedu Walterse sešlo se schfize.
Olncinoati, 7. července. — Vylouče
ní z práce nábytkářských dělníkft bylo
prohlášeno za ukončené spolkem výrob
níků. Krok tento byl částečně vynu
cen okolností, že dvě nebo tři továrny
z pětaš^desai i počaly pracovati. Bruns
wick Collender Balke Company mají
téměř s dostatek sil, kdežto jiné dílny
nemohou dělníky sehnat.
Indlanapolls, 7. července. — Stávku
jící poulifiní dělníci vrátili se skoro vši
chni do práce, avšak ti, kteří byli za
městnáni na Southwest ul. jsou ještě
na stávce. Přelíčení se zatčenými muži
bylo odloženo na 17. Července. Jedno
sto leštlčft zaměstnaných u Iudiana Bi
cyc e Company odešlo na stávku, ježto
měla jim být snížena mzda.
New York 9 č'cp. — Dělník jmé
nem N. Woll, který právě vrátil se z
Culumbia, vypráví smutné události o
utrpení a nespravedlivém jednání vydě
račbou spolelečností železniční. Pr-ivll,
že v minulém březnu byl se 250 Něm
ci, Švédy, Poláky a Irčany najat jako
dělník na dráhu Magdalena a Cartha
gena v Columbia. Jejich převoz měla
zaplatltl společnost dráhy, a když by
pr ccvall tam 10 6 měsícfi, uvolila se
společnost zaplatltl také zpáteční cestu.
Když přibyli na místo, shledali, že pla
nina je bahnitá a mnozí z dělníkd stí
ženi byli žlutou zimnicí a jinými nemo
cemi. Společnost nedala jim žádné lé
kařské pomoci, takže ubožáci musili
sami o sebi se starati. Když žádali, a
by byli posláni zpět, bylo jim ře
čeno, že kontraktem zavázali se, že
budou po šest měsícCi pracovali. Woll
praví, že z lidí těch zemřelo jich v
krátkém čase přes sto a že z celého poč
tu zbylo jich pouze G5, aby vrátili se
na sever.
"Denní Hlasatel" pouze
10 centů týdné.
Froyazolezec Caverly.
Flagara Kalls, N. Y., 4. července.—
Asi 10,000 dlvákft pohlíželo dnes odpo
ledne na úžasné umélecké kousky pro
va/olezce Clllfforda oalverlyho, které
tento provádčl nad prohlubní nhigar
s ých vodopádů na n pjatém provaze.
Překročení vodopádu po provaze zbuzo
valo opravdový cbliv. Cnverly pře
béhl vodopády za 2 minuty a 35 vteřin,
o Cálou minutu dříve než Dlckson mi
nulého leta.
President má být žalován
ím lumbus, O., 4.,č'ce. Dříve než se
konvence strany lidu čili popu?istfi,
kt»-rá zabývala se oi nékollka d fi jme
nováním kandldidáifív pro státní tířady,
odřítila, přijala resolucl v níž se žádá,
aby president Ole eland byl kongresem,
jakmile se sejde k zvláštnímu zasedání,
obžalován, ponévadž s brltlckými pené.
niky péitoval podvody. Toto usne&e
bylo iffjftto a hrozným mdlením ohlu
šujíclm jásotem, beze vší námitky.
Oběť své pfTlaiMtL
Tarpon Sprlngs, Pia., 5. Července.
— Městský maršál Wbitihurst byl
včera Blrdem Stevensonem z Japllng
Words zastřelen, když ohtfil provést!
zatření. Whltehurst měl právě jeStě
sílu vypálttl na svébo protivníka, kte
rého snad smrtelně poranil. Hned na
to skácel se mrtev k zemi.
Na pikniku* ~
Korbin, Ky., 5. července. ,— Na
pikniku a taneční zábavě u Woodblne
v okresu Knox zacházelo se včera 8 ko
řalkou a revolvery velíce neopatrně
John Marsee, Jamc-s Grancis a Dempsey
Smith zůstali následkem toho ležetl na
mfstě mrtvi. Ivel Mltschel, který střel
bu provedl, nebyl doposud zatčen.
