OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, October 19, 1912, Image 1

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1912-10-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

w
lit
vpplibo by run
vntau raMW rawa bhviob .
'grrentli Year No. .
KLAMATH PALM. ORBUON, HATtHUAY, OCTOBSH 10, IBM il fBjeeVeJaBaV '"'
vi '.B
Colonel Roosevelt will go to Oyster Bay Home Monday
Heavy Wind Storm Causes Great Damage in Northwest
,. , j i 1 '
iDY WILL NOT
6IVE UP BULLET
TO HIS ASSAILANT
rOUIKKL DKCMHUH THAT LKAII
Hi MM OWN NOW
IMiM Beclara That Thear IMaUa.
at! PetWnt U New KaUrely
Out of All IImx Ariaag'iMl
Are Mad lor Ml Leaving Ua Chi.
tan HoaptUl Mea flay for Oyan-r
ht-bii Hearty aVeakfaat
ARSENAL FIRE EQUALIZATION
IS GREAT LOSS! BOARD TO MEET
UNITKII HTATKM AMMUNITION l)K-llHOTMMT AUA1NHT ANNMHMMKNTM
POT AT HKNIUIA IM DMaTHOYKD
MY FIRM LONM TO RKACH A
MILLION DOLLAR
I tixti I'rmi Wrlr
CHICAUO, Oct. II. Itooeavelt
iiaet Ttry comfortable night. Iln
tatt la aleep at 1 1 o'clock and alt pt
MM I o'clock tkU moralag. Ill
piat, Wtnptratur aad raeplrallon
(aornal. Ill phyeleiana agree that
la eritla I put, aad Ikar sow pra-
tct i apaedy recovery.
Th Cotoeal at a hearty break feat.
Oa kearlag that ckraak, hU aa
aaaat, bad bequeathed tk bulUt.to
a New York Hlaterleat Society, lha
CkaalMM:
"Tie oulUt belonged to achrank
.hm M la ika revelvr and while
-j aa ea roata to me. But aftn It
-BMed me It waa mine. I've a par-'-WTtaLrtat
la it. aad Intend to
IIKNIOIA. Calif,, Oct. It. Tha
United HUtaa araaaal at Into point
waa deatroyed by fire laat algkt. It
la aanouocad that tha loaa will raacb
11,000,000,
WILL. BK RNCK1VKD MONDAY
MOHNINU AND FROM THKN ON
FOR THIRTY BAYH
GARBAG
ECANS
ARE TO BE USED
Tha coaaty board of eoualleatloa
will maet Monday morning and re-
maln la atatloa (or thirty day, dur
lug which time protaaU agalut a-
amat will be conaldarad.
TtlA ttAAPd Mlllfll rtf fc.A
I www w wwwww. w. mw WMMk
Judga, tha county dark aad tbe a
lataaor.
WINDOWS BLOWN SCHOOL WILL
OUT Bf WIND ! GET NEW BOOKS
JORTLAND
.HT1.ir--- --... -
LIL AWTHUR
SOME PEEVED
tf
tKtHouAnaa mimtjnioatmn
IN NORTMWlaflt PARLYI
COUNTY aWrWUNTBNBKNT OF
I avawia wan, if aaaarauKAT
Or WattX MUBtTBU WUaalM ON
CaVHOn
Mtrawt Oar
la
Nr
lj.i
.Tha Coloatl will atort (or Oyatar
NfMaaday moral ag.
hVhraak Kurctaaa ,
itMiH rrata Harvlca
MIIWAUKKK, Oct. 1. Schrank
Hat tb day running about lha bull
M In tha Jail, taking oiorclio.
MKMHKRM Or THK WOMKN'H
CIVIO MCAOUK AKK ANXIOVN
THAT THtft HK CXKANKK CITY.
TWKNTY UANM IN VNK
Tha twaaty garbaga cana racaatly
provldad by tha Woman'a Clrlc
Uagua ara now la noaltlon oa tb
dlffaraat atraaia aad ara balag uaad.
