OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, July 26, 1893, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-07-26/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

AMERIKA
Z dělniekého světa.
M&rlon, Ind , 18. ěťce. — Národní
konvence sklářských dělníků věnovala
se včera zprávám stfžnostního výboru.
Hlavním předmětem jednání bude o
příhodném spftsobu, kterým by Be dala
potlačili neuniová práce. Dle toho sy
stému, budou-li kde nuceni unioví děl
níci pracovali s neunlovymi za neunio
vou mzdu, bude jim rozdíl mezi unio
vou mzdu a neuniovou vyplacen z obec
ného fondu organisace.
Sheboygan, Wis., 18. ě'ce. — Nej
větší stávka v historii tohoto města byla
zapoěata dnes ráno, když 800 ze 1000
zaměstnanců u Matton Manufacturl g
Co. odebr.ilo se na stávku, následkem
všeobecného snížení mzdy. -Minulé so
boty bylo zaměstnancům oznámeno, že
jim bude stržeco 20 procent ze mzdy
počínaje včerejškem. Dčlníkům bylo
oznámeno, jestliže nepřijmou snížení
mzly, že bude továrna na tak dlouho
zavřena, až se obchod opět zdvihne.
Topeka, Kan., 19. čce. — Zástupci
každé dělnické organisace v Topika
svoláni bj'li do konvence na 27. červen
ce, aby jmenovali liste* okresních ko
misařft, jenž má být volen v listopadu.
Za tímto hnutím skrývá se obrovský
plán, její zamýšlí T. V. Powderly pro
véiti tím, že místo na stávku chce vo3i
ti dělníky k volebnímu osudí, ježto dle
svého nedávného vyjádření jsou volby
prostředkem k vyrovnávání bezpráví na
dělnících páchaných. Zamýšlí vyrvat!
republikánům politickou nadvládu v
Kacsas novou délnickou stranou a do
mnívá se, že Topeka jest městem, kde
může se politická síla dělníků kansas
kých soustředlti. Topeka oplývá děl
nickými uniemi. Doposud měli je re
publikáni pod kontrolou a s jejich hla
sy odevzdal okres oné straně vždy na
5000 většiny. Správa tak zvané strany
lidu považuje okres ten za nejsilnějŠÍ
republikánskou baštu ve státu a praví,
že jest volna sp >jlti se s kýmkoliv, aby
republikáni byli z úřadů okresních vy
tlačeni. Guverner Lowelliog a jiní
prohlásili, že pro 2000 republikánských
výpomocných šerl ffi, kteří byli tam zor
gaoisováni během jedné hodiny minulé
zimy, aby potlačili autoritu, dějiny zá
konodárný státu Kansasu byly by býva
ly psány jiným spfisobem. Správa po
pulistů [odporuje značrtou měrou plán
Povderlyho, kdežto každý demokrat,
kt»*rý šel minule s populisty přísahá na
prapor dělnický.
Topeka, Kans., 20. ě'ce. — Posta
vení stávkářů v .Jižním Kansasu j*-st
velice stísněné a kdyby nebyl se obje
vil Šerif se svým mužstvem, byla by se
dn^s ráno strhla krvavá bitka ve Welr
Ciry. V dolech náležejících Kansas
Texas & Oompany pracoval jistý počet
horníků čtrnáct dní. Předseda Walters
od hornické unie, byl odhodlán vyzvat!
jf, aby opustili práci za každou cenu.
Včera v. čer stávkující horníci seSli se
východně o1 Welr City a kolem pfilnocl
bylo jich pohromadě 400 až 500. O
4. hod. ráno vzrostl zástup na 1000 a
hotovil se na pochod k Šachtě čís. 18,
náležející Kansas Texas Coal Com
p*ny, aby donutili skéby opustit práci.
V Šachtě č. 18 pracující skébové v
p< čtu asi pětadvaceti byli po zuby
ozbrojeni. Dnes ráno měl každý za
pasem revolver a když výbor stávkářfi
varoval je, aby se vrátili domft pravili,
že raději zemrou, než aby díva'1 se na
své rjdlay zmírající hlad ;m a táhli
s revolvery k dol&m. Bylo tele
grafováno pro šerifa a ten přivedl s se
bou zástup ozbrojencft. Guverner Lowel
Itng a Walters zoufají nad tím, le jim
stávkáři vypoví poslušnost a že pcdda}!
se naléhavé bídě a odebéřou se do
práce.
