OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, July 26, 1893, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1893-07-26/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

VailM mm billiara.
•*New York, 22. července. — Uměleo
na billiara Frank O. Ives vrátil se do
mft na lodi "Paris" se svou Senou a pří
telem Presoottem z Chicsga včera z An
glie. Ives vyhrál sázku $4000.
Zároveň přijal sázku, kterou nabídl mu
anglioký umělec John Roberts na par
tii bllli*ru, která bude sehrána v měsí
ci září v Chicigu. Vsazeno jest z kaž
dé strany $1000. Ives pokusil se se
tkali se s Touroillem a Curem na b lli
aru a nabízel Tournellovi $1500 a Cu
reovi $1000, avšak když došlo k uza
víráni sázky, oba žádal', aby sázku o
$500 zvýSll a Ives odstoupil. Než
později doSlo ke hře m»-zl Ivesem a
Touroillem, ve které Ives zvítězil. Me
zi diváky nalézal se též princ wales
■ký.
Sloráci a Poláci.
Scranton, Pa , 23. č'ce. Včera byl
den výplaty v dolech Pricenburgu, vel
mi z-illdněné vesnice v okresu a Slová
ci a Poláci v míitě, jichž je /.de něko
lik set počali silně piti. K večeru do
stal se jeden S'o/ák s Polákem v ho
stinci Brya^a Fallona do hádky a zíhy
stáli krajané proti sobč. Brzy rozpřed
la se všeobecná Sarvatka a netrvalo
dlouho, kdy dostavili se policisté a čt.y
ry Slováky zatkli a dali za mříže. Poz
ději odbývali Slováci indíguační schůzi
a odebrali se v zástupu ku včzenf, kde
přemohli klfčníka a pustili zajaté na
svobodu. Bylo to největSÍ pozdvižení,
které se zde za pos'edních 1G roků udá
lo. Poláci však postavili se Slovákům
na odpor a nastal znovu zápas, který
trval tři hodiny následkem čehož vzbou
řenci zmocnili se vesnice a policii za
hnil. Více než třicet osob bylo zraně
no a tři z nich smrtelně. Jednomu
Polákovi uřezány byly obě uši. Ohrom
né množství okenních tabulí bylo roz
mláceno. Krátce přt-d půlnocí dostavil
se na mís o výpomocný 8erlf Cralg s
dobře ozbrojeným mužstvem a zavedl
předešlý pořádek. Mnoho zatčení bvjo
podniknut >.
Neštěstí na dráze.
Lima, O., 23. č'ce. — C. W. Jones.
tiskař, H. R ctor z Arkansas a nezná
mý trarap byli dnes 4 míle vých. od
Lima na dráze Pittsburg, Fort Wayne,
Chicago při vyšinutí osobního vlaku z
kolejí usmrceni. 18 nákladních vozů
bylo zničeno Společnost utrpěla znač
nou ztrátu a spojení bylo na 8. hodin
přerušeno.
Hanebný čin,
Miliwa-jkee, Wis , 23. č'ce. — Když
dnes odpoledne natřračl Louis Peterson
a John Dudu na Ohestnut ul. pohlíželi
na prftvod, zpozorovali dva ilodčje při
práci a dopadli je práč v okamžiku,
když chtčli jistou panf okrfisti. Zuře
nad nezdarem své práce tasil jeden z
ničemft nftž a zarazil jej Petersmovi do
těla, kdežto druhý udeř^J Dunna tupým
nástrojem na hlavu. Peterson jest mrtev.
Vrazi uniili.
Ministr námořnictva.
Boston, 23. č'ce. —Loď 'Dolphin' na
jejíž palubč nalézá se námořní ministr
Herbert,přibyla sem včera ráno z New
port a zakotvila blíže charlestownského
námořního magazínu. Ministr byl po
zdraven 21 runami z dčla. Na počest
'Dolphioa' bylo vypáleno 11 ran.
Náfttapce Htanfordfir.
Sacramento, Cal , 23. č'ce.— Ouver
ner Markham jmenoval včera bývalého
guv. Geo. O. Perkinse spolkovým sená
torem na místě zemřelého Lelanda
Stan ford a.
Strýéek
Z paměti kočujícího herce.
Našemu strýci Tomášovi přezdí
valo se vůbec "strýček Ttitti futti"
pro jeho oblíbené pořekadlo: "Tutti
futti maladetta, velký strýček, ma
lá teta."
Letos zemřel ve vzácném věku
devadesáti let.
Ale po celý svůj dlouhý Život
netěšil se strýček Tomáš nikdy
bezstarostnému blahobytu. Byl
malým úřadníčkem a příjmy jeho
byly podle toho.
Avšak přece neušel jednou ve
svém životé — attentátu. A žel
bůh, že útočníkem byl jeho vlastní
synovec. Totiž — já!