"Wa boagbt Ua caaa and put thata
on tha aaraat la Ua ha at aacoarr
Ming a claaatr city," aald oaa of tb
mambara of tha laagua Uu moralag.
"Wo do not want aaapla to ba back
ward about ualag tham."
R. C Klappar, tha local agaat (or
Wood-Curtla, loavaa tomorrow lor
la Angalaa. whara ba will Uko
cbargo of tka Wood-Curtla warabaata
Ha waa lorcod to aeak a ckaag oa ac
rouat of bla wKe'a poor haaltb.
A civil aarvlca etamlaatloa U In
prograaa at tha poatoBc today (or
tha poaltloa of foraat aad laid Clark
In Iba (oraatrr aanrlca. Tha aiam
Nnallaa U uiaf lha dlrctlna of J. U
McAUtaUr aad Jaaa Rlamana, who
compoaa tha civil aarvlea aoard bara.
Ba Triad
Unltad I'raaa Barrira
U8 ANQRTC8. Oct. ! Judga
Wilbur rafuaad to dlamlu tha Pddl
cat on motion today. The caio wit:
ba rcaumad Monday.
t
A
n
Coast Steamers are
Helpless in the Storm
Pie Veiatl ii Aihore off Point Ar-
gucllo, WhUe Another It Floun
dering' in the HeaTj Sen
Oraat
Oaty
Wbad
am Mmar af
1'
at by
Unltad Fraaa
PORTLAND, Oaf , Taw heavy
wind etarm wblah,naa pravallad tor
ma haara baa damorallaad talv
graphic eaaHaanlaailoaa la tha North
weaL
Straat ear tradaa bare la paralyaod
aad maay ptata gaaaa wladaw bava
baan Mawa oat. .
Haavy damaga baa baa cauaad oa
tha atraat by tka kit wlad.
Naw beoka (or tha dlaTaramt aeboata
la tka county wara raealvad yaatarday
by County Bcbaat aparlntandaat
Bwaa, aad will ba dbMrlbatad at oaea,
Tha aaw beoka ara wall aataetadj
aad eoaalat of wotka oa Ua adaaeaa,
klatory, achool, wKk aoma etloa.
Tha coat of Ua volamna to f 4IS.7I.
of whleb ameaat 1101.11 waa ralaed
by aatartalrmaaU glvaa In the dlfr-
at aebpota durlag the year:
Malt waa atarted la Ua circuit court
taday by J. N. Maataa Lumbar com
pany agalaat T. C. Robtaaoa. C. r.
RrHagtoa, A. J. Da Pay aad Jaa. L.
Raago to (oraclaaa oa a mortgage.
Mote Barrett ara attorseya for Ua
plalatttT.
Bd Court t Midland la la the cHy
on bailaaaa.
Allies in the EWkan States
Said to be Winning the Fight
NBURO raUHVIGHTMR BKNIBK
MM MAM BBBN MMT TAYH HK
WILL MAVK MOMBTMI.Na TO
HAYLATBM
CaJtad I'raaa aervtea
.CHICAOO. Oet. It. Jaak Jobaaea
Ulapheaod la Ua UaHad Praaa Uto
moralag aad daaled Ua report that
ba had baaa abet.
"Tkat'a aaeUer Ha Ikar haw baea
tlaT abawtf'me." ba aaMU H vW
bava aomeUlag ta aay later regard lag
thaae etorlaa."
... i'i.M
?'ia
r
V i
' . 5.1
eAanmme ' ma a a; ' ' ' ', ,'il
niKaira nuiLr j-jj
&.- , t. . " ,. ' AtA'Tai fc
' r ' I T." Itl t '
aM
WITNESSES FOR
M-'
to'.
OFFICER TESTfft
--'-- I- -I
.