Toledo, O., 20. Července. — Milbur
nova továriro na %vozy,» jež zaměstnává
1500 dělníkfi, zastavila včera práci.
Měla být zavedena sníi»ná mzda, sčímž
však dělníci nebyli nikterak spokojeni,
načež Milburn hrozil, že dá továrnu na
šest měsíců zavřití, nepodrobí-li se děl
nícl. Dal jim několik hcdin na roz
mýšlenou a po jejich rozhodnuti dal
továrnu zavříti.
Kansas City, 21. července. — Ze
Seammoo, Kansas, se oznamuje: Roz
čilení ve Weir City, kde včera strhla se
potýčka, bylo po celý den hrrzné. Šerif
Arnold byl celé dopoledne zaměstnán
přijímáním výpomocných, poněvadž rej
každou chvíli m&že nastati Na ulicích
hemží se muži a ženy, kteří ozbrojeni
jsou holemi a kyji a činí všemožné vá
lečné vyhrůžky. Dvanáct cizích muž&
pod ochranou zaopatřovatele zaměstná
ní sem přibylo a sotva vystoupili z vo
zu na platformu, když tu ozvalo se
volání ze všech stran ''blacklegs". Mu
ži byli co nejspěšněji odvedeni a další
výtržnosti se neudály.
New York, 22. července. — Ze St.
Paul oznamuje se časopisu "Press", že
nachází se tam od tří do čtyř tisíc mužfi
bez práce a že se k nim každodenně
nová sta připojují. Mnozí přicházejí
ze železničních tratí a z krajů horni
ckých. Něco málo dolů v Michlgano,
jež nalézají se v člnncsti, zamýšltjí
snížiti mzdy. Dělníci pak cítí se nu
cenými zastavitl práci. Tím bude po
čet 14.000 nezaměstnaných osob roz
množen o dalších pět nebo šest tisíc
mužů.
New York, 22. července. — Zvláštní
telegram z Amsterodamu čas< plsu
' Press" praví, že dva tisíce nebo více
lidí, kteří zaměstnáni jsou v továrně nu
koberce S. Sanforda & syna, bylo ne
málo polekáno zprávou, ži továrna bu
de co nejdříve zavřena. 8a ford praví,
že továrna bude opětně otevřena, jak
mile otázka celní bude konečně rozře
šena.
České děvče zhanobeno.
Nevasota, Tex., 18. července. —
Neznámý černoch vešel do obydlí české
ženy jmenem Valenské, Která jest vdo
vou a obývá nedaleko odtud ležící do
mak, a pokusil se znásllnltl jl. Zena
bránila sc však t*k zoufale, že černý
netvor dal se na ústup a odešel. Za
krátko však na to vrátil se se dvěma
sobě rovnými soudruhy a tito stáli na
stráži, mezitím co hanebník zvířecký
svfij cbtíč na sedmnáctileté dceři Valen
ské, Mnril, před očima matky ukájel
Dříve než se ničemové mohli také na
matce nešťastné dívky prohřešitl, -byli
přicházejícími lidmi zaplašeni a dali se
na útěk. Polovice obyvatelstva oné
krajiny honí ničemy a budou-li dopade
ni, okamžitému trestu neujdou.
Nás pří Stí president*
New York, 10. čce. —Přátelé Wal
tera Q Greshama, státního tajemníka,
počínají mu jií dělat politický "b&m"
jako kandidátu pre&identství v roce
1890. General Joseph T. Torrence z
Chicaga, jenž byl republikánem, ale
volil pro Clevelanda poslední*, nalézá se
v Holland House a pravil dnes, že Jest
všeobtcně známo, že Gresbam vzdal se
úřadu soudcovského a přijal porteřeuil
státního tajemníka na pouhá čtyry leta
s tím určitým přáním a úmyslem, že
buds příStím kandidátem prepldentství
v demokratické straně. Nikdo nepochy
buje o tom* že by Gresham nevzdal se
doživotního soudcovství zi čtyry letav
kabinetu. Nikdo % jeho přátel tak ne
myslí. Domněnka, že by Cleveland
chtěl se o stolec presidentský znovu
uoházeti, vyvolána jest nepovolanými
slůvky, které k podobným řečem Cle
veland nesplnomocnil. On nebude prý
kandidátem, ale bude prý silně podpo
rovali svého schopného státního tajem
níka, který doufá zvítězit právě tako
vou většinou jako jeho předchfidce.