Přiznáváni ee k tomu teď, po
třiceti letech, kdy věc je již proml
čena.
Bylo mi tehdáž osmnáct roků,
když jsem se dal k divadlu. Malá
gáže nestačila ani, abych se do syta
najedl.
Snad by byla stačila v některých
jiných končinách naší staré vlasti,
kde vzdncli tak netráví. Ale můj
principál zrovna jako naschvál
mému žaludku potloukal se snámi
jen v městech a městečkách pošu
mavských.
Jen mimochodem udělím [bez
platně] tuto lékařskou radu všem
trpícím blahobytníkům, jimž ža
ludky nesvědčí: Zajeďte si na něja
kon dobu do naší Šumavy a za ne
dlouho poznáte ten zdravý apetýt,
o němž se říká, že by člověk chrou
pal křemeny. —
Ukončili jsme hry v P. a odtud
stěhovala se společnost do K. a sice
v omnibusech.
Nejel jsem se společností — šel
jsem pěšky. Z důležité příčiny.
Ilodlal jsem navštíviti 6trýčka
Tutti futti, úřadujícího v malém
městečku 1>. mezi I*, a K.
Každý mladík potřebný, cestuje
li po světě a zví-li, že má ta neb
tam nějakého strýčka, odbočí mile
rád třeba na míle od hlavní silnice,
aby strýčka přepadl.
Přepadl jsem ho nepřipraveného
— u jeho stolku kancelářského. Ač
jsem ho nikdy před tím neviděl,
poznal jsein ho hned. Stál tu přede
mnou, na hlavě maje ošumělou
čapku úřadnicKon s kokardou. Po
díval jsein se mu do očí. Ten jeho
nos byl náš rodinný nos, také
usta.
Byl tehdá šedesátník a vypadal
zcela jako později, když jsem
ho Čilého ještě osmdeeátníka po
dvaceti letech hostil ve své domá
cnosti v Praze. —
"Strýčku, to jsem já, váš syno
vec z MilavČe."
"Ach! — Kterého pak jsi? Vá
clava? Jana? Vojty? nebo Jirky?
Vyjmenoval všecky své bratry.
"Jsem Vojtovo."
"A jsi student?"
"Byl jsem — teď jsem hercem."
"Ah! Tutti futti maladetta, vel
ký strýček, malá teta! — Ah! He
rec?"
. Byl nad míru překvapen.
y
"Tedy herec? To hraješ komedii?
Ah je, je, je! A co tomn říká bratr
Vojta?"
"Táta — se zlobí — a nechce o
mně slyšet."
"Ah! Je, je, je je! — Počkej,
chlapče!"
Zavřel listiny do stolka, vzal
mne pod páži a vyvedl mne z úřa
dní budovy.
"Pojď, pojď, pojď! Musíš mi
avovat."
edl mne do malé vinárničky a
pohostil mne tam královsky dle
svých prostředků. Nevím ani již,
kolika párkům uzenek dal jsem
zmizeti v hladomorně svého žalud
ku a kolika doušky vlna jsem je
zapil.
Mezi jídlem a pitím vyprávěl
jsem strýčkovi o svých divadelních
osudech.
Pil také. I několik doutníků dal
mi přinésti.
Když jsem dojedl, dopil, dovy
právěl a shyetal se na další pochod,
zavolal strýček služebného vinár
nílio ducha a řekl jen: "Máme to a
to! Napsat!"
A že mne z města vyprovodí.
Ubohý strýček?
Ilned při setkání, pak ve vinár
ně, a když mne nyní doprovázel,
přemílal jsem jen o attentátu na
něho.
A když jsme doáli a^ čtvrt ho
dinky od městečka, k le na široké
mezi stál dřevěný křiž s plechovou
podobou Ukřižovaného, stísněný
dvěma košatými lípami, zastavil se
strýček.
"A teď, milý chlapče, buď
zdráv!"
Podal mi ruku. Nepustil jsem
ji — křečovitě jsem ji držel.
"Strýčku! strýčku! — já ■— já
nemám ani krejcaru!"
Puma explodovala.
"Tutti futti — chlapče—já sám
jsem v úzkých ,— maladetta, velký
strýček, malá teta! Podívej se!"
Vyňal tobolku! V ní jediná mi
zerná zlatka.
Vzal ji z tobolky.
"No, tu máš chlapče, vem si ji
— no, ber jen, ber! Já už si nějak
pomohu!"
A já bídník bral vzal jsem
mu ji!
Rozloučili jsme se.
* • *
»
Jen dodatek. Když strýčkovi
Tomášovi bylo dvaašedesát let, ože
nil se po druhé a za rok na to stal
se tatínkem dcerušky.
A dočkal se ještě, že dceruška se
provdala.
Věřte mi, takové věci jsou mo
žný jen "hu nás", tam na Šumavě,
věcně svěží a věčně zelenu.