Banka oloupena
Des Moines, 5. července. — Včera
v noci bjlo sklopení "New England
Loan & Trust Co." "povolanými" lupiči
dobyto a vyloupeno. Koílsť obnášela
v5ak peuze $800, ježto sklepení bylo
pouze ohnivzdorné a společnost ukládá
své peníze v nedobytných pokladnách
jiných bank. Lupiči vSak odnesli něko
lik soukromých šup íkfi, které tam by
ly uloženy, jejichž obsah však není
znám.
IJadou se stěhovat do Bruslilo*
Yictoria, B. C , 5. července. — S
parníkem "Expres of China" přichází
V
zpráva, 2e mezi Čínou a Brasilií Uza
vřena byla smluuva, dle níž se- čínská
vláda zavazuje, že bude ze všech svých
sil podporovali vystěhovalectví do Bra
silie. Očekává se, že příboj přistěho
valectva bude na nějaký čas od Ameri
ky odvrácen.
Žárlivý pastor.
Richmond, Ind., 6. července- Vče
ra večer vypálil pastor John N. Be-tver,
který již po leta pohybuje Sí na nábo
ženském poli, čtyry kule z revolveru
na Thomase Graye z nichž jedna zasá
hla svůj cíl do kyčle a spGsjblla mu
hlubokou ránu. Bledá žárlivost vtisk
la duchovnímu pastýři do ruky revol
ver, neboť Beaver domníval se, že Gray
pokouší se obrálitl lás u jeho ženy od
nčho k sobč. Nemohlo se nikterak po
pírat!, že Gray silně se pastorově ženě
dvořil a proto byl, když včera se Gray
objevil, beze všech dlouhých okolkfi od
pastora z domu vyhozen. Gray však
nešel domfi, fale zdvihl nejbllžŠÍ kámen
na cestě a mrštil jim pastorovi po hla
vě. To bylo více než trpělivost pasto
rova snesla; běžel pro revolver & vypá
lil Čtyry rány rychle po sobě na niče
mu. Jak známo, jsou duchovní zřídka
tak zruční střelci jako Buffalo Bili k
a proto teprvé čtvrtá rina zasáhla svfij
cíl. Gray zdá se být pomilování hod
ným člověkem a proto žena pastorova
bavila se s ním celou neděli, mezitím
co manžel jtjí potil se na kázání a mo
dlitbách v kostele. Prozatím nalézá
se Gray jakož i pastor ve vazbě očeká
vajíce výsledek soudu.
Bomba t Tonawanda
Tonawanda, N. Y.f 3. července. —
VČera kolem pftlnocl učiněn byl pokus
vyhodili do povětří továrna na bednič
ky na Tonawanda Island. Továrny tí
žívá se jako kasáren pro Slováky, kteří
sem byli dopraveni z Plttsburku asi
před týdnem. Když poručík Hambrecht,
důstojník stráže , a dředník továrny
kráČ»ll kolem továrny n& bedničky
krátce po pfilnocl, viděli v oknč kml
tati světélko. Když vyfietřlll úkaz ten
blíže, nalezli bombu asi diset paleb
dlouhou a dva palce tlustou ■ doutná
kem, literj byl aapálea a polovioe j i
ho ohořela. Bjl patné upálen deset
nebo patnáct minut před tím, nel byl
objeven, a během Čtvrt hodiny byla by
bomba vybuchla. Poručík Sambreeht
odnesl bombu do atanu oolooeU Nelche,
avšak ten nikterak nestál o t # vzíti tuto
nebezpečnou hračku k sobě, pročež k
vůli jistotě ponořena byla do řeky.
