OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, July 12, 1893, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-07-12/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Zpráva, že Čínský vyslaneo vrátí se
oo nejdříve do své vlasti a že nelse oče
kávatl, ie by v krátké době jmenován
byl jeho nástupce, dokazuje, jak v říši
čínské pojímají vážné Oearyho zákon
proti přistěhovalectví Cffianfi. Copatí
synové říše středu rozumějí zákonu to
mu docela jinak než naše úřady, kte
rým jest zákon len mrtvou literou a
tou také z&statl má. Avšak kdežto
pro nás jest Ulera zákon* toho mrtva,
zdi se, že pro čínskou vládu jest duch
jeho živoucí.
President tedy povolil všeobecnému
nátlaku a svolal kongres k poradě již
na den 7. srpnu, aby vyřídil finanční
otázku. Není to žádnou příjemnou
úlohou v měsíci srpnu ve Washingtonu
se potit; že to ale jde, dokázal 51.
kongres, jehož první zasedání trvalo
po celé leto až do konce září. Dnes
jedná se o dal-ko důležitější věci než
telily. Svolání kongresu jest známkou,
že president Cleveland jest sl jist, že
Sherman&v zákon bule odvolán a to že
znuěně přUpěje k tomu, aby dftvěra v
v obchodním světě se utvrdila. A dft
věra jest vše, č« ho nám potřeba.
Ku koaci minulého týdne v angli
ckém MSském snčmu přijatý návrh,
jímž míl býlí ukončeno rokování v
zál^žlt sfi předlohy, jest nepopi
ratelně obratným taliem proti obstr kč
ní politice konservatlvní opposice.
Cadstom zaslouží si uznání každého
nepřed pojatého pozorovatele politic
kých dčjEi v Anglii, že umí vždy na
lézt! pravou cestu, jak by předlohu
Irské samosprávy prosadil a utlačova
nému národu ku právu pomohl. Každý
obhájce práv národfi 1 jednotlivce musí
se radovati, že tak utžšené daří se dílo
Gladstonovo a že v brzku opét jeden
národ vysvobozen bude z pout jej tíží
cích. Kdy dočkají se Čechové svého
Gladstona?
Dnešní den jest jeden z nejpamát
nčjších a nejvýznamnějších dn& veliké
republiky severoamerické. Dnes před
117 lety bylti prohlášena neodvlslost a
merlckých osad ol jha anglických vy
dřlduchfi, kteří z mozolft am<rlckých o
sadoíkfi v Anglii pansky žili a hýřili.
Od onoho okamžiku, kdy americkému
lidu pouti byla sňata a to jařmeným
lidem samým, což jest tím významněj
ší, činnost lidu stále rostla, a ač nemfi
ž;»me tvrdltl, že by všechen lid oplýval
blahobytem, přec pomřrně americká
chudina lépe sl na tom stojí, než chudí
na evropská, čehož nejlepším jest d&ka
zem ten stálý příva' přistěhovaleclva.
Americký lid os'avuje 4. červenec vel
mi hlučně, chtčje dáli najevo, jak váží
si | rohiášení neodvlslosti, ale zajisté ne
tak, jak by den t-n oslavován býti mčl.
N' bylo by sn d lépe, aby naší mládeži
vši.íplla se líc ta ku dnešnímu dni do út
lých srdeček aby přemýšlela o významu
toho dne, než aby ponoukána byla k
hlučné stn lbé, při n(t na pravý dřel a
y
pravý význ m s? zapomíná? -Ol v A
n.erlce musí s* činltl humí>ug l se slav
Dosti tou nejposvátněji?
Japonští lékaři neposílají nikdy, jak
právě jistý cestovatel po japonské říSi
oznamuje, žíMné ú'ty za prokázané
■lužby. CeWají trpělivě, až se na ně
uzdravený rozpomene a přijmou pak s
vděkem to, co se jim oabídnc. PaK ať
někdo řekne, že se od těchto polodlvo
Chft nemftžeme ničemu přiučiti.