08M
DIAZ GETS ALL
OF GUNBOATlH
Fearing that Former Sultan may lacape, He la Ordered
RenioTed From Hit Present Prison. Fierce Fight
ing la Reported in. Progress on All Frontiers
INdLBIAt
aaVJB TMA BATVOLT
1 (Tailed Praaa am
lOUOaVCfTJL
Madera' taete UataevrrlaUaa,fc
aramMlas. Taa DIaaMea. am laa etk-
er haad. elabm Uat Ua Marat treepa tka
are denning j
Dtaa.la eaaiarbag Yera.Craa. teak
all of the gaakaaaa Jrf Ue Memleaa
navy aaeaat aae. -
CaanFetaaaaaa ate4v9llkr.aaaaaar a)
hfh anv avwgai amea aaa aaam
the Bedy llm,,i,, nam Oaataa', ' ' fl
!- .- '," u, -.& . '..
aBrBa.aamuMK. v . jy, , , j, -
UaHed Praaa aarrtaa ' - fy j i ,
--- -mt "" i. mi'j: , t-t!
r , ' .
A.. -. a
vmmmr, inaHliiai
attaa7 .aafcapaa :aa..Wa
ramam fa mm
ef.'.akaar (eeaaaaalaa;'. akn
mltted la Ue trial mtji
aUSVMSMaataC BaMaMI SSaffaffaaal Tafaataal eaaat
: ;i'tjaM,tmMal.taat k JbJ
netted. Baaa "at aaa .Taaaa. - aaaal
aaat Baas araamM, aa.taa.aaavm ami
aatlaS&''7
tTtifei laaymjaVt- -V.'i 'iu 'St'rfX
. TbiwHaaatamaJamTiaWaMS
W. H. Bkav wttl laave'Ula evea
lag for aacrameate aad oUer Cal
ifornia polata. i
jaama-aaaaVA
ed Uat he bad
at aaa Matraaabi
Uat' be aeaM eat1
aad.Uea 'aaraawa'aa
eMafcf Bto.beaf.aal aajbi
TIB'iFrS'-
aaiap aleae! -
UN PltANCIaCp, Oct. !. ThP
r J, J, Loggia, bound from
hrtka to Han Padre, la aahore la a
fcf off point Arguallo. She U a
Mtl loaa, but the mambara of the
tw ara aafa.
Tha ttaamcr Camlno, bouad from
Portlaad to thli city, I batpltM of
Hecuba Heads,
Hbe loot hr propalUr, aad U wl
lowlag In a haavy aaa. Tug have
baea aaat to her roller. There am
eighty pMngr'aboard.
Alderman Has Series
of Hard Accidents
Following the Breaking of his Leg.
.State Superintendent of Schools
, Gets Hurt in Rail Road Mix-up
,1 Ht.ta Superintendent of School
Alirraaa I bavlag aU klada at bard
". following Ua breaking of bla
V iill riding (rata tkls olty Into
lik county on R metortjyal. ha wat
Riud In railroad aoatdeaV wklla en
Jte from Lakavlaw to Raao, and
l hurt hU lag.
County BupwfeteadearofeeSe
a rMtlvad a leiier laat night from
brotherta-iaw, '. . Carlton, wba
ompnld Mr, AMerman oa Ma
M County tMn i okUk dmtMOmtai
-' 7'. - ."?, "f V, Tfi
rV
the troubtea of Mr. Alderman wore
given.
following ha aeeUeat while rid
lag the motor cycle, Mr. Alderman
received medleal attention' In Lake
view, and aa aeea aa he waa able to
ba moved ha aUrted oi hi return to
hla'hQma In tattm via Rene, Nav. Tha
trata la whkh h wu'rldlag raa
late a frelgkt ear. aad theempa
threw Mr. Aldermaa oa kit tojured
toot. Ha waa Ukn to tka United
Mate "hoaptUI'la aaa, Pranclaeo. aaa
aeerdlng to laat reparU waa doing
V-&
e aakaa Worrlaa e
Ualted Praaa aarvlea
CONSTANTINOPLE. Oct. It.
e The government Ua decided to aj
anag es-aanaa ambi Hamia a
e from the late ot Salonika, (ear-
lag Uat. aa attampt may ba O
made to releaae him.
