OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, July 12, 1893, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-07-12/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

Hr zný orkin.
Dat Molnes, la., 7. června. — M8
steěko Pomeroy nivšitveao bylo viera
h rosným vírem a srovnáno úplně se ze
mí. Ani jediná budova nezfistala státl
a počet usmrcených UJÍ dosahuje plni
•to a raněných jest dvakrát tolik.
Pomeroy leží pět mil od Manson, la.
VětSi čábt místa leží jižně od tratě drá
hy IUInola Central a jest dplně zničena.
Mezf mrtvými nalézají sa následující
osoby: W. O. Davleova, žena staniční-*
ho agenta, její sestra a dr Whlte. Mezi
těžce zraněnými nalézá se t&ké L. W.
Moody, j den z nej váženějších ob!an5
v místě.
Z městečka Solley, 8 mil odtud vzdá
leného, se oznamuje, ž* Pomeroy na
vštíveno bylo večer orkánem který po
lovlcl budov zolčll a mnoho osob přišlo
k úrazu. Zprávy o hrozné katastrofě
dccházt-jí jen spoře, poněvadž Pomeroy
není se žádným bližším místem spojeno.
Městečko 10 má asi 1000 obyvatelft a
leží v okrasu Pocahontas na dráze Illi
nois Central asi 25 mil od Fort Dodge.
Bioux City, Iowa, 7. července. —
Včera v.čer táhla velká bouře s vichřicí,
deštěm a krupobitím přes okresy Cbero
kee, Buena Vista, Ida, 8ac a Pocahon
tas. Telegrafické dráty leží veskrz na
z^ml a tudy jest těžko něčeho bližšího
se dozvědětl. Jisto však jest, že něko
lik mrtvých nalezlo pod sssutlnami svBj
hrob. „v- ' . • '
Meriden, la., 7. července. — Včera
odpoledne kolem 5. hod. navštíven byl
okres Cherokee orkánem, který přewva
ptl kraj s takovou prudkostí, 2e čtrnáct
osob bylo zahubeno a majetku nejméně
za $ 100.000 zničeno. Orkán zanechal
po sobS stopu 3 mí e širokou a jména
všech zahynulých nebylo možno zjlsti
11. Mnoho zraněných dopraveno bylo
do Cherokee tam odevzdáni lékařské
mu ošetřování Na míle oaleko široko
jest kraj p kryt troskami stodol, domft
a plotft. O eaí v celém kraji jest ni
če 10. Bouře brala se jako obyčejné od
západu k východu. V oktesu Cherokee
poškozen byl 12 mil dlouhý a 3 míle
š.r iký okrsek oseni a dobytku tím znač
ně uškozeno. Šestnáct osob, pr&ví se,
že zahynulo a mnoho jiných bylo více
méně zraněno.
Podobné zprávy docházejí z Alton,
kde také několik lidských občtí si bouře
vyžádala.
De* Moines, la., 7. července. — Gu
veraer B >ies obdržel právě od místo
předsedy dráhy Illinois Central telegra
fické sdělení, že v Pomeroy, kde on
právě mešká, nalezeno bylo 37 mrtvo*.
Záhadná vražda.
Ottumwa, la, 4. č'ce. — Edward
Brown, kolhvedoucí a dobře známý
mladý muž nalezen byl dnes ve Frank
Unové parku s prostřelenou hlavou.
Patrné známky poukazují k tomu, že
udál se tu tuhý zipas dříve, než Brown
k zemi mrtev sklesl, což poukazuje na
vraždu. O pohnutkách jakož i stopě
pachatele nebylo vypátráno to nej
menSf.
Z'lá8tní lefitfistí.
Lacrosse, Wlsc., 4! července.— Dnes
odpoledne událo se zde zvUfttní a nanej
výš truchlivé neltěstí, při kterém Alb.
Carpenter, známý železniční zřízenec,
při Sel o život. Týž žertoval se svou
ženou blíže skleněných dveří. Náhle
C&rpenter uklouzl a prorazil hlavou
tklo. Když pak chtěl vtáhnoutl hlavu
nazpět, přeřízl si tepnu na krku a za
minutu byl mrtev. Byl 32 rokfi stár a
zanechává po sobě vdovu a tři dítky.
Chattanooga, Tenn., 9. č'oe.—Výlet
veselé ap lefinoiti odtud -skončil v Chi
ckamanga velice amutn*. Jeden se apo
lečnoatl, býv. radní John D. Crimmlns
byl usmrcen & náčelník p>l<cte Dock
B&ltobell utrpěl nebezp čná poranění.