V Uhrách řádí epidemie sebevražed
ná; v jediném městečku sprovodilo se
se svět* 6 dfvek pro nešťastnou láska.
Maďaři jsou skutečně osudem pronásle
dováni; epldemi' .zlodějská uohvacuje
již po mn ho jokft čelné oběti se řad
''rytířského" národa; lofiského roku ob
jevila se na některýoh místech epidemie
cholerová a letos zase mají tam epi
demii samovraž' dnou. K tomu ku vše
mu ještě rozmáhá se me i Maďary ší
lenství. Národ maďarský, jak není již
pochyby, nalézá se v úplném rozkladu
a spěje rychle ku své záhubě. Marné
jsou jeho snahy, aby nabral nových sil
životních ze slovanských národft v říši
uherské. Osud jeho jest zpečetěn.
Strašidlo anarchlstlcké opětně "pra
cuje" po celé Evropě. Ve Španělsku,
Belgii, Rusku, ano také prý v Haliěi a
skorém ve všecli státech evropských se
již obj-vilo a všude i ahánl úradftm
plno strachu. Nic nevzpomfiže křižo
váni, zaklínání a podobné osvědčené
prostředky; strašidlo se nezalekne a pá
nftm na vzdory objeví se opět. Vydři
duši kapitalističtí mobou býti jisti,
že celý ten postrach před aoarchisty
jest jen zaviněn špatným jich svě
dí mím. Ať se dají na pokání, nedo
hánějí lid v zoufalství a potom stra
šidlo anarchismu samo sebou zanikne.
N. K. Falrbank, chicagský millionář,
emuž náleží značná část chicagských
jatek, sp&sobil v těchto dnech okresu
Cook útratu 350 dol., kteroužto stimu
obnášelo vydáDÍ na soudce, státního
návladního, porotce, svědky a různé
soudní úředníky. Žaloval jednoho chu
dého dělníka, že mu ukradl uzenou ký
ta v ceně $2.25, nemohl vš*k obv ně
ného usvědčit a tento musel být propu
štěn na svobodu. Pěkná to ukázka, k
čemu vlastně slouží naše zákony a
soudy!
Obecenstvo naše, zvláště hosty na
světovou výstavu přibylé, upozorňuje
me na to, že od soboty, dne 1. července
úřadováno bude každodenně pravidelně
od osmé do jedenácté hodiny dopolední
v místnosti americké úřalovny pro
světovou výstavu v síni Plzeňského
Sokola na Ashland ave., kdež bude pan
Bolek, tajemník úřadovny, na dotazy,
výstavy, ubytováuí a pod. se týkající,
vysvětlení podávatl a všecky podobné
záležitosti vyřlzovati. Každý může se
a něho s plnou důvěrou obrátitl.
Hlavní město říše německé, Berlín,
zastoupeno bude v novém říšském snč
mu šesti sociálními demokraty a jedním
stoupencem Richterovým. Měšťáci ně
mečtí jsou tím velice pc bouřeni, že n i
šla kj v říŠs<ém hlavním městě a ve
mnohých důležitých místech tak zna
čná většina "Červená". V Berlíně utr
pěli sociální demokraté porážku toliko
v prvním volebním okresu, avšak to
polařilo se jen s největším napjetím
spojených sil všech měšťáckých stran
Neujurputnější političtí nepřátelé poda
li bi ruku a jako jeden muž hlasovali
proti sociálníma demokratu. Kancléř
Cfiprivl a ministři Btephan a Ml<|U»l
tak "seb*- zapřeli", že dali svůj hlas
Klchtrovu stoupenci, Langerbansovl,
ačkoliv ten*o jest rozhodným nepřítelem
vojenské př»-1lohy; páni tl chtěli pftso
bltl "dobrým" příkladem, Avšak tím
uká/.all jen, že různé ty měšťácké stra
ny, byť se jakkoliv Jmenovaly, mají
přece jen jeden společný cíl: potlačení
socialistů, poněvadž jsou toho času nej-.