' !
cording to a meeaage received from
Coaataatlaoplo.
A meeaage from Bona aay that thy
Bulgarlaaa have captured two Tiirj
klah town.
VI
IIKLaRADB. Oct. II. It to re
ported that Tarktoh Irragulara Invad
ed 8ervla near Kraakevata aad aua
aacrad the InhabKaata of Uree rtl
Ufa.
VIENNA, Oct. II. Tbe Turk ara
advaaclag toward Soda through Jura
. Another Turhtoh army I lo
approachlag I'hlllppolt, Ilulgarla, an
VaaaTaaal GaaaatiaaaJaat
SOriA. Oct II. Balgarlaaa have
occupied the frontier jtewa af Mua
tapha I'aaha, capturlag acTeral hun
dred Turk.
FtoJhUalala
Ualted Praaa aervtea
CONSTANTINOPLE, Oct II. It la
aaaouaeed that Oeaeral Betad Paaba
reaaleed the Meateaegrlaa near Scu
tari. Terka aad Oreka are reported
ta be bettltag aear Mlhiaa. v
LONDON. Oct II. Dtopatebe la-
dleato Uat Ue eUlee la Ue Balkaa
aUtea are luceeedlag. TheTarkaare
daaperalely oppoalag Ue combined
Bnlgarlaaa aad ervlaae aaaraaeklag
Uaklb, Tha raoalt la uacertala.
Tbe Turk oaMallr deay that Uey
ara plaaalag to teeee typhaa aad chol-
ara germa.
ML LAKI IS TO
HAVE A SCHOOL
BONIW ARB VOTPJD AT AN BLKO
TION HELD YK8TKRDAY A
HTORK AND PKBD MILL TO HU
KATARLWMRD NEAR HOMOOL
ny unanlmou vote tbe elector In
Ulitrlct. No. 41, Mt. Lakl achool, da
elded Prlday to laaue boada to the
amount of $1,600 for the erection and
furnishing of n achool houa.
School haa been carried oa la a
church la Ua ML Lekl'dletrleL It I
the Intention' to ruak work oa Ua
new achool bulldlag. It wlU ba erect
ed on the eait aide of Loat River.
Near the alta of th aw aekael J.
S, Gletlea will ooa ereet a etora
building and feed mill.
County CammlMleur Ouy Merrill
arrived la tha olty UU morning from
Merrill. Ho will leave tbla atUraoba
oa a huotlag trip to the vicinity ot
4 .Judge Draka'a raaek.
C. D. Milter, who for'eo loag haa
been a popular chef of Medford, haa
been engaged by the mnnagmeat of
the Hotel Hall grill.
Mr. and Mra. E. B. Hall, who thU
week took charge of the Hotel Hall
grill, have eagaged Mr. aad Mra. O.
M. Pratt tocoaduct tha grill for them.
CANDIDATES GO '
TO HILDEBJIAND
BANCK AND KNTKRTAINhfR.Vr l
' GIVEN FOR THK BCNBtTT OF
THK PBOPLR WHO WANT TO
MKHT OFFICE HI
, Tka county caaildai
ally, aataruiaed at
alght at tb ball j
aa that tha reatdeata
eeme aetualated wRhj
laapeclally
i might be-
i whaaeek
; Ther were four auto lead of peo
ple' from thli olty who made Ua trip,
bmlda a,aaaber,ki!i-aBi.
HOLLENBECK IS
GETTING BETTER
BATH IN MOT BPRINOM WlU, NOT
BJhHILT FATALLY FOR 8HHKP.