Asi tucet členfi Tam many, politické
organlsace s pol. náčelníkem Mltchelem
v čele vsedli na městský pol. vftz a j* 11
do Chickamanga majíce v úmyslu ztrá
vltl tam den. Kolem poledne strhla se
silni bouře. (J4sť společnosti utekla se
pod v&z, CrimmÍQ8 a Mitchell hledali
ochranu pře 1 deštěm pod vysokým du
bem. Sotva se však usadili, když tu
mocný náraz větru s jednoho sous:dní
ho stromu sraz.l hořejší část, takže byl
s hroznou silou mrštěn k zemi. Fmen
zasáhl Cr mmlnse právě na hlavě, kdež
to koruna Mitchella. Hlava prvnějšího
byla děsně rozmačkána, kdežto druhé
mu zl >mena 2 žebra a rámě. Zranění
dopraveni byli ihned do Park hotelu v
Chickamanga, kde Crimmlns o pftl ho
diny později zemřel. Mitchell snad
vyvázne životem.
Hrozná vražda a sebe?™žda
Toledo, O. 9. č'ce. — Zvláštní de
pe8e z Wanseon, Fulion Uounty, O.,
oznamuje: Nejhroznější vražda a le
bevražda, která zde obyvatelstvo toho
to kraje poděsila, udála se dnes ráno v
domě Granta Banjese. dobře známého
mladého farmáře který asi čtyry míle
jihozápadně od Wanseon bydlí. Obět
ml byli Frant Bojes a jeho 20 let scará
žeoa. Čtyřletá dceruška manželů uni
kla s těží zuřivosti vraže Iného otce.
B yesová byla hrozným spftsobem zo
havena, hrdlo bylo jí podříznuto od
ucha k uchu, ramena a obličej přímo
roz-drány a pravá ruka byla jí téměř
od trupu oddělena Sousedé přiběhli
právě j«'ště v čas, aby viděli, jak vrah
sam sebe zabtř lil. Šílenství zavinilo
snad hrozné to jednání.
Ke hnutí pracujících žen.
Dne 23. května odbývaly brněn
ské socialÍ8tky německého jazyka
veřej non schůzi v místnosti staro
brněnského pivovaru za velkého
účastenství žen a dívek. Nadenním
pořádku se nacházelo: Postavení
žen v nynější společnosti lidské.
Prvé slovo obdržela Adéla Dvořá
ková z Vídně, Která v li hodinné
řeči vysvětlovala stinné stránky
našeho panujícího pořádku a
všechno to, co žena za nynějšího
kapitalistického zřízení zakusiti
musí a odporuČovala ženám brněn
ským, by se staly stoupenkami
strany sociál ně-demokratické, která
jest jedinou, jež se ží němi sprave
dlivě smýšlí, která pěstuje pravou
lidskost a proto ženy m-ieí též to
lidské pě^tovati, ne to ženské,
které zavádí sytá společnost, aby
svoje hříchy, na veškerém d£lni
ctvu páchané, zakryla. Kněžna
Metternichová, praví řečnice, za
vádí společně s měáťáckými panič
kami dobročinné spolky, kde 6nad
podělují tak zvané hodné dělnice
krejcary, co zatím jejich muži ve
škeré dělnictvo využitknjí, a za
namahavou, nelidskou práci ron
mizernou mzdu vyplácí. Dále zmí
nila se též o našich politických ne
přátelích, kteří hledí stranu social
ně-demokratickou pošpiniti, ani
zúmyslně program náš překrucují.
Tak re 6**to stává, še hledí mezi
rodiny dělnické největéí nešváry
uváděti, jako, že chceme t'zrušit
stav manželský, co zatím sami jej
ruší tím, že přidržují nafie muže,
matky a děvčata při dlouhé době
Eracovní, která trvá u žen až 15
od. denně, tak, že dělnictvo není
vatavo, přes velké svoje namáhání
a nouzi klid rodinný si upraviti. A
mimo toho připravují továrníci a
různí mistři v našich továrnách
mnohou sličnou dívkn, často i ženu
o ěe<*t, a tím zároveří o rodinný
klid. Také se nám říká, že prý se
chceme dělit o majetek. O to děl
nictvo zvláště neinu6Í míti žádný
strach, poněvadž se naše majetné
třídy již dávno o to postaraly, aby
nám ani krejcar nezbyl—ba máme
při práci hlad. My rušíme prý a
chceme odstraniti víru. To jest
nejhanebnější lež. Sociální demo
kraté právé zavádí víra lásky a
úctu k blížním o,kdežto klerikálové,
liberálové a různí političtí matado
rové, jenom ji v uštech vedou a
svým počínáním z lásky k bližnímu
ř-i tropí posměch. Dále vyprávěla
ještě, j«k utiskovány jsou dělnice
v c. k. továrně na tabák ve Steinu
v Dolních Rakousích, kde se jim
platí denní mzda <50 kr., což ředi
telstvo samo nazvalo mizerným a
přidalo dělnicím 3 kr. denně, [za
to ale jim denně pracovní dobu o
půl hodiny prodloužil >J. Ženské
pohlaví postrádá v Rakousku též
politických práv stejnou měrou,
jako mužští dělníci. Vyčítá se nám
hlavně politická nezralost, co vlast
ně padá na ty pány, kteří nám to
vyčítají, zpět. Tak na př. připo
slední volbě do říšaké rady v Her
nalsu ve Yídni volil jeden pětizla
tovy volič proto Liechtenstein a,
poněvadž mu jeho žena řekla, že se
jí lépe líbí jméno Liechtenstein
než Kronawetter a on, politicky
zraiy uposlechl a volil prvně jŠího.