Dnes ráno zkoumána byla šerfem,
výpomocným ranhojičem a několika
starými vojíny. Všichni vyslovili se,
že jest dobře udělána a nabita dosti dy
namitem, aby byla s to dopravitl to
várnu na bedničky i se šedesáti jejími
slováckými obyvately na onen svět.
Dvakrát před tím viděly stráže pode
zřelé muže potulovatl se kolem továray
a ve středu v noci bylo střeleno na tři
muže. Voják&m bylo odpověděno re
volvery a podezřelí muži unikli. Jest
nemožno říci, byli-11 to stávkářl nebo
jejich přátelé anebo zločinol. Zločin
včerejší noci přičítá se přirozeně na
vrub dělníkftm dřevařským. Kdo polo
žil onu bombu do okna, musel místo
ono dobře znáti. Stráže kolem budovy
byly zdvojnásobeny a zvláště zřetel
byl k tomu vzat, aby vetře'ci dostali
se na ostrov. Celá dynamitová aféra
vyřídila se velmi klidně, ani Slováci
o tom nezvěděli, jinak byli by s nej
bližšími vlaky odjížděli do bezpečí do
Plttsburgu. Millčáci se krčí jeden za
druhého. Jsou prý hotovi postavit!
se statečně před hlavně pušek, avšak
třesou se před pouhým vyslovením
bomby.
Česká rodina v nebezpečí.
Klngston, N. Y., 0. č'ce. — Během
hrozoé bouře, která' se včera snesla nud
tímlo městem, bylo skladiště Vanduga
n& bratří v Dr<*il Lake, jnalé osadě bií
že města zasihnuto bleskem a úplně
rozbito. V domě nalézalo se asi 55 sudft
prachu střelného a výbuch proměnil
budovu v hromadu drobných trosek, při
čemž bylo několik sousedních bmJov
zničeno a 9 osob poraněn^, 2 mírci, 7
žen a dětí. Čech Ant PruSák obýval
druhé poschodí jednoho ze zničených
domů. Zdi a střecha se sřítily a Pru
šák, jakož 1 jeho žena a děti byli kolem
letějícíml kameny, sklem a troskami
silně pořezány. John Ci nway obýval
třetí poschodí téhož domu. Tíž byli
mrštěni se svých sedadel a omráčeni pa
dajícími trámci zle \ ošramocenl. Ještě
malý domek stojící na stráni blíže skla
diště obýván byl rodinou Geo. Svolo
ského. On, jakož 1 jeho děti odnesli si
pou*e leknutí, ale jeho žena utrpěla lé
tajícími střepy skelnými těžké rány.
Ví o pokladn.
Sedalia, Mo., 8. č'ce. — Dr. Ollver
P. Kirnodle přibyl sem dnei a oznámil,
že pokračuje se v hledání $1,500,000
ale bez výsledku. Lékař obdržel více
než tucet listft od osob, které četly no
vinářské zprávy. Poštmistr, mayor h
marSál ze Knobooster obdrželi mnoho
dopisti, avšak velice zvláštní dopis ob
držel Charles J3. Littlefield, pokladník
u Knobnosterské banky od jisté ženy z
Illinois, která pí$e mu, že j*st vdovou
se třemi malými dětmi, o které se mu
sí starati. Pokud se mbže pamatovali
měla od jakživa dar poznali a najiti
ztracené věci a že se nikdy nezmýlila
Chce pomáhati společnosti Knobnoster
ské. NebyK nikdy v Missourl » n"sly
Sela nikdy o Knoboster. Praví, že zlato
bude nalezeno na 20 akrech na 40 akro
vém kusu země, jejž vlastnil kdysi ji
stý Durťap a připojen byl plán městě
čka a označeno místo, kde on in poze
mek leží. Nikdo pod tím jmenem v mě
stečku nežije ani nlo nevlastní, avSak
xvčdavost Lttllefleliova byla vsruiena £
proto jal as studovali plán a objevil,
že pfed mnoha leky byl vlastoín pose
mek mušem jmenem Dunlap, kter/
projal je) Higgiosovl a t nto nynSjftf
mu majiteli Gurynnovi. Práce kopaoí
v8ak nevedou k oíli a proto mnoaí čle
nové společnosti jsou syti vy basoval i
peníze a proto od dalSího pátráni po po
kladu bude bezpoohyby ůpuStěno.