HMROEH DR. WRIGHT HAYS
MR WILL RKOOVKR
Car of Fish Will do
j .- -- . -'.. t ,Ci ft
Direct to OiilotraiTi
i
DiMtrKtiWaidtnlUwm
ceiyes Wordof the iai-rivai Here
xisi'.f
of a Car Tomorrow IrenlBtg
Xi
, A ear eaatoialag 100.000 trout will
arrive ia Ue.'eKy tomorrow evealag,
aad. altar dropping off a few cana of
aaa here, will proceed Moaday ta
Cktlaaala.
Dtetrict Oame Warden C. M. Rama-
hy will accompany the car from Uto
city to Chllooula. aad will arrange
for the dlatributloa of U tab' la tka
atreame la that vletalty. A aamber
of the flany youagatera will be ptoat
ed in the Wllllemeoe River aad la
:i
V l
t
V
t'J
' ?Aff
t
r ik- .tf
1
John Hollenbeck, the aheepherder
who fall Into one of the hot apringi
anr here Friday, ia reported to be
getting along very wall by Dr.Wrlght,
who to attending kirn.
"Mr. Holleabaek ta not entirely out
tt danger," aald Dr. Wright "He
waa literally oeokad from head to
foot oa bla rlgkt aide.
C. Wiley, aa employe at Ue I. P.
at Ashlaad, la la Ue elty laektag (oj
a reaMaaaa. Ha eapeta to kaitraa
(erred to Ue depot here aaaa.
J. W. Prlagle aad Jud Lewi leave
ht far a kuattag trip oa Upper
toalgk
Una.
Black Pug From
iprtag Creek. "Tka aaaaiae wiHga ,. .
lata Ua emaltar nbriimi M? taw'waaWf
Ry Jf rart r lam Mb: ??! Sx -i
Tkta will be the ear. it lea aT ,
be aaat to Ue Pert Btomadk iiaaaaa."
A aamlw'afak''kav...kaeavalNa.-
north In the peat, bat aejaer aafaeWl
able coadltloao. . New laat 4t ' to
Me to toke tka' flak aa,aaia;t;at u
atreama In whWtkar, wUI la peaatod '
by trala. R to'aaaaetot that the "ra-i' '
auHe wlll.be .bettor. , ' . 'I ' '
Ba-w-waaB-aBaBaaTaaaBaaBawaBBBmawaBTaaB-'.'
'(-' r..-
t
1 . Jm
" "( W'i
-1
VI
f
women aeeK 10 inive
1- - T '--' 1f
ftM'
Mf
HW'W
K
Jack Johnson's Bail is Raised rroni
r,v
f800to $1,500 on Charge
v
1.
kV
W
dnctinl a foist WhiU Girl
$
i
Called Praaa aervlea
CHICAOO, Oet, ll.f-4aek. Johnaoa
appeared la Jadga Map'klna' . ceurt
tkUmWtoSaftoUe,ahar,;
ott abduetloa. Mm .beitfwae rataed
(rem flOO.to tl.f M, ad''Ua'aaM
eauaaea nam . ueiaaaf ' a ra.'
young womaa ke la aoeaaed af abdaeti
lag. IkaiiaraHm: r.frv,
.All
"I
... a..kK. I
wwJII'W't . u r!
I Mtoe ,ff aimi;aa'aeaaai'ka i aeaai.aaa-
tiaued
KU.
! Jakaeea" aa4 arraMmi . mmjga
llS.Mt.aailM M ahVbe baa
daakaaAad.. -A1VvTV f. r,
: rrr.TTTv. - .. -(.-.
mAmr-
ed by J;.WeU''iH4R;hmakar
hamaam aim almmma'al mi 4 maa .aaattaaaaaam
M-'..a
AaaMraarea1lfCaMrW,-Oiaj' TU''i&mmV'9)lto'0tmp
K,
"Si" .
J .; v '
U;drlvetae;i
nr iln .". i.f.it
'f.My .. -x;aw
.-j.
BBBBaaaV afdBBBBBBBBBBaV' 2Xh "fj
' t. '7 tVJttbb1
WfifflBktfl .y
i':.''-24b1

xml | txt