1 mocnější bojovníci za práva proletáře.
Jit jednou poukázali jame k tomu, Že
nynější vo'ebnf systém jest nespravedli
vý, poněvadž zakládá se na počtu oty
vate'stva, jaký byl kde před v(' e než
20 roky, a že by Berlfn měl mítt v po
měru k jiným volebním okres6m aspofi
18 zťstucft na říšském sněmu. Kdyby
byl zaveden spravtdlivý volebof řád tu
by Berlín postavil nejméně 15 sociál
ních demokratů do říšského sněmu. —
Co jest nejpotěšiielnějším při zjevu
tomto, jest, Že jádro sociálních demo
kratů berlínských íestává z dobrých a
spořádaných dělníků, kteří jtdnají z
přesvědčení a nedává jí se svéstl náladou
a vášní k nerqzvážlivým skutkům. To
právě zajišťuje jim ťíploč vítězství v
blízké budoucn stl.
V některých okresích v Montaně
stravují Šerifové vězně na své vlastní
dtraty ze svého dlužného. To jest ovšem
nelidský trest a není divu, když se věz
ňové v/bouří a žalář vymlátí.
Paraguajský komisař, který si ne
che dáti líbiti, aby mu "zástupce"
"nej většího národa na světě" předpiso
vá, nemá j<Stě ponětí o svichovan<stl
amerického 11 iu a proto se mu se všech
stran naléhavě radí a odporuěuje, aby
jen odtáhl zas do svého paraguajského
pralesa. Takový "kolumblcký 9trážce"
jest více než sám Higinbotham, neboť
tento musel se sím již o tom přesvěd
čiti. Proě inu vlastně také dali tak
krásnou uniformu a zastrčili mu po
straně čavliěku?
Jak nenasytným jest kapitalismus,
jak bezohledným a ukrutným, dokazu
je případ, který udál se v říši "dobrých
mravft a bázně boží". Chudá vdova v
Berlíně onemocněla. Nemajíc peněz ani
na lékaře ani na lény vypfijčila se od
známého lichváře několik bídných gro
šů. Neměla již ani toho nejmenšího
majetku, ani šatft ani peřin, aby mohla
je zastavltl a peníze si zaopatřiti. Ko
nečně milosrdná smrt učinili konec její
útrapám a přátelé ubohé vložili se na
skrovnou rakev, aby mohla býtl pocho
vána. Avšak tu objevil se soudní vy
konavatel, poručil mrtvolu z rakve
vyndatl a tuto zabavil na uplacení dlu
hu. Ani jo smrti nemá ubohý proletář
klidu a tělesné po/.fistatky jeho mají ja
ko mrcha shniti na hnojišti! Jsme to
na sklonku "humánního" devatenáctého
století?
Mluviti je prý stříbro, mlčeti zlalo
Nyní vž»k stříbro klesá velice v ceně a
proto zajisté po itlčtí řečníci přijdou n*
mizinu.
Pres'dent Cleveland dostává denč 10
až 20 doplsfi, obsahujících rady jak
zbavil by se své tělnaUstl. Ote-11 je
vSecky nemožno, aby nedostavil se žá
doucí účinek.
Velká porota ustanovila ze svého
středu zvlAStní v^bor, který má projít!
a prohlédnoutl herny chlCHgské 1 odpo
ručlti nějaké prostředky na potlačení
hráčství. Rozumí se, že výbor musí
pracovati tajně, členové jeho musí s«;
vmísltl mezi hráče a také několikráte
vsadlti. Hodlá-11 j'm porota nahradltl
to, co prohrají, není známo.