Nám nepatří prý právo volební
také proto, že nemáme žádné po
vinnosti oproti hájení naší milé
vlasti? Ti pá»i zapomínají, že naše
povinnost jest mnohem vetší, ueb
kdo jest to, jenž rodí dítky v ne
bezpečí života? A pak, když je vy
chováme, odvedou nám je na voj
nu a tam je postřílí ve prospěch
naší vlasti. Ohledně tisk. z. § 23.
myslíf že tak dlouho se bude po
kračovat, dokud nebude úplně od
straněn. íiečnice ukončila přednáš
ku za velkého souhlasu všech
přítomných. Na to přihlásila se
ku slovu Cinburková, která vřelý
mi slovy vybízela shromážděné, by
byly v dělnické věci činné a spo
lečně b muži hleděly rovnost, vol
nost a bratrství si vydobiti. Kuba
lová apelovala na inuže, již byli
též schůzi přítomní, by svým že
nám a dcerám poskytli možnost,
se státi členkami dělnických vzdě
lávacích spolků, aby v nich též
poznaly cesty a cíl sociální demo
kracie, by dovedly sebe Jbájiti a
svoje spoludružky připravovati k
boji pro osvol>ození veškerého pro
letáře. Řečnicím dostalo se l>onřli
vého souhlasu a když připomenuto
na agitaei pro vWbecné právo
hlasovací bez roždí la nt pobltvl,
schůze zapěním písně práce ukon
ěena. Ž. L.
Žert wl pravda.
Dívek přibývá prý na váze rychle)!
než chlapcfi. Ale ne vždy. Některá
j ve 20 leteoh Ithii než lOletý hoch.
*
Děvčátka mají býtl jako třešně, za
palovatl se; a právě proto zas n< maji
býti jako třršně: padatl.
*
Podivoo: pivem od ledu mfiže se Člo
věk velmi snadno "napařit".
Jistá dáma vykoukla mezi jfzdoa z
vlaku a vítr jí sfoukl s blavy vlasy. To
jistě byl vlak zábavní!
»
Působeni vyvoleného národa.
Kdo se chytil Abrahama,
ten jen hořké houby hamá;
pftkobenfm Noela
přijde o v5e docela.
Kdo se drží Barnabáše,
sám na sobě zločin páše;
kdo se chopil Isáka,
zhoubu v dftm si přiláká.
Sachrcvání Šalamouna
statek jeho 8 nulou srovná;
přičiněním Jakhoba
seschne se mu zásoba.
V Rusku koupil jistý muzikant ve
dražbě trumpetu, v níž byly uschovány
63 rubíe. Pardie, teti asi jakživ tak
netroubil jako potom!
*
Jistý berlínský pekař udělal n> los
velkou výhru: 100.000 ma ek, Však
je to také jediný p;k*ř, který trefil ně
co v-lkého.
*
Po líltánkáeh.
Ona: "Čím to je, drahoušku, že mne
nyní již tak rád neposloucháš jako za
svobodna? VÍŠ, říkával jsi mi vždycky,
že zpívám jako slavík"!
Oo: "Pamatuji se, a!e víš přec, že sla
vik v hnízdě nezpívá".
Zna?ec Žen.
Pan Makoviěka byl znalcem, žen, jak
málo kdo. "Kdož se chceš oženitl",
říkával, "musíš na venek, tam ve vsích
najdeš ještě nejspíše dívku nevinnou."
Brzo na to ož- nll se s hezkou vesniJ
čankou.
Při svatební hostině vypravoval pak
hostftm svým, že mu mladá jeho žínka
před svatbou ani hubinku nechtěla dá
tl. "Měla však dobře", dodal, "kdy
bych hubinku byl dostal před svatbou,
nebyl bych si ji pak vzal za ženu".
"To jsem si také myslila," dodala
mladá žena naivně, "proto jsem se měla
na pozoru. By lať jsem před tím tuko
vým zpfisobem nejednou sklamána."
Starý mládenec.
Fialky chtěl trhat v křoví —
trním by se pich',
myslil si — eh, co je po nich!
Ani nezavzdycb.
IMvku chtčl sl namlouvat!,
matlnky se bál —
řekl sl — eh, co je po ní!
Sel svou cestou dál.
Stal se z něho, jak to bývá,
starý mládenec;
kdyby sl mne mladý nevzal,
chtěla bych ho přec.
Jaroslav Čermák.

xml | txt