President Clerelsnd trpí prý rakem*
W shlogton, D. C.t 7. července. —
Z Buzzard Bay doSlé zprávy o zdra
votním utavu presidenta vzbuzuji u
přátel jeho vážné obavy. Přílišné du
. ševnl 1 tělesné práce za posledního času
a málo pohybu, vše to vzbuzuje obavy,
že následky mohou býti horSíml nežli
širší obecenstvo se domnívá. President
stěžovat si v posledním čase na přílišné
břímě praoí na něm spočívajících. V Bí
lém domě pravil soukromý tajemník
Tburber, že president, když odjížděl z
Washingtonu do Buzzard Bay, kde je
ho žeoa 1 dceruška meškají, nebyl váž
ným. Presldeot&v reumatlsm jest ná
sledkem přetížení prací a nynější nemoc
presidentova jest tu a tam se opětující
chorobou, která v úplném klidu a při
měřeném ošetřování snadno mt že býti
odstraněna. Včera ro šiřovala se všude
jednohlasná pověsť, že president trpí
rakem v ústech. Věo ta vysvětluje se
tím, že presidentovi drobil se zub, což
porvázeno bylo velkými bolestmi, které
přitáhl si v den svého nastoleni.
Nebezpečí cholery.
Washington, 7. července. — Dr
Walt» r Kempster, který vyslán byl 8po
ienýini Státy do Evropy, Egypta a Asie,
aby konal cholerové studie, pjdává fi
nančnímu ministru, pod jehož úřední
obor .spadá dohled na z ravotLÍ stav
země. Léttaři bylo hlavně uloženo, by
vynašel praktické prostředky a cesty k
zabránění přístupu nákazy do Spoje
ných %tát&. Vyslovil se ohledně té
záležitosti následovně : Zabránltl pří
stup choleře není žádnou theorlí, nýbrž
úplně praktickou možností a jistotou.
Evropský spfisob zabraňování choleře
v postupu jest daleko dfikladnějšl a
spolehlivější nežil americké. Na řádná
zkoumání a umožnění odborných stu
dií jsou tam p ivolovány značné sumy
p^něz.
Vlastní semeniště cholery nalézá se
v ladil a do Mekky putující Mabo
medánl zavlékají zárodky na všecky
strany. Kdyby Velká Britanie zame
zila poutník&m do Mekky cestu su
fczakým pr&plavem, bylo by nebezpečí
■ holery pro l.vropu téměř nadobro
ditraněno. K tomu kroku však se
Anglie neodváží, ježto jest sl vědoma,
že může v Indii jen (otud nadvládu
s</ou udržeti, když bide šetřiti nábo
ženských cllfi Indft. Jsrm toho pře
svědčení, že choleře m&že zabráněu
býii přístup do sousedního města, ba
1 dftm mfiže býti ve městě, kde cho
lera zuří, o1 nákazy zachráněn. Bě
hem cholerově nákazy v Hamburgu
měli obyvatelé jeinoho domu v nejtí
žejl navštívené části města cholerou
celé týdny dvéře za zřeny a nikoho do
vnitř nepouštěli. Potraviny dodávány
byly malým otvorem do domu a Ihned
vařeny a ob-ly spáleny. Vedle i před
domem padali mrtví, ale dfim onen
zbsthl ušetřen nákazy. Cholera roz
šiřuje se jen tehdy, když zárodky do
stanou se do žaludku, a nikdy vdý
cháním Kdyby lide dali si říci a
dle toho sp6sob svého života upravili,
neni obavy, že by se cholera &lřlla.

xml | txt