Jiří Bittner.
Zprávy z Cech a Moravy.
* Dopravování dělníkfi ve StraSnicích
zatčených z policejního ředitelství k
zemskému trestnímu soudu v Praze.
Dne 3. července doooledne bylo v uli
cích jimiž přljíti možno od policejního
ředitelství na Karlovo námČstí, neoby
čejně živo a hlučno. Roznesla se hned
ráno zpráva, fte v neděli ve
zatčení dělníci a dělnice budou
vuváni k trestnímu soudu na
náměstí. Tato pověst měla ▼
značný sbčh lida xejména ve třídě
dlnandově a ve Vodičkově ulici Zafl
odváděni byli v přivoda strážníků
tlupách po desíti. Prvý transport
zadními dvířkami budovy policejní
ředitelství o pfil 11. hodině dopolední m"
ubíral se ulicemi Voršllskou, Ostrovní
Opatovickou, Černou, Myslíkovou po
Karlovu náměstí do ulice Vodičkovy,
kde nalézají se vrata k vězením. Obe
censtvo v těchto ulicích hromadilo ae
čím dále tím více, dychtivo jsouc viděli
tváře zatčených. Největfií shromážděni i
lidu bylo poblíže novoměstské věie.j
Když před 12 hodinou poslední oddčle
ní policejních strážníkb vyšlo ze vraj
trestního soudu, k&mž před chvil
eskortu zatčených přivedli, byli dj
shromážděného lidu přivítání provoláváš
ním "Slávy!" 9 ''Hur-á!" SráŽoícl «e-|
jmun pusKy s nasazenými bodáky s'
ramenou a postupujíce proti seskupe-,
nému obecenstvu, rozehnali ho na vše
cky strany. Při této příležitosti zat
cení byli pekařsky pomocník Ant. Ka
lina a 331etý zedník Jos. Dostal, kteř
neuposlechl okamžité stráž, aby se ro
zešil. Jednoho z těchto zat£enýcl
ouvauen siraznici na policejní komisař
ství na Štěpánské ulici, držíce pušky
neustále v rukou. — O pfil 2. hodině
odpolední shlukl se před novoměstskou
véži opetDč zástup lidí. Zatčen bjj
jeaen oocnoani priruci. —Fo 2. hodin?
odpoledni ubíralo se kolem novoměstské]
radnice několik mladých lidí. Poli:
cejní strážníci vytrhli proti nim a roze
hnali je. JCancelista policejního koml
sarsiAi ze mepansKe ulice Alois Tertníkl
dal při tom zatknoutl mladého dělníka. I
Kromě toto zatčen byl ještě jiný děl
ník. — Zatřený Kalina a Dostal byli
po 3. hodině odpolední odvedeni na po^
llcejní ředitelství. — Potom přivedeni
do čís. 4. pekařský pomocník Alois H*
betla a klempířský pomocník Ant. Vy
hnanovský.
* Vražda u Prostějova. Píše sej
pražským listům z Prostějova: ZdejM
"Hlasy z Hané" uveřejnily zprávu o|
vraždě, která udála, se v pátek dne 3i
června t r. O hod. odpolední trhl
neznámí dva neb tři muži se stromb \
slinící určlcko-alojzovské uedaleko PrS
střjova třešně, jež má zakoupeny Flafl
rlan /.latníček z Alojzova. Dozvěděv^
se tom, vyslal Zlatníček svého 211eté
syna na ono místo, aby od neznámých
vybral náhradu Škody. Došlo ku hád
ce a z té ku rvačce, v níž byl Zlatníček
zasáhnut do hlavy dvěma ranami z re
volveru, tak že zfistal na místč mrtev, i
Neznámí prchli. Případ ohlášen ČeiH
nictvu, jež pilně pátrá po pachal
telích." — "Deutsche Volksblatt" pl
nesl zprávu, že vraždu na Zlatnfčko
spáchali tři studující reálky v Prosí
jově. Tuto zprávu neúplnou, patrní
německého pramene v Prostějově p
cházející otiskla neopatrně 1 ''Moravil
Orlice,' kteráž by přece vědětl měli
že v Prostějově jsou dvě reálky.ěeskii
německá. VySetřováním jeat již z.lšlě
ou, že vraždu spáchal žák německé re
álky Richter, kteráž Zlatničkovl pro
střelil hlavu. Jak dalece jsou "vinni
žáci téhož ústavu Vysloužil a Kocbá-"
nek, kteří při tom byli, ukáže vy
šetřování.
* Nalezený oběSenec. V Jihlavě po
hřeSován byl od 12. prosince r. 1893
trafikant Frant. Vejvoda a nebylo po
něm nikde ani památky. Dne 18. červ
na byla v lese u Hunova nal zei a mrt
vola oběšence, v níž poz úm pohřešcvá
ný trati kant, l 71 8

xml | txt