Přistěhovale* tvo
Washington, D. O., 19. ě'ce. — V
měsíci fiervnu přistálo vpřístavech Spoj.
tíiátft z nejhl&vnějších cizích zemí,
vyjím&je severo-amerlcké britloké drža
vy a Mexiko, 67,720 přistěhovalci a v
témže měsíci roku 1892 73,120. Na
30. ěervna 1893 ukončeného roku ob
nášel poěet přlstěhovalectva 497,936,
kdežto předminulého roku obnčš^lo
619,320. Z přistěhovalců, kteří na 30.
ěervna 1893 ukončeného roku sem při
byli, přišlo jich 96,313 z Německa,
úbytek 34,309; z Itálie, 72.403, příro
stek 11,459; ze Švédska a Norvéžika
53,872, úbytek 3281 z Ruska, vyjma
Poláky, 43,657, úbytek 40,631, a z
Velké Brlt&nie 108,716, úbytek 8352.
Hanební manželé.
Wilkesbarre, Pa., 19 července. —
Včera byli Charles McGuire se svou že
nou, dohlížitel b dohližiMkou ve zdejší
velké továrnč na krajky, dopraveni
do ckresnfho vězení a odkázáni trestní
mu soudu bez připuštění záruky. Mo
Guire obviněn jest z tobo, že spáchal
nemravné násilí na 151etc Katie Kelly
ové a žena jeho mu pomáhala při pro
vedení hnusného zločinu.
Osudný výbuch.
New York, 20. č'ce. — Dnes večer
vybuchla v továrně na pentle J, D.
Oampbella č. 271 Walworth ul. v
B ooklyně konev nafty, při čemž čtyry
coby přišli o život. Jména nešťastní
ků jsou: J. D Campbell, jeho syn
Samuel Campbell, John Weiss, 25 roků
stár z č. 18 Walworth ul. Mathew
Derlng byl zle popáleo. Budova o
dvou poschodích byla úplně zničena
D/anáctlilí bylo v továrně zaměstnáno
Všichni vyjímaje pět jmenovaných na
lézali se v přízcmKU a unikli bez po
hromy. Hána výbuchu byla daleko ši
roko slyšet! a spfisobila všeobecný po
plach v sousedstvu. Ulice byla do
slovně troskami poseta. Když policie
zatlačila zpět shromážděný zde zástup,
byli mrtví odvezeni. Zraněný dopra
ven byl ambulancí do nemocnice.
Německý císař přijede na Týstavu.
New York, 21. července. — Vater
land jásá nad zprávou, že císařský pa
nák německý navštíví dle všeho chicag
skou výstavu. — Ríš ký komisař Ad.
Vermuth odejel včera na parníku 'Nor
mania' na rychlo do Hamburku. Pravil
na svém odchodu, že byl vládou vyzván
k rychlému návratu, ale že neví určité,
oč se vlastně jedná. Doslechl prý se
ovšem neúřední cestou, že návštěva vý
stavy císařem jen možností. Bude-lí tá
zán o radu, učiní prý vše, co v jeho
moci stojí, aby pohnul císaře k cestě do
Chicaga.
Neznámá loď utonula
Sault Ste. Marie, Mich , 21. č'ce.—
Kapitán Moore od právé sem přibylého
parníku *'City of Windsor" praví, že
hlídač na majáku u Blg Duck Island
oznamuje, že vldčl hořejSÍ část kabiny
a část domku kormidelníkova na jižní
st ranč od Minltoulin Island, který leží
14 mil od Duck Island. V kajuté byla
nalezena mrtvola muže a na břehu le
žely jiné 2 mrtvoly. Jméno na kajuté
nebylo nalezeno žádné, dle něhož by se
mohl zneSfastnél/ parník vypátratl.