Jay Oould, starý krokodýl který tolik
železničních drah pohltil a /.trávil, jest
mrtev, jeho bezpříkladná hltavost peněz
a jeho ďábelská lakota jej však přežily
a jawu duta pohnutkou k jednání Jeho
poK&italé havěti. Zdařilí synové tvého
otoe zdráhají ae zaplatit! dafi se 70,000
000 dol. otcem zanechaných a připu
stili aby došlo na proces, ku kterému
ovšem opatřili sl radu nejprohnaněj
fiích překrucovačb zákona. Při tom
vědí dědicové volml dobfe, le otec ne
platil ani desetinu dani, jak b>lo jeho
občanskou povinností. Jak jest patrno^
není stěhování duší pouhou věcí víry
ale skutečností: Krokodýiský duch
oblekl pouze na sebe novou kůži.
Senátor Palmer z Illlnolsu jmenoval
dceru svoji klerkem senátního výboru,
jehož jest předsedou a řídil se tak jen
příkladem mnohých svých kollegft,
kteří syny své dosazují r.o téhož úřadu,
jenž vynáší asi 2.250 doll. ročně. —
Kongresoí výbor zaslal právě dotazníky
všem oddčlením vládní správy a každý
zřízenec musí pod přísahou udatl, není
li ještě nějaftý jeho příbuzný, od otce a
matky 'až dolft ke švekrušl a pravnuku
— jtst tam uvedeno asi 200 stupfiů
příbuzenství — zaměstnán ve vládní
službě, neboť jest prý to proti zákonu,
aby dva lidé z téže rodiny požívali
vládního cheba. Komentáře k tomu
není potřebí: mfižeme j-n onezitl se na
poučení, jaké podává sthré přísloví:
"Člní-11 dva totéž, mníllto totéž"; ceb
"Co bohům na Olympu jest dovoleno,
nesmějí sl dovolili ubozí volové táhnou
cí pluh."
Při ' elkém ohni v Ij-uisville, Ky.,
shořelo několik tisíc sud& s whiskou.
Výpary líhu byly tak silné, že se mnozí
hasiči opili, vdvchujíce je do sebe. A
potom se tvrdí, 2e se mají hasiči zlel
S'ečna Lizzle Bordenová, která před
nedá mm propuštčna byla z obžaloby
.vraždy spáchané na vlastních rodičích,
dostaly nyní již přes 200 písemních na
bídek k sňatku. Jest to americká pod
nikavosť, 61 snad jest bláznovská mánie?
Cl vábí snad ženčníchtivé muže bohat
ství panny Bordenové, čl jest to touha
jo dobn družství aneb obyčejné kran
kovství'í
Arthur G. Massey v Ntw Yorku žádá
před soudem o náhradu $10.000 proti
Mosesu Klngovi, kterýž mu vytr al
vousy a možná, že mu bude toto od
škodné přiřknuto. V Illinoisu za usmr
cení člověka nemá nikdo práva žádati
náhradu včtší než $5000. To je také
pořádek v našem státním zřízení!
Již pouze pět krátkých týdnů dčlí
nás od "Českého dne" na výstavČ a je
štč není k pozorování ten pravý čilý
ruch, jaký by již dříve mezi námi pa
novati mčl, chceme-ll by veřejnost
americká o nás s pochvalou mluvila a
velká tato česká demonstrace nám pro
spčla. Bylo by skutečnč zálw/dno, by
již nyní české spolky se rozhodly, zda
súčastní se prftvodu — a že tak učiní
n^ní pochyby — a proto dotyčná spol
ky mčly by učinili již nyní vefikerá
opatření ohlednS hudby a jiných po
třeb, by ne stalo v8s až na posle lni
týden. Jsou rozličné maličkosti na
nčž dlužno míti zřetel, které mnoho
nestojí a prftvodu by hsku dodávaly^
Na příklad jak pčknč se vyjímá, když
členové ce ého spolku mají stejné klo
bouky a htlky. Nyní není již ani den k
ztracení a proto mřlo by S3 o českém
dnu již v českých kruzích a hlavní ve
spolcích o nčm živé rokovatl. tívornč v
před a výsledek bude zajisté překvapu
jící.

xml | txt