Ženský "ctwWy".
Guthrie, O. T.t 17. éW.
koní Tom Kíng, který před
z městského vězeoí v
byl předminulé noci
Tento Thomas King jest
rá po nSkollk měsfod
hoty a hleděla se ohovati
cowboy. Jest polokrevná
před několika lety
šího majitele pfijčovny jmenem Muadi
se; před rokem dopadl ji jej! muž té-'
velice choulostivém postavení ■ vii»> '
ným lékařem, načež opustila méáto a
od té doby oblékala se do mužskýeli 1
šatft a stala se vftdcem odvážné bandy
zlodějfi koní a proslavlla4ak své jméno*
Drahocenný náles
Fllalelfie, 17. č'ce.—Až do včerej
ška vydělával si ArtelU 1 dol. 25 olft.
denně motykou a lopatou Dnes však
oplývá bohatstvím a nalézá se v New ;*
Yorku očekávaje odjezd prvního parní
ku, který zavézti jej má do slunné vla
sti ita'ské, kde doufá, že bude moci
žiti sl v přebytku a rozkoši. Ku svému
náhlému bohatství přišel v sobotu ráno
zcela neočekávaným spfis ibam. Artelll
byl jedním z oddělení dělníků taměst
naných odlupováním trávníku před sta
rým Mlffltnovým obydlím ve Falls of
richuyklll. Drn používán byl k pokrytí
části Ea3t Parku. Ve své práoi byl ná
hle Artelll vyrušen ze svého dumání ra
nou na co sl tvrdého. Ital shledal, že
jeho mot>ka narazila na staromodol
hliněnou nádobu. Ta byla-snadno ote
vřena. Byla sundána poklička a zář
zlata nutila nyní úplně probuzeného ci
zince, aby uchýlil se stranou, aby nebyl .
pozorován. Tam shledal, že nádoba
byla z části naplněna anglickými suve
rény a španělskými dublony. Zavolav
svého kamaráda F Ardlho, nacpal Si
Ar:elli zlato do kapes a do pleoháče na
oběd a oba rychle opustili mí«to Šťast
ného nálezu. Ardi vrátil se za několik
hodin a vyprávěl svým soudruhům, že
nádoba obsahovala 960 suverénů a šest
dublonfi a že je3en bankéř v městě kou-.
pil je za 5000 doll. Artelll opa řil se
Ihned novým oděvem a odjel okamžitě
do New Yorku s úmyslem, že vrátí se
do Itálie prvním parn'kem, kierý v tu
stranu odjíždí.
Zápas 8 černým hadem
Roohester, Pam 22. července. —
Rev J. Braden ze Sunbury, Pa , který
dlí na návštěvě u svých příbuzných v
Beaver Oounty, procházel se v okoli
Rucoon. Když odp číval, podepřel se
o plot a ovinul ruka kolem hra lby za
jeho zády. Zachvěl se však náhle hrů
zou, když spozoroval, že ruka jeho spo
činula na závitech ohromného černého
hada, velice jedovatého. Braden jest
svižný muž a velmi silný. Vyskočil do
výše a přeliti na druhou stranu plotu.
Had sjel střelhbitě dolft a hotovil se k
boji. Kazatel pustil se s obludou v
zápas a zabil ji. Taco byla 6 stop 8
pftlcfi dlouhá a nejšlrši objem Její mě
řil 10 paleb. Výška plotu byla 5 stop.
Češka přepadena.
Rulledge, Mion. 22. č'oe. — Paaí
Voráčková, Žena nedaleko odtud usaze
ného českého farmáře byla zadržena pét
mil západní odtud dvčma maskovanými
muži a oloupena o 9400. Lupiči po
střelili ji lehce. Střelili také po její
synu, avšak rána chybila se cíle. Zá
stup ozbrojených sousedft dal se nyní
na jejioh pronásledování. Budou-11
ničemové polapeni, povede se jim
zajisté zle, neboť farmáři jsou ne
málo jich drzojtí dopáleni. Lupiči
sevřeni jsou nyní v lese.

xml | txt